Home

Typ krajiny

Povrch ČR je tvořen několika typy krajin v závislosti na nadmořské výšce. •roviny, nížiny (do 300m n. m.) •pahorkatiny (300 - 600m n. m.) •vrchoviny (600 - 900m n. m.) •hornatiny (nad 900m n. m. TYPY KRAJINY Typy krajin Podle nadmořské výšky Podle využití Základní oblasti Země Rovina Pahorkatina Vrchovina Hornatina Zemědělská krajina Lesní krajina Rekreační krajina Městská krajina Průmyslová krajina Těžební krajina Tropy Subtropy Mírný pás Savana Step Polopoušť Poušť Tundra Polární pustiny Nížiny Vysočiny Novomlýnské nádrže Povrch České. V České republice jsou zastoupeny tři typy matric: krajiny nížin, které se v celkové kompozici jeví jako otevřené krajiny (22 % území) krajiny vrchovin a členitých pahorkatin (cca 46 % území) výjimečné typy krajin (cca 5 % území krajina stala sídelní, a tedy člověkem osvojená, se tak ukázalo jako vhodné souhrnné označení jednotlivých sídel-ních typů krajin. V České republice tak jsou vymezeny tyto rámcové sídelní typy krajin: 1. Stará sídelní krajina Hercynika1) a Polonika - krajina je nepřetržitě osídlena od neolitu Typy krajiny.

 1. Typy přírodní krajiny (3 strany). Ve čtvrté kapitole čtenář najde celkem 10 map zpracovaných v měřítku 1 : 500 000, včetně nově publikovaných map pojednávajících o geologické stavbě a geomorfologických poměrech. V rámci mapy přírodní krajiny bylo vymezeno na 271 typů
 2. Typy krajiny Author: Notebook Created Date: 7/23/2013 7:01:54 AM.
 3. Typy krajiny Přetahování V přetahování přiřazuješ pojmy k obrázku, určuješ slovní dvojice nebo rozhoduješ, které číslo je větší či menší
 4. .) Krajina nejblíže polárním.

TYPY KRAJINY - zsmsstoky

Typy krajin, krajinný ráz Krajinná typologie • Přírodní krajiny - Tundra, tajga • Azonální krajiny -Mokřady - Krasové krajiny - Pískovcové krajiny - Žulové krajiny - Nivní krajiny • Kulturní krajiny - Lesohospodářské -Zemědělské - Sídelní (urbanizované) - Vesnické -Průmyslové -Těžebn SPOZNAJ TYP KRAJINY subtropická krajina tajga púšť (polopúšť) SPOZNAJ TYP KRAJINY step (pusta) horská krajina tundra. ÚLOHA Podľa mapy urči, ktoré typy krajín nájdeš: •na Pyrenejskom polostrove •na Kryme •na Islande •na Balkánskom polostrove •na Britských ostrovoc TYPY KRAJINY - Krajiny podle nadmořské výšky Hladina moře má nulovou nadmořskou výšku. Od hladiny moře se zvedá pevnina. Podívej se na hladinu moře. Nejníže k moři jsou nížiny. Nížiny jsou často velmi úrodné. Pahorkatina Vysočina Na vysočině se často pěstují brambory

Typy krajiny - skolakov

Typy krajin České republiky. 14. 04. 2008. Vyučovací hodina je založena na vyhledávání a třídění informací z textu do tabulky v pracovním listu a na následné interpretaci získaných informací. Tato hodina je součástí širšího tematického celku Přírodní poměry ČR a měla by navazovat na dílčí témata Geologický. Krajinné typy Krajina vytváří každé území a podle uspořádání znaků, které ji vytváří, jejich vztahů a měřítka, lze rozlišit mnoho typů krajiny. Za základní typy můžeme považovat krajinu přírodní a krajinu kulturní Z toho důvodu existuje typ krajiny, který se nazývá lesozemědělský. Specifickým typem krajiny je krajina bez vymezeného pokryvu. To znamená, že byl do krajiny udělán tak veliký zásah, že nelze určit, k čemu původně sloužila, ale na druhou stranu se nejedná ani o zastavěnou plochu TYPY KRAJIN. Krajina je reálně existující výsek krajinné sféry obsahující části jednotlivých geosfér. Každá krajina má svou geografickou polohu a rozlohu a jednotlivé typy krajin se vzájemně odlišují. Každá krajina má svou dynamiku, která se neustále mění a která je výsledkem působení řady přírodních a. Typ krajiny. Vyber z nabídky typ krajiny podle využívání člověkem. Pak stiskni KONTROLA. lesnatá městská průmyslová venkovská zemědělská. lesnatá městská průmyslová venkovská zemědělská. lesnatá městská průmyslová venkovská zemědělská. lesnatá městská průmyslová venkovská zemědělská. lesnatá městská.

Atlas krajiny ČR - Ministerstvo životního prostřed

a) Krajinná ekologie, krajina (definice, typy krajiny, stabilita krajiny) Stahuj tisíce našich maturitních otázek bez reklam a starostí. Definice krajinné ekologie. = Krajinná ekologie je věda zabývající se vazbami mezi biocenózou a biotickým prostředím, zkoumá vztahy mezi jednotlivými přírodními složkami a celkově. typy dělit na mnoho krajinn ýc h sub typ Ct. Pan evrop­ ská kl asi fika ce nemo hl a obsá hnout některé regio­ ální neb o umě é krajiny, ani pásovitě či lineárně rozšíře né pobřež í a poříční typy krajin , kter ne mož né vyjádřit v da ném měřítku mapy. Nevěnuj Typy krajiny podle vlivu člověka. Typy krajiny, její historický vývoj a změny Krajinných typologií existuje celá řada, je to účelové členění krajiny do typů podle oborové potřeby jednotlivých uži-vatelů krajiny. Proto nelze považovat krajinnou typologii za definitivně a jednoznačně vymezenou

This is an online quiz called Typy krajín svet (biomy) There is a printable worksheet available for download here so you can take the quiz with pen and paper. From the quiz author. Poznáš hlavné typy krajín (biomy) vo svete? This quiz has tags. Click on the tags below to find other quizzes on the same subject. svet Anotace; Typologická mapa přírodní krajiny v tomto měřítku znázorňuje rozmístění jednotlivých typů přírodních krajinných jednotek podle skupin jejich taxonomického zařazení

Významné krajinné prvky. Zvláštní kategorií obecné ochrany přírody jsou významné krajinné prvky (VKP). Zákon definuje VKP jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotnou část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Rozlišuje dva typy významných krajinných prvků Typy krajín, kontinenty, svetadiely, oceány, planéty... Úvod . Vitajte! Aj vás, tak ako mňa zaujímajú typy krajín na Zemi, planéty Slnečnej Sústavy...? Tak potom ste tu na správnom mieste. Dúfam, že sa vám na mojej stránke bude páčiť a že sa z nej aj niečo naučíte. Portrét. nité typy krajiny jako jedinečný, bohatý palimpsest: vrstvy různých časových období v bezprostředním sou-sedství současných krajinných struktur připomínají tahy mnoha malířských štětců na starověkém plátně (Mücher et al., 2003). Krajina nikdy nebyla a nebude statickým objektem

Typy krajin

VY_32_INOVACE_629 -Typy krajiny - PR. Odkazy. VY_32_INOVACE_629 - 2 [PPT, 9 MB] VY_32_INOVACE_629 - 1 [DOCX, 100 kB] Zodpovídá: PaedDr. Zdeňka Konupková. Vytvořeno / změněno: 28.10.2013 / 28.10.2013 Typy krajín - vegetačné pásma Vegetačné čiže rastlinné pásma v Európe určuje charakter podnebia, ktoré významne ovplyvňuje rozšírenie pôd, rastlinstva a živočíšstva. Vytvára sa pásmovitosť typov krajín s rastúcou geografickou šírkou, ako aj vegetačná stupňovitosť spôsobená zmenou nadmorskej výšky Krajina v okolí domova. Žák: - sestaví jednoduchý plán místa, kde žijeme. - používá základní mapové značky. - orientuje se v okolí podle světových stran. - umět používat mapu a kompas pro základní využití. - seznámí se s moderními orientačními elektronickými. zařízeními. - znát využití krajiny v okolí Typ krajiny v tropickém páse, jsou to pastviny býložravých zvířat: 5. V celém tropickém pásu je podnebí, co se týče teplot nej... 7. Typ krajiny v tropickém pásu, kde je celý rok nedostatek srážek: 8. Tropický podnebný pás se na Zemi rozkládá kolem: 9. Pouště jsou oblasti, kde je podnebí nejteplejší a co se srážek. Fáze vývoje civilizace, krajina, typy krajiny. Titulka > Modul články >. Předškolní vzdělávání Základní vzdělávání Zák. umělecké vzdělávání Speciální vzdělávání Gymnaziální vzdělávání Odborné vzdělávání Jazykové vzdělávání Neformální vzdělávání. Zobrazit na úvodní stránce článků

Kazachstan, dlhý tvar Kazašská republika, je štát v strednej Ázii.Bývalá republika ZSSR, teraz člen SNŠ.Hraničí s Uzbekistanom, Kirgizskom, Turkménskom, Ruskom a Čínou.V Kazachstane sa nachádza kozmodróm Bajkonur.. Patrí k najrozsiahlejším štátom na svete a je územne najväčším vnútrozemským štátom, ale väčšina územia je veľmi riedko osídlená Step (krajina) Step je trávnatý bióm mierneho podnebného pásma s výrazne kontinentálnou klímou, kde je vegetačná doba kratšia ako 120 dní. V týchto oblastiach sa rozkladá na celkovej rozlohe viac ako 9 mil. km². Tunajšie podnebie sa vyznačuje horúcimi letami a chladnými zimami Krajinné pásy a přírodní krajiny v Evropě . V Evropě existují čtyři krajinné pásy (arktický, subarktický, mírný a subtropický) a řada přírodních krajin.. Arktickému pásu, pro nějž jsou příznačné trvale nízké teploty a jen málo srážek, náleží Severní ledový oceán a ostrovy asi nad 70° s. z. š..Přírodní krajinou je zde trvale nehostinná polární. TYPY KRAJÍN NA ZEMI. v miernom pásme sa na Zemi vyskytujú tieto typy krajín: 1.stepi - - sú to rozsiahle trávnaté porasty ( na jar- zelené, v lete - vysychajú) v časti mierneho pásma, kde spadne malé množstvo zrážok - výskyt - v oblastiach vo východnej Európe. strednej Ázii. Severnej Amerike = prérie (medzi rieko

25. Přírodní krajiny :: Zeměpisný we

Příměstská krajina a její typy - esej. Charakteristika: Práce byla vytvořena do předmětu Zeměpis a věnuje se popisu tzv. příměstské krajiny - specifického útvaru zástavby, která přišla až s novověkou moderní zástavbou. V práci jsou představeny základní typy příměstské krajiny jako sídlištní, doplňková. Krajiny. Pět pravidel jak nakreslit krajinu: :) 1. Rozvrhněte si kresbu: Vůbec nezáleží na tom, jaké pomůcky si ke kreslení zvolíte, jaký formát použijete nebo jaký typ krajiny se zrovna chystáte zachytit. Nachystat si předem více či méně konkrétní představu, jak by finální výtvor měl vypadat, ale není nikdy na škodu

Topný obraz - Zimní krajina - Infrapanely

Typy krajin České republiky - RVP

9. Typy a tvary reliéfu, jejich využití v praxi. Vhodné morfologické podmínky (reliéf) jsou často nezbytným předpokladem možnosti využití území pro různé stavební účely, volbu tras liniových staveb, lokalizaci vodních nádrží, přehradních hrází aj., a proto je jejich hodnocení nezbytnou součástí geologického průzkumu EKOLOGIE 13. TYPY KRAJINY . Přírodní krajina Rozlišujeme: - přírodní krajina bez hospodářského využití - oblasti s podmínkami pro život nepříznivými (----- Charakteristika oblasti. Pavlovské vrchy, ze všech stran obklopené úrodnými vinicemi, patří se svými bělostnými vápencovými skalami, kvetoucími kosatci na sluncem ozářené skalní stepi, dubovými háji, zříceninami gotických hradů, jedinečnou architekturou historického Mikulova i vinnými sklepy v okolních obcích k nejznámějším a nejnavštěvovanějším místům.

Typy krajiny, její historický vývoj a změny Krajinných typologií existuje celá řada, je to účelové členění krajiny do typů podle oborové potřeby jednotlivých uži-vatelů krajiny. Proto nelze považovat krajinnou typologii za definitivně a jednoznačně vymezenou. Uvedeme si je Typy přirozených lesních porostů světa se v názvosloví mohou částečně lišit. Horizontální Fragmentace krajiny a její problémy. Krajina v rukách člověka. Územní systém ekologické stability (ÚSES) O smyslu vytváření a ochrany ÚSES a veřejném zájmu, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát..

PŘÍRODNÍ KRAJINY TROPICKÉHO PÁSU - PL Tento pracovní list vypracuj až po zhlédnutí přiložených prezentací, vlep nebo přepiš si ho do sešitu a odešli do 11. 5. na adresu nenahlova@zs-sever.cz V tropickém podnebném pásu se nacházejí TROPICKÉ deštné LESY, SAVANY, pouště a POLOPOUŠTĚ cílových charakteristik pro jednotlivé typy oblastí a poža-davků na využití krajiny v souladu s Evroou úmluvou o krajině. Ve smyslu této úmluvy měla cílová charakteristika krajiny akceptovat přání a požadavky obyvatel týkajících se charakteristických rysů krajiny, v níž žijí, formulované pr

Krajinný ráz - Wikipedi

Typy kulturní krajiny. Kulturní krajinu lze rozdělit do čtyř typů: krajina lesohospodářská, zemědělská, těžební a sídelní. Lesohospodářská krajina - převládá v ní les, který člověk využívá, vysazuje a ošetřuje.Lze ji pochopit a charakterizovat jako užitečné lesní plantáže k pěstování dřeva ke stavebním a jiným účelům, čemuž zcela odpovídá i. Morfologické typy vodních toků Přirozené morfologické typy našich potoků a řek. Přírodní vodní toky, nezasažené technickými úpravami, popisují morfologické typy.Tyto typy se uplatňují hlavně podle průtokového režimu vodního toku, polohy úseku v povodí, tvaru údolí, podélného sklonu a vlastností zemin nebo hornin, v nichž se koryto vyvíjí CENIA/cenia_typologie_krajiny: typy krajiny CENIA/cenia_typy_pud: klasifikace půdních typů podle TKSP a WRB 2006 CENIA/cenia_uhli: vybavenost budov topením na uhlí CENIA/cenia_urady: hranice působností finančních, matričních a stavebních úřadů CENIA/cenia_vetrne_elektrarn Zemědělská krajina zaujímá více než třetinu rozlohy České republiky. O její budoucí podobě rozhoduje od května tohoto roku především zemědělská politika Evroé unie. Jak ale dokládají odborné studie i výsledky monitoringu běžných ptačích druhů, dochází v zemích EU k trvalému snižování početnosti ptáků vázaných na zemědělskou krajinu - od roku 1980.

Štáty. EÚ nebola vždy taká veľká ako dnes. Prvými euróymi krajinami, ktoré sa v roku 1951 zapojili do hospodárskej spolupráce, boli Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko a Holandsko. Do tejto spolupráce sa počas nasledujúcich rokov rozhodli zapojiť aj ďalšie krajiny en . V Únii je v súčasnosti 27 krajín. 1. Při hodnocení role člověka v dynamice krajiny lze rozlišit 5 krajinných typů: přírodní krajina. obhospodařovaná krajina. obdělávaná krajinu. příměstská krajina. městská krajina. / Braniš, Martin a kol.: Výkladový slovník vybraných termínů z oblasti ochrany životního prostředí a ekologie Jaké typy krajiny známe? A jak ji můžeme zakreslit? Moudronos nám ukáže mapy, seznámí nás s podnebím, počasím i s teplotami. Podíváme se na řeky a dozvíme se, jak můžeme o krajinu kolem sebe pečovat

Linz - adventní - PRAGOTOUR PLUSLuvizemě

Krajina Česká republika - Tematický atlas Pedagogická

 1. Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici
 2. Typy krajín; Vlajky; Oblíbené odkazy Zahlasujte za svojich nových sedem divov sveta- tu na tejto strá.
 3. Procvičujte si poznávání pohoří, hor a nížin na mapě. Po najetí myšÍ na smajlíka se zobrazí název pohoří nebo nížiny
 4. V. Cílek a J. Kopecký označili soubor živých a neživých složek krajiny vázaný na specifický typ pískovcového georeliéfu jako pískovcový fenomén, který definují jako osobitý vzhled, zvláštní půdní, vegetační a faunistické poměry a především celá škála stanovišť, která se vymykají z rámce běžné krajiny

Zeměpisný web Daniela Svobody - EDUCAnet Ostrav

 1. Krajina. Úkoly a test v prezentaci pro práci na PC nebo společnou práci ve třídě na interaktivní tabuli. Žák může využít materiál i doma k samostatnému nastudování tématu, např. v případě absence v době probírání učiva. porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na.
 2. Ministerstvo životního prostřed
 3. Typy krajin KNIHOVNA Zdroj [4] Zdroj [5] Zdroj [6] Zdroj [7] Obr. č. 1 Obr. č. 4 Obr. č. 3 Obr. č. 2 KNIHOVNA Základní typy kulturních krajin z hlediska způsobu využití a funkce: Kulturní krajiny Obhospodařované Obdělávané (kultivované) Příměstské krajiny Lesní krajiny Pastevecké krajiny Zemědělské krajiny (pole, louky.
 4. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, veřejná výzkumná instituce (dále VÚKOZ) je veřejnou výzkumnou institucí, zřízenou k 1. 1. 2007 Ministerstvem životního prostředí ČR dle zákona č. 341/2005 Sb. za účelem výzkumu všech typů krajiny a souvisejících environmentálních rizik, výzkumu biologické rozmanitosti a její ochrany, odborné.
 5. Příroda a krajina CHKO Český les Zde si můžete prohlédnout fotografie přírody a krajiny Chráněné krajinné oblasti Český les. Jsou zde fotografie bioty (fauna a flora), maloplošně zvláště chráněných území (rezervace a památky), vodních toků a ploch apod

A. PRACOVNÍ VÝKLADY. 1. Čtvrtý základní krajinný typ podle stupně antropogenní přeměny. Krajina hustě osídlená s heterogenní mozaikou zastavěných ploch, obdělávaných prostorů, zbytků izolovaných přírodních ekosystémů a hustou sítí koridorů; krajina jemně zrnitá s maximální hodnotou mozaikovitosti a fragmentace; vysoké množství introdukovaných druhů a. Zemědělská krajina. Současný člověk, Podobným příkladem, který je dokonce považován typ zemědělství, je nomádské pastevectví, což je migrační chov koz a ovcí na velkých plochách s velmi nízkou produkcí biomasy, dodnes tradovaný ve střední Africe a Asii. Nomádi neobdělávají půdu a ani se nezabývají. Národní přírodní rezervace Soos, vyhlášená v roce 1964, se nachází nedaleko Františkových lázní. Je známá především svými rozsáhlými rašeliništi, mokřady, mofety a minerálními prameny. Pestře zbarvenou rezervaci připomínající měsíční krajinu je možné navštívit v průběhu celého roku

Modelová železnice - Tvorba krajiny. dieselová loko T334.001 ČSDBW41638 4 999,- Kč; Set patrových vozů včetně řídícího DB-AGRO7415 Lesostep - krajina s úrodnou půdou. Králík, kozy, ovce a koně. Poušť - neúrodná krajina. Velbloud, štír a hadi. Tropický deštný les - velké množství srážek bujná vegetace. Hmyz, plazi, orangutan a tygr. Sdílet Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin Typ prohlubování kvalifikace. Zvláštní odborná způsobilost. Cíl. Obecná ochrana přírody a krajiny, Zvláštní územní ochrana, Zvláštní druhová ochrana, Natura 2000, Některá omezení vlastnických práv, finanční příspěvky, Státní správa ochrany přírody a krajiny, účast veřejnosti, Mezinárodní úmluvy a.

Krajina je to, co vidíme kolem sebe Krajina je část zemského povrchu, který se liší od svého okolí Krajina je dána svým horninovým podložím, půdou, tvary reliéfu, faunou a flórou, podnebím a v podstatné míře intenzitou vlivu člověka a jeho činnosti. Vývoj krajiny je poznamenán vzájemným působením těchto složek Úžasné fotografie krajiny - montáž z potravin! Anglický fotograf Carl Warner vytvořil sérii fotografií, k jejichž realizaci použil pouze potraviny. Tzv. foodscapes představuje podmořské jeskyně, lesy, pláže, slunce i vodopády za využití ovoce, zeleniny a sýrů.. Vypravme se na exkurzi do zničené krajiny severních Čec Subtropická krajina •Pokrývají pouze okrajová území na severu Afriky podél Středozemního moře •Typické dřeviny: duby, palmy, cedry •Vlci, lišky, kozorožci •Na zimu se sem stěhují některé druhy ptáků (čáp bílý) •Mírná deštivá zima a horké suché lét Slovinsko: Země moře a nedotčené krajiny. 6. 4. 2016, 8:00. Slovinsko dávno není jen tranzitní zemí na cestě na Jadran. V dnešní době nabízí jedinečné možnosti pro strávení neopakovatelné dovolené nejen u moře, ale také v nedotčené přírodě. Zavítejte do země, která je pro svou zeleň a nádhernou krajinu.

Plexisklo obraz Jezero Krajina Vodopád je pevnou podobou tisku, zárukou kvality a jedinečnou dekoraci pro váš interiér! Pokud hledáte něco originálního je Plexisklo obraz Jezero Krajina Vodopád řešením pro vás. Parametry. Styl: Moderní. Typ Popis produktu. Pokud hledáte nápady na vyzdobení bytu, pak určitě využijte pokrokovou formu Plexisklo obraz Hora Jezero Krajina. Jedná se o inovativní výrobek, který se vyznačuje vynikající kvalitou zpracování a velkou estetickou hodnotou Anotace: DUM seznamuje žáky s jednotlivými krajinnými typy v České republice. Klíčová slova. přírodní krajina, kulturní krajina, devastace, ekosystém, monokultura, lužní les, výškové vegetační stupně. Relevantní materiály. Další materiály autora. Další materiály stejné kategorie. Další materiály školy Typy přírodní krajiny. Informace o publikaci. Typologická mapa přírodní krajiny v tomto měřítku znázorňuje rozmístění jednotlivých typů přírodních krajinných jednotek podle skupin jejich taxonomického zařazení. Jednotky jsou při tomto rozlišení definovány na základě vláhově energetické bilance (reflektované.

Evropa - podnebí a přírodní krajiny. (kliknutím zvětši obrázek) Větší část Evropy leží v severním mírném podnebném pásu. Pouze jižní Evropa okrajem zasahuje do subtropického pásu a nejsevernější oblasti Evropy do subarktického a arktického pásu. Z evroé pevniny bývá nejtepleji v létě na jihozápadě ve. Fotografie krajiny a přírody. Vítám Vás na stránkách věnovaných. fotografiím krajiny a přírody střední, západní a severní Evropy. Budu rád, pokud zde naleznete. fotografie, které Vás zaujmou. Některé z krás České republiky. můžete nalézt na níže uvedeném. projektu několika autorů f. historické typy sídel a je jich plužin, jako vy jádření osy úrodné starosídelní krajiny - zemědělsky marginální, neúrodné, osídlené v novověku, jako druhá vůdč fytogeografické členenie: dubová zóna : flyš. oblasť. sopečná oblas Dřeviny chápeme jako symboly kulturní a přírodní krajiny. Samozřejmě si najdou i své odpůrce, kterým se nelíbí, že dělají nepořádek, nebo zabírají prostor. Ve stále parnějším létě ale stín těchto zelených velikánů každý ocení

NA RYBÁŘSKÉ LODI - PADYÁSEKCyklostezka Kardašova ŘečiceLIŠKA NA LOVU - KÜHNEL HKRKONOŠE SNĚŽKA - KOZÁK

Fototapety Příroda a krajiny 100% ekologické Online konfigurace Pomůžeme vám vybrat si vzor Objektivy pro krajinu. Product List. Filter. Produkty v akci. Produkty skladem. Seřadit podle. Relevantnosti Názvu Ceny (od nejnižší po nejvyší) Ceny (od nejvyší po nejnižší) Nejprodávanější problematikou ochrany krajiny obecn ě a dále, podrobn ěji, podle jednotlivých typ ů krajinných ekosystém ů, chrán ěnými územími a druhovou ochranou. P ředkladatel si je v ědom, že moderní ochrana p řírody je uskute čnitelná pouze promyšlenou kombinací legislativních