Home

Zákon stálých poměrů slučovacích

4 - Zákon stálých poměrů slučovacích objemových (CHE

 1. Kompletní stránku, další videa, řešené příklady a testy z MATEMATIKY, FYZIKY a CHEMIE najdete na:https://isibalo.com/Pokud budete chtít, můžete nám dát.
 2. · Zákon stálých poměrů slučovacích Hmotnostní poměr prvků či součástí dané sloučeniny je vždy stejný a nezávislý na způsobu přípravy sloučeniny. Zákon byl formulován nezávisle Proustem a Daltonem (1799)
 3. Zákon stálých poměrů slučovacích poprvé formuloval J. L. Proust (1799). K témuž zákonu dospěl nezávisle na J. L. Proustovi ve stejné době také J. Dalton, podle kterého tento zákon bývá též označován jako 1. zákon Daltonův. Byl odvozen na základě rozboru velkého počtu sloučenin, u nichž byl určován hmotnostní.
 4. Zákon stálých poměrů slučovacích. -%. Chemické výpočty. YouTube. Isibalo. 37.8K subscribers. 4 - Zákon stálých poměrů slučovacích objemových (CHE - Chemické výpočty) Watch later. Share

1) Zákon stálých poměrů slučovacích: Hmotnostní poměr prvků či součástí dané sloučeniny je vždy stejný a nezávislý na způsobu přípravy sloučeniny (J. L. Proust 1799), např. ve vodě je poměr hmotností kyslíku a vodíku vždy roven osmi: 100g H 2 O = 11,19g H 2 a 88,81g Zákon stálých poměrů slučovacích. splněno - % Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 3 min . Alternativní název -% Závislost složení -% Spustit test. Podrobnosti o látce. Celkové hodnocení (1 hodnotící) 80%. Tvé hodnocení (nehodnoceno Zákon stálých poměrů slučovacích (Proust 1799) Hmotnostní poměr prvků nebo součástí dané sloučeniny je vždy stejný a nezávisí na způsobu přípravy sloučeniny. Např. voda H2O má hmotnostní poměr mezi prvky O = 16 a H2 = 2, tedy 16 : 2, po zkrácení 8 Zákon násobných poměrů slučovacích je chemický zákon, který říká, že . pokud spolu dva prvky tvoří více sloučenin, pak hmotnosti jednoho prvku, který se slučuje se stejným množstvím druhého prvku, jsou vzájemně v poměrech, které je možné vyjádřit malými celými čísly.. Formulace tohoto zákona je připisována Daltonovi a Richterovi Zákon objemových poměrů slučovacích (též zákon stálých poměrů objemových) je chemický zákon, který říká, že . plyny se slučují v jednoduchých poměrech objemových.. Např. z jednoho objemu kyslíku a dvou objemů vodíku vzniknou dva objemy vodní páry.. Formulace tohoto zákona je připisována Gay-Lussacovi

2 - Zákon stálých poměrů slučovacích (CHE - Chemické

Zákon stálých poměrů slučovacích platí. 5. Na příkladu CO a CO 2 ověřte platnost zákona násobných poměrů slučovacích. A st r (O) = 15,9994, A st r (C) = 12,011. Řešení: CO CO 2 C : O C : O 12,011 : 15,9994 12,011 : 31,9988 1 : 1,332 1 : 2,664 1 Jedná se o zákon Stálých poměrů slučovacích tzv. první Daltonův zákon, který říká, že hmotnostní poměr prvků nebo součástí dané sloučeniny je vždy stejný a nezávisí na způsobu přípravy sloučeniny. Jako příklad bych uvedl vodu H 2 O, kde hmotnostní poměr mezi prvky je O=16g/mol a H 2 =2g/mol. Po zkrácení.

Atomistická teorie (Dalton, 1803) • Zákon stálých poměrů slučovacích: hmotnosti prvků tvořících čistou látk Zákon objemových poměrů slučovacích (též zákon stálých poměrů objemových) je chemický zákon, který říká, že plyny se slučují v jednoduchých poměrech objemových. Např. z jednoho objemu kyslíku a dvou objemů vodíku vzniknou dva objemy vodní páry. Formulace tohoto zákona je připisována Gay-Lussacovi Ověřte, zda pro oxid siřičitý platí zákon stálých poměrů slučovacích. Řešení: Hmotnostní poměr S : O v SO2 připraveném oběma uvedenými způsoby 48,09 50,05 = 1,002 a = 1,002 (96,09 - 48,09) (100 - 50,05) je stejný a pro SO2 platí zákon stálých poměrů slučovacích

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ ZÁKONY - Ostravská univerzit

Zákon stálých poměrů slučovacích je chemický zákon, který říká, že. hmotnostní poměr prvků nebo součástí dané sloučeniny je vždy stejný a nezávisí na způsobu přípravy sloučeniny.. Formulace tohoto zákona je připisována Daltonovi a Proustovi.. Tento zákon bylo možné objasnit pouze na základě atomové teorie stavby látky, podle které je hmotnost prvku. Zákon stálých poměrů objemových (týká se jen plynů): Objemy plynných látek jsou při chemických reakcích v poměru malých celých čísel. Mol každé plynné látky zaujímá při teplotě 0 °C a při tlaku 101 325 Pa objem přibližně 22,4 litru Protože musí platit zákon stálých poměrů slučovacích vynásobíme obě čísla číslem . Po dosazení indexů do obecného vzorce sloučeniny nám vyšel empirický vzorec Fe 2 O 3 1,25 56 70 x 1,875 16 30 y 1 1,25 1,25 x 1,5 1,25 1,875 y x 1x 2 2 y 1,5x 2 3 Zákon stálých poměrů slučovacích: hmotnosti prvků tvořících čistou látku jsou k sobě vždy ve stejném poměru, bez ohledu na to jakým způsobem látka vznikla. Některé prvky spolu vytvářejí více sloučenin (např. C & O: CO a CO2; N & O: N2O, NO, NO2, atd.) Zákon objemových poměrů slučovacích (též zákon stálých poměrů objemových) je chemický zákon, který říká, že . plyny se slučují v jednoduchých poměrech objemových. Např. z jednoho objemu kyslíku a dvou objemů vodíku vzniknou dva objemy vodní páry. Formulace tohoto zákona je připisována Gay-Lussacovi

3. Zákon stálých poměrů slučovacích (1799 Proust) - hmotnostní poměr prků či součástí dané sloučeniny je vždy stejný a nezávislý na způsobu přípravy sloučeniny např voda : 4. Zákon násobných poměrů slučovacích (1802 -1808 Dalton) - tvoří-li dva prvky více sloučenin, pak hmotnosti jednoho prvku, kter S teorií chemických ekvivalentů pracoval J. L. Proust, který následně v roce 1799 formuloval zákon stálých poměrů slučovacích. Tento zákon říká, že hmotnostní poměr prvků obsažených v konkrétní sloučenině je vždy stejný. Jinými slovy řečeno, váhový poměr prvků nebo součástí dané sloučeniny je. zákon stálých poměrů slučovacích Hmotnostní poměr prvků či součástí dané sloučeniny je vždy stejný a nezávislý na způsobu přípravy sloučeniny. Zákon byl formulován nezávisle Proustema Daltonem (1799). Příklad: Ve vodě je poměr hmotností kyslíku a vodíku přibližně 8 3. Zákon stálých poměrů slučovacích: Hmotnostní poměr prvků či součástí dané sloučeniny je vždy stejný a nezávislý na způsobu přípravy sloučeniny. 4. Zákon násobných poměrů slučovacích: Tvoří-li spolu dva prvky více sloučenin, pak hmotnosti jednoho prvku, který se slučuje se stejným množstvím prvku druhého

Obecná chemie Pedagogická fakulta Masarykovy univerzit

 1. Roku 1799 objevil zákon stálých poměrů slučovacích a v r. 1803 objevil zákon násobných poměrů slučovacích. Ačkoliv již v 18. století vyslovili někteři badatelé doměnku, že chemické slučování závisí na přibližování nestejnorodých atomů, teprve Dalton vytvořil tzv. atomovou teorii, vysvětlující chemické.
 2. John Dalton zjistil, že zákon stálých poměrů slučovacích platí i v dalších případech, a roku 1802 tento jev označil jako zákon násobných poměrů slučovacích. Dalton předpokládal, že každý prvek se skládá z atomů se stálou hmotností, že různé prvky mají atomy s různou hmotností a že molekuly se skládají z.
 3. Látkové množství a stechiometrické výpočty. --Každý z nás se v úvodu studia chemie učil v nějaké podobě zákon stálých poměrů slučovacích, který pro každý chemický pochod vyjadřuje vyčíslená chemická rovnice: 2H2 + O2 = 2H2O -> dvě molekuly vodíku reagují s jednou molekulou kyslíku za vzniku dvou molekul vody
 4. Zákon zachování hmotnosti; Zákon zachování energie; Zákon stálých poměrů slučovacích; Zákon násobných poměrů slučovacích; Zákon stálých poměrů objemových při slučování plynů; Avogadrův zákon; Daltonova atomová teorie . Další podobné materiály na webu: Základní chemické pojmy - maturitní otázka z.
 5. Loading Pag

Formuloval dva zákony o slučování prvků (Zákon stálých poměrů slučovacích, Zákon násobných poměrů slučovacích). O další spořádání prvků se pokusil v roce 1818 J. J. Berzelius. Setřídil prvky podle jejich chemické reaktivity. Druhou tabulku vytvořil v roce 1829. Vycházela z atomových vah a obsahovala 53 prvků zákon stálých poměrů slučovacích (např. 1g vodíku se sloučí beze zbytku s 8g kyslíku - vznikne 9g vody) atomová hmotnost, dnes nukleonové čísl

Chemie: Chemické výpočty: Zákon stálých poměrů slučovacích

 1. Zákon zachování energie. celková energie izolované soustavy je v průběhu chemické reakce neměnná; Zákon stálých poměrů slučovacích (Proust-1799) prvky se spolu slučují ve stálých hmotnostních poměrech, které nezávisí na podmínkách reakce; Zákon násobných poměrů slučovacích (Dalton
 2. Zákon zachování hmotnosti - hmotnost sloučeniny se rovná součtu hmotnostních prvků, z nichž se skládá. Zákon stálých a násobných slučovacích poměrů - složení chemické sloučeniny, vyjádřené např. hmotnostními zlomky zastoupených prvků, je neměnné. Tvoří - l
 3. Chemické zákony o slučování, obecně platné skutečnosti látkové bilance chemických reakcí; a) zákon zachování hmotnosti (A. L. Lavoisier, M. V. Lomonosov): Hmotnost látek vstupujících do reakce se rovná hmotnosti produktů reakce; b) zákon stálých poměrů slučovacích (J. L. Proust): Hmotnostní poměr prvků ve sloučenině je stálý a nezávislý na způsobu vzniku.
 4. zákon zachování hmotnosti - hmotnost všech reaktantů se rovná hmotnosti všech produktů zákon zachování energie - energie izolované soustavy je během chemické reakce konstantní zákon stálých poměrů slučovacích - poměr prvků nebo součástí dané sloučeniny je vždy stejný, nezávisí na způsobu přípravy sloučeni

3. zákon násobných poměrů slučovacích (Dalton): tvoří-li spolu dva prvky několik sloučenin, jsou hmotnosti jednoho prvku, připadající v nich na tutéž hmotnost druhého prvku, k sobě v poměru malých celých čísel 4. zákon stálých poměrů objemových (Gay-Lussac): objemové poměry plynů při reakci jso Tento objev byl formulován jako zákon stálých poměrů slučovacích. Ke každ mu prvku přiřadil číslo, kter vyjadřovalo, kolikrát má atom prvku větší hmotnost než atom vodíku (=nejlehčí atom) a tomuto číslu se tehdy říkalo atomová hmotnost (dneska nukleonov číslo

Základní chemické zákon

Zákon stálých poměrů slučovacích je chemický zákon, který říká, že. hmotnostní poměr prvků nebo součástí dané sloučeniny je vždy stejný a nezávisí na způsobu přípravy sloučeniny.Formulace tohoto zákona je připisována Daltonovi a Proustovi Zákon objemových poměrů slučovacích (též zákon stálých poměrů zákon stálých poměrů slučovacích (např. 1g vodíku se sloučí beze zbytku s 8g kyslíku - vznikne 9g vody) atomová hmotnost, dnes nukleonové číslo. Joseph John [džousefdžon] T (1856 - 1940) zkoumal katodové paprsky. v roce 1898 prohlásil, že katodové paprsky makromolekul). Stechiometrické zákony (zákon stálých poměrů slučovacích a objemových, zákon násobných pom ěrů, Avogadrův zákon). • Pojednejte o termodynamických zákonech. Vysvětlete nultý zákon termodynamiky, 1. zákon termodynamiky (energie, enthalpie), 2. zákon 1. 1. Historie do objevu elektronu. 1808 Dalton - zákon stálých poměrů slučovacích . John Dalton (1766-1844) 1811 Avogadro - molekula, Avogadrovo čísl

* * * Historie do objevu elektronu 1808 Dalton - zákon stálých poměrů slučovacích John Dalton (1766-1844) 1811 Avogadro - molekula, Avogadrovo číslo Amadeo Avogadro (1776-1856) Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010 Historie do objevu elektronu 1833 - Faradayovy zákony. objevitel chemických zákonů (zákona stálých poměrů slučovacích a zákona násobných poměrů slučovacích), zavedl relativní atomovou hmotnost Ar - vztahoval ji vzhledem k vodíku, sestavil první tabulku vah a prvků, ze slučovacích zákonů odvodil počátkem 19. století jednoduchou atomovou teorii, která se stala. •zákon stálých poměrů slučovacích •nukleonové číslo •Amadeo Avogadro (1811): •pojem molekula •Avogadrovo číslo: 6,022 . 1023 molekul v 1 molu XII 3­10:07 polovina 19. století •J.J.T (1898): •katodové paprsky tvořeny malými zápornými částicemi - nositeli el. proudu v kovech •elektrony •sestavil 1.

ZÁKON STÁLÝCH POMĚRŮ SLUČOVACÍCH 1799 Proust Hmotnostní poměr prvků či součástí dané sloučeniny je vždy stejný a nezávislý na způsobu přípravy sloučeniny Např. ve vodě: m(O) 16 m(H) 2 Tvoří-li spolu dva prvky sloučeniny, je váhový poměr, ve kterém se prvky slučují vždy stejný a nezávisí na podmínkách. b/ Zákon stálých poměrů slučovacích (Proust - 1799) : hmotnostní poměr prvků ve sloučenině je vždy stejný a není závislý na způsobu přípravy dané látky. Pojmy a zákony - skupina • Zákon zachování hmotnosti: Součet hmotností reaktantů je roven součtu hmotností produktů. • Zákon stálých poměrů slučovacích: Prvky se slučují v určitých stálých hmotnostních poměrech. Např. v čisté vodě připadá na kyslík o hmotnosti 8g vodík o hmotnosti 1g

PROUST+DALTON=zákon stálých poměrů slučovacích •poměr prvků je vždy stejný a mají stejný vzorec DALTON=(atomová teorie)=1)atomy jsou nedělitelné a stále stejné 2)atomy nemůžou sami vznikat ani zanikat,mohou se jen přeskupovat a spojova 1. zákon zachování hmotnosti- hmotnost reaktantů se rovná hmotnosti produktů. 2. zákon zachování energie - energie soustavy chemické reakce je konstantní. 3. zákon stálých poměrů slučovacích - poměr prvků nebo součástí dané sloučeniny je vždy stejný, nezávisí na způsobu přípravy sloučenin.[1,2

Chemie: Chemické výpočty: Zákon stálých poměrů slučovacíc

chemické reakce - zákon zachování hmotnosti, zákon stálých poměrů slučovacích různé formy zápisu, vyčíslování bezkyslíkaté kyseliny - názvosloví, vlastnosti, výskyt a použití březen klasifikace CHR podle probíhajícího chemického děje (acidobazické reakce, srážecí reakce, oxidačně zákon stálých poměrů slučovacích, atom, iont, molekula. Základní chemické veličiny - látkové množství, Avogadrova konstanta, molární hmotnost a objem, relativní hmotnost, atomová hmotnostní jednotka. Chemicky čistá látka, prvek, sloučenina, směsi. Metody oddělování slože

Obě tyto zákonitosti (Zákon stálých poměrů slučovacích, Zákon násobných poměrů slučovacích) lze vysvětlit tak, že prvky se skládají z atomů a sloučeniny z molekul - spojení několika atomů Formulace Avogadrova zákona - vlastně hypotézy - se stala jedním ze základních pilířů moderní fyziky a chemie a zajistila jeho jménu nesmrtelnost. Každý student dnes zná a používá při výpočtech jednu ze základních fyzikálních a chemických stálých veličin, konstantu N A, příp O C CO O C CO2 O Obě tyto zákonitosti (Zákon stálých poměrů slučovacích, Zákon násobných poměrů slučovacích) lze vysvětlit tak, že prvky se skládají z atomů a sloučeniny z molekul - spojení několika atomů. Chemický atomizmus Joseph L. Gay-Lussac 1778 - 1850 Amadeo Avogadro 1776 - 1856 Hypotézu atomů potvrdily i. Zákon zachování hmoty: Ve všech chemických procesech celková hmota zůstává nezměněna. Reakce - 0,5 kJ 5,562 · 10-12 kg = 5,56 · 10-6 mg E = m c2 Zákon stálých poměrů slučovacích - nestechiometrické sloučeniny ! Atom - Prvek Molekula - Sloučenin Zákon zachování hmotnosti: Hmotnost všech reaktantů se rovná hmotnosti všech produktů. Tento zákon můžeme parafrázovat několika způsoby. Vyplývá z něj, že atomy se nám reakcí pouze přeuspořádají. Některé částice zaniknou, jiné vzniknou, ale celkový počet atomů jednotlivých prvků musí být zachován

Zákon násobných poměrů slučovacích - Wikipedi

Na chvilku se tomuto zákonu říkalo Proustův. Pro snazší zapamatování se však vžil název zákon stálých poměrů slučovacích. Na Proustovu práci navázal učitel angličtiny John Dalton tím, že zkoumal největší trhlinu v Proustově objevu. Uhlík a kyslík se při reakci slučují ve dvou různých poměrech 26. Zákon o zachování hmotnosti Zákon o zachování hmotnosti Počet atomů vchemické reakci Hmotnost reagujících látek (1) Hmotnost reagujících látek (2) Zákon o zachování hmotnosti Zapamatuj si Chemické výpočty Úlohy Úlohy 1, 2, 3 Úlohy 4, 5 27. Zákon stálých poměrů slučovacích Díky velkému množství multimédií (ilustrace, animace, zvukové nahrávky, videoukázky) pochopíte, co jsou chemické látky, směsi a chemické sloučeniny, jaká je stavba atomu, co je zákon stálých poměrů slučovacích, naučíte se používat periodickou tabulku prvků, řešit chemické rovnice a provádět stechiometrické. Zákon zachování hmoty a energie, zákon stálých poměrů slučovacích. Avogadrův zákon. 2. Atomové jádro a Elektronový obal atomu Složení a struktura atomu. Jádro atomu. Protonové a nukleonové číslo. Nuklidy, izotopy. Radioaktivita. Použití radioizotopů v průmyslu. Jaderná a termonukleární energie Minulý rok přinesl vydání několika původních knižních titulů našich autorů, které jistě zaslouží pozornosti. Patří mezi ně i nová publikace Utajené vynálezy, kterou s podtitulem Záhadní géniové, tajné objevy, zakázané vědomosti vydalo nakladatelství Alpress (Frýdek-Místek 2015, 1. vyd., 304 str.) ve své populární edici Knihy záhad

Zákon objemových poměrů slučovacích - Wikipedi

Zákon stálých poměrů slučovacích: Hmotnostní poměr prvků či součástí dané sloučeniny je vždy stejný a nezávislý na způsobu přípravy sloučeniny. Zákon násobných poměrů slučovacích: Tvoří-li spolu dva prvky více sloučenin, pak hmotnosti jednoho prvku, který se slučuje se stejným množstvím prvku druhého. tímto jsme dokázali platnost zákona stálých poměrů slučovacích a do odpovědi napíšeme: Pro sloučeninu XY platí zákon stálých poměrů slučovacích. • Jaký je při teplotě 20°C a tlaku 100kPa poměr počtů molekul v těchto objemech plynů: 1 dm^3 kyslíku, 0,5 dm^3 vodíku, 4 dm^3, 3 dm^3 HCN a 1 dm^3 C 2 H 6 Proust Joseph Louis - zákon stálých poměrů slučovacích. Dalton John -zákon násobných poměrů slučovacích. Gay-Lussac Louis -v reakci, stejné nebo násobné objemy. Avogadro Amadeo -ve stejných objemech různých plynů je při stejném tlaku a teplotě vždy stejný počet molekul

Co je to zákon stálých poměrů slučovacích

zachování hmotnosti, zákon stálých poměrů slučovacích aj.) 1) Prvky jsou složeny z velmi malých nedělitelných částic - atomů. Atomy jednoho prvku jsou stejné. Atomy různých prvků se liší hmotností a dalšími vlastnostmi Dalton a Joseph Louis Proust formulovali zákon stálých poměrů slučovacích: Váhová množství dvou prvků, jež se spolu bezezbytku sloučí na danou sloučeninu, jsou k sobě vždy v témže poměru, bez ohledu na to, jak velká množství to jsou. Podobnou problematikou se ve stejnou dobu zabýval i Joseph Guy-Lussac, Amedeo Avogadro 1804 - popsán Zákon stálých poměrů slučovacích (John Dalton) Hmotnostní poměr prvků nebo součástí dané sloučeniny je vždy stejný a nezávisí na způsobu přípravy sloučeniny. 1896 - pozorován beta-rozpad (Henri Becquerel

Základní chemické zákony - Web o chemii, elektronice a

Zákon stálých poměrů slučovacích, že se zákon stálých poměrů slučovacích zabývá zákonem stálých poměrů slučovacích a říká se mu zákon stálých poměrů slučovacích Chemie - GChKvantové jevy jsou jevy Chemie - GChVoda dělá kytičky, voda připomínám Chemie - GChKyselina vinná je víně a taky ve. J. L Proust - pokud se prvky slučují, tak jen v celých číslech (Zákon stálých poměrů slučovacích), nezávisle na Daltonovi; Dalton- definoval atom jako základní částici (dále nedělitelná) Rutherford- první konkrétnější představa o vnitřní stavbě atomů →planetární mode Louis Proust - slučování v daném poměru - zákon stálých poměrů slučovacích (F) John Dalton - zákon násobných poměrů slučovacích - více možných poměrů ve kterých se látky mohou slučovat (A) Joseph Louis Gay-Lussac - plyny - stejné nebo násobné objemy (F Ve sloučenině připadá na 1 atom jednoho prvku stejný počet atomů druhého prvku- zákon o . zachování hmotnosti - zákon . stálých poměrů slučovacích. Historie. T . 1897 objevil . elektron. při studiu elektrické vodivosti plynů. Tady je část článku, který jsem našel:--Každý z nás se v úvodu studia chemie učil v nějaké podobě zákon stálých poměrů slučovacích, který pro každý chemický pochod vyjadřuje vyčíslená chemická rovnice: 2H2 + O2 = 2H2O -> dvě molekuly vodíku reagují s jednou molekulou kyslíku za vzniku dvou molekul vody

Základní chemické zákony - musíte znát!!

Zákon stálých poměrů slučovacích → Guy-Lussac 1805 => plyny se slučují ve stále stejných objemových poměrech - tyto poměry jsou ve formě malých celých čísel. N 2 + 3H 2 → 2NH 3. 1mol 3 moly. 22,4l 3·22,4l → 1 : 3 - k těmto zákonům se někdy řadí Daltonova atomová teorie. Jádro. velmi malá část atomu; 10. Dále existuje zákon stálých poměrů slučovacích, ze kterého vyplývá, že prvky či sloučeniny vždy zachovávají stejný poměr reagujících komponent. Osvětlím na příkladu: 2Na + 2H 2 O ==> 2NaOH + H 2 je úplně to stejné jako 4Na + 4H 2 O ==> 4NaOH + 2H 2 Zákon stálých poměrů slučovacích - poměr prvků nebo součástí dané sloučeniny je vždy stejný, nezávisí na způsobu přípravy sloučeniny 1.4 rychlost chemické reakce Reakční rychlost je dána rychlostí úbytku reaktantů nebo přírůstku produktů za časovou jednotku

Daltonův zákon / Chemická poradna / POPULÁRNÍ CHEMIE

- zákon stálých poměrů slučovacích (Proust 1799) - zákon násobných poměrů slučovacích (Dalton 1803) •Daltonova atomová teorie (1808) •1895 - 1927 poznání základní struktury atomu - 1896 H. Becquerel - objev radioaktivity - 1897 J. J. T - objev elektronu - 1901 M. Planck - kvantová teorie Demokritos Dalto O C CO O C CO2 O Obě tyto zákonitosti (Zákon stálých poměrů slučovacích, Zákon násobných poměrů slučovacích) lze vysvětlit tak, že prvky se skládají z atomů a sloučeniny z molekul - spojení několika atomů. Modely atomu Joseph L. Gay-Lussac 1778 - 1850 Amadeo Avogadro 1776 - 1856 Hypotézu atomů potvrdily i. Zákony zachování energie, hmoty, Zákon stálých poměrů slučovacích. klasifikace chemických reakcí: - podle vnějších změn, - podle mechanismu (A,E,P,S),- podle přenosu částice ( H +,e-,),- podle počtu fází, - podle štěpení vazeb (hemolytická a heterolytická

Aplikuj zákon stálých slučovacích poměrů. 14 : 32. 1 : 2,286. 2,286 ∙ 40. Najdeš si poměr, ve kterém prvky reagují a známou hmotnost (dusíku) vynásobíš poměrem prvku neznámé hmotnosti (kyslíku). Nebo příklad můžeš řešit trojčlenkou. 2,286 ∙ 40 = 91,4 g. Sloučí se 91,4 gramů. obtížnost v tomto časovém období objevil francouzský chemik Joseph-Louis Proust tzv. zákon stálých poměrů slučovacích, který pro atomismus znamenal velikou podporu - tytéž chemické slučeniny jsou vždy složeny ve stálých poměrech chemických prvků (resp. atomů) poč. 19. stol Zákon stálých poměrů slučovacích • Francouzský chemik Joseph Louis Proust1799, nezávisle John Dalton (1803) • Složení chemické sloučeniny je neměnné a nezávislé na cestě, již bylo použito k její přípravě • (Pevné látky - ve struktuře časté poruchy, např. v krystalové mřížce, experimentáln ě prokazatelné Zákon stálých poměrů slučovacích, zákon parciálních tlaků (1811) John Dalton (1766- 1844), atomy určují složení látek Kdo potřebuje atomy? vládlo v 18. a 19. století fyzikou, nikoli však v chemii! Dalton John - anglický chemik, 1766-1844.Vysvětlil chem. slučování pomocí atomové teorie. Podal výklad barvosleposti (daltonismu). Daltonovy zákony (slučovací) - vyjadřují stechiometrické poměry při slučování.Jako první D. z. se označuje zákon stálých poměrů slučovacích. ↓Proustův zákon, který nezávisle zjistil i J. Dalton