Home

Zemský povrch pracovní list

zvětrávání | slideum

Utváření zemského povrchu 1 - pracovní list (str. 17 - 21) Jméno: Přečtěte si text v učebnici a doplňte chybějící slova tak, aby text v pracovním listu dával smysl. 1. přírodní činitelé a. Vrásněn Materiál tvoří pracovní list k opakování učiva. Klíčová slova Zemětřesení , sopečná činnost , vítr , moře , voda , ledovce , zlomy , vrásnění Pracovní list: eZe605 PEDOSFÉRA I. Přírodní složku zemského povrchu tvoří pět sfér. Vyjmenuj je a uveď ještě jejich jiné označení: 1. Litosféra - kamenný obal Země 2. 3. 4. 5. II. Z dvojice výrazů vyber ten správný a zakroužkuj ho. Zbytek textu doplň: Rozpad hornin na menší částice se nazývá zvětrávání/eroze. Z odumřelých částí rostlin a zbytků tě

Planetárium Praha Pracovní list pro ŽÁKY ZEMĚ A JEJÍ SFÉRY ÚKOL 1) Doplň názvy: Vodní obal Země se nazývá Vzdušný obal Země se nazývá Kamenný obal Země se nazývá Půdní obal Země se nazývá Živý obal Země se nazývá _____ _____ _____ _____ _____ ÚKOL 2) Kolik procent vody je na zemském povrchu? a) 70 % b) 25 % c) 50 % ÚKOL 3 Materiál obsahuje prezentaci, která stručně shrnuje utváření a dotváření zemského povrchu vlivem vnějších a vnitřních přírodních činitelů. Obrazový materiál přibližuje dalšími ukázkami rozmanitost zemského povrchu

Pracovní list č. 11 EU peníze školám - Investice do rozvoje vzdělání. Název projektu: Naše škola od tradice k budoucnosti mírně zvlněný zemský povrch s výškovými rozdíly do 30 m.. - povrch s výškovými rozdíly od 150 m do 300 m. Pracovní list č.14 Oběh vzduchu v atmosféře 1. Doplň do textu vynechaná slova : Vzduch má určitou _ _ _ _ _ _ _ _ , a proto působí na zemský povrch silou, kterou nazýváme _ _ _ _ vzduchu. Tato síla není stále stejná. Teplý vzduch je _ _ _ _ _ a stoupá vzhůru, takže tlak na zemský povrch je _ _ _ _ _ Druh učebního materiálu: Pracovní list Anotace: Cílem hodiny je seznámit žáky se základy petrologie, s rozdílem mezi nerosty a horninami, s vlastnostmi horni Pracovní list - Zemětřesení Author: David Mánek Description: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je David Mánek. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified by: VUPPrah

1) Složitý soubor procesů, které spolu obrušují, rozrývají ale i přerovnávají zemský povrch se označují jako: a) zvětrávání b) eroze c) zemětřesení 2) Co jsou to meandry? a) zákruty na řece b) prstovité ústí řeky c) vodopády obr. Pracovní list č. 7 - Vlastivěda 4. ročník - řešení Křížovky k procvičování a opakování učiva - Povrch České republiky 1. Odpovědi na otázky zapiš do křížovky a vylušti tajenku. 1. K R A S 2. V Y S O ý I N A 3. E R O Z E 4. Š U M A V A 5 2 Pracovní list Z6 - opakování: SOPEČNÁ ČINNOST (čerpáno z učebnice 13.-16.s.)!vlepit do sešitu! - při pohybu litosférických desek se roztavené horniny a nerosty (= MAGMA) dostanou na zemský povrch a rozlévají se jako LÁV Pracovní list je součástí souboru pracovních listů, které nahrazují školní sešit. Všechny pracovní listy tvoří průřez celé látky, která je probírána v 9. ročníku. Listy si žáci číslují a zakládají do desek. Používaná učebnice na ZŠ: Přírodopis 9. ročník (nakladatelství Scientia

DUMY.CZ Materiál Utváření zemského povrch

  1. PRACOVNÍ LIST SÍLA A JEJÍ ÚČINKY Úloha 1 Zemský povrch můžeme považovat za inerciální vztažnou soustavu. Každá jiná vztažná soustava, která je vzhledem k této soustavě povrchu druhého nerovnosti obou ploch na sebe narážejí, deformují se a obrušují. Třecí síla
  2. STAVBA ZEMĚ, SFÉRY ZEMĚ - PRACOVNÍ LIST Na počátku svého vzniku, tj. před 4,6 miliardami let, byla Země žhavá koule a neexistovaly podmínky pro vznik života. Postupně se zemský povrch ochlazoval a Země se tak rozvrstvila. Stavbu Země můžeme přirovnat například k broskvi. 1
  3. na zemský povrch působí činitelé: vnitřní e_ _ _ _ _ _ _í vnější e_ _ _ _ _ _í utváří tvary na zemském povrchu patří zde: 1. vrásnění 2. kerná činnost 3. sopečná činnost 4. zemětřesení dotváří zemský povrch patří zde: 1. činnost vody 2. činnost větru 3. teplota 4. organismy ndogenn xogen
  4. Pracovní list - Zemětřesení Author: David Mánek Description: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je David Mánek. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified b
  5. PRACOVNÍ LIST K ÚKOLU Č. - PLANETA ZEMĚ. Doplň chybějící text. Použij učebnici na str. ô. Modrá planeta, jak se Zemi občas přezdívá, se začala formovat přibližně před.. let. V té době už zářilo.., kolem kterého obíhala hork
  6. 2 Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů
  7. Pracovní list - Zemětřesení 1) Přečtěte si následující text: Zemětřesení jsou jednou z přírodních katastrof. K tomuto jevu dochází nejčastěji na styku litosférických desek. Ale známe i zemětřesení, která jsou způsobena např. zřícením stropu jeskyn

Tento materiál je vhodný pro zopakování probraného učiva formou testu nebo pracovního listu. Materiál je zaměřen na vznik života na Zemi, chronologické řazení událostí vývoje života a jednotlivé éry historie Země. Do pracovního listu žák zaznamenává své vědomosti a poznatky Přírodopis 9 - Vnitřní a vnější geologické děje - pracovní list. Které děje patří do vnitřních geologických dějů? Které děje patří do vnějších geologických dějů? Co je to zemětřesení? Jak se nazývá stupnice, kterou se měří síla zemětřesení? Co jsou to vrásy? Jak vznikají zlomy 11. Hlavní složkou kapalné náplně v olověných akumulátorech používaných jako zdroje elektrické energie v automobilech je 32 % kyselina !!!Pracovní list doplníte, vyfotíte a pošlete na mojí adresu do čtvrtka 28.1. do 14hodin. Pracujte přesně, vše potřebné poskytne učebnice. Pracovní list doplňte až po online hodině, kdy si všechno vysvětlíme. Pokud PL nepřijde do tohoto termínu, považuji ho za nesplněný a bude klasifikován nedostatečně!! PRACOVNÍ LIST 1 Jméno: Kyslík a dusík se vyrábějí destilací kapalného vzduchu. Najdi si teplotu varu kapalného dusíku i kapalného kyslíku a zjisti, který z těchto plynů při ochlazování dříve zkapalní. Třída: 1 Vypočti, jaký objem by zaujímal vzduch, který má stejnou hmotnost jako ty. Hustotu vzduchu si najdi na internetu

kolobĚh vody v pŘÍrodĚ (2. pracovní sešit) v pŘÍrodĚ neustÁle probÍhÁ vody: voda se vypaŘuje z oceÁnŮ a. Hydrosféra - Pevninská voda - pracovní list 3. Hydrosféra - Pevninská voda - pracovní list - řešení 5. Hydrosféra - Světový oceán - pracovní list 7. kde voda vyvěrá na zemský povrch (začátek řeky) Do mapy barevně zaznač a do legendy popiš úmoří České republiky - Pracovní list - Pravopisné cvičení 6.A.doc - odevzdat do 23/4. 19.4. Střídání hlásek při odvozování - ústně cvičení 28/7,8; Jazykový rozbor - str. 28. 22.4. Rozbor stavby slova - učebnice str. 29, ústně cvičení 29/1a,2a,3,4b,5 Slova příbuzná - učebnice str. 30, ústně cvičení 30/2,3a,b,4b; Jazykový rozbor - str. 3 VY_52_INOVACE_PŘ.9.20 - SOPEČNÁ ČINNOST - pracovní list Název šablony Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název VM Sopka neboli VULKÁN, je místo, kde NA ZEMSKÝ POVRCH PRONIKÁ ŽHAVÉ MAGMA. CITACE.

Pracovní list Cílem hodiny je seznámit žáky se základy petrologie, s rozdílem mezi nerosty a horninami, s vlastnostmi hornin Pokud' se vylévá na zemský povrch, vznikají vyvyeliny. 13) Pnrad' lokalitu výskytu dané vyvFelé horniny a název hornin: žula Žulová ve Slezsku gabro Milešovk Zemský povrch se neustále mění - něco vzniká, něco zaniká. Většina změn probíhá velmi pomalu. Změny jsou výsledkem působení vnitřních a vnějších geologických dějů. Geologické děje vnitřní vnější Úkol č. 1: Roztřiď uvedené děje na vnitřní a vnější: zemětřesení, sesuvy půdy Podstatou skleníkového efektu není / je zadržování tepla, které na zemský povrch dodává Slunce / Měsíc. Slu- Slu- neční záření proniká atmosférou a je pohlcováno zemským povrchem, který se tímto oh ř ívá / ochlazuje a následně odráží

DUMY.CZ Materiál Zemský povrc

Díky této ochraně se k povrchu Země dostává pouze asi 1% ultrafialového záření (UV záření) přicházejícího ze Slunce. Kdyby ultrafialové paprsky prošly na zemský povrch bez ztráty energie v ozonové vrstvě, byly by mimořádně nebezpečné pro živé organizmy. Vysoká energie UV záření vyvolává snížen Jednotlivé navržené pracovní listy pro žáky a metodické listy pro učitele byly ověřovány záření, které dopadá na zemský povrch, má kromě viditelného záření, které vnímáme lidským okem a jehož část je využita pro fotosyntézu i další složky. Pro koloběh vody je důležité zářen ŘEŠENÍ PRACOVNÍHO SEŠITU PLANETA ZEMĚ Planeta Země strana 6 1. Teorie velkého třesku. 2. zemská kůra zemský plášť zemské jádro 3. 6 378 km, 150 km, 2 900 km, 4 500 °C, 4,6 miliardy let. 4. Atmosféra. 5. Zemský plášť. Vznik života na Zemi strana 7 1. Biosféra. 2. Starohory, prvohory, čtvrtohory. 3 Pracovní list - povrch válce 1) Vypočítejte povrch válce podle údajů. Výsledky vhodně zaokrouhlete. A) r = 12 cm; v = 4 cm B) d = 22 cm; v = 8 cm C) 2) Vypočítej obsah pláště válce podle údajů. A) r = 54 cm; v = 14 dm B) d = 3 cm; v = 1,8 Pracovní list slouží žákům k procvičení a prohloubení daného učiva. Žáci pracují samostatně, případně ve dvojici nebo skupině. Informace si mají možnost vyhledat v učebnicích, knihách nebo na internetu. Zadání jednotlivých úkolů je pestré (křížovka, schémata, doplňování, práce s atlasem), aby žáky zaujalo

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze Vnitřní činitelé zemský povrch . utvářejí - rozrušují - zarovnávají. Mezi vnější přírodní činitele nepatří. vítr - teplota - sopečná činnost - kořeny rostlin. Co je zvětrávání? proces rozpadu hornin na stále menší části. Co je zvětralina? výsledek zvětrávání - rozpadlé horniny, balvany, štěrk, píse

VY 32 INOVACE ICT.Z.6 - zsmikulasezhusi.c

- Druhé skupině rozdáme PRACOVNÍ LIST 2, skupina dále obdrží připravený karton a ruční Karton pro vás nyní představuje zemský povrch a svítilna Slunce. Vaším úkolem je zkusit s těmito pomůckami východ slunce zpoza obzoru nasimulovat. 1. Nejprve vyzkoušejte, odkud a kam se musí baterka pohybovat, aby udělala stejný. na zemský povrch ve formě srážek, to znamená ve formě deště a sněhu. Část vody se hromadí a odtéká jako povrchová voda, vypařuje se zpět do ovzduší nebo se vsakuje pod zemský povrch a doplňuje zásoby podzemní vody. Podzemní voda po určité době znovu vystupuje na povrch ve formě pramenů - dotvářejí a zarovnávají zemský povrch. 1. voda - a) dešťová - horniny měknou a drolí se. b) tekoucí - obrušuje a vymílá zemský povrch, vytváří říční údolí tvaru písmene V, vytváří nová rameny řeky, deltu (Nil), peřeje, vodopády. c) mořská voda - působením mořské vody a větru vzniká příboj a. Meteorit: dopadne na zemský povrch Um lé družice: vyrobené člověkem - výzkumné účely Kosmické sondy: zkoumají planety a měsíce. 4 4) vypracovat přiložený pracovní list (viz níže) a nalepit jednotlivé úkoly do sešitu 1. ást - doplnit odpovdi za pomocí uþebnice, internetu do tvrteþní videohodin Základní meteorologické prvky I. 1. Sluneční záření zdroj energie veškerých dějů v atmosféře asi 43 % z celkového množství slunečního záření, které dorazí k Zemi, pronikne atmosférou a dostane se k zemskému povrchu zbytek slunečního záření pohltí, odrazí a rozptýlí atmosféra (důsledek rozptylu je modré zbarvení oblohy

Pracovní list na téma SOPEČNÁ ČINNOST obsahuje aktivity vedoucí žáka k práci s textem, mapami, obrázky a internetem. v rámci které dochází k výstupu magmatu na zemský povrch (KUKAL, Z., 1983, 121). Mezi základní prvky morfologie sopky (obr. 2) patří vlastní. , protože na povrchu planety tvoří velké nerovnosti (pohoří, propasti) Vnější geologické děje. jsou oproti tomu způsobené energií Slunce a zemské přitažlivosti. Říkáme o nich, že jsou rušivé, protože rozrušují a zarovnávají zemský povrch (nerovnosti, které vytvořily vnitřní geologické děje) Přírodopis 9. ročník 30.3.-3.4.2020 Vypracuj následující pracovní list a založ si ho do sešitu. Opakování - Vnitřní geologické děje 1. Doplň Pracovní list - hydrosféra. Doplň do textu následující slova: hydrosféra, Tichý oceán, Atlantský oceán, Indický oceán, Severní ledový oceán, Kaspické moře Výtok podzemní vody na zemský povrch. Nejdelší řeka světa Rozhodni, zda jsou následující tvrzení pravdivá: Asi 97 % veškeré vody obsahuje světový oceán

Vzduch má určitou hmotnost, a proto působí na zemský

Vyhledejte si odpovědi, v učebnici nebo v prezentaci, doplňte je do pracovního listu a odešlete ke kontrole na můj mail. Přírodopis 9 - Vnitřní geologické děje - pracovní list. Vnitřní geologické děje. Zemský povrch se mění v důsledku neustálého působení geologických dějů - vnitřních a vnějších. 1. Podtrhn Téma: Povrch krychle Ročník: 5. ročník Druh učebního materiálu: Pracovní list Klíčová slova: matematika a její aplikace, geometrie, rovinné obrazce, tělesa, obsah čtverce, krychle, hrana, stěna, vrchol, sítě těles, povrch krychle Obsah: Pracovní list je opakováním učiva o krychli a seznamuje žáky s pojmem povrch krychle Zemský povrch je utvářen - A) vnitřními přírodními činiteli - zemětřesení, sopečná činnost, vrásnění, kerná činnost Přepsaný pracovní list vyfotíš a pošleš nejpozději do pátku 13.11. do 14 hodin!!!.

Přírodopis 9 - Vnitřní a vnější geologické děje - pracovní list. Které děje patří do vnitřních geologických dějů? Které děje patří do vnějších geologických dějů? Co je to zemětřesení? Jak se nazývá magma vytékající na zemský povrch? Author: Dášenk na zemský povrch. Po povrchu stéká a část vody se vsakuje do půdy. Pod zemským povrchem se podzemní voda shromažďuje a vznikají podzemní jezera pitné vody. Na zemský povrch voda opět vyvěrá jako pramen. Prameny se spojují do potůčků a řek, které se nakonec vlévají do moří a oceánů Pracovní list slouží žákům k opakování učiva. Žáci pracují samostatně, ve dvojicích, případně ve skupině. Informace vyhledávají v učebnicích. Ověřují si, zda umí rozlišit zástupce hornin od minerálů, zařadit horniny do skupin - horniny vyvřelé, usazené, přeměněné Pracovní list - pracovní list si pokud možno vytiskněte, vyplňte a vložte nebo nejlépe vlepte, jako stránku, do sešitu. Pracovní list najdete na další straně Pokud se vylévá na zemský povrch, vznikají _____ vyvřeliny. 10) Spoj oba sloupce tak, aby vzniklo pravdivé tvrzení: Žula Je charakteristická zelenošedou barvou. PRVOUKA. 11. 6. opravný test, referáty 8. 5. plánujeme výlet. 1. 6. pracovní listy - život a louce, učebnice str.72 - 73. 21. 5. pracovní listy - ekofarma.

Na něj připadá 361,3 mil. km², což je 71 % zemského povrchu (celý zemský povrch má rozlohu 510,3 mil. km²). Rozloha všech souší je pak 149 mil. km², z toho na severní polokouli je asi 100 mil. km² souše a na jižní 49 mil. km² suché země. Souš pak pokrývá více než 4 mil. km² jezer a přibližně 0,77 mil. km² řek Pracovní list 4A 1. Proč je období 17. a 18. st. v 3. barokní malířská technika založená na střídání tmavých a osvětlených ploch 4. nový hudební žánr vzniklý v baroku 5. světec, kterému je zasvěcen barokní chrám na Malé Stran pracovní listy jsou určeny jako pomůcka k oživení a procvičení ročních období Děti, myslíte si, že je zemský povrch něco neměnného a ztuhlého, a nebo, že se v průběhu času mění? Co myslíte? Pojďme se podívat na lekci o litosféře, tedy o pevném obalu Země. Celkově to vypadá jako pizza, že? Tak s chutí do TOHO. Tááák, nejdříve se podívejme na jedno z videí o deskové [ Literární výchova - pracovní list do 8. 6. Jméno - Přečti si následující úryvek z Kosmovy kroniky a odpověz na otázky: Podle učení geometrů se dělí povrch zemský na dvě polovice, z nichž jednu zaujímá pod svým jménem Asie, druhou Evropa s Afrikou PRACOVNÍ LIST 3 ROVNOMĚRNÝ PŘÍMOČARÝ POHYB Příklad 5 Na obr. je graf závislosti dráhy na čase. Vypočítejte velikost průměrné rychlosti a) za prvních 6 sekund b) za dalších 6 sekund c) za celých 12 sekund PRACOVNÍ LIST 4 s t m s 2 0 2 4 6 8 10 4 6 8 10 1

Zeměpis - zskladno-amalska

NID

ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 - 6.

ovšem došlo k průniku rozžhaveného magmatu až na zemský povrch (zde už se mu říká láva), v podobě pravé sopečné činnosti. Přírodní rezervace Vrch Baba u Kosmonos - pracovní list 1 u vstupu do přírodní památky OCHRANA PŘÍRODY V ČR 1. Rozlišujeme různé kategorie chráněných území přírody PRACOVNÍ LIST - ZEMĚPISNÁ SÍŤ II. Body, ve kterých protíná zemská osa povrch Země se nazývají a. zemský pól Pracovní listy pro 6. ročník ZŠ jak se zemský povrch mění vlivem řek, moří, sopek a zemětřese-ní. Podle rozdílné délky stínů na severu a jihu Egypta dokázal Eratosthenes správně spočítat velikost Zeměkoule. Určil

Skm C2582003111337

PRACOVNÍ LIST OPAKOVÁNÍ UČIVA ZA 2. POLOLETÍ ŠK. ROKU 2019/2020 Učebnice str. 17 - 20 (Utváření zemského povrchu - Zemský povrch, Vnitřní přírodní činitelé) - přečíst, vyhledat neznámá slova v encyklopediích, na netu, aj Pracovní list Předmět: Zeměpis Ročník: 6. Opakování vzdělávacího celku: Litosféra Sopky Sopka je vlastně díra v zemi. Touto dírou tryská do vzduchu ohnivá směs plynů, vodních par, popela a kusů roztavených hornin. Částečky vulkanického popela spadnou k zemi, usadí se a ztuhnou ve světle šedou horninu Přílohy: pracovní list Vyhaslá sopka Káčov, pracovní list Přírodní památka Káčov, pracovní list Okolí Káčova Projekt MAP II Mnichovohradišťsko je podpořen z OP VVV www.map-mh.cz zemský povrch (zde už se mu říká láva), v podobě pravé sopečné činnosti Pracovní list: Oxidy 1. V přírodě se vyskytuje mnoho oxidů, které využíváme jako výchozí suroviny pro výrobu: Katka: Část slunečního záření, které prochází vrstvami atmosféry, se pohltí v zemském povrchu. Zemský povrch vysílá zpět především tepelné záření. Vzduchem s větším obsahem oxidu uhličitého vša

Vnitřní geologické děj

pak vynášejí na zemský povrch ve formě trusu) Potrava pracovní list. Created Date: 1/29/2019 3:48:58 PM. • zemský povrch (100 km) < fyzika kosm. prost. < heliopauza (ca 100 AU) • oblast v principu dostupná pro in situ pozorování • Voyager 1 dosáhne vzdálenosti 100 AU v roce 2006 (vypuštěn r. 1977) • velký skok od heliopauzy k nejbližší hvězdě(270 000 AU Pracovní list pro studenta, ř ešení pracovního listu je vdokumentu Pracovní list pro pedagoga Výuka podporovaná počítačem, žákovsk ý experiment, samostatná práce 10 Prezentace výsledků Vyzve k odevzdání pracovních listů, zahájí p rezentaci výsledků práce žáků Dokončení pracovních listů, vyvolaní žáci.

Voda v přírodě - dum

Díky tomu se mění úhel dopadu slunečních paprsků na zemský povrch Mění se tak množství energie (tepla), které na zemský povrch dopadá. - obrázky v uč. na str. 16 Sluneční soustava (pracovní list) Vesmír se skládá z galaxií, naše galaxie - Galaxie zachycují tepelné záření, které na zemský povrch dopadá. Skleníkový efekt je přirozený jev, a pokud by neexistoval, tak by průměrná teplota na Zemi byla -18 ° C (v současnosti to je cca 15 ° C). Lidskou činností se však produkce skleníkových plynů zvyšuje, což má za následek pro změnu oteplování planety Vodní tok řadíme mezi vnější geologické činitele. Zemský povrch ovlivňuje í svou rušivou i tvořivou činností (eroze a usazování). Neregulovaný vodní tok vytváří meandry, na jejichž březích se daří zcela odlišné floře a fauně než na úbočích stepi.Přiřaď k vyobrazenýmrostlinám a BIOTOP - lesy na granulit

Pracovní list. Druh interaktivity: Jednoho dne si k sobě povolal svého nejvěrnějšího čerta a poručil mu, aby rozšířil hranice pekla až na zemský povrch. Jenže mělo to jednu podmínku. Čert musel Peklo postavit za jeden pouhý den, než kohout zakokrhá! Tak se tedy vydal na Zem Druh učebního materiálu Pracovní list  Meteorit zanikne v atmosféře, dřív než dopadne na zemský povrch. Na Měsíci je voda. Den a noc se na Měsíci střídá vždy po týdnu. K uvedeným osobnostem přiřaď čin, kterým se proslavili 3 Vypracovat pracovní list (do neodevzdá pracovní list do pátku, hodnotím známkou 5). Zvětrávání - eroze - soubor procesů, které obrušují zemský povrch - materiál je přenášen vodou, větrem, pohybem ledovce, pohybem živočichů a rostlin na místo nového uložení - druhy o chemick Pracovní listy pro 3. až 5. ročník ZŠ jsou určeny k samostatné práci žáků V ten den se totiž vydávají na zemský povrch pátrat po hříšných duších Před čerty se jeden musí mít na pozoru, a to nejen onoho 5. prosince. Čertiska jsou odsouzena k věčnému zatracení v pekle, kam také přivádějí další. Vypracuj pracovní list. Násobení, dělení 10, 100, 1000 1. Doplň znaménka: <, =, > Téma: Utváření zemského povrchu - zemský povrch, vnitřní přírodní činitelé • učebnice str. 17 - 20 - přečti si, prostuduj zemský povrch, jak vznikají hory a d naší republiky. Získávají představu, že zemský povrch se nepřetržitě mění a že na našem území bylo v minulosti nejen moře, ale také hluboký oceán. KLÍČOVÁ SLOVA: Barrandien, moldanubikum, hercynské vrásnění, variské vrásnění, pluton, Český masív, flyš, alpínsko-himalájské vrás-nění, ledove