Home

Metafora metonymie prezentace

- METONYMIE Byl to pro všechny silný zážitek. - METONYMIE Vaří si silný, černý čaj. - METONYMIE Vede silné řeči. - METONYMIE Babička dělá na Vánoce včelí úly. - METAFORA Ve třídě to hučelo jako v úle. - METAFORA Dílna byl takový lidský úl. - METAFORA Na jeho návrh se zvedl les rukou. - METAFORA Ohol si ten prales na bradě Metafora metonymie synekdocha. Metaforu můžeme definovat jako nepřímé pojmenování založené na vnější podobnosti. Přenášet se mohou jednak vlastnosti věcí, a to na neživé předměty či jevy (smaragd trávy) a na živé bytosti (srdce mu zkamenělo), jednak vlastnosti živých bytostí, a to na zvířata (malý zpěvák - ve významu pták) nebo na neživé předměty. Metafora, metonymie. Třídění. Třídění tě učí zařazovat slova či předměty do kategorií a hledat tak společné charakteristiky. Spusti

Metafora, metonymie, synekdocha 1. Rozhodněte, zda se jedná o metaforu, metonymii nebo synekdochu: Pije už třetí sklenici. metafora metonymie synekdocha. Na koncertu byla hlava na hlavě. metafora metonymie synekdocha. Čím jsi starší, tím větší s tebou máme kříž. metafora metonymie synekdocha Metafora přenášení pojmenování na základě vnější podobnosti Rameno: část těla -část řeky Hrdlo: krk -úzká část lahve Kohoutek: kur domácí -část vodovodu Komora: místnost -část srdce Další příklady: Beránek: Na louce pobíhal bílý beránek. Petr je proti Tomášovi úplný beránek

Obrazná pojmenování - básnický přívlastek (epiteton) a) konstans - označuje stálou vlastnost, zautomatizované spojení - bílý sníh, travička zelená b) ornans - ozdobný - nové netradiční spojení slov - růžový večer - metafora - přenesení významu na základě podobnosti - bledá tvář luny - metonymie - přenesení významu na základě věcné souvislosti - posloucháme Mozarta - personifikace - zosobnění - lidské vlastnosti a činy se. Metonymie je společně s metaforou jedním ze dvou základních básnických tropů neboli jazykových prostředků, které jsou založeny na přenášení významu. Zatímco podstatou metafory je přenášení významu na základě vnější podobnosti pojmenovávaných jevů, v případě metonymie se jedná o věcnou, vnitřní, logickou. Přináší přehled a charakteristiku typů obrazných pojmenování, jichž bude žák využívat při rozboru uměleckých textů: epiteton/přirovnání, metafora/personifikace, metonymie, synekdocha, eufemismus, oxymorón, jakož i charakteristiku základního pojmu obrazná pojmenování

Básnické prostředky: rým, personifikace, metafora, metonymie, anafora, epiteton VY_32_INOVACE_589 Výchozí text Pozdrav rodnému kraji A až kdys naplní svá léta, Den slunce je a vůně plný. F. Gellner Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint. Názvy materiálů (zlato, hedvábí, sklo, porcelán) Pojmenování nádoby, obalu (mísa, pohár, sklenice) Pojmenování míst Metonymie kontextová Typický příklad - užití jména spisovatele, sochaře, malíře místo názvu jeho díla Př. číst Jiráska, Němcovou, Čapka, poslouchat Smetanu, Dvořáka, Fibicha apod (= METAFORA) nap. Král ml na hlav zlatou korunu. Koruna stromu byla košatá. = penesení významu podle umístn prezentace ke slovní zásobě na classroom (metafora, metonymie, synonyma, antonyma, homonyma, slova hanlivá/lichotivá, sousloví a termíny). Vše budu kontrolovat METAFORA, METONYMIE, SYNEKDOCHA. MŮJ TEST - METAFORA, METONYMIE, SYNEKDOCHA 1 (hlasujte pro) MŮJ TEST - METAFORA, METONYMIE, SYNEKDOCHA 2. (hlasujte pro) METAFORA, METONYMIE, SYNEKDOCHA

METAFORA = obrazné vyjádření; užívá se v literatuře = přenášení významu na základě vnější podobnosti = v jediném pojmenování spojuje 2 významy na základě vnější podobnosti Příklady: zub pily; hlava rodiny; čelo postele; Matka Země; hlas svědomí; kniha svědomí PERSONIFIKACE = druh metafor METAFORA - na základě (vnější) podobnosti. METONYMIE - na základě (vnitřní, věcné) souvislosti jevů. FIGURY. sousloví založená na opakování slov, hromadění slov nebo syntaktických (skladebných) celků. Nemění se význam slov. BÁSNICKÁ POJMENOVÁN

Přehledná tabulka jazykových prostředků (metafora, metonymie, personifikace, synekdocha ad.), prezentace se cvičeními, která se týkají jazykových prostředků - s řešením. Materiál doporučuji všem maturantům, kteří se připravují na didaktický test z ČJ To vše a mnohem více v naší prezentaci... Klíčová slova: homonyma polysémní slova paronyma synonyma antonyma metafora metonymie struktura slova Jak vzniklo slovo Morava To vše a mnohem více v naší prezentaci... Klíčová slova: homonyma polysémní slova paronyma synonyma antonyma metafora metonymie struktura slova Počet nalezených výsledků:

Metafora metonymie synekdocha skolaposkole

Metafora metonymie synekdocha cviceni Metafora, metonymie, synekdocha 1 skolaposkole . synekdocha: část místo celku, jedná se o mnoho lidí: Čím jsi starší, tím větší s tebou máme kříž. metonymie: použití symbolu - kříž = trápení: Ze všech sladkostí mám nejraději rakvičky se šlehačkou. metafora: vnější podobnost - rakev: Čtu Jiráska Personifikace (zosobnění) = básnický prost ředek, jehož podstatou je p řenesení lidských činností a vlastností na zví řata, v ěci a jevy (z lat. persona = osoba) František Branislav Trnka 1) Sluní čko svítí. Za chvilku studený vítr ute če. Nejd říve bílou košilk

Metafora, metonymi

 1. LITERÁRNÍ DĚJINY. Opakování literatury - velmi stručné pro DT. Řecké divadlo. Řecké divadlo. Řecko divadlo 2. Auerbach - Mimesis. Dante Alighieri Božská komedie. 19. století Moderní básnické směry. Německá literatura - prezentace
 2. Připravili jsme pro vám nový test s 12 úkoly. DUMY.CZ Materiál Metafora a metonymie. Dumy.cz - sdílejme společně. Anotace: Žák si prostřednictvím prezentace osvojuje pojmy metafora a metonymie, učit se je prakticky rozlišovat v konkrétních jazykových situacích a tím rozvíjí svůj jazykový cit a představivost
 3. místo vlasy) takovému typu metonymie říkáme synekdocha. SYNONYMA, ANTONYMA, HOMONYMA Synonyma (slova souznačná) jsou jednoslovná i víceslovná pojmenování, která mají shodný nebo podobný význam (hezký/pěkný, dívka/děvče/holka, nákladní automobil/náklaďák)

Pracovní list: jméno: třída:. Věty z běžného popisu převeď na líčení, můžeš změnit celou větu, ale obsah musí. Synonyma k metonymie: přenos významu na základě věcné souvislost metonymie: přenos vlastního jména na dílo: Měl plavý vlas. synekdocha část místo celku, všechny vlasy měl plavé: V koruně stromu jsem objevila ptačí hnízdo. metafora: vnější podobnost - koruna: Kadeřnice ho ostříhala na ježka. metafora: vnější podobnost - ježek: Tátův oblíbený nápoj je plzeň. metonymie Metafora metonymie Jaké si vybrat téma seminární práce na moderní historii, v nejlepším případě aby se dalo skloubit s psychologií? Jak natáhnou neobsáhlou prezentaci na 15ti minutovou Moje barva červená a bílá. Oslavná hymna na tehdejší český prapor tvořený červeným a bílým pruhem. Autor oslavuje krásu vlajícího praporu, spojení barev přirovnává ke krvi a vroucí bílé pěně, nebo ke sněhové návěji pokropené krví, k barvě života a barvě smrti. Pak připodobňuje prapor k národu a jeho proměnlivému osudu 6 6. dělat ostatním zápis na tabuli, popř. promítnout prezentaci na počítači, dle domluvy zpracovaný sylabus dát k dispozici i ostatním v elektronické podobě 7. diskuse o díle a referátu, hodnocení prezentace 8. dodržet termín přednesu referátu! Formální a obsahové náležitosti seminární práce, odborné práce, práce v rámci SO

Metafora, metonymie, synekdocha 1 skolaposkole

Prezentace aplikace PowerPoin

Anotace: Žák si prostřednictvím prezentace osvojuje pojmy metafora a metonymie, učit se je prakticky rozlišovat v konkrétních jazykových situacích a tím rozvíjí svůj jazykový cit a představivost První dva příklady není metafora, nýbrž personifikace ( přenášení vlastností lidí na neživé předměty) andela. 03.01.19. METAFORA - z řečtiny = přenesení - přenášení významu na základně podobnosti (vzhledu, rozměru, množství, funkce) - čím víc se denotát zašifrovává, tím víc se do popředí dostávají konotované významy a METONYMIE - z řečtiny = záměna jména jméne

Líčení patří k uměleckému stylu. Autor popisuje skutečnost tak, že k ní vyjadřuje svůj vztah. A tím působí na city, nálady, smysly čtenáře. Prostředky líčení: metafora personifikace přirovnání epiteton básnické obraty metonymie Osnova: 1. Úvod- představíš popisovaný objekt 2 Jazyková výchova 6.-7. ročník - Mgr. Helena Menoščíková. 1. Slovesa pro 6. ročník - hodina v programu ActivInspire, opakování mluvnických kategorií sloves (osoba, číslo, způsob, čas), vyhledávání sloves ve větách, určování mluvnických kategorií, rozlišení slovesného času, tvoření 2. osoby jednotného čísla. STRUKTURA LITERÁRNÍHO DÍLA Mgr. Michal Oblouk literární dílo se skládá ze tří vrstev: 1) jazyková 2) tematická 3) kompoziční JAZYKOVÁ VRSTVA slovní zásoba - různé vrstvy národního jazyka zvuková stránka jazyka tropy figury Zvukové prostředky zvukosled - seskupení hlásek, které vytváří libozvuk nebo nelibozvuk zvukomalba - napodobení zvuku slovy Tropy. metafora. metonymie. personifikace. synekdocha. B.NEPŘÍMÁ POJMENOVÁNÍ (obrazná) = TROPY . perifráze. hyperbola. alegorie. oxymorón. eufemismus X dysfemismus. tautologie. Odchylky od pravidelného slovosledu ( samostatná prezentace) zeugma - sloveso má několik předmětů, ale syntakticky se váže jen k jednomu. elipsa.

Metafora a metonymie, tyto dva hojně používané jazykové tropy, jsou blízké sestry.Zatímco metafora je přenesením významu jednoho slova na jiné prostřednictvím vnější, strukturální podobnosti, metonymie umožňuje přenášet význam mezi slovy na základě jejich příčinné souvislosti nebo společného původu Do sešitu vysvětlete tyto pojmy: metafora, metonymie, synekdocha, personifikace, perifráze, eufemismus, oxymóron, ironie Všechny úkoly z minulého týdne mi prosím vyfoťte nebo oskenujte a pošlete na školní mail tereza.bosakova@zs-sporilov.eu spolu s dotazy a zpětnou vazbou, co vám dělalo problémy a co vám už jde. Děkuji Tropy (metafora, synekdocha, metonymie, eufemismy) Básnické figury (anafora, epifora, epizeuxis) Žel bohu, kde můj tatíček? Již na něm roste trávníček! Již jsem košile ušila, již jsem je v truhle složila, již moje routa v odkvětě, a milý ještě ve světě, ve světě šírém, širokém, co kámen v moři hlubokém Význam slova 1 - hodina v programu ActivInspire pro 7. ročník, slovo a jeho významy - věcné i mluvnické, přenášení významu, slova jednoznačná a mnohoznačná, metafora, metonymie, práce s básní U řek Antonína Sov Anafora = opakování slov na začátku vět, veršů Oni sokola obletovali Oni k sokolu doletovali Epifora = opakování slov na konci vět, veršů V daleko se táhne zrající klas Po polích rozprostřen zrající klas Epanastrofa = stejná slova na konci věty/verše a na začátku nové věty/verše Střela ta se zaryla v bílá ňadra

Metonymie Rozbor-dila

 1. Studijní materiál Máj - rozbor díla k maturitě (5) už se na Tebe teší v rubrice Maturitní rozbory, Rozbory děl. Nenech ho čekat dlouho :-)
 2. - metonymie - stráně rozkvetly - metafora - vrásky kůry, hodil hlavou po Adamovi - hyperbola - sto mil a sto let od války, sršelo tisíci malými slunci 4.) Umělecký směr
 3. Z rétorických figur jsou poté určovány čtyři základní, a to vizuální metafora, metonymie, synekdocha a ironie. Reklamní tvorba v oblasti módy sleduje nepsanou normu, jejímž cílem je přesvědčit klienta o vhodnosti daného zboží právě pro něj

DUMY.CZ Materiál Literatura - Obrazná pojmenování P

9. Systémové vztahy ve slovní zásobě (polysémie - metafora, metonymie, synekdocha, synonymie, antonymie). Homonymie a paronymie. 10. Klasifikace ruské slovní zásoby (z hlediska původu, aktivnosti, sféry užití, stylistické diferenciace). 11. Lexikografické zpracování ruské slovní zásoby (typy slovníků, výstavba slovního. Metafora a metonymie nejsou jenom ozvláštnění básnického jazyka. Jsou součástí našeho každodenního jazyka. Chceme-li dát žákům trochu nahlédnout do toho, jak se přenášejí významy za pomoci metafory a metonymie, můžeme jim to ukázat na mnohoznačných slovech Tuto prezentaci použijte pro zápis do sešitu (snímek 1-7). (Uč. str. 120 - výpisky z růžové tabulky - metafora, metonymie, epiteton....). Pro srovnání si přečtěte obě ukázky žákovských prací - V žáru letního slunce na str. 119 a 120. Je to příprava na středu Sada 6 - Oficiální stránky ZŠ a MŠ při lázních, Velké Losiny. Home. O NÁS. Projekty EU. EU peníze školám. Sada 6. Info o projektu Učíme se, léčíme se (236.72 kB) Sada 1. Sada 2 Evee.cz je webový portál pro studenty středních škol a gymnázií, ale i pro všechny ostatní zájemce. Studenti se mohou zdarma zaregistrovat a společně vytvářet podklady a poznámky pro učení k maturitě. Veškeré stahování materiálů je zdarma

Online testy český jazyk, slovní zásob

 1. 9. širé lány čas utíká Pavel spadl z hrušky říkám ti to stokrát Květy zla plamínek života zhasl diamanty zářily na noční obloze jeho jazyk je kultivovaný jak jsou čilé, jak jsou chytré televizní děti A. eufemismus B. metonymie C. personifikace D. metafora E. epiteton F. synekdocha G. ironie H. hyperbola I. oxymóron.
 2. ikánů jablonné v podještědí. Maškrtnica instagram
 3. Základní kategorie poetiky . Básnická skladba Anakolut (vyšinutí z vazby) Odešla - však divný osud! Elipsa (výpustka) Sliby - chyby Inverse Výměna dvou slov: žil kdysi princ, je dávno tomu, co Slova patřící k sobě jsou rozdělena: kláda, která okované zavírala dveř
 4. metafora metonymie synekdocha opakování téhož výrazu na počátku vět, veršů, textových jednotek úsměvy) a gest (pohyby hlavy, rukou). Součástí jeho přesvědčivé prezentace je i celkový vzhled, upravenost, oblečení, chování. Pro antické řečníky bylo přirozenou součástí přípravy na veřejný projev i.
 5. Metafora je třeba: Moje dívka je jak růžička.. metafora je na základě vnějsí podobnosti naoproti tomu metonymie je na základě vnitřní podobnosti, a to je rozdil. Hodnotit. 03.01.2008. chytrák. to byla spíš hyperbola kosaku.. %) metafora..třeba moje holka je jak růžička ;) Best One Service s.r.o. web prezentace, eshop.
 6. Kniha: Bílá nemoc Spisovatel(ka): Karel Čapek Přidal(a): Edgar Symbolika: nemoc = fašismus, bílá = čistota Druh: drama Žánr: tragédie Charakteristika: kompoziční výstavba: chronologický postup, předmluva + 3 akty (14 obrazů) typy promluv: dialogy jazykové prostředky: spisovná čeština, anglické, německé a francouzské fráze (vědci), (latina - název nemoci), občas.

Jazykové prostředky SŠ - přehled a procvičován

- druhy rýmů + jazykové prostředky metafora - metonymie; pololetní diktát + práce - termín bude upřesněn M . Procenta. Úměrnost. Trojčlenka. Úlohy na mříži. Autobus. Zlomky. Lineární závislosti. AJ Unit 3 - Times and places. Opakování minulého času prostého. Minulý čas průběhový. Použití but, however Filozofická fakulta UK Praha (1975) - PhDr. - Metafora a metonymie v Gogolově díle Ústav pro jazyk český ČSAV (1986) - CSc. - Čas v textu Filozofická fakulta UK Praha (2002) - DrSc. Reklama v češtině, čeština v reklamě Dosažená praxe Literární látka. Původním zdrojem látky je divadelní hra Hamlet, kralevic dánský (v originální názvu The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark), kterou napsal v roce 1601 anglický dramatik William Shakespeare (1564−1616). Je možné se setkat s občasnými spekulacemi, zda podobnou hru již dříve nenapsal Thomas Kyd (1558−1594.

MLUVNICE. Testy z aktuálně probíraného učiva (cca 5/pololetí) Kratší pravopisné diktáty a doplňovačky (cca 5/pololetí) Čtvrtletní kontrolní diktát. Domácí úkoly (podepsané - pokud úkol není podepsaný, je neplatný a žák má možnost napsat si jej téhož dne po vyučování) SLOH 9. Lexikální onomaziologie - procesy přímé a nepřímé nominace (obraznost pojmenování, metafora, metonymie); frazeologie a idiomatika. 10. - 12. Tvoření slov - pojetí slovotvorby, základní pojmy, slovotvorné způsoby, postupy a typy, onomaziologické kategorie slo

Knihovnička katedry češtin

 1. slova jednoznaČnÁ, mnohoznaČnÁ - 5 cvičení. metafora, metonymie, synekdocha. mŮj test - metafora, metonymie, synekdocha 1 (hlasujte pro) mŮj test - metafora, metonymie, synekdocha 2 slova pŘejatÁ - vÝznam - přídavná jména - pexeso 2. slova pŘejatÁ - vÝznam. Součástí prezentace jsou i přehledy nejčastějších.
 2. DefiniceNauka o slovní zásobě (význam slov, vznik pojmenování, tvoření slov a sousloví, zkracování).Dělení slovale!xi!ko!lo!gi!eMůže být také omylem zapsáno jakoleksikologie, leksikologye, lexikologij
 3. Tropy: metafora- večerní lampa rodiny (žárovka) personifikace- Zase jich přibylo, jako by je země vypocovala. metonymie- Pustili jsme do mříží dvacet set volt. Dvacet uzlů za hodinu. synekdocha- Nikdo už nebude platit za chléb životem. hyperbola- Milióny duší se do mne slétají.(vyjádření špatného pocitu) Figury
 4. Slovník cizích slov se stane Vaším každodenním věrným pomocníkem. Pokud neznáte význam cizích slov, pomůže Vám slovník cizích slov. Převzatá slova jsou v češtině častou používána, ale význam lidé často neznají. Proto používejte tento slovník a buďte v obraze. Pro zjednodučení práce použijte některý z doplňků (vyhledávací modul, našeptávač.

Metafora metonymie synekdocha cviceni - metafora metonymie

METAFORA Přenesení významu na základě vnější podobnosti mám okno PERSONIFIKACE Zosobnění, zlidštění řeka zpívá METONYMIE Přenesení významu na základě vnitřní souvislosti te apka. Úkoly Vymysli tři příklady přirovnání: _____ Převeď metaforu tak, aby v ní metafora nebyla Dostal padáka _____. metafora = přenesení významu na základě podobnosti. metonymie Prezentace charakterizující poezii, její základní rysy, z čeho je tvořena báseň. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2.

1. Změny významu slov a) rozšiřování významu -> zápas (za pás) -> boj b) zužování významu -> máslo (mazadlo) -> tuk Přenášení významu: Metafora, metonymie (synekdocha) 12. Přenesení pojmenování na základě vnější podobnosti předmětů. Existuje společný nápadný znak. Zebra Zub 13 Metafora byla vysvětlena výše, teď . Metonymie - opět prezentace zvlášť. Zápis: Každé . mnohoznačné slovo. má svůj . význam základní. a další významy nějak souvisejí s těmi základními. Podle toho, jak k přenesení významu došlo, rozlišujeme metafora=pojmenování na základě podobnosti (ucho-lidské/hrnek) Metonymie=přenesení významu podle vnitřních souvislostí (rentgen - přístroj pojmenovaný - Stonek - učebnice str. 31-35 a prezentace - udělat zápis, podrobnosti na GC PÁTEK 8. 1 22) Metafora - přirovnání na základě vnější podobnosti (př. To poslední vystoupení bylo třešničkou na dortu.) 23) Personifikace - zživotnění, druh metafory 24) Metonymie - přirovnání na základě vnitřní podobnosti, významové souvislosti (př. Hrál Chopina.) 25) Přirovnání - srovnává zpravidla dva jevy

prostředky prezentace OSV 2.4. rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, rozpozná její zejména nejobvyklejších rčení a přísloví metafora, metonymie, frazém usiluje o správné používání základní terminologie jednotlivých vědních obor metonymie = záměna. stejně jako metafora se zakládá na využití konotovaných významů, jde však o vztah souvislosti. sám princip přenášení významu je však stejný. hovorová metonymie: např. pije už třetí sklenici, čte Jiráska. na základě souvislosti místní, časové, způsobové, příčinnostn Prezentaci je potřeba si spustit. Zeleně se vybarví správná odpověď, červeně ta špatná. Literární výchova - naučit pojmy - metafora, metonymie, personifikace, synekdocha, epiteton - ze zápisu v sešitě Obrazná pojmenování - naučit zvolenou báse ň (výběr jedné ze 4 v.

Literatura - Ke stažení Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovskéh

Prezentace aplikace PowerPoint. Medvědovité šelmy. Lasicovité šelmy. Safety Management System II - Sigurnost pri izvođenju radova na brodu. Maturitní písemná práce - úvod I., vypravováníl. Vypravování 2 - SOŠ a SOU Milevsko. 9 Josef Suk Izmjene i dopune STCW Konvencije (Manila prezentace rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, rozpozná její jazykové i mimojazykové prostředky, rozeznává záměry autora (ústního i metafora, metonymie, frazém rozumí slovům cizího původu a nahrazuje je synonymními slovy domácími slova přejat

Metonymie metafora test — Men

 1. Výklad a procvičení pojmů sousloví, metafora, metonymie, homonyma, synonyma, antonyma. Tato prezentace slouží k procvičování a opakování tématu o slovech přejatých
 2. Hormonální soustava - fylogeneze. Jedná se o výukovou prezentaci doprovázenou otázkami, úkoly, spoustou schémat, obrázků a odkazů. Prezentace by měla sloužit jako obrazová a textová podpora k výuce fylogeneze hormonální soustavy živočichů. Z prezentace lz Kostra člověka - pracovní list 572 kB: verze 2 : 9. 2
 3. prototyp, metafora a metonymie aj. Samostatný oddíl je věnován frazeologii jakožto lingvistické disciplíně. Nejprve je zde rozebrán pojem frazém a jeho podstatné rysy, dále je stručně popsána historie vývoje frazeologie v Česku a Rusku. V posledním oddílu teoretické části je vysvětlen metodologický postup, který př
 4. a) Metafora - přenesení významu na základě vnější podobnosti b) Metonymie - přenesení významu na základě vnitřních souvislostí 4) Tvoření sousloví - př. školní taška, Mexický záliv, tropická bouře Na další zoom hodině budeme dělat stranu 10 a 11. Pokud bude čas, tak ještě vypracujeme cvičen
 5. Prezentace aplikace PowerPoint. Milan Rúfus-prezentácia, život a dielo. → ukazuje všední skutečnost nově Básnické prostředky 3 Metafora - obrazné pojmenování na základě vnější podobnosti (les otázek = hodně otázek) Metonymie→ běžným slovem označujeme jinou skutečnost na základě vnitřních souvislostí.
 6. Metafora- básnické přirovnání na základě vnější podobnostidvou jevů( měl moře peněz) 10. Metonymie-přenesené pojmenování na základě věcné souvislosti . 11. Neologismy- nová, dosud málo vžitá slova( euroregion) - prezentace nemáte připravené, proto některé informace opakujete..
PPT - Slova jednoznačná a mnohoznačná PowerPoint Presentation, free download - ID:2347149

Líčení :: Zpravodaj učitelsk

Metonymie, metonymi

Rozbor uměleckého díla - tropy (obrazná pojmenování) 01.01.2013 20:37. Na úvod bych velmi rád poznamenal, že se tropy vyskytují i v běžném jazyce, nejsou omezeny pouze na umělecký funkční styl. Taková přenášení významu ale již dnes nepociťujeme esteticky, případně nikdy estetickou hodnotu neměly. Takové tropy. jazykověda výraz založený na významových posunech, např. metafora, metonymie, synekdocha. metafora , přenesení významu na základě vnější podobnosti : počítačová myš. metonymie , přenesení významu na základě věcné souvislosti : čtu metonymii , vlastně článek o metonymii v encyklopedii

Metafora na téma krajina před bouří - poradna Odpovidat

Houba na tabuli voněla po houbách. Lístek na tramvaj spadl mezi lístky lípy. A vykulené oko spatřilo oko na silonkách. Ještě že nemáme jazyk jen v botě a můžeme si to všechno vysvětlit. Co jsou slova JEDNOZNAČNÁ Slova jednoznačná mají jen jeden význam. Když se řekne SNĚHULÁK, všichni si představíme SNĚHULÁKA Téma: Slovní zásoba vzhledem k oboru vzdělávání - prezentace Anotace: Prezentace slouží k zopakování probraného učiva: Slovní zásoba vzhledem k oboru vzdělávání. Žáci si interaktivně, ústně i písemně opakují učivo. Úkol č. 2 Vyslovit 5 vět, které tvoří 1 myšlenkový, logický celek Díky videím už si to budeme pamatovat jednou provždy. Pletou se vám v literatuře jednotlivé umělecké směry? Tápete, jaký je rozdíl mezi metaforou a metonymií? Chcete těmto věcem konečně přijít na kloub? Pokud jste aspoň na jednu otázku odpověděli ano, tak právě vám jsou určena videa, která pro naši školu. a/ metafora b/ epanastrofa c/ alegorie d/ anafora e/ epifora. 13. přenesení pojmenování na základě podobnosti je: a/ anafora b/ synekdocha c/ metafora d/ metonymie 14. opakování slov na konci veršů je: a / metafora b/ epanastrofa c/ alegorie d/ anafora e/ epifor zítra z toho píšu písemku a nechápu to.příklad:

Pro získání řešení a e-learningu klikněte na registrovat. Přihlásit se do E-learningu. E-mail: Heslo: Přihlásit se: Přihlásit se přes Faceboo Prohlubování tématu/Prezentace/Výklad Žáci analyzují pracovní list: ukázky uměleckých textů, analyzují a vyhodnocují grafiku textu, jazykovou i obsahovou stránku výňatku, dělají si poznámky s použitím klíčových slov a frází (podle pokročilosti žáka / skupiny) formulují správné odpovědi

Zpěvy páteční - Wikipedi

Metafora v kognitivních procesech a ve vědeckých textech. Zájem o problematiku metafory v posledních letech neustále roste, projevuje se na celém světě a zasahuje stále další a další obory. Výrazem tohoto zájmu jsou i dvě publikace, vydané takřka současně u nás: monografie Viktora Krupy Metafora na rozhraní vědeckých. Rétorický projev jako komunikát působící na intelekt i cit posluchače v (obvykle) bezprostředním kontaktu s ním, rozvíjí jeho představivost a formuje postoje k problému. Persvazi vytváří jak téma a jeho uchopení, tak osobnost řečníka (jeho intelekt, citová složka, ale i zevnějšek...) a prezentace

(metonymie, metafora, personifikace, epiteton, aj.), líčení dle obrázku/případně tématu. Ve zbývajícím čase proběhne společná kontrola pracovního listu, který jste vyplnili v rámci samostatné práce. Út 23. 3. - mluvnice Online hodina v čase dle rozvrhu Čj Český jazyk. 14.-25.6.2021. MLUVNICE - zvládli jsme slovanské jazyky a jejich rozdělení a útvary českého jazyka. LITERATURA - dokončili jsme prezentace k autorům, pracovali jsme s textem H. de Balzaca. Zvládli jsme ukázku z díla O Wilda a horor - E. A. Poe. Tím je hotovo vše, co jsme letos měli v plánu. Užijte si. Martina Rybová - Ondřej Vinš: Ventilek a dušička [prezentace] 39. studentský workshop Žďárek Kostelec nad Černými lesy, 10.-11. května 2019 . Pátek 10. května 2019. Barbora Martinkovičová: Bašský, bašecký, bašťanský či baštecký aneb Jak kodifikovat adjektiva odvozená od zeměpisných jme Předmětem výuky jsou lexikálně-sémantické vztahy týkající se významové stránky slova. Tématy semináře jsou úzké významové modely, pojmy semém, polysémie, metafora, metonymie, synekdocha a homonymie. Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. www.ccv.upol.cz. List1. Počet hodi Online cvičení | 1. stupeň. Procvičujte vše, s čím se ve škole setkají vaši nejmenší školáci. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně

Na příkladech publicistických textů z časopisů DER SPIEGEL a TÝDEN se snaží postihnout stylistické funkce frazeologizmů a jejich roli jako rétorické figury (metafora, metonymie aj.) podle teorií kognitivní lingvistiky Košík je prázdný. Zobrazit. Zboží celkem Prezentace ZDE. Cvičení - PS na úterý 10,11, na čtvrtek 12,13. LITERATURA - prezentace K. Čapek- zapište do literárního sešitu z této prezentace to, co je modrým písmem, ostatní si pročtěte. Homonyma (slova souzvučná) - Procvičování online - Umíme česk . Cvičení na rozvoj slovní zásoby a jazykového citu III Poznámky o metonymii. Pavel Trost [Články] Заметки о метонимии / Quelques remarques sur la métonymie. I. О metonymii bylo nedávno napsáno: [1] Metonymie je svou podstatou něco docela jiného než metafora, slovo se při metonymii nepřenáší, nýbrž se ho užívá ve vlastním významu o tom, co je jeden ze znaků věci, která se má zvláštním způsobem. Velký gatsby tropy a figury Velky Gatsby Francis Scott Fitzgeral LittleRatur . Tropy a figury a jejich funkce výňatku. metafora < nabyly inkoustové barvy - taky by se dalo považovat za nazvání opisem < omezovala se na útoky z boku Přirovnání < jako zlobný diamant Hyperbola < Velký pokoj byl plný lidí, V životě jsem neslyšela nic tak sobeckého. gradac • tropy a figury a.