Home

Soustava souřadnic Oxy

Soustava souřadnic Oxy osa x První osa soustavy souřadnic x - ová osa y Druhá osa soustavy souřadnic y - ová počátek soustavy souřadnic Dostupné z metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802 - 4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR, provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze Pravoúhlá soustava souřadnic je uspořádaná dvojice číselných os x a y, které jsou navzájem kolmé a protínají se v obrazu čísla nula na obou osách. Přímku x považujeme za první osu, přímku y za druhou osu soustavy souřadnic. Průsečík os O se nazývá počátek. Soustava souřadnic se pak označuje Oxy Dvojice stejných číselných os x, y v rovině, pro které platí: obě osy jsou navzájem kolmé; jejich průsečíku O, odpovídá na obou osách číslo 0, se nazývá kartézská 2 soustava souřadnic v rovině a označuje se Oxy. Bod O se nazývá počátek kartézské soustavy souřadnic a přímky x, y se nazývají souřadnicové osy

Pravoúhlá Soustava Souřadni

Trojice stejných číselných os x,y,z v prostoru, pro které platí:. všechny osy jsou navzájem kolmé; protínají se v jednom bodě; jejich průsečíku O, odpovídá na všech osách číslo 0,; se nazývá kartézská soustava souřadnic v prostoru a označuje se O xyz.. Bod O se nazývá počátek kartézské soustavy souřadnic a přímky x, y, z se nazývají souřadnicové osy pravoúhlé soustavy souřadnic Oxy. Záleží na praktickém zadání, zda body spojím nebo ne. Práce pro vás: V každém příkladě si zapiš rovnici přímé úměrnosti, vytvoř tabulku alespoň s 5 body, sestroj graf a přemýšlej nad tím, zda body spojíš nebo ne Pravoúhlá soustava souřadnic Dvě číselné osy, které jsou na sebe kolmé a protínají se v bodě 0, tvoří tzv. pravoúhlou soustavu souřadnic Oxy. Když je na obou osách jednotka téže délky, říkáme ji také kartézská soustava souřadnic. Průsečík číselných os nazýváme počátek soustavy souřadnic a značím Kartézská soustava souřadnic je taková soustava souřadnic, u které jsou souřadné osy vzájemně kolmé přímky, které se protínají v jednom bodě - počátku soustavy souřadnic.Jednotka se obvykle volí na všech osách stejně velká. Jednotlivé souřadnice polohy tělesa je možno dostat jako kolmé průměty polohy k jednotlivým osám

Kartézská soustava souřadnic Pravoúhlá soustava souřadnic, ve které jsou délkové jednotky na osách x, y tytéž. Průsečík os značíme O (bod [0;0]). Souřadnice bodu v kartézské soustavě souřadnic Pokud máme zadánu soustavu souřadnic Oxy,. V soustavě souřadnic Oxy je zobrazena přímka p, která protíná souřadnicové osy v bodech M [-4; 0] a N [0; 2]. Přímka q je rovnoběžná s osou y a prochází bodem A [-6; 5]. Přímky mají průnik v bodě P. a) Zapište směrnicový tvar rovnice přímky p. b) Vypočítejte vzdálenost bodů O, P (výsledek nezaokrouhlujte) Dvojrozměrná pravoúhlá soustava souřadnic se používá pro určení polohy hmotného bodu v rovině (Oxy). Trojrozměrná pravoúhlá soustava souřadnic - určujeme polohu hmotného bodu v prostoru (Oxyz). Obr. 1 Pravoúhlá soustava souřadnic Polohu hmotného bodu lze udat i na trajektorii. Volíme orientaci křivky a počátek. Poloh Soustava souřadnic (též souřadnicová soustava či systém souřadnic) umožňuje jednoznačně popsat polohu bodu pomocí čísel jakožto souřadnic čili koordinát.Geometrické úlohy je pak možno řešit matematickými prostředky, což je základ analytické geometrie.Polohu bodu na přímce určuje jedno (reálné) číslo, v rovině dvě, v prostoru tři čísla atd

Analytická geometrie - Souřadnice - Soustava souřadnic v

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze - 3 - 13) V kartézské soustav ě sou řadnic Oxy jsou umíst ěny vrcholy A, B, D rovnob ěžníku ABCD. 1 1 A B D x y Ur čete sou řadnice vrcholu C Graf funkce f ve zvolené soustavě souřadnic Oxy je množina všech bodů X x f x [ , ( )] , kde x patří do definičního oboru funkce f. Ve skutečnosti nakreslíme (načrtneme) jen část grafu na zvoleném intervalu ⊂ I D f ( ) . Řešené úlohy Příklad 2.1.2. Rozhodnte, která z množin bodě ů na uvedeném obrázku je grafem funkce Soustava souřadnic v rovině. Číselná osa Ox: Kartézská soustava souřadnic Oxy: bod O počátek kartézské soustavy souřadnic. přímky x, y souřadnicové osy. A[a. 1; a. 2] souřadnice bodu A v kartézské . soustavě souřadnic Oxy. Soustava souřadnic v prostoru Oxyz. A[a1; a2; a3] souřadnice bodu A v kartézské soustavě.

Kartézská soustava souřadnic - Wikipedi

Kartézská soustava souřadnic Pravoúhlá soustava souřadnic, ve které jsou délkové jednotky na osách x, y tytéž. Průsečík os značíme O (bod [0,0]). Souřadnice bodu v kartézské soustavě souřadnic Pokud máme zadánu soustavu souřadnic Oxy,. http://www.matikasnadno.czUkážeme si, jak vypadá kartézská soustava souřadnic v rovině i v prostoru a naučíš se určovat souřadnice bodů v rovině i v. 1) Vypočítejte souřadnice směrového vektoru v, který je dán dvěma body A, B. Vypočítejte jeho velikost a načrtněte v kartézské soustavě souřadnic Oxy: v = AB , A [ - 4, 5 ], B [ 3, 2 ]. 2) Jsou dány vektory a = ( 5, -7 ), b = ( 2, -4 ). Vypočítejte skalární součin vektorů a. b = Jsou vektory kolm Předkládaný článek je volným navázáním na problematiku kuželoseček, kterou jsme nastínili v příspěvku Kuželosečky v obecné poloze I. Zde jsme nalezli způsob, jakým popsat kuželosečku obecnou rovnicí v případě, kdy její hlavní a vedlejší osy, či osa a řídicí přímka, nemají vzhledem k souřadnicovým osám kartézského souřadnicového systému speciální.

Zavedení kartézské soustavy souřadnic \(Oxy\) Soustavu souřadnic můžeme zavést dle následujícího obrázku. Nápověda 3 - podmínky rovnováhy. Čemu musí být rovna výslednice všech sil a výslednice všech momentů sil působících na tyč, je-li tyč v klidu, tj. neposouvá se, neotáčí se?. Kartézská soustava souřadnic - dvojice číselných os x, y v rovině, pro které platí: 1. Obě osy jsou navzájem kolmé, 2. Jejich průsečíku O odpovídá na obou osách číslo 0 - označuje se Oxy - přímky x, y se nazývají souřadnicové os Různé soustavy souřadnic znalo lidstvo od pradávna - ať už šlo o mapy světa, ve kterých se mořeplavci orientovali pomocí zeměpisných délek a šířek, či šachové notace, kde se poloha figur zapisovala pomocí písmen a čísel označujících jednotlivé řádky a sloupce šachovnice Pravoúhlá soustava souřadnic. 23.04.2013 14:53. Procvičuj zadávání bpdů do soustavy souřadnic - zde S. S. k výuce - zde. Umísti berušku na správné místo - zde . Doplň souřadnice zapsaných útvarů - zde. Označ správný bod soustavy souřadnic - zde k nějaké vztažné soustavě - tři prostorové a jedna časová souřadnice. Budeme-li např. uvažovat pohyb v rovině, můžeme v této rovině zvolit počátek O a dvě vzájemně kolmé osy kartézskýchsouřadnic1x, y, zkráceně někdy zapisujeme soustava Oxy. Na osách x, y pak vynášíme souřadnice bodů v rovině. O y y x x r P.

Funkc

 1. Kartézská soustava souřadnic - definice. Dvojice číselných os x, y v rovině, pro které platí: obě osy jsou vzájemně kolmé, jejich průsečíku O odpovídá na obou osách číslo 0, se nazývá . kartézská soustava souřadnic v rovině . a označuje se . Bod O se nazývá . počátek. kartézské. soustavy. souřadnic
 2. V kartézské soustavě souřadnic Oxy je sestrojen graf lineární funkce f, jejíž definiční obor je . R. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (A -D), zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE). A) Funkce f je konstantní. B) Jeden z průsečíků grafu funkce f se souřadnicovými osami je . C) f(0) =
 3. Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Mgr. Jaroslava Janáčková Téma sady: Číslo a proměnná Název výstupu: VY_42_INOVACE_M_17_pravoúhlá soustava souřadnic Datum vytvoření: 5. února 2013 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3536 ANOTACE Cílová skupina: Žáci 7. ročníku (12 - 13 let) Forma: Pracovní list.
 4. GRAF PŘÍMÉ ÚMĚRNOSTI Mgr. Veronika Pluhařová prosinec 2011 - únor 2012 MATEMATIKA 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 76
 5. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Lenka Pláničková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze
 6. volíme jako osu y soustavy souřadnic Oxy a kladnou poloosu y orientujeme svisle vzhůru. Osu x můžeme volit v libovolném vodorovném směru. Uplatní se jen svislé souřadnice kinematických veličin, vodorovné souřadnice jsou trvale nulové.

V kartézské soustavě souřadnic Oxy je sestrojen graf lineární lomené f-ce f s definičním oborem R Rubriky Matematika Štítky 2018-P, Funkce, graf lineární funkce, kartézská soustava, kartézská soustava souřadnic,. b) Kartézská souřadná soustava souřadnic Oxy je tvořena dvěma navzájem kolmými číselnými osami, díly na osách nemusí mít stejnou délku. c) Daná množina bodů je grafem funkce, jestliže každá pomocná přímka rovnoběžná s osou y protne množinu nejvýše v jednom bodě

1 7.1.1 Kartézské soustavy sou řadnic I Př. 1: Do kartézské soustavy sou řadnic Oxy zobraz body A[4;3], B[−3,5;0], 5; 2,4 3 C − − , D −3; π . Př. 2. Kartézská soustava souřadnic Oxy. Je určena dvěma osami x a y. Osy jsou na sebe kolmé. Protínají se v bodě O= 0,0 Jednotky délky jsou na osách stejné. Každému bodu roviny X je jednoznačně. přiřazena uspořádaná dvojice reálných čísel x,y - souřadnice bodu. osy dělí rovinu na 4 kvadrant

Analytická geometrie - řešený příklad Studijni-svet

b) Graf lineární funkce g s definičním oborem R prochází počátkem O kartézské soustavy souřadnic Oxy a s grafem funkce f nemá žádný společný bod. Zapište předpis funkce g. 14) V kartézské soustavě souřadnic Oxy je sestrojen graf funkce f: y = x 2 - 1 pro Souřadnice bodu v pravoúhlé soustavě souřadnic v rovině je uspořádaná dvojice reálných čísel, která jednoznačně udává polohu obrazu bodu v rovině vzhledem k souřadnicovým osám. x

Soustava souřadnic - Wikipedi

 1. rovnice nebo soustavy rovnic, nap říklad: • přímky jsou reprezentovány lineární rovnicí se dv ěma neznámými pr ůse číku dvou přímek odpovídá v analytické geometrii řešení soustavy dvou rovnic, • kružnice je reprezentována kvadratickou rovnicí se dv ěma neznámými pr ůse čík
 2. Graf lineární funkce f je množina všech bodů soustavy souřadnic Oxy, které splňují rovnici f y ax b x: ;= + ∈ˇ , kde a b a, , 0∈ ≠ˇ . Pro sestrojení grafu je nejvýhodnější nejprve vytvořit tabulku jejích hodnot
 3. Graf kvadratické funkce f je množina všech bodů soustavy souřadnic Oxy, které splňují rovnici f y ax bx c x: ;= + + ∈2 ˇ, kde a b c a, , , 0∈ ≠ˇ. Ryze kvadratická funkce Nejprve se zabývejme grafem kvadratické funkce y ax a= ≠2, 0 , ve které chybí lineární i absolutní člen
 4. se nazývá kartézská soustava souřadnic v rovině a označuje se Oxy. Bod O - počátek kartézské soustavy souřadnic Přímky x, y - souřadnicové osy. O x y A [a 1, a 2] a 1 a 2
 5. Grafem funkce f ve zvolené soustavě souřadnic Oxy v rovině je množina všech bodů [x, f (x)], kde x ∈ D ( f) . zapamatujeme si Nyní se seznámíme s některými vlastnostmi funkcí, což nám může významně pomoci při sestrojování jejich grafů. Funkce f se nazývá sudá funkce, pokud: 1. pro každé x ∈ D ( f) je také −x.

Zakreslete bod B do kartézské soustavy souřadnic Oxy. 5. Projděte si pravidla pro počítání logaritmických a exponenciálních rovnic. Naši lektoři matematiky: Tomáš Kodad S doučováním začal vlastně náhodou, když ho kamarádka požádala o pomoc s matikou. V učení našel zálibu a svou silnou stránku a začal s. V kartézské soustavě souřadnic Oxy je sestrojen graf kvadratické funkce s definičním oborem R. Pro funkci )platí: ( =− ( +2). (CZVV) max. 2 body 6 6.1 Definiční obor funkce ( lze zapsat jako sjednocení I1∪I2)takových dvou intervalů, že v každém z nich je funkce monotónní

Souřadnice vektorů. Už víme, že jeden vektor lze vyjádřit nekonečně mnoha orientovanými úsečkami. Jedna z těchto úseček má svůj počáteční bod v počátku souřadnicového systému, v bodě [0, 0] pokud je řeč o rovině a bodě [0, 0, 0] pokud je řeč o prostoru. Podívejte se na následující obrázek V kartézské soustavě souřadnic Oxy jsou umístěny vektory a⃗⃗ a b⃗⃗. (Počáteční i koncové body umístění těchto vektorů jsou v mřížových bodech.) (CZVV) max. 2 body 8 8.1 Pro vektor u⃗⃗=(−6; 2)platí: a⃗⃗⋅u⃗⃗=0 Vypočtěte chybějící souřadnici 2 vektoru u⃗⃗. O 1 x y a⃗⃗ b⃗⃗ 1 A B D Soustavu souřadnic Oxy zvolme s ohle-dem na další postup tak,žejejípočátekO je ztotožněn se stře-dem kuličky, osa x másměrtečnyktra-jektorii a je orien-tovaná stejně jako okamžitárychlostku-ličky, osa y má směr normály k trajek-torii a je oriento-vanádoboduzávěsu (vizprvníčástObrá V kartézské soustavě souřadnic Oxy je dána soustava dvou lineárních rovnic: x + 2y + 5 = 0; y + 1 = 0. Na kterém z obrázků A-D je správně vyznačeno grafické řešení dané soustavy? (I2008/16) A) B •Graf funkce f ve zvolené soustavě souřadnic Oxy v rovině je množina všech bodů X = [x, f(x)], kde x ∈ f. •Graf funkce zakreslujeme obvykle v kartézské soustavě souřadnic, což je taková soustava souřadnic v rovině, jejíž osy x a y jsou navzájem kolmé a jednotky délky jsou na obou osách stejné

Funkce - cuni.c

V kladném případě do téže soustava souřadnic Oxy nakreslete grafy f a f -1, určete D(f -1), H(f -1), napište rovnici: y = x2 - 6x + 5, x 3; ) y = x+2 y = 0,5x+2 - Znázorněme hodnoty x1,.,xa znaku x a hodnoty y1yn znaku y do soustavy souřadnic Oxy. Pokud takto znázorněné body ( uspořádané dvojice leží v blízkosti přímky, kterou těmito body proložíme, pak můžeme závislost znaků x, y vyjádřit pomocí koeficientu korelace r definovaného: , kde a sx, sy jsou směrodatné. - graf liché funkce je souměrný podle počátku soustavy souřadnic Oxy 7) Monotonie - funkce f je v intervalu AD(f): a) rostoucí: x1, x2 A: x1 < x2 => f(x1) < f(x2

2) Najdi v Oxy na jednotkové kružnici bod, který je přiřazen číslu a) π 4 35 −, b) π 2 15 − c) π 6 −73 Řešení : a) Zjistíme, kolikrát máme přičíst 2π. Vydělíme tedy velikost úhlu číslem 2π : 4,38 2 1 4 35 = π π. Přičteme nyní ale pětkrát 2π, abychom se dostali do kladných hodnot. Dostaneme : 4 5 5.2 4 35. Postup : 3) body z tabulky zaneseme do pravoúhlé soustavy souřadnic . Oxy. Graf přímé úměrnosti. Postup : 4) body v grafu spojíme a doplníme vzorec ( grafem přímé úměrnosti je . přímka procházející počátkem ) Graf přímé úměrnosti Graf lineární funkce g s definičním oborem R prochází počátkem O kartézské soustavy souřadnic Oxy a s grafem funkce f nemá žádný společný bod. Zapište předpis funkce g. (P2015/8) V kartézské soustavě souřadnic Oxy je sestrojen graf funkce y = x2 - 1 pro x Є R. Určete všechny hodnoty proměnné x, pro něž je f(x) 3

Kartézská soustava souřadnic - YouTub

. index:: typy souřadnic Typy souřadnic ===== Poloha bodu na referenční ploše je vyjádřena pomocí souřadnic. S uvažováním trojrozměrného prostoru se v geodetické a kartografické praxi nejčastěji používají:. index:: kartézské souřadnice **Kartézské prostorové souřadnice** :math:`x,y,z` Prostorová pravoúhlá souřadnicová soustava má začátek ve středu. Sférická soustava souřadnic. Soustava souřadnic Oxy Kamila Kočová Dostupné z metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802 - 4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR, provozováno Výzkumným ústavem.. Nsledujc aplikace zobrazuje souadnicov nadplochy pslun sfrickm souadnicm \(\rho, \phi, \vartheta\ Kartézské soustavy souřadnic.notebook 1 May 31, 2013 Kartézská soustava souřadnic SOŠ InterDact Most, Mgr.Petra Mikoláškov Rozdělte stránku na čtyři stejné díly : osa X, osa Y (pravoúhlá soustava souřadnic OXY).Označte začátek os - bod O-střed. 2. V levé horní částí narýsujte kruh, obdélník a trojúhelník, které jsou vrstvené na sobě. 3. Narýsujte obraz těchto obrazců v osové souměrností s osou X, Y. 4

Grafické řešení soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými vychází z poznatku, že množinou všech bodů, jejichž kartézské souřadnice splňují lineární rovnici, je přímka. Jestliže sestrojíme přímky, které graficky znázorňují v soustavě kartézských souřadnic Oxy obě dan Souřadnice vrcholů Jsou dány souřadnice vrcholů trojúhelníku: P (-12,6), Q (4,0), R (-8, -6). Načrtněte obrázek trojúhelníku. Najděte obsah trojúhelníku. Soustava souřadnic Ve pravoúhlej soustave souřadnic je narýsováná úsečka AB s koncovými body A [1;6] a B [5;2] Soustava souřadnic se pak označuje Oxy Analytická geometrie - Souřadnice - Soustava souřadnic v Soustava souřadnic v rovině Dvojice číselných os x, y v rovině, pro které platí - obě osy jsou navzájem kolmé - jejich průsečíku odpovídá na obou osách číslo 0, se nazývá KARTÉZSKÁ SOUSTAVA souřadnic v rovině a označuje.

Bodem souměrně sdruženým podle počátku soustavy souřadnic k bodu B [ x, f(x)] je bod B'[ - x, - f(x)]. Z toho plyne, že graf liché funkce je souměrný podle počátku soustavy souřadnic Oxy. Příklad: Zjistěte, které z daných funkcí jsou sudé a které jsou liché: f: y = 2x x Є ( -4, 5 > g: y = 4 - x. Opiš body, ale místo otazníku zapiš takové souřadnice, aby všechny body ležely na grafu dané přímé úměrnosti. Zakresli všechny body do pravoúhlé soustavy souřadnic Oxy. a) b) ? ? ? ? II 11­16:19 Na obrázku je graf přímé úměrnosti 0 3 6 9 15 8 a) Zapiš tuto přímou úměrnost tabulkou. b) Vyjádři ji vzorcem. 4 = 3.a. s. 40 (Pravoúhlá soustava souřadnic . Oxy) učebnice s. 40/C - přečíst. zapsat rámeček . s. 40 (souřadnice bodu) + opsat do sešitu . hnědý rámeček. s. 41 (Body na osách souřadnic) Procvičování do sešitu (pravoúhlá soustava souřadnic): učebnice s. 41/1, 41/2, 42/3 Grafem každé lineární funkce v soustavě souřadnic Oxy je přímka různoběžná s osou y. Jde-li speciálně o konstantní funkci, je jejím grafem přímka rovnoběžná s osou x; graf funkce přímá úměrnost prochází počátkem soustavy souřadnic

Zavedeme soustavu souřadnic \(\mathrm{Oxy}\) tak, že osa \(x\) leží v ose symetrie a je orientovaná ve směru vektoru \(\vec F\) a osa \(y\) miří kolmo vzhůru. Počátek ztotožníme s průsečíkem spojnice puků a osy symetrie V kartézské soustavě souřadnic Oxy je sestrojen graf funkce B ã U L T 6 F s pro T Ð . f (CZVV) 1 bod 11 Určete všechny hodnoty proměnné T, pro něž je B : T ; Q u. VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 12-13 Karel si rozdělil s dvěma asistentkami Janou a Martou práci tak, že každá z obo Zakreslete pak získané uspořádané dvojice do soustavy souřadnic Oxy. x -3 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 3 2X 0,125 0,25 0,354 0,5 0,707 1 1,414 2 2,828 4 8 Uspořádané dvojice jsou zakresleny na obr. 7.2a Soustava souřadnic: 4 kvadranty. Zakreslování bodů do soustavy souřadnic. Znázornění bodu (uspořádané dvojice) Nalezení bodu, který chybí v grafu. Body v soustavě souřadnic. Toto je aktuálně vybraná položka. Cvičení: Body v soustavě souřadnic. Slovní úloha týkající se soustavy souřadnic. Cvičení: Slovní úlohy.

Video: Matematik

Výsledky státní maturity z matematiky 2016. Dnes (2.5.2016) byl den D pro všechny maturanty, kteří si vybrali matiku jako svůj maturitní předmět. Oficiální výsledky budou zveřejněny až 16. května. Pro netrpělivé maturanty je to dlouhá doba a proto naše vzdělávací centrum Pochopim přináší neoficiální řešení již. Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 IV/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY SMĚŘUJÍCÍ K ROZVOJI MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKO

KUŽELOSEČKY V OBECNÉ POLOZE II - michalrepik

 1. Graf (viz obr. 2.9) protínÆ osu y v bodì [0;1] a osu x v bodech [3 Graf lineární funkce g s definičním oborem R prochází počátkem O kartézské soustavy souřadnic Oxy a s grafem funkce f nemá žádný společný bod. Zapište předpis funkce g
 2. Sférická soustava souřadnic ( kulová soustava souřadnic) je soustava souřadnic v prostoru, u které jedna souřadnice (označovaná. r {\displaystyle r} ) udává vzdálenost bodu od počátku souřadnic, druhá souřadnice (označovaná. φ {\displaystyle \varphi } ) udává úhel odklonu průvodiče bodu od osy
 3. b) Graf lineární funkce g s definičním oborem R prochází počátkem O kartézské soustavy souřadnic Oxy a s grafem funkce f nemá žádný společný bod. Zapište předpis funkce g. 14) V kartézské soustavě souřadnic Oxy je sestrojen graf funkce f: y = x 2 - 1 pro
 4. Souřadnice, vzdálenost bodů, velikost úsečky . Vektory . I. Vypoëtéte délku dané úseëky a souiadnice jejího stiedu. ÚseEku na- Ertnéte v Oxy: c) EF, 1314, 1), g) OR, 010, 01, b) CD, d) GH, G[3, -51 f) PQ, Q[-v'ä, 11 h) xy, 2. Je dán jeden krajni bod a stied S úseöky. soustavy souiadnic Oxy. Uröete souiadnice vektoru, jeho.
 5. body X[x,y] vyneste do soustavy souřadnic Oxy. Pomocí bodů X sestrojte grafy funkcí. Závěrem se pokuste zobecnit vliv koeficientů a a b na graf funkce. Úkol č. 1: f 1: y = 2x f 2: y = 4x f 3: y = 2 1 x x y Vliv koeficientu a: a > 1: 0 < a < 1: Úkol č. 2: f 1: y = -x x y f 2: y = 3x x y f 3: y = -3x x y Koeficient a

Geometrické veličiny vyjadřujeme pomocí souřadnic, rovnic, soustav rovnic a dalších algebraických prostředků. Vzájemnou polohu, vzdálenost a jiné jejich vlastnosti pak určujeme výpočtem (ne konstrukčně). Kartézská souřadná soustava Oxy je tvořena počátkem O a navzájem kolmými osami x,y. Měřítko na obou osách je. Do soustavy souřadnic Oxy to zakreslovat nemusíte. Nyní vypracuj do sešitu uč. str. 26/ 7,8,9, sbírka str. 35/3 - cv. 3 pošli spolu se vzorcem. 3) Slíbené shrnutí definičního oboru a oboru hodnot zítra + intervaly souměrný podle počátku soustavy souřadnic. Mezi liché funkce patří všechny mocninné funkce s lichým mocnitelem, také sin x, tg x, cotg x. Monotonie Monotonie je vlastnost, označující, zda je funkce v bodě či na daném intervalu monotónní, tzn. zda je konstantní, rostoucí, klesající, příp. nerostoucí, či neklesající

Tyč na půlválci — Sbírka úlo

Kartézské soustavy souřadnic - Matematická Wiki Doktora Matik

 1. N1. V kartézské soustavě souřadnic Oxy znázorněte množinu všech bodů v rovině, jejichž souřadnice [x;y] vyhovují rovnostem a) jxj y = 1; b) x+jyj= 2; c) jxj+jyj= 3; d) jx+yj+jx yj= 4; e) jjx+1j 1j= y; f) jjy 1j+ 1j= x 1: N2. Určete všechny hodnoty reálného parametru a, pro něž má soustava rovnic jxj+ jyj= 1; x 2y = a
 2. Nejdřív zakreslete body do soustavy souřadnic =4−12+5−22. =32+32. =18. =32 Střed úsečky. V kartézské soustavě . Oxy. sestrojte body3;1, 1;−2, −5;−3. Sestrojte středy úseček . Pokuste se vyslovit hypotézu, jak ze souřadnic krajních bodů vypočítat souřadnice středu.
 3. Víme, že obecným vzorcem přímé úměrnosti je vzorec y = k . x a grafu patří bod A[2,6]. Ze souřadnic bodu A víme, že x = 2 a y = 6. Pokud je dosadíme do vzorce, získáme koeficient přímé úměrnosti. y = k . x 6 = k . 2 z toho vyplývá, že k = 3. Vzorcem přímé úměrnosti je y = 3x

70. ročník Matematické olympiády (2020/2021) Návodné a doplňující úlohy pro kategorii B V první části textu pod zadáním každé ze šesti soutěžních úloh najdete zadán Vodorovný vrh. koná těleso, jemuž udělíme počáteční rychlost ve směru vodorovném. Výsledný pohyb vzniká složením volného pádu a rovnoměrného přímočarého pohybu ve směru vodorovném. Jeho trajektorií je část paraboly, jejíž vrchol je v místě vrhu.Po snadnější popis vrhu si jeho trajektorii zakreslíme do souřadnicové soustavy Oxy tak, že místo vrhu má.

Pravoúhlá soustava souřadnic :: Výuka matematiky a angličtin

Graf Přímé Úměrnost

 1. Contrast; Default contrast; Night contrast; Black and White contrast; Black and Yellow contrast; Yellow and Black contrast; Layout; Fixed layout; Wide layou
 2. Fakulta — Přírodovědecká fakulta U
 3. Trajektorií pohybu je parabola s vrcholem v nejvyšším bodě vrhu (platí pro vakuum, ve vzduchu se díky odporovým silám pohybuje po balistické křivce). Pokud si zvolíme místo vrhu jako počátek souřadnicové soustavy Oxy, pak okamžitá poloha tělesa bude mít souřadnice a

Název učebního materiál

Funkce - řešený příklad (2) Studijni-svet

ČVUT Praha 4. Grafy a programy 4.1 Konstantní funkce Sestrojte graf této funkce: f 1 : y= 2, x ∈ R (1) Funkce f 1 je konstantní funkce, jejím grafem je přímka rovnoběžná s osou x kartézské soustavy souřadnic Oxy. Zvolíme jakékoli číslo, např Definování polohy kosmického tělesa - díl první. Dráhové elemnty Chceme-li v mechanice určit pohyb hmotného bodu v prostoru, musíme kromě silového pole (určeného vektorem intenzity, jenž je obecně funkcí tří souřadnic a času) znát stav hmotného bodu. Tento stav je určen polohou a rychlostí ve vztažné soustavě v daném časovém okamžiku, tedy šesti navzájem. Zobrazíme uspřádané dvojice z tabulky do soustavy souřadnic O x y Je tomu ale skutečně tak? Příklad č. 2: Řešení: Příklad č. 3: Příklad č. 4: Grafy kvadratických funkcí Uvažujme kvadratickou funkci g: y = x2 Obr.1 Obr. 2 Grafem kvadratické funkce y = x2 je nepřerušovaná křivka, která se nazývá parabola This page was last edited on 6 January 2020, at 21:00. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply Vrcholová rovnice paraboly, osová rovnice elipsy a hyperboly. Určení kuželosečky z jejího analytického vyjádření. Vzájemná poloha přímky a kuželosečky, tečny. b) Analytická geometrie v prostoru Soustava souřadnic v prostoru, souřadnice bodu a vektoru, vzdálenost bodů, velikost vektoru. Operace s vektory v prostoru. 3 Funkce - definiční obor funkce, graf funkce kvadratické a funkce s absolutní hodnotou Funkce je předpis, který každému x přiřazuje právě jedno y. Definiční obor funkce = množina čísel, která můžeme za x dosadit. Např: f: y = x 1 za x nelze dosadit 0 D (f) = R - { 0. Vrátíme se k defini čnímu oboru