Home

Jak značíme teplo

Teplo, teplota, měrná tepelná kapacita Onlineschool

Teplo Teplo je forma energie, které si mezi sebou vyměňují tělesa o různých teplotách. Teplo je svým způsobem forma práce - rychlejší částice teplejší látky narážejí do částic pomalejší látky a předávají jí tak svou kinetickou energii. Na rozdíl od teploty je teplo veličinou dějovou, nikoliv stavovou, protože z logiky věci, teplo popisuje určitý děj, nikoliv stav. Jednotkou tepla je Joule a značíme jej Q Teplota a svítivost jsou jediné intenzivní základní veličiny SI -⁠ při měření proto nelze aplikovat princip kolikrát se vejde jednotka do měřené veličiny. Základní jednotka kelvin je přesto pomocí tohoto principu definována. Pro přesné měření teploty v metrologii a pro tvorbu teploměrných etalonů proto definice nestačí; je nutné mít praktickou. Jak značíme teplo? Q W J T 2. V jakých jednotkách měříme teplo? 0 C (stupeň Celsiův) J (joule) W (watt) K (kelvin) 3. Vodám o objemech 5 litrů a 10 litrů dodáváme stejné teplo. Která se ohřeje dříve na 50 0 C, jestliže měly obě na začátku 10 0 C? dříve se ohřeje voda o objemu 10 litrů, protože má větší hmotnost. Množství energie, které teplejší těleso odevzdá tělesům ve svém okolí je stejné, jako množství energie, které okolní tělesa přijmou. Energii předanou mezi tělesy tímto způsobem nazýváme teplo, značíme ji písmenem velké Q a určujeme v joulech. Předávání energie mezi tělesy s různou teplotou bez toho, aby některé z těles konalo mechanickou práci, nazýváme tepelná výměna

Teplotu značíme symbolem t (malé té) odevzdává teplo - blíže - 8. ročník - termika). V souvislosti se změnou teploty se u pevných, kapalných i plynných těles mění jejich objem. Hovoříme o Jak zapisujeme naměřenou hodnotu teploty t = 28,5 ° Vysvětlení, co je teplo a jak vzniká je jen další snůška nesmyslů. Fyzikové minulých století si mysleli, že teplo je neuspořádaný pohyb molekul, které stále do sebe narážejí, a tak dochází k šíření kinetické energie. Tyto teorie najdeme v učebnicích fyziky dodnes Měrné skupenské teplo tání Měrné skupenské teplo tání je množství tepla, které přijme 1 kg pevné látky při teplotě tání, aby se změnila na kapalinu téže látky stejné teploty při normálním tlaku (1,013 25 . 105 Pa) Měrné skupenské teplo značíme l t jednotky J/kg, kJ/k 8. třída - Teplo Joulův pokus, měření tepla, měrná tepelná kapacita Joulův pokus Anglický fyzik Joule vykonal pokus, ve kterém měřil množství práce, které je potřeba k ohřátí vody o 1°C, tento pokus se nazývá Joulův pokus

Měrná tepelná kapacita vody vypočítaná při hodnotě 20 °C je 4181,8 Jkg -1 K -1. Díky této vlastnosti se voda používá jako chladící kapalina v řadě systémů - od motorů až po velké jaderné reaktory. Stejně tak se voda využívá v ústředním topení jako nejvhodnější kapalina k přenosu energie 1. Teplo a teplota - co tyto veličiny vyjadřují, jak se značí, v čem je měříme (jednotky) - všechny běžné (třeba teplota v USA ) a čím je měříme

Značíme: řeckým písmenem éta η . Pojmy Příkon - vložená práce za 1 s značíme P0 Výkon - vykonaná práce za 1 s užitečná práce za 1 s značíme P Ztráty - rozdíl mezi příkonem a výkonem neužitečná práce za 1 s . P0 - P příkon - výkon Je to fyzikální veličina, kterou značíme Q a její jednotkou je Joule (J). Teplota vs. teplo: Teplota je fyzikální veličina, která charakterizuje tepelný stav tělesa. Teplo je fyzikální veličina, přechází z jednoho tělesa na druhé při tepelné výměně. Teplota závisí na neuspořádaném pohybu částic. Teplo vyjadřuje.

Teplota - Wikipedi

Platí to i obráceně. Tepelná kapacita vyjadřuje i množství tepla, které je potřeba látce vzít, aby se ochladila o 1 °C nebo 1 K. Značíme ji C a matematicky se dá zapsat: Teplo (látce dodané/odebrané) dělené změnou teploty dané látky - tím dostaneme teplo potřebné pro zahřátí o 1 °C (1 K), tedy tepelnou kapacitu Abychom tuto rozdílnost fyzikálně rozlišili zavedeme veličinu nazvanou tepelná kapacita C.Definujeme ji jako teplo Q přijaté při tepelné výměně při změně teploty o Δt, tedy. Jednotkou tepelné kapacity je J K -1.Daleko výhodnější je stanovit, kolik tepla je potřeba k ohřátí látky o známé hmotnosti m.Proto zavedeme měrnou tepelnou kapacitu Jak značíme měrnou tepelnou kapacitu? Q t m c 3. V jakých jednotkách měrnou tepelnou kapacitu měříme? 4. K ohřevu 10 kg vody z 10 0 C na 20 0 C potřebujeme teplo 418 000 J. Jaké teplo potřebujeme k ohřátí 20 kg vody o stejnou teplotu? 209 000 J 836 000 J 104 500 J 418 000 J 5. K ohřevu 10 kg vody z 10 0 C na 20 0 C.

1.11 Tepl

kde trochu nepřesně značíme změnu u tepla a práce (exaktně není dodané teplo změna jako taková). Druhý termodynamický zákon potom říká, že teplo lze napsat pomocí entropie. což vede k definici termodynamické teploty, jak podrobněji ukážeme příště Chemická vazba. 4. a) Chemická vazba. (podstata chemické vazby, typy vazeb, slabé vazebné interakce) - Molekula = elektroneutrální skupina dvou nebo více atomů spojených navzájem chemickou vazbou. Základní stavební částice všech látek ->. o stejnojaderné (homonukleární): obsahuje pouze atomy téhož prvku např. H2

Teplo a měrná tepelná kapacita - GV

36. Jak značíme teplotu tání a jaké má základní jednotky? 37. Vysvětli pojem měrné skupenské teplo tání. 38. Jak značíme měrné skupenské teplo tání a jaké . má základní jednotky? 39. Na čem závisí teplota tání? 40. Co je to vypařování? 31.Ionizovaný plyn - oheň, blesk, nitra hvězd . 32. Voda, vosk . 33 Zánik těchto oblaků postupuje zdola, tzn. nejprve mizí oblaky druhu nimbostratus. V té míře, jak se rozhraní teplé fronty stále více zdvíhá vzhůru, se na čele nastupujícího chladnějšího vzduchu vytvářejí bouřkové oblaky druhu cumulonimbus, ze kterých vypadávají přeháňky 2. Jestliže dám do horké polévky lžíci, která se postupně zahřívá od ponořené části až po konec držadla lžíce, mluvíme o šíření tepla. a) vedením. b) prohříváním. c) prouděním. d) zářením. 3. Předané teplo při tepelné výměně NEZÁVISÍ na. a) hmotnosti látky teplo, které musíme dodat na to, aby se kapalina vypařila nazýváme SKUPENSKÉ TEPLO VYPAŘOVÁNÍ, značíme L v; skupenské teplo vypařování závisí na hmotnosti látky m, která se má vypařit čím větší hmotnost, tím více tepla musíme dodat skleničce vody stačí malé teplo, velké hluboké louži musíme dodat velké. µ [mí] - mikro, značí 0,000 001 (milióntinu), psáno: 1 metr = vzdálenost pól - rovník rozdělená na 10 000 000 dílů.. Země má obvod rovníku 40 000 km

2, tolik tepla zase vydá při chladnutí z teploty t 2 na teplotu t 1. Jak rychle se ohřejí látky v závislosti na měrné tepelné kapacitě? řeje, ale také snadno vychladne. Na své ohřátí spotřebuje malé množství tepla, ale při chladnutí také malé množství tepla uvolní. Otázky: 1) Vysvětli Joulův pokus Značíme-li změnu energie jako ΔU = U f - U i, teplo Q, práci W a chemickou práci W ch, pak = + + Zde bereme, jak je v novější literatuře zvykem, kladně kteroukoli energii dodanou, záporně energii odebranou. (V době filosofie parních strojů se. Celkem často potřebujeme vědět, kolik které těleso váží, tj. jakou má hmotnost. Fyzikální veličinu HMOTNOST značíme m. Hlavní jednotkou je kilogram, značka kg. Někdy na konci 18. století byl stanoven 1 kg jako hmotnost 1 dm3 odstáté vody o teplotě 4 °C Co potřebujeme je stavová veličina, která nám řekne, jak se změnilo teplo v reakci. Což je samozřejmě již zmíněná entalpie. I když to zní samo o sobě divně, entalpie, kterou značíme velkým tiskacím H, tak nám popisuje celou vnitřní energii a k tomu práci, kterou vykoná objem při zvětšování a uvolňuje místo pro. Výkon a teplo Elektrická práce a výkon v obvodu stejnosměrného proud . Elektrická práce a výkon v obvodu stejnosměrného proudu . Práce a teplo: při přenesení náboje Q v obvodu mezi svorkami zdroje o napětí U vykonají síly elektrického pole práci: W = UQ. dále platí při konstantním proudu: Q = It. tedy; W = UIt. po dosazení z Ohmova zákona (pro odporovou část.

Kalkulátor ceny a množství betonu. Využijte naší kalkulačku a vypočítejte si potřebný objem betonu pro vaši stavbu a odešlete nezávaznou poptávku. Naši obchodní zástupci pro Vás připraví cenovou kalkulaci Jak dlouho probíhá tepelná výměna? 13. Nastane tepelná výměna, stýkají-li se dvě tělesa o stejné teplotě? 14. Při tepelné výměně těleso přijalo teplo: zvětšila se (nebo se zmenšila) vnitřní energie tělesa? 15. Na čem závisí teplo (přijaté nebo odevzdané) tělesem při tepelné výměně? 16 Součinitel prostupu tepla - příklady a poznámky. Příklad 2: Součinitel prostupu tepla cihlové stěny z příkladu 1, kde jsme došli k hodnotě tepelného odporu RK = 5,71 m 2 K/W, bude U = 1/ (0,13 + 5,71 + 0,04) = 0,17 W/ (m 2 K). Příklad 3: Pokud nám náhodou stěna z přecházejícího příkladu nestačí, co se týče. VeličinaOznačeníZákladní jednotkaProč? Délkalmlongitudz řeckého: μέτρον (métrov) Dráhasm Častstempus, timelat. secundus - další v pořadí Rychlostvm/s (km/h)velocity Hmotnostmkgmass řecky: χί

Je vhodný i na betonáž velkých konstrukcí díky nižšímu vývinu hydratačního tepla. Více informací zde nebo na wikipedii. Normalizované značení cementů. Na následujícím obrázku je příklad, jak může být cement označený a co jednotlivé značky znamenají. 5 druhů cementu dle normy EN 197- úhel čela - značíme γ, je to úhel mezi čelem nože a rovinou, která prochází hlavním ostřím a která je kolmá k řezné ploše obrobku. Velikost úhlu má vliv na směr odvodu třísky a na odpor materiálu obrobku proti vnikajícímu ostří. Platí: čím větší úhel, tím tříska snadněji odchází Teplo Je jednou ze základních veličin soustavy SI. Značíme Q . Jednotkou tepla je - Joule J . Teplo je energie, kterou při tepelné výměně odevzdá teplejší těleso chladnějšímu. Energie podle struktury tělesa: Potenciální a kinetická - molekuly a atomy Energie atomů - elektrony a jádr

Jednotkou tepla je Joule a značíme jej Q. Jednotkou tepla je Joule a značíme jej Q Hlavní rozdíl mezi teplotou a teplem je malý, ale důležitý, teplo je obecná energie molekulárního pohybu, zatímco teplota je průměrná energie molekulárního pohybu. jak moc teplo nám je. Nad těmito bombastickými titulky mávne rukou se. Nastavení barometru: analogový barometr ukazuje tlak vzduchu v závislosti na nadmořské výšce. Vzhledem k tomu, že jsou nástěnné barometry používány v různých nadmořských výškách, je pro vzájemné porovnání využívána hodnota tlaku redukovaná na hladinu moře. Má hodnotu 1013,25 hPa (normální atmosférický tlak) Pomocí aplikace JEDNOTKY.cz můžete velmi snadno převádět jakékoliv existující jednotky. Vzájemné převody jednotek kalorie - kilojouly, stupně Celsia - stupně Farenheita, kilowatty - koňská síla a mnoho dalších pro vás již nikdy nebudou znamenat problém CHEMICKÁ VAZBA . Soudržné síly, které navzájem poutají sloučené atomy v molekulách a krystalech pomocí valenčních elektronů; Oktetové pravidlo: Atomy vytváří tolik vazeb, aby sdílením elektronů dosáhly stabilní konfigurace vzácného plynu (s 2 p 6).Elektrony zprostředkující vazbu se počítají do valenční vrstvy obou atomů

Co je teplo a jak vzniká

Teplo značíme: Q Jednotkou tepla je Joule - J Teplo vypočítáme: Q = c·m·(t2 - t1) těleso přijme teplo Q = c·m·(t1 - t2) těleso teplo odevzdá Měrná tepelná kapacita Značíme: c Jednotka: Hodnota pro vodu je 4180 Příklad: Urči jaké teplo přijme voda o hmotnosti 10 kg a počáteční teplotě 15 °C, která se zehřála. Měrné skupenské teplo varu značíme lv jednotky J/kg, kJ/kg Příklad: měrné skupenské teplo varu vody je 2 256 kJ/kg (lv = 2 256 kJ/kg), to znamená, že na přeměnu 1 kg vody při teplotě varu spotřebujeme 2 256 kJ tepla, abychom získali stejné množství vody v plynném stavu při stejné teplotě za normálního tlaku

Měrná tepelná kapacita - k čemu slouží a jak se vypočítá

Elektrické napětí. Elektrické napětí vzniká mezi tělesy, která jsou v rozdílném elektrickém stavu (mají rozdílný elektrický potenciál). Elektrické napětí se udává jako napětí mezi dvěma body, např. mezi body elektrického pole, mezi kladným a záporným pólem zdroje nebo mezi svorkami spotřebiče. Např Jak říká klasik Richard Feynman: There's Plenty of Room at the Bottom značíme -Q. a chladnější těleso teplo přijímá +Q) - Teplo . Q. je určeno částí vnitřní energie, kterou při tepelné výměně odevzdá teplejší těleso chladnějšímu, jednotkou je Joule Co je intenzita osvětlení. Intenzita osvětlení je část světelného toku dopadající na plochu o nějakém obsahu a záleží na světelném toku zdroje světla, na vyzařovacím úhlu a na vzdálenosti měřené plochy od zdroje. Jedná se o velmi důležitou jednotku a lze ji jednoduše změřit pomocí luxmetru

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je David Mánek. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze Jak značíme hořlavé látky a jak s nimi pracujeme? 2. Stačí k určení názvu alkenu pouze jeho molekulový vzorec? 3. Ethen se používá na výrobu ethanolu neboli lihu. Ten ale vzniká v přírodě kvašení ovocných šťáv. Jak říkáme látkám vyrobeným uměle porovnávat, jaké teplo jsou různé látky schopny přijmout ke stejnému zvýšení teploty, zavádíme veličinu mrná tepelná kapacita. Značíme ji písmenem c, udává se v jednotkách joule na kilogram a Celsiův stupeň (J/kg.°C).! Mrná tepelná kapacita udává kolik tepla pijme 1 kg látky aby se ohál o 1°C.

Světlo a teplo - Galakti

 1. Přijaté teplo: Q 1 = Odevzdané teplo: Q 2 = 5) ZÁVĚR: Podrobně výsledky rozeberte. Jak to vyšlo, jak to mělo vyjít a proč to vyšlo tak, jak to vyšlo. Zpracování: Mgr. Marek Křištof 12-2013 TEPELNÁ VÝMĚNA Praktické ověření tepelné výměny. přijaté a odevzdané teplo) potřebovat. Nic nevynechejte. 1 = Teplota: t 2.
 2. U6 - Úžasný svět techniky, Aréna mozků, svalů a dovedností. Fyzikální zákony na vlastním těle v nové akční soutěži
 3. Práci značíme: W Jednotka práce je Joule [J] 1 MJ = 1 000 000 J 1 MJ = 1 000 kJ 1 kJ = 1 000 J Práci vypočítáme: W = F· s W=P· t Příklad: Pavel zdvihl kámen o hmotnosti 2,5 kg do výšky 0,70 m
 4. Skupenské teplo varu - teplo, které musíme kapalině dodat, aby se při teplotě varu přeměnila na plyn téže teploty. Značíme: Lv Měrné skupenské teplo varu - zavádíme k porovnání , kolik tepla musíme při teplotě varu dodat 1 kg různých kapalin k přeměně na plyn

Tepelná kapacita, měrná tepelná kapacit

 1. ARI ARMATUREN. ZASTOUPENÍ. Nabízíme komplexní výpočty, dodávky, záruční a pozáruční servis armatur z produkce ARI ARMATUREN Německo. Jedná se o 10 000 produktů ve více jak 100 000 variantách. Vždy aktuální rozsáhlý a detailní. ARI je přes 50- let silný partner pro regulaci - uzavření - pojištění
 2. Výpočet skupenského tepla varu Skupenské teplo varu značíme Lv a vypočítáme ho ze vztahu Lv = m . lv Kde m je hmotnost a lv je měrné skupenské teplo varu. Příklad 1: Roman si dal vařit půl litru vody na čaj do konvice. Odešel k sobě do pokoje. Když se vrátil, voda se už dlouho vařila a v konvici zůstalo je 0,3 l vody
 3. Jak se počítá medián? Laicky napsáno, medián dělí soubor dat na 2 stejně velké skupiny, je dán prostřední hodnotou vzestupně seřazených dat souboru. Při určování mediánu nám mohou nastat 2 případy: Soubor dat obsahuje lichý počet položek. To je ten jednodušší případ, kdy mediánem je prostřední hodnota souboru
 4. Měrné skupenské teplo tání je množství tepla, které přijme 1 kg pevné látky při teplotě tání, aby se změnila na kapalinu téže látky stejné teploty při normálním tlaku (1,013 25 . 105 Pa) Měrné skupenské teplo značíme lt jednotky J/kg, kJ/kg Příklad: Teplota tání ledu je 0°C a měrné skupenské teplo

Jak dřevo vyrábíme ? Jak dřevo značíme ? Jak dřevo balíme ? Co je to metr dřeva ? Jak porovnám ceny ? Kolik dřeva kupuji ? Proč topit dřevem ? Jaká je výhřevnost ? Jaký má vliv vlhkost ? Prodáváte suché dřevo ? Proč v PackFixech ? Terminologie a pojmy; Fotogalerie Palivového Dřev Teplo je fyzikální veličina, značíme ho značkou Q a jeho jednotkou je joule J. Na čem závisí, kolik tepla Q odevzdá nebo příjme těleso při tepelné výměně? 1) Teplo přijaté tělesem o určité hmotnosti při tepelné výměně je přímo úměrné zvýšení teploty Q (t - t

Měrná tepelná kapacita Eduportál Techmani

 1. Plyn i elektrická energie se stále zdražuje a nyní se více než jindy vyplatí přemýšlet o alternativním, levném a ekologickém tepelném zdroji, kterým spalování dřeva bezesporu je. A zdroj tepla to nemusí být jediný. Topení dřevem se dá použít jako doplňkový zdroj při topení plynem či elektřinou
 2. zde - Coolagent. tvého vysněného Grand Cayonu, a půjčím ti široké americké auto, aby jsi se projel po Route 66., končí Katka s novým úsměvem svůj monolog
 3. Součinitel prostupu tepla značíme velkým U. Jeho hodnota se udává ve W/m 2 K (watt na metr čtvereční kelvin). Zjednodušeně nám součinitel říká, kolik tepla ztratíme na metru čtverečním konstrukce při rozdílu teplot 1 kelvin
 4. Změna vnitřní energie příklady Změna vnitřní energie příklady - che-facile . Vnitřní energie (též termodynamická energie) tělesa (termodynamického systému) je extenzivní veličina představující v makroskopickém popisu souhrn energií všech částic, z nichž se těleso skládá.Jde především o jejich kinetickou a potenciální energii, ale může jít také o.

test

Jak se zbavit tepla ve voze postaru. S absencí klimatizace se musí vypořádat v první řadě majitelé starších vozidel. Potom také řidiči, kteří mají sice novější automobil, ale jejich klimatizace je porouchaná a oni z nějakého důvodu nemají čas na její opravdu. Klíčem ke zbavení se tepla ve voze jsou obecně dva faktory Pro usnadnění Vašeho výběru značíme hřejivost koeficientem Sq, vyšší číslo znamená větší hřejivost: Sq2, Sq 3 jsou přikrývky lehké, vhodné pokud je Vám stále teplo, případně pro teplé letní dny; Sq 4, Sq 5, Sq 6 jsou přikrývky celoroční Jak prát přikrývky Jak moc je teplo nebo zima. Říká, jak se máme oblíknout Zajímavé hodnoty,vynechali jste tzv. starší občany.Ve věku 80let je u nás teplota 24-27°C.Momentálně ve svých třiceti mám cca 22°C a to jen kvůli dýchání jinak bych měl asi jako babička 25°C a víc.při 20°C už musím spát v silném pyžamu aby mi nebyla zima. Indexem l značíme kapalnou fázi. Tato rovnice je vhodná 3.1 Určete, jak se změní vnitřní energie a entalpie systému při těchto dějích Určete změnu vnitřní energie, entalpie, teplo a práci při vypaření 1 dm3 butanu při jeho normálním bodu varu (272,65 K). Předpokládejte že páry butanu se řídí stavovou. Přikrývka CLASSIC je naší nejprodávanější a nejuniverzálnější celoroční přikrývkou, která splňuje běžné požadavky pro kvalitní spánek během celého roku jak v chladnějších, tak i teplejších ložnicích.Elegantní vlnovka proševu dává krásně vyniknout objemu a lehkosti přikrývky. Díky směsové povrchové tkanině, velmi kvalitní výplni z prostorově.

Diamantový kotouč obvodový 1A1 150-250mm

Co je to teplota

Soustava, systém. Nebudeme se zatěžovat složitými definicemi a za systém budeme považovat tu část prostoru, která je v dané chvíli zájmem našeho studia.Příklad z praxe: Máte budovu plnou pokojů. Pokud vás zajímá, jak si vyměňuje teplo s okolím budova (třeba proto, abyste utratili co nejméně za topení), systémem pro vás bude celá budova Značíme ji a (akcelerace). Jednotkou je m/s2. Pro pohyb rovnoměrně zrychlený můžeme zrychlení vypočítat podle vzorce: = v okamžitá rychlost v m/s. a zrychlení, se kterým se dané těleso pohybuje. t určitá doba (prostě doba jízdy, běhu, )

Chemická vazba - Studuju

V případě reálných procesů můžeme mluvit o ztrátách exergie a úplné spotřebě exergie. Oba pojmy označují přeměnu exergie na anergii. Exergie bývá označována písmenem E. Anergii značíme písmenem B. Jak bylo řečeno v předchozím odstavci, energie okolí je tvořena jen anergií - cílem procesu je zvýšení teploty proudu vzduchu - to je možné pouze sdělením tepla do jeho proudu - proces probíhá bez změny vlhkosti - v Molliérově diagramu jej značíme po konstantní měrné vlhkosti - při průběhu ohřevu dochází pouze ke sdílení citelného tepla, vázané teplo Qv = 0 Změna stavových veličin

Tu pak značíme jako λ=1. Hodnoty nižší jsou takzvané bohaté směsi, hodnoty nad jedničku jsou chudé směsi. Každá má něco do sebe, žádná není spásná. Další informace potřebné k identifikaci hoření Každá práce ve spalovacím motoru závisí na míře tepla dodaného palivem Reakční teplo určité reakce je stejné jako součet reakčních tepel postupných reakcí, tělesa je fyzikální veličina, značíme ji , jednotkou je . Její velikost posuzujeme podle práce, kterou těleso může vykonat, pokud se nezastaví (Kolářová, R.

Atmosférické fronty Eduportál Techmani

Diamantový kotouč obvodový 3B1Diamantový kotouč obvodový 14F1

Rozumíme tomu, jak probíhají jednotlivé skupenské přeměny z hlediska částicového složení látek. Víme, že teplota tání je rovna teplotě tuhnutí. Seznámili jsme se s pojmem skupenské teplo tání. Víme, že teplota varu závisí i na tlaku. Umíme uvést příklady jednotlivých skupenských přeměn z přírody Transformátor-princip, převod, indukované napětíJaký je význam a použití transformátorů. Popište základní konstrukční části 1.f. transformátoru. Vysvětlete princip funkce a popište vztah pro indukované napětí Pravda, teplo zadarmo by měl jen do té doby, dokud by nepřestali platit i ostatní obyvatelé domu, ale je dost nepravděpodobné, aby taková situace nastala. Hlavně proto, že mnozí ani netuší, jaké možnosti reálně mají vodiče nesmí překročit určitou hranici. Část tepla se odvádí povrchem vodiče do okolí a proto oteplení vodiče bude tím menší, čím větší bude povrch vodiče. Proto zavádíme proudové zatížení neboli proudovou hustotu. Značíme ji písmenem J [A. m-2] a je dána podílem proudu a průřezu vodiče. Proudová hustota je. Skupenské teplo vypařování •teplo, které musíme dodat kapalině, aby se přeměnila na plyn Měrné skupenské teplo vypařování •není v tabulkách, protože závisí na teplotě, při níž k vypařování dochází. vonná lampičk Skupenské teplo vypařování Tuto veličinu značíme a vypočítáme ji podle následujícího. Jak se počítá rychlost volného pádu. Jak už sám pojem volný pád napovídá, jedná se o pohyb tělesa směrem dolů. Rychlost volného pádu vypočítáme na základě vztahu v = gt nebo v = √(2gh), kde g je tíhové zrychlení, které vzhledem k Zemi má pro zjednodušení hodnotu cca 10 m/s 2; t je čas, po který těleso setrvávalo ve volném pádu (než dopadlo na zem); h.