Home

Číselník SÚKL

Aktualizační soubory MEDICO, SUKL, číselníky - fillmedic

 1. 30.6.2021 Číselník 403. Dne 01.07.2021 byl vydán nový číselník SÚKL, který jsme zpracovali do číselníku 407
 2. Nové kódy SÚKL budou součástí číselníku, ve kterém na přechodnou dobu budou uvedeny kódy původní a kódy nové, číselník SÚKL bude vycházet každý měsíc, 20. den, s platností od prvního dne měsíce. Přečtěte si také Preskripční karty - přehled Poukaz od lékař
 3. Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 8. 2019. Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen ZoVZP) zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen Seznam ZP)
 4. SÚKL není kompetentní k tomu, aby uděloval jakékoli výjimky z dodržování platných právních předpisů Povinnost elektronické preskripce je dána zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech Jediné výjimky z povinnosti elektronicky předepisovat stanoví vyhláška č. 415/2017 Sb
 5. Aktuality. 1. 9. 2020. V době od 19. 9. od 8:00 hodin do 20. 9. do 16:00 mohou v důsledku updatu nové infrasktruktury nastat ojedinělé výpadky na některých systémech SÚKL

Kódy VZP nahradily kódy SÚKL Dentimedshop

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.7.2021. Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen zákon) zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen Seznam) Upozornění pro vykazování zdravotnických prostředků na poukaz. Informace ke skupině 09 - Brýle a optické pomůcky. Zařazování do Úhradového katalogu VZP - ZP. Aktuální platná verze. Číselník VZP - ZP (Poukaz) verze 1059 [ xls ] platnost od 1. 7. 2021. Číselník VZP - ZP (ZUM) verze 1059 [ pdf Číselníky. Struktura a obsah číselníků souvisejících s vykazováním zdravotní péče, její kontrolou a úhradou vychází z legislativních podkladů. Číselníky jsou přizpůsobeny potřebám VZP ČR a jejich smluvních partnerů. Na základě vyhlášky č. 418/2003 Sb. dochází k přeúčtování nákladů spojených s tvorbou.

Číselník SÚKL ceny úhrad neobsahuje, naproti tomu obsahuje i léčiva, která zdravotní pojišťovny nehradí. Tlačítka: Import, Aktualizovat. Tlačítkem Import lze importovat číselník ze souboru ve formátu CSV tak, jak jej poskytuje VZP na svém portálu. Tlačítkem Aktualizovat lze aktualizovat číselník přímo z webu programu Od tohoto data začne platit nový číselník s výší a podmínkami úhrad a s novými SÚKL kódy, a to i pro dnes již hrazené zdravotnické prostředky. Od 1. 12. 2019 bude možné předepisovat pouze nové SÚKL kódy. Všechny nové SÚKL kódy začínají číslem 5 Číselník existence doprovodných informací pro systém eRecept. Soubor zip obsahuje seznam SÚKL kódů léčivých prostředků s vyznačením existence doprovodných informací pro systém eRecept ve formátu CSV. Datové rozhraní obsahuje názvy a popis jednotlivých sloupců v datové sadě CEDI. Datové rozhraní je ve formátu CSV KLK — Číselník SÚKL KLK: Číselník KLK obsahuje seznam léčivých přípravků registrovaných v ČR (kromě homeopatik - jsou samostatně), léčivých přípravků, pro něž byl schválen specifický léčebný program, potravin pro zvláštní lékařské účely a pomocné číselníky

LEKY = číselník VZP ČR. NHVLP = číselník SZP ČR - číselník HVLP, PZLÚ . Podrobnější informace o číselnících léčiv a nehrazených ZP užívaných v praxi - informativní přehled: DLP_lecive pripravky — Základní číselník SÚKL DLP: Databáze léčivých přípravků, základní číselník SÚKL Číselník léčivých přípravků IS eRecept používá výhradně číselník zveřejňovaný SÚKL na https://opendata.sukl.cz. Tento číselník musí umět využívat SW lékaře a musí jej aktualizovat vždy ráno prvního dne měsíce, případně vždy od EcceHomo využívá poměrně velký počet číselníků, proto jsme je rozdělili do několika sekcí. Dělí se na číselníky: Do číselníků se dostanete volbou Nastavení/Číselníky z hlavn K poli ATC je k dispozici pomocný číselník dlp_ATC. 4 C 7 Kód SÚKL Kód léčivého přípravku (dále LP) přidělený SÚKL variantě LP v rámci rozhodnutí o registraci LP, nebo přidělený neregistrovanému LP zařazenému do specifického léčebného programu (dále SpLP), nebo přidělený potravině pro zvláštní lékařské. Číselník hromadně vyráběných léčivých přípravků (HVLP) SZP ČR. S účinností od 1. července 2011 zdravotní pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven České republiky (SZP ČR), včetně ZP 211, provádí úhradu HVLP a potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) na základě číselníku HVLP vydávaného SZP ČR

Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1

Pomocné číselníky jsou uvedené na webových stránkách SÚKL: ATCrrmmdd seznam ATC skupin DRZrrmmdd číselník pro pole DRZ (přehled držitelů rozhodnutí o registraci) LIMrrmmdd číselník pro pole LIM1 a LIM2 (vykazovací limit) NEZAPrrmmdd číselník pro pole NEZAP (příznak kategorie léčiva - nezapočitatelnosti do limitu Balíček obsahuje číselníky platné od 1.8.2021. Jedná se o číselník SÚKL HVLP (Seznam cen a úhrad LP/PZLU), číselník SÚKL PZT (Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz), číselník VZP PZT, SZP PZT a číselník KLK (Databáze léčivých přípravků DLP). Dále byl aktualizován číselník lékařů hromadnĚ vyrÁbĚnÉ lÉČivÉ pŘÍpravky a pzlÚ - číselník leky_01050 platnost od 1. 9. 2019 kod naz dop cesta forma baleni sila obal vyr zem drz zemdrz uhr1 leg_juhr1 lim1 ome1 ind1 puhr1 juhr1_platdo uhrproc dnc uhr2 leg_juhr2_extlim2 ome2 ind2 puhr2 juhr2_platdo uhr3 leg_juhr3 lim3 ome3 ind3 puhr3 juhr3_platdo orc mfc ennv1 pocdav zvl txl tax atc atc3 atc1 odtd1 odtdj1 odtdbal1 odtd2.

SÚKL a vystavování e-receptu - MUDr

Jedná se o číselník DLP, který pro potřeby eReceptu distribuuje SÚKL. Jeho aktualizace probíhá 1x měsíčně a data jsou k dispozici i na webových stránkách SÚKLu. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), jako orgán státní správy ČR, zpřístupňuje široké veřejnosti otevřená data Kódy SÚKL a úhrady ZP ŠPICE: PROVEDENÍ: KÓD SÚKL: ÚHRADA ZP (CZK) DOPLATEK (CZK) AVICENUM PHLEBO 520 - 3. kompresní třída: AVICENUM PHLEBO 520 punčochy lýtkové * ZŠ 5002679: 449,65: 32,35: AVICENUM PHLEBO 520 punčochy stehenní: ZŠ: LEM: 5002682: 600,30: 131,7 Po vypořádání všech podnětů a námitek k zařazení zdravotnických prostředků do nových úhradových skupin bude od tohoto data platit nový číselník s výší a podmínkami úhrad a s novými kódy SÚKL, a to i pro dnes již hrazené zdravotnické prostředky. Pacientům přinese nový systém množství pozitivních změn. Nové úhradové limity a pravidla preskripce se promítnou do číselníku SÚKL (1. 10. 2019), který nahradí stávající číselník VZP i Svazu zdravotních pojišťoven (1. 12. 2019). Číselník bude definovat jednotlivé úhradové skupiny, výše úhrad i množstevní a preskripční omezení

(SÚKL, číselník, PL) Individuální cenové ujednání § 17/5 Seznam výkonů, § 17/4 Úhrada materiálu (Příloha, číselník Úhradová vyhláška § 17/5 . Práva pojištěnc Kód SÚKL Character 7 Kód LP přidělený SÚKL (vazba na číselník ohrožených LP) Název Character 100 Název + doplněk LP. Automatické doplnění dle SÚKL kódu, stejně jako ve formuláři DIS-13. Množství Numeric 9.0 Množství, které je zamýšleno distribuovat do zahraničí SÚKL Pharmdata X 12 ZP_SUKL C 3 Země původu Kód země původu výrobce přípravku zadáná firmou Pharmdata. Viz pomocný číselník zeme.txt. SÚKL Pharmdata X 13 OME2 C 40 Specifikace preskrip.omez. 2 Zrcadlí údaj OME2 z číselníků SCAU. Vyjadřuje specifikaci preskripčního omezení k UHR2. Sezna Nový číselník předepisovacích kódů pro konopí pro léčebné použití, který je platný od 1. 1. 2020 (příloha cenového předpisu o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití účinného od 1.1.2020), (VZ02/2017 SÚKL) Po omezenou dobu (zatím blíže nespecifikovanou) budou akceptovány poukazy vydané před 1. 12. 2019 s kódy VZP. V těchto případech výdejce na poukazu kódy VZP přepíše na kódy SÚKL a ZP bude možno vydat, avšak se spoluúčastí pacienta. Od 1. 12

SÚKL Přístup

Informace. Testovací přístupy k aplikacím SÚKL je možné získat pomocí žádosti na kontaktním centru kc.sukl.cz, případně na emailu pristup@sukl.cz.Na základě této žádosti Vám bude vygenerován dočasný portálový přístup v podobě PINu a čísla žádosti SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Gentamicin Lek 80 mg/2 ml, 80 mg/2 ml inj/inf sol. 10 x 2 ml až z úrovně zdravotnických zařízení; SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivých přípravků ELIGAR Informace. Pokud Vám nefunguje přístup do testovacího prostředí, je nutné si zažádat o nové přístupy pomocí kontaktního centra SÚKL (), nebo na emailu: pristup@sukl.cz.Nové údaje vám budou vytvořeny do 24 hodin zdravotnických prostředků je používán Číselník zdravotnických prostředků (OZP využívá číselník (resp. Seznamu SÚKL) pevně stanovenu maximální cenu, je nezbytné, aby do OZP byla předložena ke schválení předem tzv. Předkalkulace ceny spolu s výše uvedenou Žádankou a výše uvedený

U léčivých přípravků z tuzemska a z dovozu navrhovatelé převezmou od Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Praha (dále jen SÚKL) kopii datového souboru SÚKL (číselník SÚKL) léčivých přípravků, který vydává formou výměny disket 3,5, 4) popřípadě je možné nejaktuálnější soubor získat z webových stránek. SÚKL zpracuje žádost a ověří uvedené specializované způsobilosti na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ). Žádost může být vyhodnocena jako zcela potvrzená, kdy všechny kvalifikace žadatele byly potvrzeny, částečně potvrzená v případě potvrzení jen některé kvalifikace žadatele, nebo. Kód SÚKL viz číselník Název Kanály Konektivita Dobíjecí sluchadla mini nabíječka při výdeji za 1 Kč Rozsah zesílení všech sluchadel do 8 000 Hz Typ ena vč. 15% DPH příplatek ke všem ITE sluchadlům - u položek s označením (*) ušní tvarovka individuální tvrdá i měkká, individuální SlimTi

vychází ze Seznamu hrazených zdravotnických prostředků na poukaz - SÚKL (viz www.niszp.cz). VZP ČR: Metodika k Úhradovému katalogu VZP - ZP, část : P : verze: PZT_1061 datum: 1. 8. 2021 3 : ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY: PŘEDEPISOVANÉ NA. POUKAZ : SYSTEMATIKA ÚHRADOVÉHO KATALOGU, ZP - PŘEDEPISOVANÉ NA POUKAZ. Aktualizován číselník KLK (číselník léků SÚKL 2018/10), číselník léků VZP, číselník svátků pro rok 2019

Fill SW SERVIS - Informační systémy pro lékarn

Číselník zdravotnických prostředků SZP - ZP. Od 01.12.2011 je platný Rozdílový číselník SZP ČR - zdravotnické prostředky pro úhrady a metodiku přístrojů a pomůcek pro léčbu spánkové apnoe. Aktuální verzi rozdílového číselníku si můžete stáhnout na stránkách Svazu zdravotních pojišťoven ČR Vystaveno pro : TESTERY Odbornosti: 101 , 107 , 209 , 606 , 607 , 102 , 106 , 00 Seznam IPLP k 1.6.2019. Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak. Aktualizace Seznamu individuálně připravovaných léčivých přípravků (dále jen IPLP) zahrnuje změny vydané opatřením obecné povahy 02-19, sp. zn. SUKLS337966/2018 pro skupinu individuálně připravovaných radiofarmak. Po zvolení položky Číselník SÚKL se otevře přehled posledního nahraného číselníku v NIS TREE. Stiskem klávesy Ins (Import nového) a souhlasem s potvrzovacím dotazem spustíme import nového číselníku. Import není možné plně zautomatizovat, proto je nejprve nutné stáhnout z internetu na lokální disk aktuální verzi.

Číselník VZP bude obsahovat méně položek než číselník SÚKL (což se děje již dnes). Dále existuje číselník NLEKY, který umožňuje vykazovat léčivé přípravky použité za hospitalizace u pojištěnců VZP formou zvlášť účtovaných léčivých Naimportován číselník SÚKL Léčivé přípravky z 31.1.2018 a nový AMBULEKY verze 1025. Číselník KLK nahrazen číselníkem SÚKL Léčivé přípravky, který je SÚKLem doporučován. Změněn obsah i import. Při vytváření nového receptu kopií uloženého receptu se nastaví i pole Platnost, Opakování a Poznámka Jedná se o číselník DLP, který pro potřeby eReceptu distribuuje SÚKL. Jeho aktualizace probíhá 1x měsíčně a data jsou k dispozici i na webových stránkách SÚKLu. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), jako orgán státní správy ČR, zpřístupňuje široké veřejnosti otevřená data Vítáme Vás na stránce ke. S ohledem na MP i obtížnost párování položek mimo číselník SÚKL doporučuji párovat pouze HVLP.) Dodávka LP je vyskladněna na oddělení -výjimky, které je nutné popsat zvlášť: objednávání vázaných antibiotik (mže být další článek schvalovacího etězce číselník SÚKL (Státní Ústav pro Kontrolu Léčiv) obsahující kódy medikamentů a způsobů lékové terapie. Pro klasifikaci nemocí a přidružených zdravotních problémů se používá český překlad mezinárodní klasifikace nemocí (ICD-10 - International Classification of Diseases, česky MKN-10)

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1

Číselník zdravotnických prostředků bližší informace zde. Změna metodiky od 1. 10. 2016. Změna vykazovacích symbolů zde. Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz, který vydává SÚKL je k dispozici zde. Dotazy týkající se Číselníků SZP ČR směřujte na infomail: leky@szpcr.c Odpověď: Pro využití rozhraní je nutné použít certifikát vydaný SÚKL certifikační autoritou pro testovací prostředí eReceptu (vydaného CA TEST SUKL A). Certifikát musí být platný a nesmí být umístěn na CRL. (viz Komentář k rozhraní B2B služeb na níže uvedeném odkazu k dokumentaci pro SW vývojáře)

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY

Číselník zkrácená verze Prozatím Vám poskytujeme upravenou a zkrácenou verzi ze Seznamu ZP, který vydal SÚKL. Poukazy (na okluzory a lupy) uplatněné v optice od 1.12. 2019 mají již nové kódy a nové úhrady! Pozor, u okluzorů dochází ke snížení úhrad! Pokud budete vydávat okluzory na předpis od lékaře, doplatek je. číselník SÚKL pro poukazové zdravotnické prostředky a úhradový číselník Všeobecné zdravotní pojišťovny pro zdravotnické prostředky typu ZUM. Úřední deska SÚKL pro ZP - Vznikla na začátku roku 2019 a obsahuje zprávy, které úřad vydává pro výrobce a pře-ohlašovatele Číselník jsme vypustili formou automatické aktualizace také 8.1.2019. Je tedy velmi pravděpodobné, že nové ceny v programu již máte. Aktualizován číselník KLK (číselník léků SÚKL 2019/01), číselník léků VZP ; Zapracován číselník frekvenčních omezení výkonů VZP Klasické recepty (papírové) Elektronické recepty (e-recepty) Zaslání e-mailu, SMS pacientovi. Tisk receptu s čárovým kódem. Tisk receptu s průvodkou generovanou SÚKL. Možnost změny e-receptu. Možnost stornování e-receptu. Číselník léčiv SÚKL. Lékové alternativy

Zdravotnické prostředky - VZP Č

- Hlášení se nově zasílá za každý kalendářní měsíc (předává se na SÚKL do 10. dne po ukončení kalendářního měsíce). - Každé distribuční místo (sklad) distributora bude mít přidělený jednoznačný identifikátor, který bude zasílán spolu s daty hlášení Podle jeho slov lékárníci ve středu pozdě odpoledne ještě neměli takzvaný číselník, který vydává SÚKL a jímž se nové úhrady od pojištění stanovují. K 1. dubnu jsou pravomocně zveřejněny změny úhrad u řady lékových skupin, především jsou to léky proti vysokému krevnímu tlaku, ať jde o AC inhibitory. Zrcadlí rezervní pole RPxx z číselník SCAU SÚKL. PDK073_format Strana 12 Pharmdata s.r.o. Formát číselníku PDK - verze 073 platí od 16.5.2016 Změny oproti předchozí verzi označeny barevně č. Označení 217 RP30_SCAU 218 RP31_SCAU 219 RP32_SCAU 220 RP33_SCAU 221 RP34_SCAU 222 RP35_SCAU 223 RP36_SCAU 224 RP37_SCAU 225 RP38_SCAU. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) včera vydal nový seznam léčivých přípravků, hned ten den ho ale musel aktualizovat. Došlo totiž k chybě a v seznamu nebyly dvě skupiny léků na tlak. Lékárníkům prý vznikla finanční škoda, vymáhat ji budou po ministerstvu. Žádají také omluvu za vzniklé potíže. Nový číselník začal platit včera ráno, ještě [ Jde o číselník Léky.1086, Jdg4.924 a seznam platných IČP 202101. Vzhledem k tomu, že SÚKL opět upravil názvy některých léčiv, je instalace nového číselníku léků nezbytná. Změnil se také číselník diagnóz (Jdg4) předpokládám, že jsou v něm změny týkající se diagnóz souvisejících s COVID-19

Současně začal platit nový číselník s výší a podmínkami úhrad a s novými kódy Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), a to i pro všechny hrazené zdravotnické prostředky. Důležité je, že od tohoto okamžiku je možné předepisovat pouze nové kódy SÚKL Formát Seznamu hrazených zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz, SÚKL, verze 19-02 Strana 2 (celkem 4) Platnost od 01. 10. 2019 č. P/N Označení Typ Velikost Název Popis 11 P ZEM C 3 země výrobce Zkratka země sídla výrobce. K poli ZEM je k dispozici pomocný číselník

Číselníky - VZP Č

 1. 985 (VZP), PZT-997 (VZP)), aktualizovaný číselník maximálních cen a dále aktualizovaný číselník KLK s registrovanými přípravky a aktualizovaný seznam cen a úhrad léčivých přípravků (SCAU - SÚKL). DVDR = 6.2.33 (aktuální verze datového rozhraní VZP pro období platnosti číselníků) Číselník Účinnost Popi
 2. aktualizovaný číselník maximálních cen a dále aktualizovaný číselník KLK s registrovanými přípravky a aktualizovaný seznam cen a úhrad léčivých přípravků (SCAU - SÚKL). DVDR = 6.2.31 (aktuální verze datového rozhraní VZP pro období platnosti číselníků) Číselník Účinnost Popi
 3. nových pravidel a v nové výši. Od tohoto data začne platit nový číselník s výší a podmínkami úhrad a s novými SÚKL kódy, a to i pro dnes již hrazené zdravotnické prostředky. Od 1. 12. 2019 bude možné předepisovat pouze nové SÚKL kódy. Všechny nové SÚKL kódy začínají číslem 5

Číselníky VZP - EcceHomo

API Převydání certifikátu SÚKL - Návod pro vývojáře SW 1. Úvod API pro převydání certifikátů SÚKL(dále jen ^API _) používá asynchronní REST API webové služby, využívající JSON datový formát. API je zabezpečené autentizačním certifikátem SÚKL, který umožní převydat za podmínek popsaných níže Číselník Nástrojů 12-01-2021 (pdf, 111 kB, 1.7.2019) Návaznost RS na nákladové a výnosové účty 2021 (pdf, 155 kB, 8.4.2021) Metodická pomůcka 2021 (pdf, 656 kB, 8.4.2021) Ocenění účtování respirátory (pdf, 251 kB, 25.3.2021 Samostatný číselník léků SÚKL od 01.07.2021. VZPKontrol ver. 2.00 pro DR 6.02.041 platné od 01.01.2021 download. Verze datového rozhraní 6.2.41 platná od 01.01.2021 do 31.08.2021. Poslední CD s upgradem software 6/2021. eNeschopenky od 01.01.2020. Aplikace eneschopenka - Návod pro eportal ČSS

Nová legislativa pro preskripci zdravotnických prostředků

Číselník existence doprovodných informací pro systém

 1. Číselník: 1178.5 Aktualizován číselník KLK (číselník léků SÚKL 2018/12), číselník léků VZP. Číselník byl doplněn o nové ceny VZP, které začnou platit od 1.1.2019, tedy
 2. • Počet balení ZP - 999 V části Žádanky Specifikace požadavku vyplní preskribující lékař tento text Číselník Léčivé přípravky vydává SÚKL a obsahuje všechny léčivé přípravky, které je možno předepsat v ambulantní praxi. Číselník je k dispozici v části určené pro tvorbu receptů
 3. Číselník: 1178.5 Aktualizován číselník KLK (číselník léků SÚKL 2018/12), číselník léků VZP. Číselník byl doplněn o nové ceny VZP, které začnou platit od 1.1.2019, tedy Tento číselník obsahuje importovaný seznam všech diagnóz a jejich zkratek dodávaný VZP a je aktualizován automaticky při aktualizacích.
 4. Aktualizovali jsme číselník lékařských diagnóz dle aktuálního mezinárodní klasifikace MKN-10. Nově tak v začne používat kód SÚKL. Kód VZP se v programu zobrazuje již jen pro vaši lepší orientaci. S tímto přechodem číselníků je spojeno i to, že od 26.11.2019 do 30.11.2019 bude možné objednávat INKO.
 5. Jeden SÚKL kód se třemi úhradami pro jednotlivé stupně inkontinence. 5. Možnost kombinovat jednotlivé pomůcky vložky, vložné pleny, natahovací kalhotky, plenové kalhotky. Číselník vychází každý měsíc. Novinky v předepisování inkontinenčních pomůcek Kimberly-Clark, s.r.o., Dvorana office park, Pod pekárnami 878.

*lez - obsah bloku podávané léky - ciselniky

 1. Číselník SÚKL/VZP. Podpora pro číselník DLP, který je obdobou už delší dobu podporovaného číselníku KLK, ale v lépe zpracovatelném formátu. Opravena chyba při importu číselníku PZT, kvůli které se u položek ve skupinách 02.01.01.01 a 02.01.01.02 nezapnuly správné procentní úhrady
 2. SÚKL zveřejňuje kód jako součást seznamu registrovaných léčivých přípravků. Kód SÚKL je přidělován také PZLÚ. kredit. jednotka, kterou ve verzi pro Internet oceňujeme hodnotu poskytovaných informací. Číselník úhrad nemocničních HVLP, vydává měsíčně SZP ČR
 3. Podle jeho slov lékárníci včera pozdě odpoledne ještě neměli takzvaný číselník, který vydává SÚKL a jímž se nové úhrady od pojištění stanovují. K 1. dubnu jsou pravomocně zveřejněny změny úhrad u řady lékových skupin, především jsou to léky proti vysokému krevnímu tlaku, ať jde o AC inhibitory.
 4. Číselník PDK je nezbytný nástroj pro lékárnu používající lékárenský systém. Číselník obsahuje nejen registrované přípravky, ale, a to je velmi důležité, veškerá reálně obchodovatelná parafarmaka (celkem cca 60 tisíc položek), ročně přibývá přes 8 tisíc nových položek
 5. Výrobcům usnadní komunikaci se SÚKL speciální webová aplikace, přihlašovací údaje k ní dodavatelé získají od 1. dubna 2019. Výstupem z tohoto procesu bude Seznam hrazených zdravotnických prostředků (jeden univerzální číselník)
 6. Tento číselník je využíván systémem eRecept. Každá důležitá informace má i stanovenou platnost od - do a tři úrovně priority. Kromě vlastní informace, která může mít až 1024 znaků, je v číselníku i odkaz na webové stránky, kde je uvedený celý text dané informace anebo kde jsou zveřejněny další dokumenty.
 7. DENTIST+: Nastavení přístupových údajů pro eRecept. K nastavení eReceptu v programu je možné přistoupit až ve chvíli, kdy máte aktivovaný přístup do centrálního úložiště SÚKLu a v počítači naimportován kvalifikovaný certifikát a certifikát od SÚKLu. Po odbržení obálky s přístupovými údaji od SÚKLu je.

 1. Jeho součástí je také nový kategorizační strom. Od 1. prosince 2019 začne platit nový číselník s výší a podmínkami úhrad a zdravotnické prostředky (ZP) bude možné předepisovat pouze s novými kódy Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Všechny kódy budou nově začínat číslicí 5
 2. Číselník kódů SÚKL naší sériové ortopedické obuvi pro děti. Naše společnost má uzavřenou smlouvu se zdravotními pojišťovnami, které přispívají dítěti na naši obuv až 1200,60 Kč na jeden pár obuvi a to celkem 2x za jeden rok
 3. Obsah seznamu je připravován na základě veřejně dostupných dat Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) ověřením dostupnosti vybraných léčivých přípravků na trhu. Seznam umožňuje klientovi rychlou orientaci, obsahuje pouze přípravky bez doplatku pacienta. Informace o úhradách, cenách a výši případného.
 4. KE STAŽENÍ. Pracovní manuál praktičtí lékaři 2020. AKTIV s Frekvencí 1 plnil vánoční přání. Kompenzační pomůcky 2020. Prodej a půjčovna 2020_SMALL. Potvrzení registrace osoby - SÚKL. Žádost o mimořádnou pomoc. Číselník_kompenzační pomůcky_pzt_1053_p (003) nový od 1.2.2021. Žádost o příspěvek na.
 5. Na SÚKL a potažmo na pojišťovny půjde uvedené IČP, předepsané léky se nebudou započítávat do nákladů Vaší ordinace. 2. zastupující lékař pracuje ve Vaší ordinaci ve Vašem programu. Otevřete si číselník Magistraliter*

V případě léků z databáze SÚKL, které jsou v tabletách, je možné datum zásoby vypočíst. Klepněte na symbol , v otevřeném okně zadejte počet a zkontrolujte dávkování za den (jedná se o součet tablet za den). Pokud aktualizujete zásobu, přičtěte k datu, jinak nahraďte. Hotovo SÚKL reaguje na množící se nepřesné informace v médiích ohledně nefunkčnosti některých systémů SÚKL v důsledku předběžného opatření Městského soudu v Praze, aby tak vyvrátil některé spekulace o tom, že ztrácí kontrolu nad léčivy používanými v České republice Popis B2B rozhraní pro elektronickou neschopenku Strana 2 (celkem 108) 1.7 27.11.2019 Aktualizace dokumentace, drobné úpravy v API služeb 1.8 19.12.2019 Doplnění informací o testovacích identitách, úpravy v API služeb 1.8.1 14.1.2020 Doplněna kapitola Časté chyby lékařského SW 1.9 26.2.2020 Aktualizace dokumentace, drobné úpravy v API služe Státní ústav pro kontrolu léčiv [SÚKL] vydá 20. 11. finální Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků. Zdravotní pojišťovny do 30. 11. číselník zdravotnických prostředků. Důvod? V prosinci vstoupí do praxe novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. A ta významně změní úhrady zdravotnických pomůcek. Obrnit trpělivostí se budou muset především. Číselník pošt. Poštovní směrovací číslo - PSČ je jedinečné v rámci České republiky a je zpravidla neměnné (mohou se však měnit dodávací územní obvody pošt a zřizovat či rušit pošty). Správcem číselníku poštovních směrovacích čísel je Česká pošta (PSČ v ČR) Česká pošta - ceník poštovného 2020

Nová legislativa pro preskripci zdravotnických prostředkůdzo | ortopedická a individuální zdravotní obuv | Úvodní

Číselník nově obsahuje Racionální preskripci, což je grafické znázornění léků, které jsou, z hlediska pojišťoven, finančně optimální a doporučené. V horní tabulce se zobrazují hledané léky a v dolní pak alternativní návrhy, které jsou opatřeny barevným symbolem značícím optimalitu Číselník sestavuje VZP v souladu s touto vyhláškou, dále s Výměrem MF ČR, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami a Výměrem MF ČR, kterým se stanoví maximální ceny výrobků a výkonů ve zdravotnictví, číselník vychází z platné databáze Registrovaných léčiv SÚKL Podle mluvčí SÚKL Barbory Peterové však není co řešit, oprávnění mají podle zákona o léčivech všichni lékaři, kteří pacientovi poskytují zdravotní služby, tedy i specialisté. Ve stejném zákoně jsou však také přesně vymezena pravidla, kdy může zdravotnický pracovník na lékový záznam nahlížet Datové rozhraní SÚKL Seznam hrazených LP pro UHRX_191001.pdf, soubor typu pdf, (253,98 kB) ATCrrmmdd - číselník pro pole ATC (seznam ATC skupin) DRZrrmmdd - číselník pro pole DRZ (přehled držitelů rozhodnutí o registraci /výrobců. b) kód SÚKL, c) název přípravku, d) doplněk názvu dle databáze SÚKL, e) zkratku držitele rozhodnutí o registraci, f) stát původu držitele rozhodnutí o registraci, g) úhradu léčivého přípravu pro konečného spotřebitele vycházející z dohodnuté úhrady (v Kč za balení léčivého přípravku). 3 SÚKL Oddělení stanovení výše a podmínek úhrady. V Praze 19. 5. 2010. Seznámili jsme se se stanoviskem SÚKL z 22. 4. 2010, které se týká změny výše a podmínek úhrady léčivých přípravků obsahujících glukózu (ATC B05DB) používaných při peritoneální dialýze