Home

Globální společenské problémy pracovní list

Vypracujete pracovní list, který je na konci prezentace. Vypracovaný pracovní list NEPOSÍLÁTE!, společně jej zkontrolujeme ve škole. Budu se těšit na shledání ve škole, opatrujte se. P. B. Zápis: přepiš nebo vytiskni a nalep do sešitu: Globální společenské problémy = problémy lidstva na Zemi, které jsou celosvětové Globální problémy lidstva • týkají se celé lidské civilizace • jsou řešitelné pouze celosvětovým úsilím • rozdělují se na společenské, ekonomické a ekologické (jsou však navzájem propojené) problém absolutní chudoby mezinárodní hranicí chudoby je denní příjem ve výši 1 amerického dolaru

PROBLÉMY MODRÉ PLANETY - PRACOVNÍ LIST. 1. Vysvětli význam slova globální: 2. Nejzávažnější problémy planety Země nazýváme globální problémy. Globální ekologické problémy mají negativní dopad na životní prostřední, globální společenské problémy zasahují lidskou společnost Nejvážnější problémy planety Země nazýváme globální problémy. Můžeme je rozdělit na dvě skupiny: 1. Globální ekologické problémy - mají negativní dopad na životní prostředí 2. Globální společenské problémy - zasahují lidskou společnost GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ZEMĚ EKOLOGICKÉ PROBLÉMY SPOLEČENSKÉ PROBLÉMY GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA •VÁLEČNÉ KONFLIKTY A TERORISMUS-lidské dějiny sice vždy provázely války i státní převraty, ale dnešní svět je plný konfliktů,které jsou výsledkem politických, národnostních a náboženských problémů. Každá válka přináší smrt, strádání a utrpení lidí, dále pak obrovsk a) intersociální. = vzájemné působení různých společensko-sociálních a ekon. systémů a globálního soužití lidstva; intersociální problémy jsou reakcí na globální společenské situace. - problémy: - odvracení světové války a jaderných konfliktů, boj s terorismem (přímo se netýkají ekonomiky, ale jsou s ní spojeny) - sociální a ekonomická zaostalost. Globální problémy (pracovní list) Globální problémy Země se dělí na 2 skupiny: 1. ekologické 2. společenské ↓ ↓ 1. Zařaďte k výše uvedeným skupinám následující problémy: války ničení přírodního prostředí civilizační nemoci rozdíly v životní úrovni terorism

25) Celosvětové problémy současnosti - estranky

Globalizace pracovní list - globalizace - pracovní list: 76

  1. GLOBÁLNÍ PROBLÉMY - problémy týkající se celého světa 1. společenské problémy (člověk x člověk) Hladomor Nebezpečí jaderné katastrofy Civilizační choroby Terorismus Rasismus Přelidnění země, 2. ekologické problémy (člověk x příroda) Skleníkový efekt Nedostatek pitné vod
  2. ulého týdne. Doba pohusitská, Jiří z Poděbrad Učebnice str. 85. Jaroslav Nezdara Amerika - přírodní poměry učebnice - str 34 online do 14.2. Ptáci závě
  3. Pracovní a rodinné právo - maturitní otázka; Pracovní a rodinné právo - maturitní otázka (2) Pracovní právo - maturitní otázka; Pracovní právo - maturitní otázka (2) Pracovní právo - maturitní otázka (3) Pracovní právo - maturitní otázka (4) Prameny, interpretace a pojmy práva - maturitní otázk
  4. Společenské podmínky Krajina a životní prostředí Globalizace a globální problémy Region, plánování, správní členění Mapy a další zdroje geografických da
  5. Pracovní list 2. Seřaď hluk. 1) zahrada (30 dB) 2) rozhovor (50 dB) 3) potlesk v sále (70 dB) 4) motocykl (80 dB) 5) vrtačka (90 dB) 6) vlak (100 dB) 7) hrom (120 dB) 8) sopečný výbuch (150 dB) 9) start kosmické lodi (160 dB) TÉMA: Výskyt cizích druhů. Pracovní list 1. Amerika dala Evrop . Pracovní list B - VÝSLEDKY 1. Spoj kreslený obrázek s příslušnou fotografií, do rámečku napiš název a ekosystém, ve kterém jsou zastoupeny: 2

Pracovní listy Občankář

  1. Žáci dokáží dát do souvislosti vzdělání a další globální a společenské problémy. zařazení do rvp: Člověk a společnost - výchova k občanství (člověk ve společnosti, mezinárodní vztahy - globální svět) Člověk a příroda - zeměpis (společenské a hospodářské prostředí - vzdělanostní struktu - ra
  2. Střední škola Základní škola Pracovní listy Prezentace Textové materiály Člověk a právo Člověk a společnost, sociologie Distanční vzdělávání Etika a filosofie Evroá unie Finanční gramotnost, ekonomie Mediální výchova Mezinárodní vztahy a globální problémy Náboženství a religionistika Náš region a vlast Občanská společnost Osobnost, psychologie Průřezová témata Umění, kultura a estetika Žákovské a studentské parlamenty Češtin
  3. Politické uspořádání světa Tento pracovní list byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 2 B. Závislá území 1. Napište názvy ostrovů, které svou politickou příslušností náleží (postupujte dl

Komunikační kartičky - piktogramy, Lidé a povolání, 45 ks. Komunikační kartičky - piktogramy, Lidé a povolání, 45 ks Sada komunikačních kartiček velikosti 5x5 cm se symboly Školy Gabriely Pelechové je určena pro náhradní komunikaci. Jsou vhodné pro děti i dospělé s narušenou komunikační schopností (autismus, dysfázi Mnoho nezávisle vytvořených datových souborů potvrzuje, že od roku 1880 do roku 2012 se globální průměrná (povrchová a oceánská) povrchová teplota zvýšila o 1,0 (0,8 až 1,2) °C. Od roku 1906 do roku 2005 vzrostla průměrná povrchová teplota Země o 0,74 ± 0,18 °C. Rychlost oteplování se v druhé polovině tohoto období téměř zdvojnásobila (0,13 ± 0,03 °C za. Pracovní listy a články. ČERNÍK, V. (2018): Prezidentské volby 2018 s Mapou Česka aneb vytvořte si vlastní mapu výsledků voleb https://www.mapaceska.cz/doc/volby2018.pdf Anotace: Cílem tohoto pracovního listu je vytvořit vlastní mapu výsledků prvního nebo druhého kola prezidentských voleb 2018. Pracovní list je doplněn o odkazy na mapy s vybranými sociodemografickými charakteristikami regionů, které je možno s vytvořenou mapou porovnávat

Všichni žáci v každé lokalitě zpracovávají pracovní list - viz další část projektu.) Činnosti probíhající v každé lokalitě s využitím pracovního listu (Příloha č. 1): očíslování lokality (1 až 6) + pracovní název lokality; zakreslení přibližné polohy lokality do mapk Tento pracovní list byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 4 Hranice přírodní, umělé 1. Uveďte příklady přírodních a umělých hranic. 2. Jaké jsou důvody vzniku geometrických hranic, které přináší problémy? 3.Najděte na mapách příklady geometricky vytvořených hranic a pokuste se vysvětlit 6 1.1.3.3 Sociální kompetence -efektivně, odpovědně a samostatně řešit pracovní problémy -mít smysl pro týmovou práci, být dostatečně flexibilní a mobilní -při řešení úkolů využívat prostředků moderních technologií při sběru, vyhodnocování a prezentaci informací, pracovat se základním počítačovým vybavením i s aplikacemi vzhlede

Globální problémy Studijni-svet

pracovní list na opakování elektrolýzy. Týden 24. 11. - 1. 12. distanční výuka. Globální problémy planety. Čerpání přírodních zdrojů - úkol - vyplnění tabulky . Listopad. Společenské prostředí. Zápis: Problémy modré planety - nejvážnější problémy = globální problémy - dělíme na 2 skupiny: 1) ekologické - globální oteplování, zmenšování ozonové vrstvy, ničení přírodního prostředí 2) společenské - rozdíly v životn

- globální ekologické problémy - globální společenské problémy Průřezová témata Přesahy do Přesahy z MeV. Fungování a vliv médií ve společnosti Dějepis. 7. ročník - Křesťanství a raně středověká Evropa. 7. ročník - Arabská kultura, Indická kultura. PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ BOHATSTV pracovní list 5. Společenské důsledky klimatické změny práce s textem a schématem klimatické změny brainstorming výklad pomocí prezentace 5 minut Prezentace video pracovní list 6. Představení kampaně aktivní přístup ke změně - brainstorming a 5 kroků kampaně 5 minut prezentace leták Pěstuj planetu 7. Výrobr Globální problémy v grafech, číslech a na mapách. Učitel rozdá každému žákovi kartičku (viz Příloha 8Z1). Pokud je menší počet žáků, obdrží někteří žáci kartičky 2, nesmí zbýt žádná, aby se probraly všechny globální problémy. Žáci mají za úkol okomentovat to, co je na kartičce Společenské vědomí a jeho formy Hlavní /globální/ problémy současného světa. 49. Hlavní problémy rozvojových zemí a národně osvobozeneckého hnutí Normalizace v dobových textech - pracovní list (16.3.2012) Normalizační seriály v Československu a jejich vliv na tehdejší společnost (6.12.2011) Cesta k listopadu:.

Globální problémy světa (video, 19:19) společenské (různá životní úroveň, války, terorismus, civilizační choroby) -> Stravuj se jak templáři, Co živí střevní mikrofloru a Co ničí střevní mikrofloru; příklady ekologických a společenských problémů; příčiny ekologických a společenských problémů; projekty Více hlavních pracovních listů; Čtení pracovních listů s porozuměním (autorský účel, vokab v kontextu, dedukce atd.) Pokyny: Přečtěte si následující odstavce a sestavte jednu větu hlavní myšlenku pro každý z kusu papírového papíru. Klikněte na odkazy pod odstavci pro odpovědi Ve věkové kategorii 30-44 let je zaměstnáno 84,3% žen (mezi 15-29 rokem je to 47,4%, což je dáno nejen studiem, ale hlavně dětmi) identifikuje ve společnosti aktuální problémy v oblasti rovnosti žen a mužů; projednává a doporučuje vládě ČR základní koncepční směry postupu vlády ČR při prosazování rovnosti žen a. - vede pracovní dokumentaci (zakázkový list, stavební deník), - společnost - jednotlivec a společenské skupiny, kultura, náboženství - současné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a vztahy člověka k prostřed Sociální stratifikace pracovní list DUMY.CZ Materiál Sociální stratifikace . Dumy.cz - sdílejme společně. Ideální doba pro DVPP pro Šablony II Teď před koncem školního roku je ta správná doba pro zajištění DVPP ITveSkole.cz pro projekt Šablony II.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablo

Pracovní list PŘEDNOSTI I HROZBY 1 NOVÝCH MÉDI

Problémy životního prostředí referát. Ochrana životního prostředí.Životní prostředí je prostor, ve kterém organismus žije, a jeho systém vazeb k prostředí;souhrn všech vnějších vlivů (přírodních i kulturních), které jedince obklopují (soc. komunitu, populaci, společnost ap.) a umožňují mu podmínky k životu Životní prostředí je prostor, ve kterém. jasně vidíte, že problémy a utrpení dělnické třídy jsou v globálním měřítku víceméně tytéž, navzdory přijímaným vládním opatřením. Dnes jsem se snažil vám dát globální pohled na to, co se během pandemie Covidu-19 děje, reakce různých zemí a oblastí a výsledky -vyjadřovat aktivní zájem o společenské dění na celorepublikové i regionální úrovni, -uvědomovat si globální problémy lidstva -utvářet pocit zdravého patriotismu na základě poznání historie vlastního národa -spolu s pocitem hrdosti na dosažené hodnoty lidmi vlastního národa, chápat vývoj jak - vyjadřovat aktivní zájem o společenské dění na republikové i regionální úrovni, - uvědomovat si globální problémy lidstva, - utvářet pocit zdravého patriotismu na základě poznání historie vlastního národa Učební osnovy pracovní Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta, 5. ročník protahovací cviky, společenské a míčové hry...) - výtvarně zaměřené vycházky (např. skládání obrazců a stavba z přírodních materiálů a plodů, Lidské aktivity a problémy životního prostředí.

Než opadla ranní rosa, věnovali jsme se práci na interaktivní tabuli. Řešili jsme různá témata (les, voda, zvířata kolem nás, odpady a globální problémy) a vyplňovali pracovní listy. Vybraní žáci pomáhali se sběrem papíru, kterého se letos shromáždilo 3 945 kg Vymezí globální problémy, hledá jejich příčiny, diskutuje o možných důsledcích a hledá řešení. III. Globální problémy současného světa ENV 9. třída. Nerovnoměrnost života na Zemi ENV 8. třída. Globalizace a její dopady na životní prostřed

Pracovní listy obsahují: Možnost individuálně přizpůsobit náročnost žákovi Jednoduché a nízkonákladové použití samostatného listu Přehledný systém řazení listů podle jejich časové i didaktické náročnosti Kreativní cvičení, na která v běžných učebnicích a sešitech není místo Černobíle přizpůsobený. Témata a situace se týkají oblasti osobní (rodina a její společenské vztahy, bydlení, dovolená, život ve městě apod.), veřejné (služby, společenské události apod.), vzdělávací (škola, nabídka jazykové agentury apod.), společenské (příroda, životní prostředí, globální problémy, věda a technika apod.) a. Typy států podle hlavy státu, způsobu vlády a administrativního členění: Pracovní list. 7. 9. 2016 (4. vyučovací hodina) Stát a znaky státu: Stát je forma organizace lidské společnosti, která chrání obyvatelstvo určitého území a reguluje na něm společenské vztahy -> znaky státu jsou území, obyvatelstvo a státní moc

Soubor pracovních listů k náprav... 159,00 Kč do košíku skladem >10 kusů SEVT kód 11796105; Lidé kolem nás - Pracovní sešit etiky pro 4. ročník. 53,00 Kč do košíku Skladem do 7 dnů SEVT kód 1273630 Pandemie: Test lokálních přístupů a globální koordinace. 23. 4. 2020 / Marek Hrubec. Současná pandemie může mít vážné dopady jak na zdraví a životy mnoha lidí, tak na dlouhodobé uspořádání světa - podobně jako působily v dějinách jiné závažné nemoci či války. Bývalý ministr zahraničí USA a národní.

Globální hospodářství se mění. Vyspělé země budou čelit problémům spojeným s nízkým růstem nebo stagnací, propadem pracovní síly a ztrátou její produktivity. V nejbližší době se ozdravění globálního hospodářství nedá čekat

9.ročník :: Zemepisny-semina

Studijni-svet.cz Společenské vědy - PDF Studijni-svet.c

Pohled prof. Bárty na potřebné změny: Nyní jsme v Západní Evropě na rozhraní, kdy se problémy nahromadily a hrozí, že ztratíme svoji komplexitu (zdražují se zdroje energie, nedostatek leader shipu, krize společenské smlouvy a ztráta vizí), to vše způsobuje, že se můžeme skokově dostat do velkých problémů.Jsme první civilizací (máme znalosti, technologie. 3. 8. 2021 / Rozhovor Britských listů 412. Jak si Čína dělá z Česka kolonii a českým úřadům je to jedno; 4. 8. 2021 / František Řezáč Je policajt víc než občan? 4. 8. 2021 / Karel Dolejší Kauza Koudelka, aneb Jak si umýt ruce; 4. 8 Můžeme ji vzít jako pracovní příklad pro studium nové podoby střetu. Mnohem víc než v nenávistném střetávání se kultur (které, jak nám připomínají soudobé nacionalistické reminiscence, je odvěké) se v ní totiž zrcadlí globální architektura, ve které zápas o moc nabývá své formy Pracovní list ke stažení - náhled je pouze ilustrativní !!! PL-Vesmír.pdf (344801) Vysvětlete pojmy globální, globalizace Udržitelný rozvoj Společenské problémy Politické problémy Ekonomické problémy Ekologické problémy Katastrofy - přírodní Katastrofy - způsobené člověkem Jaderné havárie Zdroje - pitná voda.

Krajina a životní prostředí Geoportál

globální problémy, věda a technika, pokrok • primární, sekundární a terciární školství v ČR a zemích studovaného jazyka, naučné společnosti, debaty, diskuse • státní správa, firmy, průmysl, zemědělství, méně časté profese, pracovní smlouva, návody, popis práce, bezpečnost prác Kniha oslovuje nejen odborníky a odbornice z oblasti pedagogiky, sociologie, kulturálních studií, sociální politiky, antropologie, psychologie či jiných disciplín, ale je určena také pro čtenáře, kteří mají o tuto problematiku zájem a chtějí si o ní udělat ucelenější představu. 310 Kč. Značka: Pasparta. Kód: 8164 Dále může plnit pracovní úkoly při výkonu speciálních prací na stavbách jako rekonstrukce jednotlivec a společenské skupiny, kultura, náboženství • stát, politika, politický systém, soudobý svět • současné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a vztahy člověka k prostředí. Chceme také pomoct naším zákazníkům, aby učinili totéž. Doufáme, že skrze naše technologie se nám podaří společně s našimi zákazníky a obchodními partnery něco změnit a překonat globální problémy týkající se životního prostředí, říká Yasunori Ogava, prezident společnosti Epson pro globální trhy 2.2. 2010 / Petr Wagner Podivná televizní diskuse o českém zdravotnictví 2.2. 2010 / Stanislav Křeček John na Hrad - a jsme v ráji! 2.2. 2010 / Jan Potměšil Neetické výpady v článku Stanislava Křečka 2.2. 2010 / Miloš Dokulil Češství, česká státnost a Masaryk -- jako diskutabilní problémy

Společenské vztahy je schopen začlenit i do širších evroých a světových souvislostí. Dominantu tvoří zejména globální problémy související s ochranou životního prostředí. Vedle znalostí z historie vlastního národa, které posilují pozitivní pocity vlastenectví Nabízíme učebnici Odmaturuj ze společenských věd od autora/ů J.Dvořák, F. Emmert, A. Fabičovicová, L. Hadamčík, P. Havelková a kolektiv z nakladatelství DIDAKTIS. Kompletní přehled středoškolského učiva společenských věd. Druhé, přepracované vydání Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > G > Globální problémy

Detail produktu: Občanská výchov. Sada je zaměřena na motivaci výkladu, procvičení, prohloubení a upevnění znalostí a dovedností v rámci učiva 1. a 2. ročníku nižšího stupně gymnázia - rok a jeho významné dny, pranostiky a státní svátky; rodina a její typy, příbuzenské vztahy a domácnost; občan ČR, Evropy. ÚVOD OD ROZVOJOVÝCH STUDIÍ I GLOBÁLNÍ PROBLÉMY GLOBÁLNÍ PROBLÉMY SVĚTA = problémy týkající se celého světa nelze je řešit pouze na národní úrovni nejúčinnějším prostředkem při jejich řešení jsou mezinárodní organizace a stálý proces přijímání mezinárodních úmluv závazných pro všechny členy mezinárodních společenství Přelidnění Země Hladomor.

Ekologické pracovní listy -

- Trávicí soustava ( pod textem najdeš v příloze pracovní list, který můžeš vytisknout a doplnit) učebnice - s.60. - Globální problémy světa. 2. společenské - problémy v soužití skupin lid. přípravou pracovních listů aktivně zapojit do výuky. Další formou podpory je doporučování či -Globální problémy, jejich Ch (nerosty) Ch (vlastnosti vody) F (vlastnosti vody) porozumí, že přírodní i společenské jevy zkoumáme pomocí řady ukazatelů, které mohou mít omezenou vypovídac dokládají globální řetězce výroby a dopravy zboží. Při tom opakovaně dochází k porušování lidských práv a ničení životního prostředí - většinou nikoli v evroých zemích, ale v zemích globálního Jihu. Téma společenské odpovědnosti firem (corporate social responsibility / CSR) není nové. Běhe základní globální problémy zdravé pracovní a odpočinkové návyky (sezení, nošení školní tašky, pohybová aktivita) - uvede a popíše hlavní přírodní a společenské atraktivity cestovního ruchu a rekreace v oblastech ČR - uvede nejvýznamnější velkoplošná chráněná území v Č Globální problémy - ekologické - chování člověka, které ohrožuje životní prostředí (změna klimatu, záplavy, tání ledovců, výkyvy teplot, kácení tropických deštných lesů) a společenské - terorismus, války, rozdíly v životní úrovni obyvatel a civilizační chorob

Náboženství a religionistika Občankář

- zastává společenské funkce Vrchní číšník - řídí a kontroluje podřízené - plánuje pracovní směny podřízených - zabývá se vyúčtováním s hostem a vyúčtování tržeb Jídlonoš - zabývá se servisem pokrmů, musí znát jejich charakteristik Zánik civilizace. Slovo Civilizace, je odvozeno od latinského civilis, tedy občan.Civilizační modely.; Zánik civilizací.; Zde je uvedena jedna z teorií, která popisuje procesy, které předchází tzv. pádům a zánikům civilizací.Společenský vývoj uvnitř každé civilizace se opírá o několik nosných pilířů, které když jsou narušeny, vedou neodvratně ke kolapsu. - vyjadřovat aktivní zájem o společenské dění na celorepublikové i regionální úrovni, uvědomovat si globální problémy lidstva - utvářet pocit zdravého patriotismu na základě poznání historie vlastního národa - spolu s pocitem hrdosti na dosažené hodnoty lidmi vlastního národa, chápat vývoj jak Dnes je nesmírně důležité, aby se lidé konsolidovali, společně řešili problémy globální krize a realizovali ideu Tvořivé společnosti po celém světě. Informovat o této možnosti všechny lidi - je naše hlavní odpovědnost. Zveme všechny na novou konferenci, která se bude konat 4. prosince 2021 Globální krize

Komunikační kartičky - piktogramy, Lidé a povolání, 45 ks

(globální problémy Země) K. Globální problémy jsou důsledkem západního universalismu, hegemonie konstitutivních metafor modernosti, z nichž je odvozena verze světa, v níž další rozvoj skrytých možností lidstva je jediným smyslem dějin, neustálý růst Růstu jediným náboženstvím V roce 2050 se na globální úrovni se. Obsahově alternativní politika by - se značným zjednodušením řečeno - znamenala mnoho velmi složitých úkolů řešených provázaně, paralelně: aplikováním metodologie historického materialismu zpracovat i objevovat základní společenské problémy a navrhovat jejich řešení - to vše by měla mít na starosti skupina. 16. Pedagogické aspekty koncepce trvale udržitelného rozvoje. 17. Pojetí globální výchovy v soudobé společnosti. 18. Rodinná výchova dětí školního věku. 19. Sexuální výchova a její problémy. 20. Dramatická výchova ve školní a mimoškolní činnosti. 21. Multikulturní výchova ve společenské realitě. Výchova dětí.

Globální oteplování - Wikipedi

ISO/CD 26000:2008 Návod ke společenské odpovědnosti Návrh mezinárodní normy ISO 26000 je připravován v pracovní skupině ISO/TMB WG Společenská odpovědnost. První pracovní překlad kapitol 6.5 Životní prostředí (zpracoval autor tohoto příspěvku) a kapitol 6.3 a 6.8 (zpracoval Ing. Tomáš Nejedlo, Business Leaders Forum) byl spolu s anglickým originálem uveřejněn na. Společenské podmínky Krajina a životní prostředí Globalizace a globální problémy Region, plánování, správní členění Mapy a další zdroje geografických dat Informace ohledně geoportálů jsou doplněny o již vzniklé články či pracovní listy Globální problémy. Kalendář významných dnů společenské, politické, hospodářské a environmentální problémy, možnosti jejich řešení využití pracovních listů organizace Tereza - Les ve škole, škola v lese uplatňování nejen odborné stránky, ale i rozvíjení kladného vztahu k předmětu ( a tím i k okolí. Autoři Listů Redakce. Tomáš Tichák - šéfredaktor Patrik Eichler Zita Chalupová. Stálí fejetonisté. Jan Balabán (2006) Juraj Buzalka (do r. 2015) Petr Borkovec (2005, 2006) Marián Hatala (2009-2013) Tomáš Horváth (od r. 2016) Vlasta Chramostová (2007) Václav Jamek (od r. 2005) A. J. Liehm (do r. 2015 Globální problémy, rozpory, hodnocení a scénáře globalizace . R. a kol.: Civilizace na rozcestí. Společenské a lidské souvislosti vědecko-technické revoluce. Praha, Svoboda 1966. Hlavní problémy a rozpracování pracovní teorie hodnoty. Funkce vlastnictví v ekonomických teoriích - základní přehled.

Globální problémy a perspektivy globálního vývoje. Globalizace a její společensko-ekonomické dopady. Geografické aspekty mezinárodní dělby práce. Geografické aspekty pravidel mezinárodního obchodu. Analýza vybraného komoditního řetězce (zejm. geografické aspekty) Problematika rozvoje chudých zem Pracovní podmínky. Zatímco ženy pracující jako live-out chůvy, hospodyně či uklízečky mají obvykle živnostenský list a pracují pro více rodin najednou, live-in pracovnice naopak mají uzavřenou pracovní smlouvu přímo s rodinou. V praxi dochází také k tomu, že zaměstnavatelé najímají chůvy či uklízečky přes své. Náplní volitelného předmětu ekologický seminář je upozornit prostřednictvím mezinárodních dnů a happeningů na globální problémy v nejširším (svět), ale i nejužším kontextu (u nás doma), stejně jako prohloubit vztah žáků k přírodě, její ochraně a k živým tvorům v ní Problémy imigrace v evroém kontextu - Praktická opatření pro ČR Ekonomický boom a nedostatek levné pracovní síly zejména v 60. letech 20. století způsobil, že vlády evroých kapitalistických zemí sami iniciovaly pracovní programy pro přistěhovalce, kteří by uspokojili zvyšující se nabídku pracovních. Současnou společnost trápí čtyři globální problémy - přelidnění, chřadnutí přírody, konfliktní vztahy hospodářské a válečné konflikty. Přičemž hospodářství, ekonomiku, nechápu podle dnešní módy jen jako koloběh a rozmnožování peněz, ale postaru, jako souhrn prostředků a činností jimiž se zabezpečuje obživa lidí