Home

Jsou pevné látky stlačitelné

Pevné látky stlačitelné a rozpínavé Kapalné látky jsou krystalické nebo amorfní Plynné látky tekuté b. Spojte: v pevných látkách po sobě klouzají Molekuly se v kapalných látkách kmitají se v plynných látkách volně pohybuj 5. Stálý tvar a stálý objem mají látky: a) kapalné b) pevné c) plynné 6. Rozpínavé a stlačitelné jsou látky: a) pevné b) kapalné c) plynné 7. Kterou vlastnost nemají kapalné látky: a) jsou tekuté b) jsou dělitelné c) mají tvar podle tvaru nádoby d) mají vodorovnou hladinu e) jsou stlačitelné 8 Jak nazýváme látky, které jsou stlačitelné? LÁTKY PEVNÉ. LÁTKY KAPALNÉ. Částicové složení látek •Látky mají různé vlastnosti (př. plynné látky jsou stlačitelné a rozpínavé, kapalné snadno mění svůj tvar, zatímco pevné nikoliv) s tím souvisí, že se všechny látky skládají z různých velmi malých částic. •Částice všechlátek se neustále pohybují všemi směry Rozdělení pevných látek. Podle uspořádání částic se pevné látky dělí na dvě odlišné skupiny . Krystalické látky (krystaly) - atomy nebo molekuly, ze kterých jsou krystaly složeny, v nich vytváří pravidelné struktury.Obecně jsou krystaly anizotropní, tj. jejich vlastnosti, např. pevnost, elektrická vodivost nebo index lomu světla, závisí na směru

pevné látky stla čitelné, mají stálý tvar a objem. Oba druhy sil zp ůsobují, že se částice pohybují jen velmi málo okolo ur čitého umíst ění v krystalické m řížce. Proto jsou plyny rozpínavé (vyplní celý prostor, ve kterém jsou) a snadno stla čitelné. pevné látky v kapalinách, odlévat kapaliny, odsávat vzduch aj. Obrázky na následující straně ukazují příklady me-chanických způsobů dělení látek. 12 Plyny jsou stlačitelné. 13 Při dělení látek nelze pokračovat libovolně. Mechanickými způsoby lze dojít k částečce, kterou nelze dále tímto způsobem dělit, je to.

Výčet skupenství. Pevná látka se vyznačuje pevným, často pravidelným uspořádáním částic. Těleso z pevné látky drží svůj tvar, i když není uzavřeno do nějakého objemu. Síly mezi částicemi pevné látky jsou obvykle silnější než síly, které by způsobily jeho rozpad, nejčastěji se uvažuje gravitační síla s velikostí srovnatelnou s pozemskými podmínkami Jsou stlačitelné a rozpínavé - vždy zaujmou celou nádobu, pokus - inječní stříkačka, které Pevné látky Stálý tvar - výroba nábytku Tvárnost - karoserie aut Pevnost - ocelové Pružnost - tyč pro skákání o tyči, lu stlačitelné, ale jsou velmi pohyblivé, tvar udává nádoba c)plynné - částice se volně pohybují → nepůsobí zde přitažlivé síly, jsou stlačitelné a nemají tvar ATOMY Už ve 4. stol př.n.l. předpověděl Démokritos-tvrdil, že látky se skládají z nejmenších nedělitelných částic - atomů Látky mohou být pevné, kapalné nebo plynné. Těmto stavům říkáme skupenství. Látky pevné - dřevo, sklo, železo, papír, písek •Jsou stlačitelné. •Jsou rozpínavé. Většina látek může být ve všech skupenstvích (led, voda, pára)

 1. Pevné látky dělíme podle pravidelnosti struktury. Přechodem mezi nimi jsou látky nanokrystalické, které představují shluky tvořené desítkami až stovkami částic s pravidelným krystalickým uspořádáním, avšak vzájemně různě orientovanými, takže sledovat opakování základního motivu na dlouhou vzdálenost je obtížné
 2. Pevné látky jsou nestlačitelné a udržují si svůj tvar. 2) Kapalné skupenství Částice jsou blízko u sebe a působí mezi nimi přitažlivé síly, které je udržují pohromadě. Jsou však volně pohyblivé, a proto kapalné těleso má tvar daný nádobou. 3) Plynné skupenstv
 3. Pevné látky-jsou různě tvrdé (hliník,diamant), mají stálí tvar a objem. Mohou být křehké, pružné nebo tvárné Kapalné látky-základní vlastností je tekutost, mohou snadno měnit svůj tvar. V klidu je hladina vždy vodorovná. Kapaliny nejdou stlačit. Plynné látky-jsou snadno stlačitelné a základní vlastností je.
 4. Pevné látky jsou převážně složeny z ? molekul ? atomů ? jsou stlačitelné ? nejsou stlačitelné.
 5. Pevné látky-molekuly kmitají kolem svých poloh, nepřesouvají se Kapalné látky-udržují se přibližně stejně daleko, nejsou však vázány na jedno místo Plynné látky-molekuly jsou volné, po vzájemných srážkách vyplňují Jsou stlačitelné
 6. 5. Vysvětli, na základě částicového složení látek, proč je hladina kapaliny vodorovná. 6. Vysvětli, na základě částicového složení látek, proč jsou kapaliny nestlačitelné. 7. Popiš, jaké je uspořádání částic v plynech. 8. Vysvětli, na základě částicového složení látek, proč jsou plyny stlačitelné. 9

Vlastnosti pených látek, kapalin a plynů. Pevné látky jsou: pružné - míček z pryže, molitan...; tvárné - modelovací hmota, keramická hlína při tvarování nádoby... (po tvarování získají novou podobu, kterou zachovávají) křehké - sklo, porcelán, křída na tabuli, litina... (mohou prasknout, při pádu se roztříští Pevné látky. Soubor:Mřížka pevné látky. plyny jsou rozpínavé a snadno stlačitelné V plynech se částice pohybují volně a zcela neuspořádaně. Vzájemně na sebe působí jen zcela nepatrnými přitažlivými silami. Proto jsou plyny rozpínavé a snadno stlačitelné. Po určité době mohou vyplnit nejen celou nádobu, ale. Pevné látky nemění snadno svůj tvar, mohou být křehké, pružné nebo tvárné. Mají různou tvrdost. Kapaliny jsou tekuté. Snadno mění svůj tvar. V klidu je hladina kapaliny v nádobě vždy vodorovná. Kapaliny nelze znatelně stlačit. Plyny jsou tekuté, snadno stlačitelné a rozpínavé Pevné látky mají svůj vlastní objem, to znamená, že jejich objem je určen jejich vlastními komponenty, které nemění jejich polohu. Na druhé straně, v plynech, protože částice jsou od sebe odděleny, je jejich objem určen prostorem, ve kterém jsou umístěny, což je vždy větší než celková velikost jejich částic.

DRUHY LÁTEK - dum.rvp.c

Pokud si dobře pamatuji, kapaliny mají být nestlačitelné, a mraky jsou pravděpodobně stlačitelné. Odpověď . Mrak, který vidíte, je směs pevných látek a kapalin. Kapalinou je voda a pevné látky jsou led, jádra kondenzace mraků a jádra kondenzace ledu (drobné částice, na kterých kondenzuje voda a led). Neviditelná část. - Pevné látky (solid → značka: s) - mají určitý tvar o krystalické o nekrystalické (amorfní) - Kapalné látky (liquid → zn.: l) - stálý objem, ale přizpůsobující tvar nádobě tání - Plynné látky (gass → zn.: g) - rozpínavé, nemají stálý objem ani tvar, stlačitelné - Vodný roztok (zn.: aq) Chemická Vlastnosti látek : Látky kapalné : ­ jsou dělitelné ­ např. stříkající voda z kohoutku 14 Vlastnosti látek : Látky plynné : ­ jsou tekuté ­ např. lak na vlasy 15 Vlastnosti látek : Látky plynné : ­ snadno stlačitelné ­ např. pet lahev a n Plyny mají menší hustotu než kapaliny a pevné látky. Plyny kolem nás - potápěčský zvon, keson (obr:z, z1, k, k1, k2) - vodní pára (neviditelná - nad mořem, hrncem) - kyslík - dýchání, svařování autogenem - dusík - v atmosféře (díky němu nevybuchne kyslík v atmosféře) - vodík (výbušný!), helium - náplň vzducholodi (Hindenburg, Zeppelin

Pevné látky mají různou tvrdost. Můžeme ji porovnávat tak, že tvrdší Plynné látky jsou: - tekuté, - snadno stlačitelné, - rozpínavé, - snadno dělitelné. Stlačitelnost a rozpínavost vzduchu Píst stříkačky vytáhneme nahoru, potom otvor ucpeme. Píst posuneme částečně dolů - vzduch je stlačitelný 3 Skupenské stavy látek . Obvykle se rozlišují tři skupenské stavy látek: stav tuhý, kapalný a plynný.O stavu látky rozhodují vztahy mezi molekulami nebo atomy. Jsou- li od sebe dostatečně vzdáleny tak, že na sebe nepůsobí přitažlivými silami, nebo silami jen malými, je látka v plynném stavu Skupenství látek V jakých podobách se může objevovat voda? Pára Kdy se mění tyto podoby? VODA PÁRA (vypařování) LED VODA (tání) při zvýšení teploty VODA LED (tuhnutí) PÁRA VODA (kondenzování) při snížení teploty Skupenství Pro jednotlivé podoby látek užíváme pojem SKUPENSTVÍ KAPALNÉ - voda PEVNÉ - led, sníh PLYNNÉ - pára Jmenuj příklady látek, které. - pevné látky jsou obtížně stlačitelné, udržují svůj tvar Kapalná látka: - částice jsou blízkou u sebe, působí mezi nimi přitažlivé síly - kapalina se nedá stlačit, částice jsou volně pohyblivé - kapalina má tvar dané nádoby - velké vzdálenosti, přitažlivé síly působí jen při náhodných srážkác - Jsou to pevné látky-Příklady pevných látek: ocel, sklo, dřevo, porcelán, plasty, beton - *stlačitelné! *Příklady plynných látek: vzduch, zemní plyn, oxid uhličitý Pište co má u sebe hvězdičku! pevné skupenství voda kapalné skupenství vodnrpára je obsažena ve vzduchu, není vidët plynné skupenství

Pevné látky nemění snadno svůj tvar, mohou být křehké, pružné nebo tvárné. Mají různou tvrdost. Kapaliny jsou tekuté. Snadno mění svůj tvar. V klidu je hladina kapaliny v nádobě vodorovná. Kapaliny nelze znatelně stlačit. Plyny jsou tekuté, snadno stlačitelné a rozpínavé Všechny plyny jsou: - stlačitelné: pneumatiky, - kmitají na místě (pevné látky) - kmitají a ještě cestují látkou (kapaliny a plyny - díky nárazům okolních částic). Kmitající molekuly vody bouchají do částic čaje - rozstrkají je do celé kapaliny Pevné látky lze rozdělit na krystalické a amorfní. Krystalické látky jsou charakterizovány pravidelným uspořádáním částic. Rozložení částic se periodicky opakuje Jsou těžko stlačitelné. Kapaliny nazýváme také tekutiny. Směsi látek rozpuštěných v kapalinách nazýváme roztoky. Označujeme je (l)

Pevná látka - Wikipedi

 1. Tyto látky jsou dobře stlačitelné. Tělesa z těchto látek si zachovávají svůj objem, ale tvar je dán nádobou. Tyto látky jsou téměř nestlačitelné. Benzín, džus, sklo, oxid uhličitý, olej, vzduch, kyslík, led, papír, zlato a šampón se při obvyklé teplotě místnosti chovají jako různé látky. Roztřiď je do tabulky.
 2. Látky pevné nemění snadno tvar a objem. Hladina kapalných látek je vždy ve vodorovné rovině. Stlačitelné jsou látky plynné. Částice se neustále a neuspořádaně pohybují. O tom svědčí difuze a rownův pohyb. V hrníčku, kde je sáček čaje s vodou probíhá difuze. Částice jedné látky samovolně pronikají mezi.
 3. Proto jsou tyto látky rozpínavé a stlačitelné. c) Pevné V těchto látkách jsou částice uspořádány pravidelně a kmitají kolem rovnovážných poloh. Silové působení mezi částicemi je velké, což brání změně tvaru těchto látek. d) Amorfní V těchto látkách jsou molekuly uspořádány méně pravidelně. Při prvním.
 4. Krystalické látky •Pevné krystalické látky vznikají tuhnutím kapaliny nebo její páry •Krystaly jedné látky mají stejný tvar •ástice jsou uspořádány pravidelně •Působí na sebe silami -nemohou se vzdálit •Mezi nimi poletují volné částice -mohou pomalu měnit tvar •Tvar mění obtížn
 5. těleso a látka. Tělesa kolem nás mají svůj tvar,zaujímají prostor, jsou z různých materiálů. Materiálům říkáme ve fyzice látky. rozlišujeme látky pevné- dřevo, kov, sklo,.. kapalné - voda, nafta,.. kapalné těleso - čaj v hrnku. kapalná látka - čaj. vzduch ve sklenici - plynné těleso
 6. částice látek na sebe působí přitažlivými silami (udržují je pohromadě) tyto síly působí jen když jsou částice velice blízko sebe (dva kousky plastelíny jdou spojit) mezi sebou se přitahují nejen částice téže látky, ale i částice různých látek (křída - tabule) Pevné látky . Pevné krystalické látky

Vlastnosti kapalných a plynných látek Kapaliny jsou

 1. Pevné látky - v pevných krystalických látkách jsou částice pravidelně uspořádány Vzájemné silové působení částic omezuje jejich pohyb na kmitání kolem pravidelně uspořádaných poloh. Silové působení mezi částicemi brání změně tvaru pevných látek
 2. pevné, kapalné, plynné pevné, tekuté, plynné. 2. Rozdíl mezi látkou a tělesem je: látky jsou z různých těles tělesa jsou jen krychle a kvádr tělesa mají na rozdíl od látek daný objem. 3. jsou stlačitelné, molekuly má těsně vedle sebe jsou nestlačitelné, molekuly těsně vedle seb
 3. Částicová stavba látek. Všechny látky se skládají z velmi malých částic - molekul, atomů či iontů. Částice (molekuly): - jsou velmi blízko u sebe; - mají mezi sebou mezery; - působí mezi nimi přitažlivé síly; - neustále se pohybují (Brownův pohyb); - při neustálém pohybu částice jedné látky.
 4. imální; mají molekuly, které se volně pohybují = jsou v neustálém neuspořádaném pohybu; mění tvar = jsou tekuté - mají tedy proměnný tvar a proměnný objem. C) Pokyny pro domácí samostudium a přípravu na ústní či písemné zkoušení
 5. Mění pevné látky snadno svůj tvar? (snadno / nesnadno) jsou otázka č. 9: Jsou plyny snadno / nesnadno stlačitelné? otázka č. 10: Jakou vlastnost mají plyny na rozdíl od kapalin? jsou otázka č. 11: Co lze změnit silovým působením na těleso? 2 př. (obecně, v abecedním pořadí

Skupenství - Wikipedi

PPT - Částicové složení látek Fyzika, 6

- částice jsou blízko u sebe → nestlačitelné. Plynné látky - částice jsou od sebe dál → slabé přitažlivé síly → rozpínavé a stlačitelné. Pohyb částic - všechny částice se neustále pohybují. pevné l. - č. kmitají okolo stálých poloh; kapalné l. - č. se pohybují, vzdálenosti mezi nimi jsou stejn Pevné látky. Kapalné látky •v kapalinách nejsou částice pevně vázány a mohou se vzájemně přemísťovat •snadno mění svůj tvar, jsou tekuté a v •plyny jsou rozpínavé a stlačitelné (po určité době vyplní celou nádobu, popř. místnost) Vnitřní energie těle

PPT - Skupenství látek PowerPoint Presentation - ID:3716419

Tělesa a látky - zspeska

FYZIKA 6. ročník 1. část 3. 02-04 Tělesa, látky a jejich skupenství a jejich vlastnostiŽák rozlišuje látku a těleso, dovede uvést příklady látek a těles. Látky jsou různé materiály, ze kterých se vyrábí tělesa. Tělesa jsou všechny věci kolem nás. Látky i tělesa mohou být ve třech různých skupenstvích - pevném Pevné látky amorfní (beztvaré) - jejich částice jsou sice také velmi blízko u sebe, ale nejsou uspořádány pravidelně na větší vzdálenosti (např. sklo, asfalt, parafín ) Kapalné látky - částice kapaliny se mohou přemísťovat volněji než částice pevné látky, nejsou tak pravidelně uspořádané a nepůsobí na. VLASTNOSTI LÁTEK Pevné látky - nemění svůj tvar Mají různou tvrdost, pružnost nebo tvárnost - dřevo, železo Kapalné látky - mají tvar nádoby, ve které se nacházejí. Jsou tekuté a nestlačitelné - voda, olej, dají se rozlévat Plynné látky - mají nestálý tvar, mění se podle toho v jaké jsou nádobě. Jsou (plyny jsou rozpínavé a snadno stlačitelné) Částice látek na sebe působí přitažlivými silami, tyto síly působí, jen když jsou částice velice blízko sebe. Mezi sebou se přitahují nejen částice téže látky, ale i částice různých látek PEVNÉ LÁTKY - nemění snadno tvar - mohou být křehké, pružné nebo tvárné - mají různou tvrdost KAPALINY - jsou tekuté (dají se přelévat) a snadno dělitelné (kapky) - snadno mění svůj tvar (tvar zaujímají podle nádoby) - v klidu mají vodorovnou hladinu - jsou téměř nestlačiteln

Pevné látky Eduportál Techmani

 1. Podle uspořádání částic se pevné látky dělí na dvě skupiny - krystalické a amorfní. Kapalina - částice jsou relativně blízko sebe, ale nejsou vázány v pevných polohách a mohou se pohybovat v celém objemu. Kapaliny jsou těžko stlačitelné, nemají svůj tvar, mají vlastní objem, mají volný povrch, tvoří kapky
 2. Látky jsou složeny z částic Proto jsou plyny rozpínavé a snadno stlačitelné. Po určité době vyplní nejen celou nádobu, ale i např. místnost apod. Použité materiály Kolářová R., Bohuněk J., Fyzika pro 6. ročník základní školy, ISBN 80-7196-246-5 Kolářová R., Bohuněk J., Fyzika pro 7. ročník základní školy.
 3. Všechny látky jsou tvořeny z částic. Částice jsou v neustálém pohybu. Částice látek a skupenství. Pevné : částice těsně u sebe - pravidelně přitažlivé síly nestlačitelné,stálý tvar nejsou přitažlivé síly- stlačitelné, nemají vlastní tvar. Částicový model látek v různých skupenstvích. Krystal.
 4. Pevné látky mění snadno / nesnadno svůj objem. Jaké 4 vlastnosti mohou mít pevné látky? Kapaliny mění svůj objem: snadno/nesnadno Hladina kapaliny v nádobě je vždy Kapaliny lze/nelze znatelně stlačit. Plyny i kapaliny mohou měnit svůj tvar, protože jsou Plyny jsou snadno/nesnadno stlačitelné
 5. Částicové složení látek Všechny látky jsou složeny z částic nepatrných rozměrů (atomů, molekul, iontů), které se neustále neuspořádaně pohybují (difuze, Brownův pohyb). Pevné krystalické látky - částice pravidelně uspořádány - tvoří tzv. krystaly - částice kmitají kolem pravidelně uspořádaných polo
 6. že částice, ze kterých se pevné látky skládají, jsou rozmístěny velmi blízko sebe, působí na sebe buď přitažlivými, nebo odpudivými silami, téměř se nepohybují, pouze vibrují kolem své rovnovážné polohy. Pevné látky také mají svůj stálý tvar i objem. Pevné látky. Kapalné látky. Plynné látky

Kapaliny jsou látky, jejichž nejmenší částice se velmi snadno posunují a nejsou jako u těles tuhých pevně spolu spojeny ( molekuly přes sebe kloužou-tečou). Pro tuto velikou pohyblivost svých částic nemají vlastní tvar, ale přijímají ihned tvar nádob, do kterých je nalejeme 3 skupenství látek: pevné mosaz, dusík, uhlí, vodní pára, stříbro, džus, svítiplyn, žula, vosk, měď a ocet jsou různé látky při obvyklé teplotě v místnosti. Roztřiď je do tabulky. jsou tekuté, stlačitelné a rozpínavé. Některé plyny a kapaliny jsou jedovaté a hořlavé energetických pásů (stavů) v pevné látce, které jsou pro elektrony buď dovolené nebo zakázané. Dovolené energetické pásy se střídají s pásy zakázanými, jejich šířka se liší pro různé látky. Vznik molekulových orbitalů(a), závislost energie na meziatomové vzdálenosti (b), energetický pás (c Jaké 4 vlastnosti mohou mít pevné látky? křehké, pružné, tvárné, různá tvrdost. Mění kapaliny svůj tvar? ano. Co platí o hladině kapaliny v nádobě? je vždy vodorovná. Lze kapaliny znatelně stlačit? ne. Společná vlastnost kapalin i plynů. jsou tekuté. Jsou plyny snadno / nesnadno stlačitelné? snadn Skupenství Pro jednotlivé podoby látek užíváme pojem SKUPENSTVÍ Látky mohou být ve skupenství: pevném, kapalném, plynném Někdy se setkáváme i se čtvrtým skupenstvím - PLAZMA Známá skupenství Kapalné Pevné Plynné Většina látek může být ve všech třech skupenstvích U některých látek můžeme mít s určením skupenství potíže Med, pasta na zuby

Pevné látky se mohou projevovat různými vlastnostmi, jako je např. tvrdost, křehkost, pružnost, tvárnost apod. Kapalné látky, také kapaliny, mají stálý objem, ale proměnný tvar. Dají se snadno dělit na části (kapky) a přelévat - jsou tekuté. Nejsou stlačitelné a jejich hladina se vždy ustálí vodorovně 1.8. Částicová stavba látek. Pevné látky dělíme na: krystalické - v těchto látkách jsou částice pravidelně uspořádány, což se projevuje vytvářením krystalů. Silové působení mezi částicemi brání změně tvaru pevných látek Pevné látky: částice(atomy, molekuly, ionty) jsou sestaveny do pravidelné krystalické mřížky; v mřížce kmitají kolem tzv.rovnovážných poloh, avšak vzájemné silové působení brání samovolnému dělení látky; tělesa z pevných látek mají určitý objem a určitý tva Okno, sklenice a zrcadlo jsou ze skla. Jsou z jedné látky. Tělesa mají různé vlastnosti. Např. barva, povrch a tvar. Voda, kyslík a dřevo jsou rozdílné. Existují 3 skupenství. Kapaliny, plyny a pevné látky. Voda je kapalina, kyslík je plyn a dřevo je pevná látka. Různé látky mohou být za různých okolností v jiných.

Uspořádání částic - Tiscali

jsou částice uspořádané pravidelně, jsou blízko sebe s malými mezerami. Mezi částicemi působí velké síly, které jim neumožňují se přemísťovat z místa na místo, mohou pouze kmitat kolem rovnovážných poloh všemi směry, silové působení mezi částicemi je velké, proto pevné látky nejsou snadno dělitelné a. 7.B Distanční výuka. Přírodopis (725439029, kovarova@zs-zasmuky.cz) od 4. 1. 21. Ahoj šesťáčci, při on-line hodině přírodopisu se sejdeme vždy v úterý 5. vyučovací hodinu (od 11,20 hodin). Přihlaste se nejpozději 5 minut před začátkem, rozhodně se ale nepřihlašujte dříve než 10 minut před začátkem Pevné: dle vlastností - pružné, tvárné (plastické), křehké stlačitelné, rozpínavé - rozdíl oproti kapalinám . Látky se dále skládají z částic. atomy : molekuly = částice vzniklá spojením dvou, či více atomů . Částice látek se pohybují neustálým, neuspořádaným pohybem Tyto síly jsou v rovnováze. Definice pevné látky Dřív se v učebnicích psalo, že pevné látky mají stálý objem i tvar, kdežto látky plynné mají nestálý objem i tvar (jsou stlačitelné a rozpínavé). Ale s tím stálým objemem u pevných látek je to dost nepřesné, ne

Vlastnosti látek - Fyzika od začátečník

Vlastnosti jednotlivých skupenstv

Vlastnosti plyn

Pevné látky - nemění snadno svůj tvar a objem - různá tvrdost - křehké, pružné a tvárné. Kapalné látky - snadno mění tvar - závisí na tvaru nádoby - hladina je vždy vodorovně - nelze je stlačit - jsou tekuté. Plynné látky - snadno mění tvar - závisí na tvaru nádoby - jsou stlačitelné a rozpínavé - pdf. Látky se mohou nacházet v různých skupenstvích pevné, kapalné a plynné. Názvy skupenství vody Pevné - led Kapalné - voda Plynné - vodní pára Vlastnosti skupenství a) plynné skupenství-snadno mění svůj tvar - je stlačitelné b) kapalné skupenství-snadno mění svůj tvar, není stlačitelné c) pevné skupenstv Některé látky jsou směsí látek jednodušších. LÁTKA. Pevné látky (nemění snadno svůj tvar a objem) Kapalné látky stlačitelné. tekuté (přelévání)!!!!! Pozor na . bezpečnost !!!! Nebezpečné plyny jsou neviditelné a bez zápachu (např. zemní plyn) Internetový obchod s látkami a textiliemi v metráži, prodej galanterie. Nabízíme oděvní, dětské, dekorační, potahové a speciální látky. Široký výběr materiálů, barev a vzorů

Vlastnosti pených látek, kapalin a plyn

Stavba pevných látek Pevné látky dělíme: a) Krystalické - mají částice pravidelně uspořádány (vytváří krystaly - led, sůl,atd.) - Částice jsou blízko u sebe, působení na sebe velkými přitažlivými silami (nemohou se vzdálit). - Částice kmitají kolem pevných poloh (omezený pohyb) Plyny jsou stlačitelné a tekuté. Rozpínavost i tlak plynu jsou důsledkem pohybu molekul. Mají mnohem menší hustotu než kapalné a pevné látky. Vyplní vždy celý objem nádoby. Jsou stlačitelné. Dají se přelévat (jsou tekuté) Jejich působení na stěnu nádoby popisujeme tlakem. Jsou rozpínavé. Základní vlastnosti plynů.

Částicová stavba látek - MediaWiki SPŠ a VOŠ Píse

- jsou tekuté (dají se přelévat) - jsou nestlačitelné (objem se nemění) - v klidu je hladina v nádobě vždy vodorovná vlastnosti PLYNNÝCH LÁTEK: - proměnný tvar - proměnný objem - jsou rozpínavé (rovnoměrně vyplní celý prostor) - jsou stlačitelné - jsou tekuté (dají se přelévat Skupenství pevné, kapalné a plynné se mezi sebou liší jenom vzdáleností molekul a jejich uspořádáním. Pevné látky: - molekuly jsou blízko u sebe, kmitají - molekuly mohou tvořit krystaly = krystalické látky - kovy, chlorid sodný (sůl), keramika, beton, led (vločky Whoops! There was a problem previewing Castice_01-latky-a-castice.pdf. Retrying

Pevné látky - nemění svůj tvar, mají různou tvrdost, pružnost nebo tvárnost (železo, dřevo atd.) Kapalné látky - mají tvar nádoby, ve které se nacházejí, jsou tekuté a nestlačitelné (voda, olej atd.) Plynné látky - mají nestálý tvar, mění se s nádobou, jsou rozpínavé a stlačitelné (vodní pára, vzduch atd. Vlastnosti plynných látek. tekuté. rozpínavé. stlačitelné. pružné. plynná tělesa. nemají vlastní tvar. snadno mění svůj tvar. nemají vlastní objem!!! Všechny látky pevné kapalné i plynné jsou. dělitelné Pevné skupenství Kapalné skupenství - částice jsou těsně u sebe - částice jsou blízko sebe, ale volně se pohybují - jsou uspořádány pravidelně - tvar mají podle tvaru nádoby - působí mezi nimi silné přitažlivé síly - kapaliny jsou téměř nestlačitelné - jsou obtížně stlačitelné - udržují svůj tvar Plynné. Pá - Online - Vlastnosti látek. zápis: Vlastnosti látek. Pevné látky - nemění svůj tvar - mají různou tvrdost, pružnost nebo tvárnost (železo, dřevo) Kapalné látky - mají tvar podle nádoby - jsou tekuté a nestlačitelné (voda, olej) Plynné látky - tvar je nestálý, mění se s nádobou - jsou rozpínavé a stlačitelné. Pevné látky, které nemají definovaný tvar, se nazývají látky amorfní. Částice těchto látek netvoří krystalické mřížky a jsou uspořádány nepravidelně. Amorfní látky nemají pevný bod tání, ale jen rozmezí teplot, v němž k tání dochází. Jsou izotropní. Mezi tyto látky patří např. vosk, sklo, asfalt.

z látek jsou tělesa - voda, mramor, papír, dřevo (nemá tvar, rozměr) Plynné - g. Kapalné látky. mění tvar podle nádoby, nejsou stlačitelné, v klidu vodorovná hladina, snadno dělitelné neutron, elektron. Uspořádání atomů (molekul) pevné látky. pravidelné, velmi blízko sebe. Co dělají atomy (molekuly) ve všech. Pevné látky. nemění snadno svůj tvar ani objem. mohou být křehké, pružné, tvárné . mají různou tvrdost. Kapaliny. jsou tekuté (dají se přelévat), mění snadno tvar (zaujímají jej podle nádoby), snadno dělitelné (kapky) jsou stlačitelné a rozpínavé. STRUKTURA LÁTKY Ing. Jan Have Pevné látky Jak jsou uspořádány částice v pevných krystalických látkách? (pravidelně / nepravidelně) Jak se nazývají pevné látky, ve kterých jsou částice sice také velmi blízko sebe, ale nejsou uspořádány pravidelně na větší vzdálenosti? (cizí a české pojmenování) Uveď 3 příklady amorfní látky: ,

Kapaliny jsou kapaliny . Kapaliny a pevné látky sdílejí společný atribut: jasnou a rozeznatelnou fázovou hranici, která dává vzorku jednoduchý, ale jednoznačný tvar. Kapaliny a pevné látky sdílejí také něco jiného: většina jejich molekulárních jednotek je do určité míry v relativně těsném kontaktu Pevné látky. Tělesa jsou snadno rozpoznatelná, protože aktivně se postavit proti změně tvaru a objemu, protože jeho částice jsou velmi blízko u sebe a velmi uspořádané a představují enormní soudržnost, která jim umožňuje velmi malou mobilitu.Proto nemůžeme snadno deformovat většinu pevných látek. Tělesa mají vždy tendenci zachovávat si svou dobře definovanou a. Pevné látky nemění snadno svůj tvar, mohou být křehké pružné nebo tvárné. Mají různost tvrdosti Kapalné látky jsou tekuté.Snadno mění tvar.V klidu je hladina kapaliny v nádobě vždy vodorovná.Kapaliny nelze znatelně stlačit. Plynné látky jsou tekuté, snadno stlačitelné a rozpínav

8 nejdůležitějších vlastností plynů / Chemie Thpanorama

Proto mají tělesa z pevných látek stálý tvar. Nejenom, že jsou mezi jejich molekulami a atomy pevné chemické vazby, ale většinou jsou rozmístěny pravidelně, v pravidelných tvarech. Takovým pevným látkám říkáme krystalické látky, zkráceně krystaly. Příkladem krystalické látky je třeba led, sůl, křemen, tuha, diamant Druhy pev. látek 4) Kapaliny - částice se pohybují v celém objemu (DIFÚZE) - tvar podle nádoby - nemění svůj objem (jsou nestlačitelné) - jsou tekuté 5) Plyny - difúze - tekuté - tvar podle nádoby, vyplňují celý objem nádoby - jsou stlačitelné, tekuté, rozpínav Snadno mění svůj tvar, jejich deformace je trvalá, patří sem např. sklenička, talíř, sklo. , Snadno stlačitelné, tvar mají podle nádoby, jsou rozpínavé. Tyto vlastnosti platí pro skupenství? , Některé svůj tvar nemění vůbec nebo jen stěží, jiné svůj tvar mění snadno. Tyto vlastnosti platí pro skupenství? , Každé těleso je složeno z nejmenších částic.. Skupenství látky označuje, jak pevné jsou vazby mezi částicemi jenž tvoří látku. Látky se mohou vyskytovat ve 4 různých skupenstvích: - PEVNÉ - mezi částicemi panují velmi pevné vazby. - KAPALNÉ - částice mají mezi sebou slabé vazby - PLYNNÉ - částice se pohybují volně, nejsou spojeny sil

Stavba látek :: Fyzika Maršovská

Jsou mraky plyn, kapalina nebo pevná látka? Pi Productor

Pevné látky jsou různě tvrdé, tvrdost látek můžeme porovnávat také tak, že tvrdší látkou uděláme vryp do měkčí látky. Kapalina snadno mění svůj tvar, kapalinu na rozdíl od jiných látek můžeme přelévat (je tekutá), kapalina je vždy ve vodorovné rovině, kapaliny nelze znatelně stlači Krystalizace. Krystalizace je vylučování pevné fáze z roztoku. Jedná se o jednu z nejběžnějších chemických čistících metod. Nežádoucí nečistoty zůstávají při krystalizaci v matečném louhu. Opakovanou krystalizací tak lze získat dokonale čisté látky - jsou složeny z molekul, které se neustále neuspořádaně pohybují, mění vzájemnou vzdálenost a polohu - mají mnohem menší hustotu než kapaliny a pevné látky - jsou rozpínavé (vyplní celý objem nádoby) - jsou tekuté - jsou stlačitelné - nemají vlastní tvar a objem, tvar a objem mají podle nádoby, ve které jsou Rozdrcené pevné látky jsou odstraňovány šnekovým dopravníkem a jsou z nich odděleny jemné organické látky. Ty protékají perforovaným žlabem dopravníku zpět do toku odpadní vody. Zbývající pevné látky se transportují vzhůru a současně jsou odvodňovány až o 50 %

Stavba latek