Home

Termín odevzdání bakalářské práce MUNI

Harmonogram odevzdání závěrečných prací Aktualizováno 15. února 2021 Závěrečné práce se v akademickém roce 2020/2021 odevzdávají pouze elektronicky Způsob a termíny odevzdání bakalářské a magisterské práce (2020) Udělením příslušného zápočtu celá procedura končí: oborové práce se nezveřejňují v IS MU, neobhajují a neprocházejí oponentním řízením. PODZIMNÍ SEMESTR / pro lednový termín obhajoby Milí studenti, v jarním semestru 2020 budou vypsány dva termíny pro odevzdání závěrečných prací a státní závěrečné zkoušky. Tabulka konkrétních termínů resp. období pro jednotlivé ústavy je uvedena níže. Ze dvou nabízených termínů si můžete vybrat libovolně. Svoji volbu vyjádříte přihlášením na konkrétní termín zkoušky v předmětu Státní.

Schválení oficiálního zadání bakalářské práce v ISu garanty oborů. do 15. 11. 2020. Odevzdání bakalářských prací elektronicky do archivu závěrečné práce. do 11. 1. 2021. Uzavření studia - splnění podmínek před státní závěrečnou zkouškou a obhajobou Témata prací mohou editovat vedoucí, potažmo i studenti, pokud jim vedoucí práce udělil oprávnění k editaci, až do 30. 4. 2021, 23:59 (pro květnový termín odevzdání DP) nebo 30. 6. 2021, 23:59 (pro srpnový termín odevzdání DP). B) Otevírání archivů závěrečných prac Termín pro odevzdání prací je ustanoven v pokynech děkana č. 1/2015 (k závěrečným pracím) a č. 1/2019 (řádné ukončování studií).. Termín pro odevzdání práce v rámci jarního semestru: 20. duben Termín pro odevzdání práce v rámci podzimního semestru: 10. prosinec Odevzdáním práce se rozumí vložení souboru do elektronického archivu závěrečných prací v ISu Vypracování závěrečné (bakalářské nebo diplomové) práce je jednou z nejdůležitějších součástí studia, jíž prokazujete schopnost samostatného myšlení a analýzy problémů. Zpracování závěrečné práce se řídí pravidly, která stanovují její formální i obsahové náležitosti. Pravidla si může stanovit. Posunutí termínu odevzdání závěrečných prací. 18. 3. 2020. Vážené studentky a vážení studenti, dovolte mi, abych Vás z pověření děkana Pedagogické fakulty MU informoval o nově. přijatých opatřeních týkajících se státních závěrečných zkoušek (SZZ), která. vedení fakulty přijalo na dnešním odpoledním.

Termín odevzdání diplomových prací pro studenty ÚPV je stanoven do 24. května 2020 včetně. S ohledem na možné technické problémy (přetížení, výpadky apod.) však doporučujeme spíše dřívější odevzdání. Státní závěrečná zkouška se pak bude konat v termínu od 22. června do 3. července 2020. Můžete se ale rozhodnout práci odevzdat až do 3. srpna 2020 Student má na vypracování bakalářské práce vymezeny čtyři semestry. V prvním semestru si v Informačním systému MU registruje předmět Metodologie závěrečné práce, zvolí téma, zajistí si vedoucího bakalářské práce a zhotoví rozpracované téma bakalářské práce (viz oddíl I, odst. 8, výše) termÍny odevzdÁnÍ zÁv renÝch pracÍ dle pÍsluŠnÉho obdobÍ konÁnÍ szzk1 jaro 2021 diplomové práce do 31. 3. 2021 v. bakalářské práce do 15. 4. 2021 v. zÁŘÍ 2021 do 30. 6. 2021 v. leden - Únor 2022 do 31. 10. 2021 v. stÁtnÍ zÁv reýnÉ zkouŠky obdobÍ ÚstnÍch souÁstÍ sszk v magisterskÉm a v navazujÍcÍm.

Harmonogram odevzdání závěrečných prací Přírodovědecká

 1. Termín odevzdání bakalářských a magisterských diplomových prací na Ústavu české literatury se posouvá nejpozději na 15. 5. 2021 (studenti musí vložit práci do archivu v informačním systému a zároveň o tom mailem informovat p. sekretářku Mgr. Evu Zachovou)
 2. ářů v Informačním systému MU (IS MU) pro období jaro 2020 jsou pro všechny obory/programy bakalářského a magisterského studia nově upraveny tak, aby právě o 14 kalendářních dnů předcházely termín odevzdání závěrečných prací
 3. Termín odevzdání bakalářské / diplomové práce z biochemie: 11. srpna 2020 (pro studenty , kteří budou konat SZZ na začátku září) Harmonogram SZZ jaro 2020 bude postupně doplňován po odevzdání prací a upřesnění seznamu studentů, kteří splnili všechny povinnosti k možnosti vykonání státní závěrečné zkoušky
 4. Termín pro jarní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia) Termín odevzdání ZP je nutné předem domluvit s vedoucím ZP a sekretářkou katedry. 1. 9. - 3. 9. 2021: Promoce pro absolventy jarního kola SZZ: 27. 7. - 28.
 5. Výjimku tvoří studenti, kteří na PdF mají i obhajobu, zde platí termín odevzdání práce stanovený harmonogramem PdF. U ostatních fakult je třeba kontaktovat studijní oddělení nebo příslušný ústav a přihlásit se k SZZ dle pravidel dané fakulty

Termín pro osobní odevzdání tištěných verzí bakalářských a diplomových prací k podzimnímu termínu SZK (září 2020) na sekretariátu ÚISK byl stanoven pouze na středu 29. 7. 7. 2020 - diplomové práce a bakalářské práce: Práce je možné odevzdat přímo na sekretariátu ÚISK v čase 10:00 - 15:00, nebo spolu s tel. vložení bakalářské práce do diplomového semináře: 11. 5. 2021: sdělení hodnocení diplomového semináře: 25. 5. 2021 do 15 hod. termín odevzdání bakalářských prací BSS (elektronicky, on-line) 7. 6. 2021: k dispozici posudky bakalářských prací BSS (posudky budou vedoucím i oponenetem vloženy do archivu diplomové práce. Zadání bakalářské práce - definitivní zadání. Předmět Bakalářská práce. Termín odevzdání bakalářské práce 5. června 2009. Informace na stránkách ústavu. Forma odevzdání bakalářské práce - dva výtisky v pevné vazbě, vložení do archivu (nápověda, student, závěrečná práce). Word nebo pdf

Odevzdání závěrečné bakalářské a magisterské práce Ústav

 1. Pravidla pro odevzdání upravuje STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MU čl. 22, odst. 2), 3) a 4) a SMĚRNICE č. 9/2019.Bakalářskou nebo diplomovou závěrečnou práci musíte v termínu stanoveném HARMONOGRAMEM AKADEMICKÉHO ROKU ESF MU vložit včetně všech příloh atd. v elektronické verzi do archivu závěrečné práce v IS MU (postup pro vložení závěrečné práce je popsán.
 2. Harmonogram zpracování závěrečných prací - obhajoba jaro 2021. Tato stránka a z ní vedoucí odkazy jsou určeny zejména studentům, jejichž závěrečné práce vedu, ale i ostatním studentům nebo vedoucím, kterým informace v textech obsažené a můj formát vedení závěrečných prací vyhovuje
 3. ářů v Informačním systému MU (IS MU) pro období jaro 2020 jsou pro všechny obory/programy bakalářského a magisterského studia nově upraveny tak, aby právě o 14 kalendářních dnů předcházely termín odevzdání závěrečných prací. Pokud b
 4. V semestru, kdy student bude odevzdávat a obhajovat závěrečnou práci, je nutné nejpozději do 31. 10. (resp. 31. 3.) zkontrolovat, že má řádně vypsané téma závěrečné práce v aplikaci rozpisy. K tématu je přihlášen, je zadán vedoucí práce, nechybí finální název v českém a anglickém jazyce a oficiální zadání

Odevzdání DP Bakalářské i magisterské diplomové práce se odevzdávají výhradně v elektronické formě do ISu. Kromě toho je nutné 14 dní před finálním termínem vložit rozpracovanou práci do odevzdávárny diplomového semináře. Termíny pro odevzdání prací v jarním semestru 2021 Harmonogram zpracování závěrečných prací - obhajoba jaro 2020. Tato stránka a z ní vedoucí odkazy jsou určeny zejména studentům, jejichž závěrečné práce vedu, ale i ostatním studentům nebo vedoucím, kterým informace v textech obsažené a můj formát vedení závěrečných prací vyhovuje Vyberte si téma práce v IS MU. Seznamte se s nabídkou vypisovaných témat bakalářských prací, která je zveřejněna v ISu, a kontaktujte potenciálního vedoucího práce se žádostí o vedení. Oslovit vedoucího a formulovat téma bakalářské práce je doporučeno nejpozději 2 semestry před plánovaným ukončením studia Stanovený termín pro odevzdání práce je nepřekročitelný. Případným žádostem o dodatečné odevzdání práce obhajoby, po uplynutí stanoveného data mu SIS neumožní odevzdat práci a obhajoba v Až do aktu elektronického odevzdání práce může student soubory upravovat a mazat Pokyny a šablony pro bakalářské, diplomové a rigorózní práce. 6. Odevzdání bakalářské práce. Termín odevzdání bakalářské práce je dán harmonogramem příslušného semestru akademického roku a je rovněž uveden na webových stránkách Ústavu matematiky a statistiky. Do uvedeného termínu musí student

Informace o odevzdávání závěrečných prací a státních

Miniobhajoby bakalářských prací. Odevzdání a obhajoba bakalářské práce. ODEVZDÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: Práce se odevzdávají pouze elektronicky do archivu závěrečné práce v IS MUNI. Povinnou přílohou je projekt bakalářské práce nahraný do archivu jako samostatný soubor/příloha Konkrétní termín Vašeho odevzdání však berte závazně přímo z příslušného harmonogramu instituce. Odeslat práci k formátování. 9.1. PřF MUNI - V podzimním semestru termín odevzdání bakalářských prací. 20.4. KSE VŠE - Termín pro odevzdání bakalářských prací v LS. 25.4. KSE VŠE - Termín pro odevzdání. Termín pro odevzdání prací do soutěže o Cenu IUS et SOCIETAS je 30. června 2017! Časový harmonogram Eseje musí být doručeny v elektronické verzi na adresu hana.luxova@law.muni.cz a současně v písemné verzi na adresu Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Bakalářské a magisterské studiu Poslední termín odevzdání bakalářky, nestíhám. aby člověk splnil podmínky studia a nebyl rovnou ze školy vyhozenu nás se taky dalo odevzdání práce odložit maximálně měsíc před ternmínem, pak už to nešlo Ale hlavně mu ukaž, že už něco máš! Nechoď mu tam fňukat s prázdnýma rukama. Ale to je ti asi. Rozhodli jsme se pro mimořádné zavedení zářijových termínů obhajob a státních závěrečných zkoušek.Pod tímto odkazem najdete harmonogram zářijových SZZ včetně dalších termínů (odevzdání práce, přihlášení k SZZ). Původní i tento termín mají stejnou váhu a je na vás, který si vyberete. Zářijový termín můžete (ale nemusíte) využít jako opravný pro.

termín odevzdání diplomových prací stanovujeme na 31. května 2020. Státní závěrečná zkouška se pak bude konat v termínu od 22. června do 3. července 2020. Můžete se ale rozhodnout práci odevzdat až do 19. července 2020. V takovém případě budete moci přijít ke Státní závěrečné zkoušce, která bude vypsána v. Odevzdání bakalářské práce. a) Termín odevzdání BP stanovuje terminář katedry, u BP je to přibližně tři týdny před obhajobou. b) Studijní řád MU ukládá závazně odevzdání BP v elektronické podobě. Katedra požaduje odevzdání 2 výtisků pro potřeby vypracování posudků, obhajoby a interní archivace.. Vypsaná témata BP a DP. Bakalářské a magisterské termíny - odevzdání práce, obhajoby. Nápověda - vložení závěrečné práce do archivu. Archiv závěrečných prací - archiv můžete využít k inspiraci a také k posílení motivace (uvědomte si, že všechny závěrečné práce i posudky jsou veřejně dostupné Náhradní termín se koná 19. 6. 2021. Pokud Vám je přidělen náhradní termín, pak obě části, písemný test i praktickou část přijímací zkoušky konáte 19.6.2021. Později podané žádosti nebudou akceptovány. Uchazeč bude o novém termínu přijímací zkoušky informován v e-přihlášce V souladu se studijním katalogem jsou termíny odevzdání závěrečných prací stanovany na: bakalářské práce: 23. května 2019, diplomové práce: 16. května 2019. Žádosti o odklad termínu odevzdání obecně nebudou doporučovány k vyhovění

Podání přihlášky ke státní bakalářské zkoušce, odevzdání bakalářské práce v tištěné a elektronické verzi (zimní termín) Podání přihlášky k závěrečné zkoušce, odevzdání závěrečné práce v tištěné a elektronické verzi (zimní termín) nejpozději do 12. února 2021 do 5. března 2021 do 20. listopadu 202 Termín odevzdání diplových prací se posouvá. 15. 1. 2021. Vzhledem aktuální situaci (a také posunu zahájení a konce semestru) jsem se. rozhodl, že termín pro odevzdání bakalářských i magisterských diplovmových prací. v zimním semestru 2020 bude posunut. Stanovuji ho na 15. ledna 2021 Stěžejní je mít na paměti termín odevzdání, od něhož se strategie psaní musí odvíjet. První fází je vytvořit koncept či projekt práce, který ukazuje například ve formě myšlenkové nebo konceptuální mapy obsahovou kostru a je základem struktury textu, říká Mazáčová s tím, že po této fázi je vhodné. Termín odevzdání prací pro obhajoby v podzimním semestru je stanoven na 30. listopadu (obhajoby v lednu či únoru). Práce odevzdané po těchto datech nebudou přijaty k obhajobě (student může zažádat o odložení termínu; takové žádosti je však vyhověno pouze kvůli závažným důvodům, jako jsou například dlouhodobý.

Aktuální informace o bakalářských státních zkouškách

 1. Schválení tvůrčího výstupu/mediálního produktu jako přijatelného pro projekt bakalářské práce je v kompetenci vedoucího práce. 5 Odevzdání práce Bakalářskou i diplomovou práci splňující předepsané formální náležitost i odevzdává studující ve dvou tištěných vyhotoveních v pevné vazbě či termovazbě. V obo
 2. áři katedry pro příslušný semestr. c) Bakalářská práce není přijata, nesplňuje-li všechny předepsané náležitosti (viz Úprava bakalářské práce a její náležitosti)
 3. ář k bakalářské diplomové prác
 4. Bakalářské i diplomové práce se odevzdávají nejdéle v termínu stanoveném pro danou státní závěrečnou zkoušku, na kterou se chce daný student přihlásit. Konečný termín odevzdání závěrečné práce je uveden v harmonogramu PEF pro daný semestr
 5. Termín odevzdání bakalářských a magisterských prací je v letním semestru 21. května 2020 a 31. července 2020. Termín je závazný. K obhajobě půjdou jen studenti, jejichž bakalářské a magisterské práce budou ve stanoveném termínu na fakultě odevzdány

Pokyny k uzavírání studia a odevzdávání závěrečných prací

Termín odevzdání bakalářské / diplomové práce z biochemie: 11. srpna 2020 (pro studenty , kteří budou konat SZZ na začátku září) Harmonogram SZZ jaro 2020 bude postupně doplňován po odevzdání prací a upřesnění seznamu studentů, kteří splnili všechny povinnosti k možnosti vykonání státní závěrečné zkoušky. Témata bakalářských prací pro AR 2020/2021 Termín pro odevzdání BP a DP pro letní termín obhajob v AR 2020/2021 je: Odevzdání BP a DP nejpozději do 10. 5. 2021 - práce se odevzdávají ve dvou tištěných exemplářích, které budou po obhajobě studentům vráceny. Dle nových opatření (viz níže) je možné práci odevzdat. b) Odevzdání kvalifikační práce Práce se odevzdávají na sekretariátu katedry ve dvou vyhotoveních v knižní vazbě a jednom cd v elektronickém formátu pdf. V akademickém roce 2014-2015 je nejzazší termín odevzdání práce 17. 12. 2014 pro únorový termín obhajob, 2. 4. 2015 pro květnový termín obhajob a 15. 5 Šablona závěrečné práce. Začátek studia. Průběh studia. Závěr studia. Obhajoba - její příprava a průběh Zde naleznete informace k přípravě a průběhu obhajob závěrečných prací. Informace se týkají především rusistických oborů, na ostatních se mohou mírně lišit. Bakalářské studium. Vybrat studium Pro uznání odevzdání závěrečné práce stačí, aby student práci nahrál do KOSu dle návodu pro odevzdání (v tomto okamžiku budeme akceptovat jen elektronické odevzdání ZP). Dva exempláře tištěné svázané práce student musí odevzdat na katedře nejpozději v den obhajoby (může přinést osobně s sebou), doporučeno.

23. Závěrečná práce Pedagogická fakulta M

V souladu se studijním katalogem jsou termíny pro odevzdání závěrečných prací stanoveny následovně: 16. května 2018 diplomové práce 24. května 2018 bakalářské práce Žádosti o odklad obecně nebudou doporučovány ke schválení Odevzdání bakalářské práce v ak. roce 2020/21. Termín odevzdání bakalářských prací před obhajobami v lednovém termínu je do 22. ledna 2021, v červnovém termínu do 6. května 2021 a v srpnovém/zářijovém termínu do 31. července 2021. Před odevzdáním bakalářské práce postupujte podle následujících instrukcí. Termín, ke kterému se student přihlásil, je mu započítáván jako první termín SZZ. Pokud nemůže student z vážných důvodů v tomto termínu skládat SZZ, je třeba zrušit přihlášení k SZZ na studijním oddělení. Odevzdání bakalářské práce. Student odevzdá svou dokončenou bakalářskou práci referentovi pro SZZ. bakalářské práce, resp. do posledního pátku měsíce ledna předcházejícího roku odevzdání diplomové práce. Po vložení do STAGu vytiskne student Podklady pro zadání kvalifikační práce, nechá je podepsat vedoucím práce a odevzdá na sekretariátu katedry, kde mu sekretářka obratem vytiskne Zadání kvalifikačn Bakalářské a magisterské závěrečné práce odevzdávají studenti v letošním jarním semestru pro květnový, červnový i zářijový termín pouze elektronickou formou prostřednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity. Neodevzdávají je tedy fyzicky ve vytištěné a svázané podobě

Doporučený studijní plán je zde (v pravém horním rohu je třeba zadat správný semestr). Pro kontrolu plnění všech povinných a povinně volitelných předmětů je ale potřeba používat kontrolní šablony v ISu Bakalářské studium. Bakalářské studium na ÚAM je koncipováno jako tříleté prezenční, v případě muzeologie i distanční, studium. Každý obor (v budoucím pojetí specializace) definuje vlastní podmínky a obsah studia. Obvyklé jsou povinné praxe, exkurze, penzum povinných A kreditů a povinně volitelných B kreditů AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce. Deadline podávání projektů na FF MU je 6. 9. 2021. Projekty odevzdávejte na Zahraničním oddělení FF MU Aby bylo prohlížení těchto stránek co nejpříjemnější, používáme jako většina webů cookies. Soubory cookie slouží k vyhodnocení vašeho pohybu po našich stránkách a tak nám je pomáhají vylepšovat V souladu se studijním katalogem je pro bakalářské a navazující magisterské obory termín odevzdání závěrečných prací stanoven na 5. ledna 2017. Žádosti o odklad obecně nebudou doporučovány k vyhovění

Oba odpovědníky najdete v sekci IS MUNI Odpovědníky s názvem Úvodní testík a Úvodní sebehodnocen Pokud prošvihnete termín odevzdání, vkládáte úkol do pozdní odevzdávárny. Literární přehled je součástí kvalitní seminární práce, ale hlavně bakalářské, diplomové a doktorské práce Termín odevzdání bakalářské práce. Odevzdání bakalářských prací proběhne vzhledem k situaci v letním semestru 2020/21 pouze elektronicky vložením do InSIS, a to do 22. září 2021, 23:59 hod Mezní termín pro odevzdání zadání tématu stanovuje harmonogram katedry slavistiky FF UP pro příslušný akademicky rok. Postup při evidenci BP: Student po odsouhlasení tématu BP vedoucím práce zadá do IS STAG požadovaná data, formulář Podklad pro zadání bakalářské práce vytiskne 3x a nechá podepsat vedoucím práce Zadat téma bakalářské nebo diplomové práce si student může v průběhu celého akademického roku. Zadávání prací n ení vázáno na ročník studia, student ale musí mít práci zadanou nejpozději půl roku před plánovanou obhajobou (vzhledem k tomu, že zadání BP/DP se chápe jako nedílná součást obhajoby BP/DP, studenti. Děkuji vedoucímu mé bakalářské práce doc. Ing. Bc. Davidu Vaněčkovi, Ph.D. za cenné rady a připomínky, které mi poskytoval v průběhu vzniku této bakalářské práce. V neposlední řadě děkuji mé rodině, zejména rodičům za toleranci a morální podporu po celou dobu mého studia

Závěrečné práce Masarykova univerzit

Rádi bychom vás upozornili na stipendia Fulbrightovy komise jako na možnost dlouhodobých výzkumných pobytů pro české vědce a přednášející v USA, i pro pozvání amerických vědců na různě dlouhé výzkumné a výukové pobyty na akademická a univerzitní pracoviště v ČR. Deadliny: Stipendium pro postgraduální studium - 1. 9. 2019 Fulbright-Masarykovo stipendium - 1. 11. Škola je ze zákona povinna zveřejňovat diplomové práce ve svém informačním systému. Postup odevzdávání bude následující: Student práci v potřebném předstihu převede do pdf a vloží ji do KOSu (pokud je práce správně zadána, měli byste již cca čtrnáct dní po převzetí zadání v menu KOSu -asi někde napravo v ostatní- mít možnost vložit pdf závěrečné. Termín odevzdání přihlášek je 13. prosince 2019 do 15:00. Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1). Do výběrového řízení se mohou hlásit studenti, resp. vyučující všech veřejných VŠ Termín a období SZZk pro konání event. opravné obhajoby závěrečné práce bude odpovídat termínu odevzdání 2. verze práce (bude-li práce doporučena k doplnění, přepracování), který stanoví příslušná zkušební komise dle Směrnice děkana č. 7/2012 (nyní zpravidla do 31. 10 mové práci I (typicky předposlední semestr studia). V posledním semestru studia diplomového oboru posluchači povinně zapisují Seminář k magisterské diplomové práci II a předmět Magisterská diplomová práce. Termíny odevzdání diplomových prací: 30. 4. (pro obhajoby po jarním semestru) 30. 11

Posunutí termínu odevzdání závěrečných prací Pedagogická

 1. Pro zimní termín Státních závěrečných zkoušek byla z rozhodnutí vedení fakulty odvolána povinnost odevzdávat tištěné verze závěrečných prací. Nejzazší termín pro odevzdání jejich elektronických verzí je stále platný a byl stanoven na pátek 18.12. 2020. Pokud by došlo k dalším změnám podmínek pro organizaci SZK v souvislosti s hygienickými opatřeními.
 2. Doposud stanovené termíny odevzdání závěrečných prací se nemění. Odevzdáním práce se rozumí naplnění elektronického archivu v IS MUNI (hláška Archiv je dostatečně naplněn). Studenti, kteří neodevzdají závěrečnou práci ve stanovaném termínu, nebudou připuštěni ke státnicím
 3. 11.5. EKF VŠB - Odevzdání bakalářské práce; 24.5. FSI VUTBR - Odevzdání diplomových a bakalářských prací; 25.5. FST ZČU - Termín odevzdání diplomové práce; 30.5. ÚŽP UK - Odevzdání BP jarní termín; 31.5. PřF MUNI - V jarním semestru termín odevzdání bakalářských prací; 27.6. KIT VŠE - Termín pro obhajoby.

Termíny odevzdání diplomových prací a státních závěrečných

 1. Termíny pro odevzdání závěrených prací: Obhajoba v ervnu: 30. dubna Obhajoba v září: 30. ervna Obhajoba v lednu/únoru: 30. listopadu Pro bakalářské studium se zářijový termín státní zkoušky nevypisuje, neprobíhají tudíž ani obhajoby závěreþných prací. Po těchto termínech nebudou práce pro obhajobu přijímány
 2. Poslední termín odevzdání bc já to nestíhám, co ted? Kdybych příští týden odvzdala bakalářku tak bych šla ke státnicím v září. Byl by to můj poslední pokus, protože jsem skončila už před rokem, takže je toto můj 4 rok. Když neodevzdám tak byli ty 3 vlastně 4 roky ztracené. Nemám šanci to odevzdat, protože mám.
 3. 3. Pro účely této směrnice jsou bakalářské práce a diplomové práce souhrnně bude mu zadání bakalářské či diplomové práce zrušeno, 1. Termín odevzdání kvalifikační práce je stanoven aktuálním harmonogramem PF UJEP. Nedodržení termínu odevzdání kvalifikační práce má za následek to, ž
 4. 2. Termín odevzdání kvalifikační práce je stanoven aktuálním harmonogramem PF UJEP. Nedodržení termínu odevzdání kvalifikační práce má za následek to, že student může svoji kvalifikační práci obhajovat až v nejbližším řádném termínu obhajob následujícím po termínu, u něhož nebylo dodrženo datum odevzdání
 5. Vedoucí práce nemusí odpovědět do 24 hodin od odeslání dokumentu ke konzultaci, pokud se na tom předem nedomluvíte. Počítejte s tím hlavně v období, kdy se bude blížit termín pro odevzdání. Čím více je v práci již napsáno, tím více času potřebuje na zodpovědné pročtení a přemýšlení o ní

výběr tématu kvalifikační práce; zveřejnění témat: 1. dubna: odevzdání projektu kvalifikační práce vedoucí(mu) do 30 dnů od přihlášení k práci v SIS (nejpozději do 15. června) zadání kvalifikační práce: do 30. června odevzdávání prací; letní termín SZZK: do 30. dubna: podzimní termín SZZK: do 15. června. Termín pro odevzdání práce u všech forem studia je 15. březen v akademickém roce, kdy má student studium ukončit. 2. Do konce měsíce března předají katedry na studijní oddělení údaje, týkající se práce, potřebné pro zpracování protokolu o státní závěrečné zkoušce Doktorské studium se dle čl. 15 SZŘ ukončuje. úspěšným složením státní doktorské zkoušky a obhajobou disertační práce podle § 47 odst. 4 zákona o vysokých školách, ztrátou práva zápisu podle čl. 10, resp. čl. 12, nebo nesplněním podmínek podle čl. 31, resp. čl. 32 SZŘ (§ 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých.

Pokyny pro vypracování závěrečné práce na Katedře sociální

Po zdárném odevzdání bakalářské práce byste měli vidět zhruba toto: A ještě jeden náhled pro lepší ilustraci: 9. Obhajte práci: Protože máte obhajobu již zapsanou a práci řádně odevzdanou, čekáte pouze, až se objeví termín, na který se - jako na běžný termín zkoušky - přihlásíte přes ISIS Odevzdání závěrečných prací : 30. 5. 2021 (pro první termín szz) nebo 30. 6. 2021 (pro druhý termín szz) Státní zkoušky : 21. - 25. 6. 2021 (první termín szz) nebo 30 SZZ pro bakalářské studium německého jazyka a literatury a všechny germanistické magisterské obory (filologie, učitelství a překladatelství) se konají pravidelně 3x ročně(leden, červen, září). termín odevzdání diplomové práce do; Termíny jsou shodné s termíny odevzdání papírových verzí prací (30.11., 30.

Termín odevzdání bakalářské / diplomové práce z biochemie: 11. srpna 2020 (pro studenty , kteří budou konat SZZ na začátku září) Harmonogram SZZ jaro 2020 bude postupně doplňován po odevzdání prací a upřesnění seznamu studentů, kteří splnili všechny povinnosti k možnosti vykonání státní závěrečné zkoušk Závěrečné zkoušky doplňujícího pedagogického studia učitelství odborných předmětů - CVUOP (letní termín) 17. června 2020 15. května 2020 Podání přihlášky ke státní bakalářské zkoušce, odevzdání bakalářské práce v tištěné (fyzická přítomnost práce na studijní Termín odevzdání bakalářské diplomové práce je určen harmonogramem FF UP. akalářskou Neodevzdá-li student bakalářskou diplomovou práci v termínu, není mu dovoleno konat ústní bakalářskou státní závěrečnou zkoušku. Termín odevzdání magisterské diplomové práce je určen harmonogramem FF UP

8. 2021, termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce je 13. 7. 2021 (dle Harmonogramu akademického roku 2020/2021). Termín odevzdání bakalářských a diplomových závěrečných prací na Katedře andragogiky a personálního řízení je pondělí 26. 7 Studium 1, Oborové standardy závěrečných prací - obor Výchova ke zdraví: Základní ustanovení. Oborové standardy přinášejí oborové upřesnění požadavků pro tvorbu závěrečné práce v oboru Výchova ke zdraví.Při tvorbě závěrečné práce (bakalářské, diplomové, rigorózní, případně závěrečné v CŽV) jsou studenti povinni řídit se ustanoveními.

Pokyny k odevzdávání závěrečných prací Ústav české

Termín odevzdání podkladu pro zadání může stanovit katedra. V harmonogramu AR je mezní termín pro odevzdání zpracovaného zadání k podpisu na děkanát PF (jednotlivá zadání se na sekretariátu z podkladu zpracovávají do systému STAG). Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce (.pdf) (materiál z MU. Odevzdání práce 1. Student je povinen si zapsat předmět odevzdání diplomové práce (DP) nebo předmět odevzdání bakalářské práce (BP) v souladu s termínem odevzdání podle písemného zadání práce, které je studentovi poskytnuto podle čl. II. odst. 4. 2 optimální rozsah bakalářské práce je 30 - 60 stran. termín odevzdání je 8. 5. 2020 (Bc.) forma odevzdání: 1 výtisk v pevné vazbě (originál zadání, originál prohlášení) 1 výtisk v nerozložitelné vazbě (termovazba, brožovaný výtisk - nikoli kroužková vazba), kopie zadání a prohlášení Termín odevzdání bakalářské práce: 29.5.2009 Bakalářská práce se odevzdává ve třech exemplářích na sekretariát ústavu a v elektronické formě vedoucímu bakalářské práce. Toto zadání je přílohou bakalářské práce

Rozpisy prací. V aplikaci Rozpisy prací v ISu je nutno mít vloženy záznamy o diplomové práci (název práce v němčině a v angličtině). jarní semestr (pro termíny červen i září)nejpozději do . 31. 3. podzimní semestr (pro termín v lednu / únoru)nejpozději do . 31.10 odevzdané práce uvedených v tomto článku a zaznamená v SIS datum odevzdání listinné podoby práce. Datum odevzdání elektronické podoby práce zaznamenává SIS automaticky. Čl. 4 Obhajoba bakalářské a diplomové práce 1. Student může přistoupit k obhajobě práce nejdříve jeden kalendářní rok po jejím zadání do SIS Projekt bakalářské práce . JMÉNO, PŘÍJMENÍ: UČO: OBOR(RY)/Program: NÁZEV PRÁCE (česky a anglicky): ANOTACE (stručná charakteristika tématu výzkumu. odevzdání záv ěre čné práce na studijní odd ělení. Analogicky pro podzimní termín, do konce února teoretickou část a nejpozd ěji 6 týdn ů p řed termínem odevzdání záv ěre čné práce na studijní odd ělení. Pozd ěji odevzdané práce již nemusí být vedoucím opravován