Home

Nasojejunální sonda výživa

  1. Aplikace enterální výživy nasojejunální sondou v domácí sonda nasojejunální, péþe domácí Klíþová slova v AJ: nutrition, malnutrition, support nutritional, nutrition enteral- parenteral, tube nasojejunal, care home Rozsah: 44 s. Prohlašuji, ţe jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně a pouţila jse
  2. • s intolerancí polymerní výživy Peptidová sondová výživa na bázi hydrolyzátu syrovátkové bílkoviny, s nízkým obsahem tuků, s obsahem MCT. Bez vlákniny. n a 1 0 0 0 m l kcal Protein 1000 40 g DLouHá NAsojejuNáLNí soNDA Bengmark® TuBe K ZAveDeNí i BeZ eNDosKoPu DLouHá NAsojejuNáLNí soNDA K ZAveDeNí i BeZ eNDosKoPu é.
  3. Usnadněte sobě i pacientům zavádění nasojejunální sondy. Flocare® Bengmark® je speciální dlouhá nasojejunální sonda, u níž nebudete potřebovat endoskop. Má-li pacient zachovánu motilitu žaludku, lze sondu zavést metodou spontánní migrace sondy. 1 Sondu lze zavést také metodou zavedení naslepo, event. jinými metodami běžně používanými v klinické praxi.
  4. výživy (EV) kratší než 6 týdnů, podáváme pří-pravky enterální výživy pomocí nazoenterální sondy. Není-li riziko aspirace, postačí podávání výživy přímo do žaludku nazogastrickou sondou nebo sondou zavedenou do duodena, hrozí-li ri-ziko aspirace, je nutné sondu zavést za Treitzovu řasu do jejuna
  5. Nasojejunální sonda (NJS) výživa do jejuna za Treitzovu řasu za sterilních podmínek (snižuje se riziko regurgitace, zvracení, aspirace) farmaceutické výživové přípravky, nutričně a chemicky definované (Fresubin, Nutrison, Isosource) podávání pumpou pro enterální výživu; kontinuálně 24 hodin nebo s noční pauzo
  6. ální enterální sondy endoskopickou metodou. Nejproximálnější port je vyhrazen pro derivaci žaludeční bubliny, prostřední port slouží k odsávání žaludečního obsahu a distální jejunální port je určen k vlastní výživě

výživu nasojejunální sondou nebo výživnou jejunostomií. Ta může být zavedena endosko-picky (PEJ, perkutánní endoskopická jejunosto-mie) nebo chirurgicky (výživná nebo nutritivní jejunostomie). Podávání do žaludku a do střeva se liší. Do žaludku může přijít výživa v bolusech, do střev VÝŽIVA Radka Neubauerová Gastroenterologie eské Budějovice 13.11.2015 33.gastroenterologický kongres Praha. Klinická výživa nasojejunální sonda /za Traizovu řasu Enterální výživa a žaludeční sondy v nabídce Zelené hvězdy. Malnutrice (podvýživa) je závažným problémem nejen u hospitalizovaných pacientů. Správná výživa přitom dokáže zabránit řadě zdravotních komplikací, včetně zhoršeného hojení ran i vzniku dekubitů. Zelená hvězda nabízí vyživovací sondy. Výživová sonda je vhodná pro všechny, u kterých se plánuje jen dočasné, krátkodobé, maximálně 6ti týdenní podávání umělé výživy, případně tam, kde je umělá výživa indikována (často i z léčebných důvodů) a dlouhodobě a není možné, či vhodné její podání cestou perkutánní gastro- nebo jejunostomie

Klinické téma: Akutní pankreatitida « Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci

Nasojejunální sonda Flocare Bengmark pro zavádění sondy

Při krátkodobé potřebě nutriční podpory (3 až 4 týdny) volíme nazogastrickou nebo nazojejunální sondu. Nazojejunální podávání indikujeme při intoleranci gastrického podávání. Moderní možností v rámci nasojejunální výživy je zavedení trojluminální enterální sondy endoskopickou metodou NGS -nasogastrická sonda vedoucí do žaludku, podávání bolusem NJS -nasojejunální sonda vedoucí do jejuna, podávání pumpou podávání krátkodobé, dlouhodobé sondová výživa - úplná, částe čná kombinace SV s b ěžnou stravo

Nasojejunální sonda 4) s užším lumen - 7 - 9 Charriere - se zavádí pomocí vodiče pod skiaskopickou kontrolou (obr. 5) či endoskopicky do první kličky jejuna (např. při akutní pankreatitidě - až pod papila Vateri).Do sondy je nutné podávat výhradně farmaceuticky připravené preparáty enterální výživy. sonda, jejíž jeden otvor ústí na kůži břicha a druhý v žaludku. Výho-dou PEG je, že pacient má volný nos, sonda není vidět, nedráždí, jed-noduše se ošetřuje a po vyjmutí dochází k rychlému zhojení. TENKÉ STŘEVO K podání umělé výživy do tenkého střeva slouží nasoduodenální nebo nasojejunální sonda Enterální výživa nasojejunální sondou je určena například pro pacienty se zánětem slinivky břišní. Nasojejunální sonda se liší od nasogastrické sondy délkou (125 - 150 cm) a průměrem (je tenčí). Je zavedená nosem do tenkého střeva a správná poloha sondy se kontroluje rentgenovým vyšetřením Výživa = zajišťování optimálních nároků organismu prostřednictvím potravy - živných látek x proces vedoucí k požadovanému výsledku. Význam - růst a obnova tkání - fyzická a psychická aktivita Nasojejunální sonda. Podávání enterální výživy do NJS

František Novák, Ph.D. Počet stran: 81 Počet příloh: 3 Počet tabulek, grafů a obrázků: 24 Rok obhajoby: 2013 Klíčová slova: Nasojejunální sonda, metody zavedení, enterální výživa, endoskopie, skiaskopie, zaplavání Tato diplomová práce se věnuje problematice a možnostem v oblasti techniky zavádění nazojejunálních sond Enterální výživa je v tomto případě podávaná do sondy speciální pumpou dlouhodobě a to až po několik týdnů. Pokud se pacient s dávkovací pumpou naučí pracovat, může být enterální výživa podávaná i v domácím prostředí. Nevýhody. Samotné podávání enterální výživy nemá zásadní nevýhody Dvoucestná nasojejunální sonda určená pro podávání enterální výživy do střeva a současné odsávání obsahu žaludku. Výrobky bez toxických látek - Zdravotnictví 30. 11. 1999 , aktualizováno: 30. 11. 2012. Facebook twitter. youtube facebook twitter Délka sondy je 125 až 150 cm. Je indikována u pacientů v bezvědomí a poruchách vědomí, při časné pooperační výživě nebo u dlouhodobé domácí výživy u některých onemocnění, například u chronické pankreatitidy. Do NJS se podává pouze nízkomolekulární továrně vyráběná výživa. Výhodou je menší průměr.

Nasojejunální sonda slouží k podávání výživy buď bolusově (jednorázově) nebo kontinuálně (průběžně), čímž je zajišťován optimální přísun živin a tekutin. Před zavedením nasojejunální sondy je nezbytné! být lačný minimálně 5-6 hodin. Vlastní výkon NJS nasojejunální sonda NLZP nelékařské zdravotnické profese NNH Nemocnice Na Homolce . NPO nic per os O2 kyslík OA osobní anamnéza OL ordinace lékaře OSVČ osoba výdělečně činná edukační brožura Aplikace enterální výživy cestou nasojejunální sondy v domácí Rezidua v žaludku se kontrolují každé 3 hodiny (aspirace, sonda na odvod) při žaludečním obsahu do 100 ml pokračujeme nezměněnou, eventuálně postupně se zvyšující dávkou výživy dle aplikačního schématu při žaludečním obsahu 100 ml - 200 ml pokračujeme sníženou rychlostí podání výživy (o 50%) pokud je totéž. Výukový materiál Výživa člověka se věnuje nutrici od základů. Seznámíte se se složkami výživy a hodnotami stravy. Nadále jsou zde představeny potřeby výživy dle jednotlivých skupin lidí, dle věku a jiných zákonitostí. Výukový materiál také nastiňuje stravování dle alternativních stylů a etnických a kulturních odlišností • strava mixovaná, • strava výběrová a ostatní léčebné režimy (typ bezpurinová, bezlaktózová, bezlepková, pankreatická, atd- enterální výživa /PEG - perkutánní endoskopická gastrostomie, NGS - nasogastrická sonda, nasojejunální sonda/. Strava je podávána personálem v jídelně ve 2. n.p. nebo na svých pokojích

Enterální výživa sondou. Enterální výživa se může podávat kontinuálně nebo formou bolusů. Všeobecně děti lépe tolerují výživu sondou, když se podává kontinuálně, bolusové podávání je však fyziologičtější pravky enterální výživy pomocí nazoenterální sondy nasojejunální sonda ( 125-150cm) , do proximálního jejuna za Treitzovu řasu; PEG; Jejunostomie; Pravidla pro preskripci. Pro předepisování enterální výživy je oprávněn lékař s licencí F016 (obor umělá výživa a intenzivní metabolická péče), u některých typů výživ je k předepisování oprávněn také onkolog, a to. nasogastrická nebo nasojejunální sonda), nebo jsou podávány do žaludku pomocí trubičky zavedené do žaludeční dutiny přes břišní stěnu (tzv. PEG ). Oproti parenterální výživě má enterální výživa mnoho výhod, i když v některých případech ji použít nelze

Totální enterální výživa je zajištěna cestou nasojejunální sondy (až pod papila Vateri), která je zavedená pod skia kontrolou nebo za asistence endoskopie (obr. 1 a 2). Obr. 1. Nasojejunální sonda. Obr. 2. Rtg snímek uložení nasojejunální sondy Anotace: Předložená práce se zabývá ošetřovatelskou péčí o pacienta se zavedenou nasojejunální sondou. V teoretické části jsou popsány poznatky týkající se enterální výživy, technik zavádění a řešení případných komplikací nasojejunální sondy

Výživa Základy ošetřovatelských postupů a intervencí

Výživa sondou a perkutánní gastrostomie (PEG) Zavedení tenké nasogastrické či nasojejunální sondy a podávání výživy sondou je jednoduché, lev-né a postačí k zajištění dostatečného energetického příjmu na několik týdnů. Zároveň však již dochází k určitému narušen kontroly zavedena postpylorická nasojejunální sonda. Po edukaci odomácí enterální výživě byl propuštěn do domácího prostředí. Pomocí sondy pumpou bylo aplikováno 1 500 ml izoka - lorické enterální výživy a1000 ml Plasmalyte. Po dobu 5 týdnů je pacient v uspokojivém kli - nickém stavu. Veškerý perorální příjem byl z

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí Lékařská

V indikovaných případech nutričního rizika je třeba již peroperačně připravit cestu pro enterální formu výživy (zavedení nasojejunální sondy, provedení chirurgické nutriční jejunostomie) plánovaně. METODA. Pracovní skupina byla sestavena z chirurgů, internistů, anesteziologů, tým doplnil onkolog nasojejunální sonda (v současnosti se jeví jako lepší - zachová přirozenou funkci střeva, což pravděpodobně snižuje riziko infekce nekróz v pankreatu - nedochází k přerůstání bakterií), parenterální výživa Společnost Cardinal health dodává kompletní systém pro podávání výživy vytvořený pro zlepšení bezpečnosti a pro lepší výsledky u pacienta. KRÁTKODOBÝ PŘÍSTUP. SONDY PRO NASOGASTRICKÉ PODÁVÁNÍ. KANGAROO výživové sondy se závažím a portem pro medikaci - polyuretan, Nesterilní. KANGAROO NASOJEJUNÁLNÍ.

Obr. 1 Možnosti podání umělé výživy. Jejunostomie Parenterální výživa Nasogastrická sonda Nasoduodenální sonda Nasojejunální sonda Perkutánní gastrostomie Q (bezprostředně před podáním)Ověřit, že podání léčiva do trávicího traktu není kontraindikováno Q Ověřit, že léčivo skutečně nelze podat per o NUTRICAIR ENFit-enterální výživová sonda CH 12 - 130 cm,nasojejunální, závaží+vodící drát ENFit - materiály pro enterální výživu slouží k bezpečnému a jednoduššímu podávání enterální, neboli umělé výživy. Ta je indikována u pacientů, kteří nejsou z jakéhokoliv důvodu schopni přijímat stravu běžným.

NJS nasojejunální sonda NK odpad dusíku kůží a kožními adnexy NP příjem dusíku ve výživě NS odpad dusíku ve stolici NU odpad dusíku do moči NUTRIC nutrition risk in the critically ill PEG perkutánní endoskopická gastrostomie Výživa je základním předpokladem života v době zdraví i nemoci člověka

Enterální výživa - Aspironi

Enterální výživa a žaludeční sondy - B

Klíčová slova: enterální výživa, sipping, nasogastrická sonda, nasojejunální sonda, PEG, PEJ, komplikace, indikace, kontraindikace Annotation The bachelor thesis Enteral nutrition in nursing care is divided into theoretical and practical part. The theoretical part discusses enteral nutrition, its indication and specific • monitorace po ávání/efektu výživy Nasojejunální sonda • přecho ná oba po ávání EV (2M) • materiád: podyuretan, sidikon • menší průměr (6-8-10-12Fr), édka 110-130cm, různá fxace • ostatečná hdoubka zave ení - za Treitzovu řasu nasdepo - peristadtcky (70%) Enterální sondy slouží k podávání enterální, neboli umělé výživy. Ta je indikována u pacientů, kteří nejsou z jakéhokoliv důvodu schopni přijímat stravu běžným způsobem. Enterální sondu připevníte k vaku a můžete začít. V setech můžete zakoupit také výživové pumpy nebo batůžky Při nelepšení stavu se proto uchylujeme ke krátkodobé parenterální výživě, kterou v ideálním případě převádíme na enterální výživu pomocí nasojejunální sondy. Enterální výživa stimuluje střevní sliznici, prokazatelně podporuje bariérovou funkci střevní stěny a tak snižuje riziko infekčních komplikací.

Výživové sondy » Linkos

- S/P - zprvu nic per os, tekutiny a výživa parenterálně - postupný přechod na d.č. 4 - délka dodržování závisí na stavu pacienta (kontrola laboratorně) - zákaz alkoholu ! - při komplikacích - přechodně enterální výživa (nasojejunální sonda Společnost B. Braun v současné době nabízí kompletní sortiment klinické výživy. Kromě širokého portfolia parenterální výživy doplňuje své zastoupení enterální výživy o produkty s přidanou hodnotou pro pacienty s různými nutričními potřebami. Enterální výživa je charakterizována poskytováním živin prostřednictvím zažívacího traktu Vegan boxeři Mike Tyson, David Haye. Průkopníky veganské stravy ve sportu jsou možná trochu překvapivě boxeři, a především pak Mike Tyson. Ten byl znám svým agresivním stylem a vrcholem jeho excesů bylo ukousnuté ucho Evandera Holyfielda. I z tohoto důvodu nikoho nepřekvapí, že Tyson se veganem nestal během své kariéry. Slinivka břišní, akutní pankreatitida, intenzivní péþe, enterální výživa, nasojejunální sonda Abstract Bachelor thesis includes two parts - the theoretical and the practical. In theoretical part, I endeavour to explain the anatomy of pancreas, delineate diseases and nursing work a Nutriční ambulance je součástí Centra výživy, které sdružuje lékaře, zdravotní sestry a nutriční terapeutky v celek, který je zodpovědný za indikaci a podávání nutriční podpory ve Fakultní Thomayerově nemocnici. ve sledování jsou zde pacienti na dlouhodobé enterální výživě cestou nasojejunální sondy..

Nasojejunální sonda, nasojejunální sonda (njs) výživa do jejuna za treitzovu řasu za sterilních

Enterální výživa (pediatrie) - WikiSkript

FLOCARE BENGMARK PEG/J Ch9-105cm. NAŠE CENA 1583 ,-. BĚŽNÁ CENA: 1794 ,-. UŠETŘÍTE. 211 ,-. Flocare Bengmark PEG/J ENFIT CH 9 je jejunální výživová sonda, která se používá se.. 17:10 -17:30 Problémy a řešení při výživě na jednotkách intenzivní péče (Miroslaw Perlinski M Pharm. Ph.D.) 17:30 - 18:20 Zavádění nasojejunální sondy a perkutánní endoskopické gastrostomie (doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.) Odpovědi na dotazy 18:20 Závěr druhého dne (doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.) Středa Podávání umělé výživy cestou tenké nasojejunální sondy v domácích podmínkách je opatřením, které umožní pacientům navrátit se dříve do domácího prostředí.Kniha je doplněna recepty pro jednotlivé fáze diety s doporučeními, na co má pacient klást největší důraz. Platba je možná pouze převodem na účet Enterální výživu rozdělujeme z časového hlediska na krátkodobou (do 4 týdnů) a dlouhodobou (více než 4 týdny). Krátkodobá enterální výživa je zajišťována cestou nasogastrické či nasojejunální sondy. Dlouhodobá enterální výživa je zajišťována cestou perkutánní endoskopické gastrostomie (PEG) či perkutánní.

Klinické téma: Umělá výživa « Tvorba a ověření e

výživa je sterilní, snadno se aplikuje do sondy a také umožňuje delší dobu skladování.3 Nutrině kompletní směsi EV mohou sloužit jako jediný zdroj výživy, pakliže jsou podávány v dostateném množství, mohou pokrýt zcela nutriþní potřeby pacienta Podávání umělé výživy cestou tenké nasojejunální sondy v domácích podmínkách je opatřením, které umožní pacientům navrátit se dříve do domácího prostředí. Kniha Onemocnění slinivky břišní,dieta pankreatická je doplněna recepty pro jednotlivé fáze pankreatické diety s doporučení, na co má pacient klást. perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG), zavádění nasojejunální sondy - metody umožňující podání enterální výživy v případě, kdy z různých důvodů není možný perorální příjem potravy u pacienta, spolupracujeme s naší nutriční ambulanc Podávání umělé výživy cestou tenké nasojejunální sondy v domácích podmínkách je opatřením, které umožní pacientům navrátit se dříve do domácího prostředí. Kniha je doplněna recepty pro jednotlivé fáze diety s doporučeními, na co má pacient klást největší důraz

DOMÁCÍ ENTERÁLNÍ VÝŽIVA - cuni

Techniky zavádění nasojejunálních sond Digitální

Nemoci a výživa 2

- nasojejunální sonda -polohování, rehabilitace, bez defektů • 14. den -překlad na odd. ARO DIP FN Bory Plzeň • 22.den -odpojena od ventilátoru • 30. den překlad na standardní odd. (psychiatrie) • 48.den propuštěna domů v dobrém neurologickém stavu (CPC 1 KKURZY VÝŽIVY PRO ŽADATELE O NUTRIČNÍ LICENCI F016URZY VÝŽIVY PRO ŽADATELE O NUTRIČNÍ LICENCI F016 Základní kurz - Nutriční péče, dietologie a umělá výživa pro lékaře Odborný garant: doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D. - Centrum výživy a interní oddělení, Th omayerova nemocnice, Prah

Výživa | Základy ošetřovatelských postupů a intervencí | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Klasifikace hospitalizačních procedur. Začněte průchodem stromu nebo použijte vyhledávací formulář. Klasifikace hospitalizačních procedur v podobě, jak ji prezentuje tento portál, je návrhem, který je připraven k oponentuře a připomínkám široké odborné veřejnosti s cílem jeho kultivace, tak aby mohla být tato klasifikace použita v některé z dalších verzí. - více možností přístupu do GIT od nasogastrické, nasojejunální sondy po PEG - protrahovaná parenterální výživa vede k atrofii sliznice střeva a porušení střevní bariéry a riziku infekčních komplikací - přívod substrátů do střeva zvyšuje odolnost sliznice proti ozáření a chemoterapii - zlepšuje imunitní funkce. Zavedení sondy PEG je indikováno při dlouhodobém podávání výživy pomocí sondy a při žaludeční dekompresi. Délka sondy 40 cm. Jen pro jednorázové použití. Sterilní. Nasojejunální sondy Compat StayPut jsou enterální výživové sondy, které se skládají z pružných hadiček a speciálního bezpečného enterálního.

DS duodenální sonda EB epidurální blok EGDF ezogastroduodenoskopie EN. enterální výživa enter. enterální ES enterální sonda etCO2 tenze O2 ve vydechovaném vzduchu ETK endotracheální kanyla NJS nasojejunální sonda n.p.o. nic per os NTI nasotracheální intubac V kategorii pro profesionály naleznete vysoce kvalitní přístroje a spotřební materiál světově známých výrobců pro anesteziologii a intenzivní péči, chirurgii, gynekologii, kardiologii, endoskopii a gastroenterologii, ORL a další lékařské obory. Nově nabízíme také roušky a respirátory třídy FFP2 Pokud by nic z toho nepomohlo a výživu se nedařilo zvládnout tak je možnost zavedení nasojejunální sondy (přes nos do začátku tenkého střeva), pacienti se s tím naučí a mohou být i doma s tím, že přes den něco jí a třeba v noci se napojí na výživu. Držím palce ať to dobře dopadne Potravina pro zvláštní enterální výživu je hrazena jako úplná enterální výživa (maximálně do limitu 2 250 kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se zpravidla zavádí sonda (naso. Jaké pomůcky potřebuji pro aplikaci výživy do sondy stříkačkou? Jaký je postup? Na co si mám dát pozor? Zvládněte i Vy PEG s úsměvem! Podívejte se také na na..

PZLÚ je hrazena jako úplná enterální výživa (v limitu 2250 kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se zpravidla zavádí sonda (nasogastrická nebo nasojejunální) nebo perkutánní. Podávání umělé výživy cestou tenké nasojejunální sondy v domácích podmínkách je opatřením, které umožní pacientům navrátit se dříve do domácího prostředí.Kniha je doplněna recepty pro jednotlivé fáze diety s doporučeními, na co má pacient klást největší důraz. Detai Doc. MUDr. Tomáš Grus, PhD II. Chirurgická klinika VFN Praha Zimní semestr 2. října 202 Unikátní je pasáž o akutní pankreatitidě. Navrácení běžné stravy, resp. pankreatické diety, je oddáleno v případě, že onemocnění ještě není v klidové fázi. Podávání umělé výživy cestou tenké nasojejunální sondy.

NGS nasogastrická sonda NJS nasojejunální sonda NO nynější onemocnění OA osobní anamnéza OD ošetřovatelská diagnóza OL ordinace lékaře OP ošetřovatelský proces. PA pracovní anamnéza PEG perkutánní endoskopická gastrostomie výživa a aplikace antidekubitních pomůcek Náplň: Sestavování parenterální a enterální výživy, nutriční podpory pro nemocné v těžkých stavech, zavádění PEG, nasojejunální sondy, hodnocení stavu výživy, intenzivní metabolická péče. Místo: Hotel Astra, Praha 10 Cena: (dle počtu přihlášených účastníků) cca 6 500,- K 08:00 - 9:40 Indikace umělé výživy, potřeba živin a monitorace jejich podávání (doc MUDr Pavel Kohout) 09:45 - 11:30 Nutriční tým, stupňovitá péče o výživu v nemocnici, screening malnutrice (doc MUDr Pavel Kohout) 11:35 - 12:20 Oběd. 12:25 - 14:00 Zavádění nasojejunální sondy a perkutánní endoskopické gastrostomie (do

Klinické vyšetření, simulátory pro ošetřovatelství a péči o pacienta: Dospělý nasogastrický