Home

Vyhláška 48/1982

48/1982 Sb. - psp.c

Platí ještě vyhláška ČÚBP č

48/1982 Sb. - Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti Esipa.c

48 VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce. ze dne 15. dubna 1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti. práce a technických zařízení Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v dohodě s. Výklad vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb. ze dne 15. dubna 1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. (připravuje se novela) Problematiku tlakových zařízení - kotlů a potažmo kotelen, řeší sedmá část, první oddíl, § 168-172 předmětné vyhlášky. Zde bych uvedl ty základní požadavky relevantní zejména ke kotlům na plynná paliva Částka: 9 / 1982 Sb. Datum přijetí: 15. dubna 1982 . Rozeslána dne: 6. května 1982 Datum účinnosti: 1. července 1982 -----48 VYHLÁŠKA č.48/1982 Sb. kterou se stanoví . základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízen Vyhláška 100/1995 Sb. Vyhláška 75/2017 Sb. Vyhláška 18/1979 Sb. Vyhláška 19/1979 Sb. Vyhláška 21/1979 Sb. Vyhláška 271/2015 Sb. Vyhláška 273/1999 Sb. Vyhláška 392/2003 Sb. Vyhláška 48/1982 Sb. Vyhláška 50/1978 Sb. Vyhláška 73/2010 Sb. Vyhláška 74/2002 Sb. Vyhláška 75/2002 Sb. Vyhláška 85/1978 Sb. Vyhláška 91/1993 Sb

Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení. Stáhni! Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Nová záchranářská technika na HBZS Most

Vyhláška č. 48/1982 Sb. - IN-E

 1. VYHLÁŠKA ze dne 11. května 2005, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 9 a 24 zákona č
 2. Vyhláška č. 16/2016 Sb. - o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Vyhláška č. 48/1982 Sb. - o požadavcích k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - podrobnější požadavky na pracovistě a pracovní prostřed
 3. Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách. Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a.
 4. 48/1982 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 15. dubna 1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ČÚBP. 1.7.1982 0:00:00 Předpis ruší (Vyhledáno.
 5. Aktuálne a úplné (konsolidované) znenie zákona Vyhláška českého úřadu bezpečnosti práce kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 48/1982, účinný od 01.07.198
 6. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. Stáhni! Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb ., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení: se změnami: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb. uveřejněno v: č. 9/1982 Sbírky zákonů na straně 0131: schváleno: 15.04.1982: účinnost od: 01.07.198 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů: Částka: 70 (23. 5. 2005) Účinnost: od 7. 6. 200 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 192/2005 Sb.: od 7. 6. 200 Vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení č. 48/1982 Sb

48/1982 Zb. Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1982 . 48. VYHLÁŠKA. českého úřadu bezpečnosti práce. Vyhláška se nevztahuje na činnosti, pracoviště a technická zařízení podléhající podle zvláštních předpisů dozoru orgánů státní báňské správy 1) na technická zařízení podléhající podle. Vyhl. 48/82: Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., vyhlášky ČÚBP č. 207/1991 Sb., nař. vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 192/2005 Sb. Vyhl. 91/9

 1. istra zahraničních věcí o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí Vyhláška 48/1982 kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení Vyhláška 50/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnic
 2. Vyhláška č. 28/2008 Sb. - o technických podmínkách požární ochrany staveb Vyhláška č. 48/1982 Sb. - o požadavcích k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - podrobnější požadavky na pracovistě a pracovní prostřed
 3. Vyhláška ČÚBP č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti; Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízen
 4. Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení. Stáhni! Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách. Stáhni! Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických.
 5. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb., se mění a doplňuje takto

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ 91/1993 Sb. o zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách. Nařízení vlády: 48/1982 Sb Aktuálne a úplné (konsolidované) znenie zákona Vyhláška českého úřadu bezpečnosti práce kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 48/1982, účinný od 01.07.198

Vyhláška č. 59/1982 Zb. - Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariaden vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnác • Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanovují základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení - stále ještě platná vyhláška s určitými omezeními zejména v souvislosti s nařízením vlády č. 378/2001 Sb. pro bezpečný provoz technických zařízení předepisuje, že stroje a technická zařízení mohou být uvedeny do provozu, jen tehdy.

Změna vyhlášky č

 1. Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředk
 2. Požadavky na lakovny upravuje Vyhláška č. 48/1982 Sb. a související technické normy. Při povrchových úpravách materiálů jsou používány různé nebezpečné chemické látky a přípravky, přičemž práce s nimi představuje specifický zdroj ohrožení zdraví, případně i života
 3. 48/1982 Sb. VYHLÁŠKA § 172 Kotelny (2) Dveře do kotelny musí být z nehořlavého materiálu, otevíratelné směrem z kotelny a opatřeny bezpečnostním označením. Zobrazit reakce (1) Odpovědě
 4. - Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajišt ění bezpe čnosti práce a technických za řízení, ve zn ění vyhlášky č. 324/1990 Sb. a ve zn ění vyhlášky č. 207/1991 Sb . Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se ur čují vyhrazená elektrická za řízení a stanoví n.

Povinnost organizací pravidelně podrobovat stroje a technická zařízení předepsaným kontrolám, zkouškám, revizím, údržbám a opravám předepisuje vyhláška č. 48/1982 Sb. o bezpečnosti práce vydaná Českým úřadem bezpečnosti práce. Přesněji potom tuto povinnost specifikuje norma ČSN 33 1500, která je základní normou pro provádění revizí elektrických..

Právní předpisy Zákoník práce Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky. Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách : Vyhláška č. 202/1999 Sb.

Připravovaná vyhláška by měla nahradit vyhlášku č. 50/1978 Sb, č. 20/1979 Sb. a část vyhlášky č. 48/1982 Sb. 7. Závěrem Tuto informaci je potřebné brát s určitou rezervou. Lze totiž předpokládat, že řada věcí bude v konečném znění vyhlášky změněna, doplněna, upřesněna atd Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení ; Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ; Vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních stroj Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při pracích s živicemi : 48/1982: novelizuje: Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení : Derogace pasivní: 363/2005. • Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky kzajištění bezpečnosti práce atechnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů • Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení astanoví některé podmínky kzajištění jejich bezpečnost vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení zákon č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě vyhláška č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službác

vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách. vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. Požární bezpečnost stave Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní doprav

., státním odborném dozoru nad bezpečností práce., kterým mění některé zákony souvislosti s přijetím soudního řádu., vyhlášky 207/1991 Sb. listopadu 2009 2009/83749 provedení změny vydání úplného znění zřizovací listiny státní příspěvkové organizace Institut technické inspekce Praha organizace. 48/1982 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení . 7129/1982-025: Výnos, kterým se mění výnos o Zkušebním řádu řidičů, vyhlášky č. 50/1981 Zb. a vyhlášky č. 36/1982 Zb.. 1.5. Vyhláška č. 91/1993 Sb. a rozsah jednotlivých paragrafů 1.6. Vyhláška č. 48/1982 Sb. 1.7. Vyhláška č. 194/2013 Sb. 1.8. Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší; ZÁPIS O PROVEDENÉ ODBORNÉ PROHLÍDCE KOTELNY PODLE § 16 VYHL. ČÚBP Č. 91/1993 Sb. V SOULADU S NV Č. 101/2005 Sb 97/1982: Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazena tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti: 20: 98/1982: Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice: 21: 99/198 Vyhláška , kterou se vyhlašuje Rozkaz prezidenta Československé socialistické republiky ze dne 15. července 1980 k provedení zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, na vojenských vysokých školách, ve znění Rozkazů prezidenta Československé socialistické republiky ze dne 14. června 1982 a ze dne 12. července 1983. 88.

Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci Vyhláška č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraz Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení; Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení; Vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních stroj Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Resortní vyhlášky: Vyhláška č.23/2008 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách požární ochrany staveb Vyhláška č.48/1982 Sb. - Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení Vyhláška č.50/1978 Sb Vyhláška č. 21/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení. Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Osvědčení o akreditac Vyhláška č. 85/1978 Sb. Vyhláška č. 21/1979 Sb. Vyhláška č. 48/1982 Sb. Vyhláška č. 91/1993 Sb. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Výchozí revize PLZ : Provozní revize PLZ : Tlaková zkouška PLZ : Zkouška těsnosti : Kontroly detekce úniku hořlavých plynů. Vyhláška č. 110/2000 Sb., kterou se stanoví celkové roční nejvyšší přípustné množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které mohou být vyrobeny nebo dovezeny v letech 2000 až 2002. Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a.

48/1982 . Vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení . 324/1990 Sb. 207/1991 Sb. 324/1990 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích . 91/1993 Sb Ve smyslu požadavků ČSN 69 0010 část 5.2 a § 173 vyhlášky č. 48/1982 Sb. v platném znění, je tlaková nádoba opatřena pojistným ventilem s příslušným atestem zkušebny a dále pak provozním tlakoměrem, který je opatřen trojcestným kohoutem pro jeho nulování Vyhláška 268/2009 (náhrada za 137/1998) Vyhláška 192/2005 (Náhrada a oprava 48/1982) ČSN 26 90 10 - Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček (10.1993) ČSN 73 51 05 - Výrobní průmyslové budovy (5.1996) ČSN 26 90 17 - Skladování. Názvosloví ploch a prostorů 23. vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, 24. vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 25 97/1982 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená . tlaková zařízení. a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazen

§ 3 vyhlášky č. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Odpovídá: Jan Kratochvíl ved. autoprovozu RUP Termín: 31. 12. 2004 Odstranění závad zjištěných kontrolou Inspektorátu bezpečnosti práce Ostrava v oblasti provozu zdvihacích zařízení a pracovních podmínek na Univerzitě Palackého v Olomouci V Olomouci dne 5. Co dělat při ohrožení? Jak chránit sebe a blízké? Jak provádět ochranu před mimořádnými událostmi v roli obce? Zkuste web ochranaobyvatel.cz. Nabízíme i jedinečnou vzdělávací platformu 3DLearning a Simulátor 3D, kterým umíme simulovat mimořádné události Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších. 1. 2003. Vyhlášky. 1. Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb. a ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb. 2. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o kvalifikaci v elektrotechnice, v platném znění

192/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého ..

Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení Zákon č. 262/2006 Sb Vyhláška č. 48/1982 Sb. - kterou se stanoví požadavky na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení Vyhláška č. 288/2003 Sb. - kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce p Mezi tyto předpisy též patří stále platná, i když značně vykuchaná, vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ta v § 237 až § 239 řeší nakládání s nebezpečnými látkami, tedy nejen chemickými

Průchody musí být minimálně 2,1 m vysoké a 1,1 m široké (viz národní úprava - vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 48/1982 Sb.). Pokud se používají pro přepravu břemen, musí být minimálně 1,2 m široké. Pro překonávání rozdílů větších než 0,2 m musí být zřizovány schody nebo rampy 48/1982 Sb. Vyhláška kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ; 413/2003 Sb 2019-10-28: Přidán vzor formuláře Příkaz k provedení svářečských prací se zvýšeným nebezpečím, který splňuje požadavky vyhlášky č. 48/1982 Sb., vyhlášky č. 87/2000 Sb. a ČSN 05 0601:1993, a stránka Předání pracoviště

48/1982 Zb. - Vyhláška českého úřadu bezpečnosti ..

16/1982 Sb. VYHLÁŠKA federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 29. ledna 1982, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v. Vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb. základní požadavky k zajištění BOZP a technických zařízení SB Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice D školení, SB revize a údržba Vyhláška MPSV č. 19/1979 Sb. vyhrazená zdvihací zařízení SB revize a údržb

Skončila platnost 48/82 Sb

48/1982 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 192/2005 Sb. 54/1982 Sb Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení Vyhláška č. 21/1979 Sb., vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich.

Specifikovat výbavu tlakové nádoby stabilní dle § 173 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení Písemné a ústní ověření y: Uvést případ, kdy nemusí být tlaková nádoba stabilní vybavena pojistným zařízením ve smyslu. 3/6.8 Vyhláška č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 3/6.9 Vyhláška č.18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zaříz ení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpis [6] Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č.324/1990 Sb. a č.207/1991. [7] Vyhláška ČÚBP č.91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách. Norm Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení František Šebestík, Elišky Přemyslovny 426, 156 00 Praha - Zbraslav, IČ 0912502

Povinnosti zaměstnavatele při provozu elektrických zařízení - Centrum BOZP a požární ochrany

48/1982 Sb. - Beck-onlin

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti • Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb ., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízen 48/1982 Sb. - Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnos 306/2012 Sb. - Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcíc Vyhláška č.48/1982 Sb. o zákl. požadavcích na bezpečnost Vyhláška č.50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice Nařízení vlády č.17/2003 Sb. o technických požadavcích na n

Výklad vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č

Vyhlášky, nařízení vlády a další legislativa: Vyhláška č. 73/2010 Sb. o vyhrazených technických zařízeních - ZDE. Vyhláška č. 48/1982 Sb. o zákl. požadavcích na bezpečnost - ZDE. Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice - ZDE. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na. 48/1982 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení: o1/c9/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů: o2/c9/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů: o3/c9/1982 Sb 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 112/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č Vyhlášky 1. Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpeč-nosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášek č. 324/1990 Sb. a č. 207/1991 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 2. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických.

Předpisové zajištění bezpečného provozu kotelen s kotli na

24a) Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví zá­kladní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.. 45. V čl. 27 odst. 1 se za slovo zvláštním vkládá slovo právním. 46 Vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Vyhláška ČUBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách. VYHLÁŠKA ČUBP 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízen

43) Vyhláška č. 54/1982 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí zahájení dopravy na koněspřežné železnici České Budějovice - Linec. 50. pamětní stříbrné stokoruny k 100. výročí úmrtí Karla Marxe,44) ____ 48/1982: Vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 432/2003: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro prováděn 01.01.1982: 104/1981 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje Poriadok Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory: 01.01.1982: 106/1981 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Ivana. Vyhláška, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ; 48/1982 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ; 91/1993 Sb

Vyhláška MZ č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví zařazení prací do kategorií o hygienických požadavcích na stravovací služby Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky bezpečnosti práce MP MŠMT 22 784/03-II/2, k provádění odborných technických kontrol tělocvičen, tělocvičného. Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky určené p... - znění dle 111/2011 Sb. Směrnice Rady 82/711/EHS z 18. října 1982, která ustanovuje základní pravidla pro migrační zkoušky složek plastů a předmětů z nich Směrnice Komise 97/48/ES ze dne 29. července 1997, kterou se podruhé mění směrnice Rady 82. Vyhláška č. 54/1982 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun ke 150. výročí zahájení provozu koněspřežné železnice České Budějovice - Linec; Vyhláška č. 113/1982 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí Karla Marx

Nová právní úprava vyhrazených technických zařízení

Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména § 67 a § 203 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Zákony v plném znění. Právní poradna. Sbírka zákonů, články, komentáře a soudní rozhodnutí O oběžných výtazích se zmiňovaly například § 209 a 212 vyhlášky č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, později zrušené vyhláškou č. 192/2005 Sb Změna vyhlášky č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací V § 1 vyhlášky č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 1) a 2) zní

Právní předpisy Plynová zařízen

3 nutno volit bezpečnější řešení tj. např. jejich umístní kolmo, ve ě smyslu citované vyhlášky. -no- 2. Podle vyhl. č.48/1982 Sb., § 54 bod 5, musí být vzduchové pistole používané k očištění strojů a obrobk ů opat řeny ochranným zařízením, které zabrání úrazu pracovníka odlétajícími látkami. Paragraf 54 platí ale pro obrábění kovů Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. h. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy 11/2002 27.06.200 Vyhláška č. 207/1991 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhlášky č. 48/1982 Sb. Práce PSV 767 / Kovové doplňkové konstrukce Podél nové konstrukce schodiště bude provedeno nové kovové zábradlí z ocelových trubek Ø 50 x 3 mm

[8] Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu [9] Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů [10] Vyhláška č. 48/1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpis ↑Vyhláška č. 48/1982, Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 15. dubna 1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, § 169 odst. 1, [cit. 2017-5-25] Vyhláška ČÚBP č.18/1987 Sb., kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par. 10. Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášek č.324/1990 Sb. a č.207/1991 Sb Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (zrušena vyhláškou č. 192/2005 Sb.) ČSN 27 4002 Elektrické výtahy