Home

Chemické pokusy pro SŠ

Souprava Chemie a světlo pro pokusy v ZŠ a SŠ, školní

 1. Souprava pro pokusy v ZŠ a SŠ, Malý kabinet chemie. Souprava sloužící k demonstraci jednoduchých pokusů určených dětem ZŠ a SŠ, včetně námětů pro 40 pokusů
 2. Pokusy jsou určeny pro výuku předmětu anorganická chemie na ZŠ a na SŠ. Podle učebních plánů je zařazena v 8. ročníku ZŠ a v odpovídajícím ročníku víceletých gymnázií. Na SŠ je učivo anorganické chemie zařazeno v 1. ročníku. Práce nemusí najít vyuţití pouze u učitel
 3. Pokusy z organické a praktické chemie pro ZŠ i SŠ R. Šulcová, H. Böhmová UK v Praze - P řF, KUDCH 2007 4 Teorie: Polyamidové vlákno: Nylon 66 je chemickým složením polyhexaethylenadipamid, který vzniká polykondenza ční reakcí. ( Česká varianta polyamidového vlákna Silon 6 vychází z kaprolaktamu.
 4. Školní didaktické soupravy Chemie a světlo jsou určeny pro demonstraci pokusů učitelem i pro přímou práci žáků a studentů. Rychle a snadno proveditelné pokusy pomáhají zábavným způsobem ilustrovat celou řadu témat obsažených v osnovách ZŠ i SŠ
 5. V rámci vzdělávacího programu s názvem Pokusy ve výuce chemie na ZŠ a SŠ budou frekventanti tohoto vzdělávacího programu seznámeni se začleněním inovativních metod práce (IBSE - Inquiry Based Science Education) a chemických pokusů do výuky na ZŠ a SŠ

Efektní pokusy anorganické chemie - NID

1. Vacík, J.; et al. Chemie pro I. ročník gymnázií, 2.nd ed.; SPN: Praha1984, 1999. 2. Vacík, J.; et al. Přehled středoškolské chemie, 3.rd ed.; SPN: Praha. 1) Beneš P., Macháčková J.: 200 chemických pokusů. Mladá fronta, Praha 1977. 2) Čtrnáctová a kol.: Chemické pokusy pro školu a zájmovou činnost. Efektní pokusy (16) Indikátory (17) Přírodní indikátory (2) Syntetické indikátory (15) Acidobaické indikátory (13) Redoxní indikátory (2) Jmenné reakce (10) Komplexní sloučeniny (3) Obecná chemie (16) Chemická vazba, vznik a typy vazeb (1) Klasifikace látek (6) Dělení látek (6) Chromatografie (2) Filtrace (1) Sublimace (2 Květoslava Stejskalová a Hugo Kocek z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, vás zvou na laboratorní cvičení z chemie.

Jsou zde výukové materiály, chemické pokusy a další informace.studiumchemie.cz. Svět biochemie. Studijní texty a výukové materiály jsou určené pro všechny, které zajímají biochemické procesy odehrávající se převážně v lidském organismu.www.studiumbiochemie.cz. VŠCHT e-learning pro SŠ metod, která vychází z chemických pokusů, jež modelují přírodní jevy za přesně vymezených podmínek. Přičemž tyto podmínky lze samozřejmě měnit a dobře kontrolovat. Chemické pokusy je možné podle potřeby i vícekrát opakovat, což svědčí o jejich dokonalé reprodukovatelnosti (Bína 1976)

Inspiroval nás Luděk Míka, který působí na Katedře učitelství a didaktiky chemie Přírodovědecké fakulty UK a zároveň vyučuje chemii na gymnáziu. Zajímá se o využití moderních technologií ve výuce. V dalším odpoledním webináři projektu SYPO pro podporu distanční výuky jsme se zaměřili na distanční výuku chemie. Představili jsme online zdroje informací pro studenty, interaktivní cvičebnice i vybraná videa s chemickými pokusy, které mohou učitelé v. Chemické názvosloví; Polarita molekul; Látkové množství; Směsi; Chemické výpočty; Chemické reakce; Chemické rovnováhy; Acidobazické reakce; Termodynamika; Elektrochemie; Atom; Proč právě naše produkty? Naše učebnice jsou vytvořeny tak, aby byly pro studenty co možná nejpřístupnější a využívaly moderní studentský jazyk Chemie pro 4-letá gymnázia 1.díl. Poznatky z obecné chemie, základ... 165,00 Kč do košíku skladem >5 kusů SEVT kód 10667805; Analytická chemie. Učebnice klasické analytiky pro 99,00 Kč do košíku skladem >10 kusů SEVT kód 12900905; Stroje a zařízení v chemickém průmyslu. Učebnice anorgatické chemické te..

Experimenty z chemie Vzdělávací programy EDUCOLAND

Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ Budete-li chtít, můžete se také zúčastnit soutěže v poznávání prvků, pro vítěze budou připraveny atraktivní ceny. Poslední chemické pokusy 26 Srp. Důkaz hydroxykyselin (Uffelmannova reakce). Tento projekt popularizuje chemii a moderní chemické obory, a tím se snaží přiblížit chemii studentům středních škol. Hodina je velmi interaktivní, probíhá formou dialogu s množstvím pokusů, které jsou předvedeny v průběhu hodiny. →více informací. Letní škola pro středoškolské učitel - POKUSY VE VÝUCE CHEMIE NA ZŠ A SŠ Termín: pondělí 23. září 2013 ve 14:00 hod Institut pedagogického vývoje a inovací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity zve všechny zájemce z řad učitelů naseminář - workshop na téma: Seminář - workshop na výše uvedené téma je určen pro učitele chemie i dalších přírodovědnýc CH HRY pro ZŠ a pro nižší ročníky víceletých gymnázií (2.díl) CD BEZVA CHEMIK (akční nabídka) PRO SŠ. Je balíček CD určený pro učitele chemie na SŠ, kteří chtějí svou výuku zpestřit didaktickými hrami, pohádkami a příběhy a tím nenásilnou formou zaujmout své studenty

Chemie pro SŠ. -12%. 175 Kč. skladem. SPN. Jiří Banýr, Pavel Beneš a kolektiv. DO KOŠÍKU. Učebnice chemie pro střední školy. akce Specializaci Učitelství chemie pro SŠ je nutno studovat v kombinaci s další magisterskou učitelskou specializací - k dispozici jsou jak specializace na Přírodovědecké fakultě OU (učitelství biologie, fyziky, geografie, informatiky, matematiky), tak na fakultě filosofické a pedagogické. Podrobnější informace o aktuálně. Pokusy z organické a praktické chemie pro ZŠ i SŠ R. Šulcová, V. Martínek, H. Böhmová UK v Praze - P řF, KUDCH 2006 1 NÁM ĚTY NA POKUSY Z ORGANICKÉ A PRAKTICKÉ CHEMIE (materiál pro kurz Sou časné pojetí experimentální výuky chemie na ZŠ a SŠ, 7. + 8. seminá ř, zimní semestr 2006) RNDr Pokus: Reakce zinku se sírou. Pro vytváření filmových efektů se často používají chemické reakce. Například reakce práškového kovového zinku se sírou, která působí jako oxidační činidlo. Jaký efekt můžeme vytvořit jejich zapálením? Díky vysoké teplotě a rychlosti reakce vzniká jasný záblesk

Chemie a společnost; Ke stažení; Didaktika chemie SŠ; Didaktika chemie ZŠ; Modelový experiment; Exkurze; Pedagogické praxe; Školní pokusy z integrované přírodovědy; Seznamovací kurz pro studenty prvního ročníku; Výzkum. Řešené projekty. Empowering Girls to Embrace their Digital and Enterpreneurial Potentia MNOHEM VÍCE ZAJÍMAVÝCH A EFEKTNÍCH CHEMICKÝCH POKUSŮ NALEZNETE V PUBLIKACI. Straka, M.: Kouzelnické pokusy z chemie - 48 efektních pokusů pro ZŠ a SŠ. Informační a metodické centrum Žďár nad Sázavou 1997 Pokusy svým obsahem navazují na RVP a názorně vysvětlují pojmy běžně vyučované na ZŠ a SŠ. Návody pro žáky a učitele K soupravám dodáváme přehledné žákovské návodové karty, učitelské metodické karty a učitelský teoretický manuál

Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a Z

 1. imálně jeden úspěšný pokus. Kurz nabídne i několik her, díky kterým lze procvičovat a upevňovat vykládané učivo. Cena: 1500,- za účastník
 2. Akce pro učitele a studenty učitelství chemie -PřFMU Chemické kavárny ̶Pro koho? ̶ ̶ učitelé chemie studenti učitelství chemie ̶studenti 3. a 4. ročníků SŠ ̶ ̶ studenti jiných oborů a VŠ pedagogové kdokoli se zájmem o chemii ̶Potvrzení účasti ̶Další termíny: 13.11.2019, 11.12.2019 9 Didaktika chemie -2.
 3. Pokusy pro nejmenší (únikové hry jsou vhodné pro žáky ZŠ a SŠ, cena hry pro skupinu 3-5 žáků se pohybuje od 990 korun) (Escape rooms, 2020) a ; zábavný vědecký park VIDA! nabízí několik programů pro druhý stupeň ZŠ a SŠ, zaměřených kromě chemie také na matematiku, fyziku a další předměty. (VIDA!, 2020
 4. Učebnice je zpracována v souladu s rámcovými vzdělávacími programy SOŠ a SOU, kde chemie nepatří mezi hlavní předměty. Má tištěnou a elektronickou část. V tištěné části (v rozsahu 48 stran formátu B5) je výklad a zadání úloh pro elementární úroveň výuky chemie odpovídající variantě B v rámcových.
 5. Jsou zde výukové materiály, chemické pokusy a další informace. studiumchemie.cz. Svět biochemie. Studijní texty a výukové materiály jsou určené pro všechny, které zajímají biochemické procesy odehrávající se převážně v lidském organismu. www.studiumbiochemie.cz. VŠCHT e-learning pro SŠ

pokus, pomůcky pro chemický pokus, výuka chemie Obsah 1. Úvod 2. Požadavky na tvorbu pomůcek pro edukační chemický pokus 3. 80. léta minulého století 4. Sou časnost 5. Perspektivní východiska 5.1. Přenosná laboratoř chemie 5.2. Tajemství přírody 6. Závěr 1. Úvod Běžně známým faktem je, že pro výuku chemie jak Zajímavé chemické laboratorní experimenty lze najít na stránkách SPŠ chemické v Brně v článku Chemické laboratorní experimenty. Ve druhé části setkání sdíleli učitelé příklady dobré praxe. Společně diskutovali o učebnicích chemie, které sami používají a přinesli k nahlédnutí Odborná metodická skupina (OMS) pro chemii, kterou vede krajský metodik ve spolupráci s týmem expertů, je zaměřena na podporu a zkvalitnění výuky v předmětu chemie pro děti a žáky ZŠ, SŠ a VOŠ.Metodik spolu s experty pomocí pravidelných setkávání zajistí a vzájemně propojí pedagogické pracovníky ze ZŠ, SŠ a VOŠ v kraji

KCH NSSC1 Školní chemické pokusy pro SŠ 1 10 KCH PPPCE Počítačová podpora chem. experimentu 10 KCH PCEVS hemický experiment ve vědě a ve škole 15 KCH BLABT Laboratorní technika 20 KCH BLABV Laboratorní technika 20 KCH BLAN1 Lab. cv. z analytické chemie 1 20 KCH BLFCH Lab. cv. z fyzikální chemie 20 KCH BLFY1 Lab. cv. z fyziky 1 2 vysv ětlení b ěžných jev ů pro interdisciplinární p řírodov ědné chápání žák ů) 13. 10. 2006 RNDr. Petr Koloros, Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor: Efektní a zajímavé chemické experimenty (známé i mén ě známé chemické pokusy pro motivaci a pou čení žák ů v neobvyklém provedení Zpětná vazba. Níže vyplněné údaje slouží pouze pro potřeby rozvoje webu a nebudou za žádných okolností publikovány veřejně. Děkuji za Vaše názory a připomínky. Vaše současné zaměstnání? Student SŠ nebo gymnázia. Pedagog SŠ nebo gymnázia. Student VŠ. Pedagog VŠ. Jiné SPŠ chemická Brno byla Jihomoravským krajem jmenována Centrem odborného vzdělávání pro chemii. V rámci aktivit centra nabízíme workshopy pro učitele ZŠ, SŠ, poradentství v oblasti chemie, předvádění poučných a zábavných pokusů, popularizace chemie a dalších přírodních věd, programy v přírodovědném motivačním centru, organizace soutěže Hledáme.

Prvňáčci v chemické učebně | ZŠ Židlochovice

Základy středoškolské chemie - ONLINE. Získáte srozumitelnou a moderní učebnici, která vás celou látkou provede krok za krokem. + přidané videa chemických pokusů, která přímo korespondují s danou vysvětlovanou látkou Témata - Základy středoškolské chemie: Obecná chemie Anorganická chemie Organická chemie Domácí chemické pokusy Anička Pavlíková z 8.A připravila video domácího pokusu reakce zinku s octem. Šárka Kvasilová z 9.B využila barviv v ovocném čaji k měření pH 2018 se na Katedře chemie konala akce s názvem Chemické pokusy v kuchyni. Účastníci kurzu se seznámili a prakticky ověřili bezpečné pokusy s domácími chemikáliemi zadané formou pracovních listů. Pokusy byly zaměřeny na látky kolem nás - vodu, jedlou sodu, prací sodu, mléko, přírodní indikátory, cukry, tuky. Aplikace, primárně určená učitelům chemie na ZŠa SŠ, umožňuje z databáze pokusů vybrat pro výuku ten, na který mají v danou chvíli dostupné chemikálie a laboratorní vybavení. Moderní webová aplikace Pokusnice byla vytvořena v rámci řešení projektu PoC z programu GAMA Technologické agentury ČR ( TA ČR ) Didaktika chemie SŠ. Tématické okruhy ke zkoušce. Prostoje mezi experimentováním nebo předváděním pokusů, stejně tak jako poobědová pasáž, budou věnovány projektovému vyučování. bude možnost konzultovat nápady, postupy apod. NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ www.nuv.cz

Chemický pokus - Studium chemi

Literatura Enviroexperimen

Chemická laboratorní technika, Anorganická chemie I, Anorganická chemie II, Chemické výpočty a názvosloví, Technika a didaktika školních pokusů, Kompendium organické chemie, Základy analytické chemie, Obecná a fyzikální chemie pro chemiky, Biochemie I, Didaktika anorganické a organické chemie, Repetitorium chemi Úvod > Učitelství pro SŠ > Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - DVPP > Rozšíření učitelské kvalifikace na jiný stupeň školy - ze ZŠ na SŠ - matematika, fyzika, informatika, chemie, biologie > Rozšíření učitelské kvalifikace na vyšší stupeň školy - obsahy studi Baví Vás chemické pokusy? Chcete vidět trochu ohně a dýmu a nejen to? Pokud ano, právě pro Vás jsme na Chemické sekci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze připravili na 20.12. 2011 zhruba hodinový program, v němž ukážeme několik nejzajímavějších pokusů z našeho repertoáru. Rádi b..

Nové vydání učebnice obecné a anorganické chemie pro gymnázia.; Učivo obecné chemie netvoří samostatnou část textu, ale je začleněno do systému anorganické chemie. Učebnice odlišuje základní a rozšiřující učivo, obsahuje úkoly, náměty na demonstrační a žákovské pokusy Pro účastníky soutěže ChemQuest 2018 připravujeme na 7. 9. 2018 workshop na různá témata. Zájemci, sledujte své e-mailové schránky. Více informací o WS nalezneze ZDE. VŠCHT Praha vyhlásila 6. ročník soutěže ChemQuest na téma: ZŠ: Chemie v lékárně SŠ: Chemie a energie Letos jsou obě kategorie v programu Excelence

Střední průmyslová škola chemická, Brno SPSCHB

Laboratorní pomůcky – Studium chemie, PřF UK

Školní didaktické soupravy — Chemie a světl

Přehled chemie pro základní školy. Z čeho tento přehled chemie vychází a co obsahuje: Základem pojetí i členění publikace je Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Textem i obrázky se vysvětlují základní pojmy, rozšiřující informace jsou většinou odlišeny menším písmem Didaktika chemie SŠ P 2 24 Didaktika chemie ZŠ P 2 24 Úvod do didaktiky chemie (prezenční studium) P 1 12 Úvod do didaktiky chemie (kombinované studium) P 4 Přírodovědné pokusy pro mateřské školy a 1. stupeň ZŠ (ve spolupráci s kolegy) - KS PV 16* Seminář k bakalářské práci PV 1 1 ⚗ Chemie pro ZŠ/SŠ: Elektrolýza. Květoslava Stejskalová z Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, J. Heyrovský Institute vás zve na laboratorní cvičení z chemie. Méně náročné pokusy najdete na webu: www.pokusynadoma.cz ⬅ # veda_na_dom Chemické Čáry Máry. Na katedře chemie Přírodovědecké fakulty OU je popularizace vědy samozřejmou součástí činností katedry. Představování chemie atraktivním způsobem se děje nejen v rámci exkurzí žáků ZŠ a SŠ do laboratoří katedry chemie, ale také relaizací chemické show či hraním divadla, které je protkané chemickými pokusy Možnosti zařazení fyzikálně-chemických pokusů ve výuce chemie na SŠ Possibilities of inclusion physico-chemical experiments in chemistry lessons in secondary schools. Anotace: Cílem této diplomové práce bylo vytvořit soubor pracovních listů, které se zabývají reakční kinetikou a pomohou tak posílit učivo fyzikální.

Tvorba metodického materiálu pro výuku chemie na SŠ Autor: Beneš Jan, Roudová Anna doplňovacího testu a chemických pokusů. Součástí křížovek a Práce je určena pro učitele chemie na středních i základních školách, ale také pro studenty, kteří se zajímají o chemii. UV-VIS spektrofotometrické stanovení. Požadavky a podklady pro seminář č. 1: Vlastní zkušenosti z vyučovacího předmětu chemie na SŠ (a ZŠ) Promyslet a připravit si formou poznámek (cca 1 strana) vlastní zkušenosti s průběhem výuky chemie na SŠ (dle vlastní úvahy lze rozšířit i o zvláště zajímavé vzpomínky na ZŠ) podle níže uvedené osnovy PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Multioborový workshop pro SŠ BIOLOGIE - FYZIKA - CHEMIE Téma: PARAZITI POD MIKROSKOPEM FYZIKÁLNÍ POKUSY SPOJENÉ S LÉTÁNÍM ELEKTROCHEMI Pokusy pro nejmenší . Mobilní aplikace pro výuku chemie. Výukové materiály do výuky chemie s podporou mobilních aplikací . Na stránce budou ukládány pracovní listy, které vznikají v rámci závěrečných prací na PřF UK, katedra učiteství a dfidaktiky chemie. Určeno pro: SŠ, 1. či 2. ročník Téma: Obecná chemie. Ekonomika 1 - pro ekonomicky zaměřené obory SŠ 2020 - elektronická učebnice. Chemie pro SOŠ nechemického zaměření - online učebnice. Chemické pokusy. A4 / 32 stran

Seznam literatury :: Chemické pokusy pro gymnázi

 1. Efektní pokusy pro mladé badatele. Lektorka kurzu vybrala řadu zajímavých a v praxi ověřených pokusů s cílem zaujmout i téměř nezaujmutelné žáky a dále rozvíjet vědomosti žáků v oblasti přírodních věd. Jedná se převážně o pokusy, které jsou vizuálně efektní, a navíc zvyšují teoretické i praktické.
 2. V tištěné části je výklad a zadání úloh pro elementární úroveň výuky chemie odpovídající variantě B. Přiložené CD obsahuje rozšiřující texty; úlohy (včetně odpovědí); pokusy, obrázky a videa; hry; slovníček pojmů; slovo pro učitele (ke stažení zdarma zde). Zpracování rozšiřujícího textu a.
 3. Chemická laboratoř BUKI je experimentální sada pro malé vědátory. V sadě najdete zmenšenou chemickou lamoratoř a vše co k ní patří... stojan na zkumavky, kádinky, zkumavky a další příslušenství a hlavně 5 druhů chemikálií pro mnoho zajímavých chemických pokusů. Sada obsahuje podrobný obrázkový návod s českým.

2008-09-11. Vzdělávací materiál nabízející základní přehled o fyzikálních vlastnostech planety Země, především studentům středních škol. Shrnuje základní informace o stavbě Země, zemském magnetickém poli, deskové tektonice a zemětřesení. Autorkou je Magdaléna Čípová. O silách nejen na Rapa Nui. 2008-04-21 See more ideas about Vědecké experimenty, Chemické pokusy, Děti ; 2010/2011 Pokusy z biologie, chemie a fyziky pro děti z . 27.12.2019 - Explore Romana Baškovská's board pokusy, followed by 397 people on Pinterest. See more ideas about vědecké experimenty, chemické pokusy, smetana do káv Výukové online kurzy a testy k předmětu chemie pro 7. ročník ZŠ. Online výuka na vzdělávacím portálu Edukavka.CZ Vzdělávací portál pro základní a střední škol Výukové materiály. Návody na pokusy, materiály pro výuku a výstupy závěrečných prací obhájených na Katedře chemie FP TUL i . Název. Typ školy. Štítky. Název V knize Úžasné chemické pokusy v kuchyni mohou děti starší 9 let experimentovat s materiály, které najdou doma v kuchyni, a odhalovat při tom tajemství chemie. Dozví se, co jsou to atomy, molekuly, pevné látky, kapaliny, plyny, polymery, jak vypadá periodická tabulka prvků, a spoustu dalších informací

#veda_na_doma: Chemie pro ZŠ/SŠ: Separační metody - YouTub

 1. Chemické demonstrační pokusy ve výuce na střední škole: 08.10.2010: Netradiční demonstrační pokusy, které si můžete sami vyzkoušet. Metodické a odborné komentáře k jednotlivým experimentům. Oživení výuky chemie na SŠ. Každý účastník obdrží materiály k přímému použití ve výuce a certifikát o absolvování.
 2. Název: Na stopě záhad - chemické pokusy s rozvíjejícími úlohami pro předškoláky a nejmenší školáky. Autor: Titul je zařazen do žánrů: Učebnice, vzdělání › Odborné příručky; Učebnice, vzdělání › Pedagogika, metodika výuky; ISBN: 978-80-88-057-01-7. EAN: 9788088057017. Objednací kód: NA32739
 3. Matematické tabulky, fyzikální tabulky, chemické tabulky a vrorce pro SŠ - tabulky 3 v1 Nové, podstatně přepracované vydání této důležité pomůcky pro řešení praktických problémů v matematice, fyzice, chemii, astronomii i v dalších přírodovědných oborech respektuje požadavky, které vyplývají z vývoje v.
 4. Třídenní akce pro ty, kteří by se rádi dozvěděli více o studiu chemie. Pro účastníky je připravena prohlídka výzkumných laboratoří, popularizační přednášky, efektní demonstrace. Účastníci si rovněž mohou vyzkoušet jednoduché chemické preparace. Přejit na web akc
 5. Program je navržený pro děti od 2. do 7. třídy tak, aby získaly první vědomosti o chemii pomocí zábavných a praktických chemických pokusů. BASF Kids´ Lab Abrakadabra poskytuje dětem možnost objevit svět chemie skrze jednoduché a bezpečné experimenty, které mohou v budoucnosti vzbudit jejich zájem o vědu, zejména o chemii

pokusy, olympiády, kroužky). Přehledný seznam chemických látek a směsí běžných na ZŠ a SŠ. U každé látky je uvedeno, zda a za jakých podmínek s ní mohou žáci podle věku a typu navštěvované školy při výuce pracovat. Vzor provozního řádu pro školní laboratoře (k úpravě pro konkrétní školní laboratoř) Chemie II v kostce pro SŠ Odmaturuj z chemie Chemie pro čtyřletá G 3 Chemie pro SŠ 2b Přehled SŠ chemie Biochemie pro studenty SŠ a všechny, které láká tajemství živé přirody Chemie 2 (org. a bioch.) pro G Chemie pro SŠ 8þHEQLFH Analýza středoškolských učebnic chemie - Didaktická vybavenost učebni Kniha Chemie pro střední školy. Tato kniha je typickým středoškolským přehledem chemie. Bez učitele či jiné dobré učebnice nemáte šanci nic reálně pochopit. Prostě jen kupa textu, vysvětlení krátká a nejasná a rychlý sled, kde se vůbec neřeší podstaty. Nic jsem z toho nepochopil (a to nejsem úplný debil:D) Chemie pro gymnázia I - obecná a anorganická. Vladislav Flemr, Bohuslav Dušek. učebnice chemie pro SŠ. Učebnice odlišuje základní a rozšiřující učivo, obsahuje úkoly, náměty na demonstrační a žákovské pokusy. Související produkt 2. stupeň ZŠ a SŠ Laboratorní pokusy v mikroměřítku pro začátečníky Se sadou lze provádět školní pokusy k následujícím tematickým oblastem: redukce oxidů - Daniellův článek - nauka o článcích - čisté substance a směsi - reakce kovů a oxidů - výroba chloridu železitého - výroba chloridu měďnatého

Chemie - edu.c

Vlastnosti vody pokusy. POKUSY Integrace základ pírodních v d do výuky MŠ Do sklenice nalít 0.3 l vody Do vody nasypat 2 lžíce sody a zamíchat Vzít si pár rozinek (max. proto při pomalém míchání vykazuje suspenze vlastnosti kapaliny. 6 Při rychlém promíchání vzniká teplo, které umožní škrobu nasáknout více vody. Tato učebnice se snaží o shrnutí základního učiva organické chemie, které je obsaženo v osnovách chemie pro gymnázia.Předložený text by mohl najít své uplatnění také při přípravě studentů středních škol k přijímacím zkouškám ke studiu na vysokých školách jako jsou lékařské fakulty, přírodovědecké fakulty se zaměřením na chemii, biologii a ochran

AKTUALITY. 12. a 24.5. a 2 a 11.6.2021 - Malí chemikové na návštěvě u nás, samozřejmě zase ještě virtuálně :o). V naší nabídce výuky chemie v akademickém programu Pozvěte si vědce do výuky mám 3.6.2021 - Letní škola NANO2021 --- PŘIHLAŠOVÁNÍ do 25.6. (škola bude 23.-27.8. Chemická soutěž KORCHEM 27. Červen, 2017. Letošním tématem byly přírodní sloučeniny ( sacharidy, tuky a bílkoviny), soutěž je zaměřena mezioborově a probíhá ve třech kolech ( od podzimu do dubna). Každé kolo obsahuje teoretickou i praktickou část. Soutěže se zúčastnilo celkem 88 žáků základních škol a prvních ročníků středních škol Kniha jednoduchých fyzikálních a chemických pokusů. Bohatě ilustrováno. Pro děti od 6 let. Třináct jednoduchých a zábavných pokusů. Návodné obrázkové postupy doprovází vysvětlení daného jevu a vědecké zajímavosti. Některé pokusy vyžadují. Přehled pro 2. stupeň ZŠ: Studium solárních článků: Jasnost, úhel nastavení, výkon, dioda Pokusy s elektrolýzou vody Zkoumání elektrolyzéru Zkoumání PEM palivového článku: napětí-výkon, spotřeba vodíku - výkon Skleníkový efekt Analýza účinnosti Vodík jako zdroj energie Přehled pokusů pro SŠ fyzika

Pro pedagogy ZŠ a SŠ je připravena série přednášek vhodných k inovaci předmětů. Výstupy - pracovní listy. Pracovní listy - Chemie (.zip) Pracovní listy - Biologie (.zip) Realizované aktivity: Aktivity pro žáky ZŠ, které byly realizovány během 5. monitorovacího období. Exkurze do Policejního muze Na stopě záhad - Chemické pokusy s rozvíjejícími... autor neuveden. Periodická soustava prvků pro SŠ. autor neuveden. dostupnost neznámá. 569 Kč. Užitečná a potřebná učební pomůcka pro každou odbornou učebnu chemie. Nová - moderní - přesná...

Kupte nebo prodejte knihu Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií v online antikvariátu TrhKnih.c. Fyzika pro gymnázia - Mechanika, Bednařík, Svoboda, MŠMT čj. 41313/2011-23 nakladatelství: Prometheus 2013, ISBN 978-80-7196431-5 Součástí příručky jsou návody na chemické pokusy, rozšiřující úkoly pro žáky, doplňující informace a kopírovatelné listy, které lze využít ve výuce. Zboží ze stejné kategorie - Chemie 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia SŠ - Chemie. SŠ - Ekonomika. SŠ - Ostatní. Učebnice chemie pro 8. a 9. ročník ZŠ a VG respektují tradici chemie jako izolovaného vyučovacího předmětu, ale zároveň se snaží v maximální možné míře o zakomponování mezipředmětových vztahů. Řazení kapitol učebnic je netradiční a k výrazné změně dochází také ve strukturaci učiva chemie. Snahou autorů je. Souhrnné texty z chemie pro přípravu k přijímacím zkouškám II. díl Autor: Eva Streblová Druhý díl souhrnných textů z chemie je určen zahraničním i českým studentům, kteří se připravují na studium lékařství, farmacie, veterinárního lékařství a přírodovědných oborů, kde chemie není hlavním předmětem studia Chemie pro gymnázia I. - Obecná a anorganická . Nové vydání učebnice obecné a anorganické chemie pro gymnázia. Učivo obecné chemie netvoří samostatnou část textu, ale je začleněno do systému anorganické chemie. Učebnice odlišuje základní a rozšiřující učivo, obsahuje úkoly, náměty na demonstrační a žákovské pokusy

Den otevřených dveří - Obchodní akademie Příbram

Vhodné pro: žáci SŠ (možno pojmout jako lehkou přednášku - ne nutně jen pro zájemce o matematiku, nebo střední až těžší úrovně se zacílením na zájemce o matematiku, fyziku či chemii; určena pro motivované studenty, kteří by si rádi vyzkoušeli něco, co přesahuje rámec střední školy, ne pro obecné publikum Učitelství chemie pro SŠ a 2. stupeň ZŠ: Časový a obsahový plán programu: Studium proběhne ve třech blocích - semestrech. Konkrétní rozvržení bude upřesněno pokud se kurz naplní a bude přihlášeno minimálně 15 účástníků Kurz je vhodný především pro učitele základních škol, a to zejména učitelům 2. stupně. Bude zaměřen na možnosti zpestření výuky chemie využitím zajímavých, jednoduchých a názorných chemických pokusů, které žáky mohou motivovat ke zvýšenému zájmu o chemii jako takovou

Obecná chemie II

Chemické pokusy online? I to je dnes možné - Systém

larizace patří chemické hry (Trčková 2015), efektní pokusy (Solárová 2011), vyprávění z oblasti historie chemie (Solárová, Lichtenberg 1996) apod. Na katedře chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vznikla již před 15 lety tradice Mikulášských besídek, kde studenti učitelství chemie nacvičí scénku dopro Chemie pro čtyřletá gymnázia 2 KNIHCENTRUM. Název: Chemie pro čtyřletá gymnázia 2.díl Autor: Honza Jaroslav, Mareček Aleš, Titul je zařazen do žánrů: Učebnice, vzdělání › SŠ - Chemie; ISBN: 978-80-7182-141- EAN: 9788090240254 Objednací kód: NA30351

Výhodný balíček 1

Přednáška se věnuje obnovitelným i neobnovitelným zdrojům energie, a během přednášky si vysvětlíme, jak tyto zdroje fungují, jaké mají výhody a nevýhody a jakou cenu platíme za jejich využívání (a to nejen vyčíslenou penězi). Vhodné pro: 2. stupeň ZŠ, SŠ. Lektor: Petr Pavlík, Katedra energetiky FS Učebnice je standardně určena pro 2. ročník středních škol. Naším cílem je studentům vysvětlit látku lidsky. Látka je zde vysvětlena studentským jazykem a doplněna velkým množstvím ilustračních obrázků. Na konci každé podkapitoly je procvičení s výsledky. Správnost. Organizujeme ji pro max. 20 nadaných středoškoláků z celé ČR se zájmem o chemii, fyziku a biologii. Účast na škole je bezplatná. Mimopražským poskytujeme ubytování na VŠ kolejích. Škola je podpořena dotací MŠMT - projekt č. 0021/7/NAD/2021 v programu Podpory nadaných žáků středních a základních škol 2021. Jak. Organická chemie (pro gymnázia) - Tato učebnice se snaží o shrnutí základního učiva organické chemie, které je obsaženo v osnovách chemie pro gymnázia. Nevíte-li si rady, volejte +420 381 214 697. Info navigace. Němčina pro kurzy na SŠ

Chemie pro SŠ - Banýr,Beneš - SEVT

Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií - 2. vydání Aktuálně nejnižší cena: 144 Kč Dejte mi vědět, až cena klesne pod Učitelství chemie pro základní školy. Didaktika chemie 1 Pedagogická psychologie Seminář k učitelské praxi Školní chemické pokusy 1 Toxikologie Učitelská praxe 1 Zacházení s chemickými látkami Alternativní a inovativní pedagogika Angličtina pro pedagogy - Pro média Pro uchazeče. Zápisy do Bc. studia Zápisy do Mgr. studia Zápisy do PhD. studia Bakalářské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium Rigorózní řízení Celoživotní vzdělávání. Vzdělávací programy pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ v Liberci. Výběr z desítek programů - řazení dle věkové skupiny dětí, vyučovacího předmětu apod

Obecná chemie I