Home

Základy mineralogie

Kovová vazba Výskyt: •u láteksnízkou elektronegativitou (schopnost atomu ve slouu láteksnízkou elektronegativitou (schopnost atomu ve sloučečenině, nině - základní krystalografické zákony a pravidla - prvky morfologické souměrnosti krystalů - oddělení souměrnosti a krystalové soustavy (osní kříže, základní krystalové tvary, příklady minerálů a sloučenin) Základy mineralogie a geochemie Created Date Systematická mineralogie je část mineralogie, která popisuje a studuje jednotlivé minerály a zařazuje je do přehledného krystalochemického systému. Základem moderní systematické mineralogie je rozdělení minerálů do 10 tříd podle Strunzovy klasifikace nerostů

Systematická mineralogie - prvk

Mineralogie - Digitální učební materiály RV

  1. eralogii Mineralogie je věda zabývající se všestranným studiem
  2. eralogie. Systematická
  3. Přírodopis 4 pro 9. ročník základních škol: Mineralogie a geologie se základy ekologie Učebnice je čtvrtou částí řady učebnic přírodopisu pro 6. - 9. ročník ZŠ a pro nižší ročníky víceletých gymnázií. V souladu s osnovami vzdělávacího programu Základní škola zpracovává učivo zoologie a botaniky
  4. erálech Zajímavá stránka o
  5. eralogie: co je to
Technické obory | Gusev ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ KOTELEN | Antikvariát Chrudim

Bloku Základy geologie kapitoly č. 2 - 10 stručně charakterizují planetu Zemi a její anatomii, litosféru a její základní stavební prvky, jako jsou minerály a horniny, přehled nejdůležitějších pochodů, které litosféru formují a zákonů, které se k její existenci vztahují Z důvodu uzavření knihovny je až do odvolání zablokována možnost zadávání požadavků na výpůjčky. Děkujeme za pochopení Přírodopis 4 : mineralogie a geologie se základy ekologie - - popis, komentáře a veškeré informace o knize Učebnice pro 8. ročník se věnuje biologii člověka, pro 9. ročník geoologii a ekologii. Všechny učebnice mají jednotnou schvalovací doložku MŠMT. Podtitul: Mineralogie a geologie se základy ekologie Autor: Vladimír Černík Rok vydání­: 2004 Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá ISBN: 80-7235-261-X Počet stran: 88..

Učebnice mineralogie pro bakalářské studium na PřF

Naučíte se základy obecné geologie, mineralogie, petrologie, paleontologie a geochemie, ale i aplikovaných oborů jako jsou ložisková geologie, hydrogeologie, inženýrská geologie a užitá geofyzika. Studium zahrnuje i další předměty jako jsou např. chemie, fyzika či statistika, které jsou nutné a svým obsahem i zaměřené. Mineralogie hlavní stránka: Přehled minerálů: achát akvamarín albit ametyst amfibol andradit antimonit apatit aragonit augit azurit baryt beryl biotit cinabarit cínovec diamant drahý opál epidot fluorit galenit grafit granát grosulár halit hematit hnědel chalcedon chalkantit chalkopyrit.

1. Úvod do mineralogie, její rozdělení a význam. 2. Základní pojmy v mineralogii a krystalografii. 3. Reálné krystaly - přirozený vývin krystalových tvarů (habitus minerálů, zákonité a nahodilé krystalové srůsty). Základy strukturní krystalografie. 4. Základy chemické a fyzikální krystalografie. 5 ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie Nestačí vědět, vědění se musí použít Goethe Tato skripta jsou určena pro studenty biologických oborů. Soustředí se na vybrané kapitoly z obecné virologie. Nekladou si za cíl shrnout a podrobně popsat všechny poznatky o virech Název: Mineralogie, petrografie a geologie - učebnice pro 1. a 2. ročník studijních oborů 21-42-6 Dobývání uhlí a 21-43-6 Dobývání a úprava rud a nerudných surovin na středních prům. školách hornickýc Obsahem předmětu je seznámení studentů se základy mineralogie, geochemie a petrografie. Student bude seznámen se základy struktury a morfologie minerálů a s mineralogickým systémem. Dále bude uveden do problematiky geochemie a petrografie magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin Předmět seznamuje studenty se základy dvou vědních disciplín: mineralogie a petrografie. Studenti získají znalosti o krystalické stavbě minerálů, jejich základních vlastnostech, principech klasifikace, genezi a možnostech jejich technického využití. Dále jsou studenti seznámeni s principy vzniku a dělení hornin, jejich.

Mineralogie - minerály, nerosty a hornin

Mgr. Jan BUBAL kurátor sbírkových fondů mineralogie a geologie výzkum a dokumentace výskytů a ložisek drahých kamenů v Českém masívu i ve světě, systematická, technická a aplikovaná mineralogie 481 322 106 +420 778 779 917 bubal@muzeum-turnov.cz Dlouhodobé projekty Geologická podpora archeologických výzkumů Dokumentace a výzkum nerostných asociací Českého ráje a. Horniny Horniny usazené. Usazené neboli sedimentární horniny vznikají pohybem vody nebo větru. Dělí se do dvou skupin, na horniny detritické ( úlomkové ), které se tvoří usazením zrn původních hornin, a chemicko - organické, jako například křída ve známých útesech na jižním pobřeží Anglie, které vznikají z chemikálií usazovaných vodou nebi organických zbytků

Rozdělení pevných látek - FYZIKA 007

2021 Základní škola a mateřská škola Rosice, okres Chrudim- This is a Free Drupal Theme Ported to Drupal for the Open Source Community by Drupalizing, a Project of More than (just) Themes.Original design by Simple Themes.Simple Themes Paleontologickou osvětu mohl uplatnit také v pořadu Na plovárně Marka Ebena a pro širokou amatérskou veřejnost organizuje online Zoom vysílání, kde seznamuje zájemce jednoduchou formou se základy geologie, paleontologie či mineralogie Název: Teoretické základy prognóz nerostných surovin v ČSSR : Sborník prednášek konference k 25. výročí založení katedry ložiskové geologie PřFUK 27.-29. září 1977 Rok vydání: 197

Lidské tělo - Fotoalbum - Smyslová ústrojí - Jazyk

Učebnice mineralogie pro bakalářské studium - obsa

Přírodopis 4 pro 9

ZÁKLADY CHEMIE Klíčové kompetence Očekávané výstupy Průřezová témata Nakladatelství Fortuna Praha 2008. 2 PRO UČITELE Učebnice společně s pracovními sešity jsou koncipovány tak, aby vedle získávání poznat-ků a dovedností v oblasti přírodovědného vzdělávání pomáhaly rozvíjet potřebné klíčov Základy mineralogie a petrologie : Matějka, Holub : 2/2 Z, Zk --G431T84: Teránní didaktický kurz pro učitele geologie : Fajst, Matějka, Holcová -7 dní Z-Začátek stránky. Předměty pro posluchače negeologických oborů a pro veřejnost: Kód: Předmět

Základní Slavík, František, Mineralogie, Praha : Academia 1974 Zamarský, V. et al., Mineralogie a petrografie, VŠB Ostrava 1990 Velebil, Dalibor, Minerály pod. Základy genetiky. Genetika je jednou z nejdůležitějších teoretických věd z hlediska popisu jakékoli živé soustavy.U genetické informace je počátek každého současného živého organismu. Genetická informace určuje budoucí anatomickou stavbu organismu, určuje, jaké látky budou účastníky biochemických a fyziologických procesů v organismu, v neposlední řadě je.

Učební texty o geologii - Česká geologická služb

Kurz rozšiřuje vědomostní základ z neživé přírody - mineralogie a petrologie. Představí základní pojmy z mineralogie, strukturní krystalografie, systematické mineralogie, seznámí studenty s fyzikálními a chemickými vlastnostmi nerostů, s procesy a zákonitostmi vzniku hornin v zemské kůře, genetickým členěním hornin magmatických, sedimentárních a metamorfovaných Studium je doplněno celou řadou rozšiřujících předmětů dle vašeho zájmu, například základy histologie a genetiky, nebo základy geologie a vývoj Země, paleontologie, základy mineralogie a mnoho dalších. Převážná část předmětů je doplněna laboratorními cvičeními a cvičeními v terénu Černík, Vladimír: Přírodopis 4 - mineralogie a geologie se základy ekologie pro žáky základní školy (9., 2004. Cena 77 Kč kapacita 25 účastníků; dvouletý stud. program s předmětovou náplní: 1. roč. Základy astronomie, Nauka o Zemi, Geomorfologie, Mineralogie, Petrografie Genetická mineralogie - základní způsoby vzniku minerálů procesy magmatogenními, sedimentogeními a metamorfogenními. 8. Úvod do petrografie a základní pojmy v petrografii. Základní rozdělení hornin podle jejich vzniku. Horniny magmatické - vznik vyvřelých hornin a jejich rozdělení, diferenciace magmatu, minerály.

Vědomostní test z geologie: Minerály. Test je zaměřen na znalosti minerálů na úrovni základní školy. Obtížnost: nízká. Autor: Pavel Bokr. 1: Co jsou to minerály? Neústrojné různorodé přírodniny tvořící horniny v zemské kůře. Zkamenělé zbytky organismů z minulých geologických dob uchovaných ve vrstvách usazenin Černík, Vladimír: Přírodopis 4 pro 9. ročník základních škol. Mineralogie a geologie, 2010 Černík, Vladimír a kolektiv: Přírodopis 9 pro základní školy - Geologie, ekologie, 2010 Úroveň odborných testů odpovídá ve všech případech obsahu a rozsahu standardů MŠMT pro gymnázia

Nová řada učebnic vychází přepracovaná a doplněná, to vše v souladu s požadavky RVP. Důsledně rozlišuje základní a rozšiřující učivo, reaguje na průřezová témata, zohledňuje mezipředmětové vztahy.Učebnice pro 9. ročník se věnuje mineralogii a geologii se základy ekologie Přírodopis 4 mineralogie a geologie se základy ekologie : pro žáky základní školy (9. ročník) a nižší ročníky víceletých gymnázií Vladimír Černík. Moje hodnocení Zatím nikdo nehodnotil Vladimír Černík, Zdeněk Martinec, Jan Vítek ; [ilustrovali Jiří Petráček, Hana Sokoltová-Zpěváková, Robert Rytina]. OKBB4B052B Základy enviromentalistiky 14/0 KZ 5 3/ZS Mineralogie a petrologie (krystalografie, fyzikální a chemické vlastnosti, geneze a klasifikace, praktické využití) Všeobecnáa historickágeologie (stavbu Země,endogennía exogenníprocesy, regionálnígeologie, historickývývojorganizmů,extinkce Knihu Základy biologie z roku 1995 si můžete vyzvednout ve výdejně v Praze - Holešovicích, nebo ji pošleme přímo k vám

Kurz mineralogie se zaměřením na gemologi

Základní učebnice . Slavík F., Novák J., Kokta J. (1974): Mineralogie. - Academia. Praha. Hejtman, B. (1977): Petrografie. - SNTL/ALFA. Praha. Skript Možná nejvýznamnějším jeho dílem bylo druhé vydání Traité élémentaire de mineralogie (Základy mineralogie, Paříž 1830-1832), jehož druhý díl věnoval popisné mineralogii a v němž pojmenoval řadu nerostů, např. anglesit, bismutit a cerusit. Byl po něm pojmenován minerál beudantit

Přehled základní doporučené literatury. Pokud máte o minerály a mineralogii zájem, neobejdete se bez studia odbornější literatury. ČSAV Praha), tedy populárně psané učebnici genetické mineralogie, jež dosud nebyla nahrazena žádnou modernější česky psanou knihou zabývající se stejným tématem V úvodu každé z části předmětu jsou definovány základní metody a principy mineralogie a petrologie včetně pojmů, interdisciplinárních přesahů a klasifikace těchto předmětů. V mineralogii jsou dále definovány základy principy krystalografie včetně přehledu jednotlivých krystalografických oddělení, dále je podrobně řešena problematika atomové stavby a. Veřejně přístupná databáze výstupů projektů a projektových výstupů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnos Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Geotechnologie. MG431P93 Základy geologických věd . Nejste přihlášeni (Přihlášen í) Titulní stránka. Podpora uživatelů. Knihu Základy astrologie z roku 2016 si můžete vyzvednout ve výdejně v Praze - Holešovicích, nebo ji pošleme přímo k vám

Kniha: Přírodopis 9 pro základní školy Geologie a ekologie Autor: Vladimír Černík Zem. ve vesmiru, vznik Zem. a jeji stavba ś mineralogie (nerosty, horniny, fyzikalni a chemicke vlastnosti, p.ehled nerost.) ś petrologie (vyv.ele horniny, usazene horniny, p.em.n.ne horniny) ś geologicke d.je vnit.ni a vn.j.i ś p.dy ś. Nezávislé Občanské volby Mg.A. Mariana Velčovská Narozena: 1977 Bydliště: Podhradí vzdělání: SUPŠ Uherské Hradiště 1992 - 96 VŠUP Praha 1997 - 2003 Studijní pobyt - Halle, Německo; 2001 Kurzy: 2004 Základy podnikání, Zlín Zaměstnání: 2017-21 OSVČ, Výroba keramiky 2013-17 Mateřská dovolená 2012- 13 Fatra a.s., Referent prodeje - recepční 2012- 11 Imecon. Na objem základní buňky tohoto minerálu připadají 4 atomy Cu, 4 atomy Fe a 8 atomů S, což znamená, že na objem základní buňky připadají 4 vzorcové jednotky (4 x CuFeS2). Počet vzorcových jednotek v základní buňce se zpravidla označuje písmenem Z (v případě chalkopyritu Z=4). Obr. 8. Základní buňka chalkopyritu. 2.3 Všeobecná mineralogie - část 1. Úvod. Tento studijní text, rozdělený do dvou na sebe navazujících částí, obsahuje základy strukturní a chemické krystalografie, morfologické krystalografie a krystalografie fyzikální. 1. Mineralogie a její rozdělení. Mineralogie je věda o nerostech čili minerálech

Peter Bačík, Jana Fridrichová: Spektroskopické metódy v mineralógii - Slovenská mineralogická

Základy mineralogie a petrologie pro posluchače biologi

Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici Mineralogie. Geologická, paleontologická a mineralogická expozice je úvodním oddělením Muzea Českého ráje. Přibližuje jednotlivé procesy, které probíhají na povrchu Země i v jejím nitru a vysvětluje, jak naše planeta funguje. První část expozice se věnuje vrásnění a nejstarší sopečné činnosti na území Českého.

Tomáš Míček, Hans Torwesten, Václav Větvička. 1 490 Kč. 1 341 Kč. -10%. Kniha. Autor v knize popisuje základní možnosti použití drahých kamenů, způsob jejich výběrua jejich ošetřování pro zvýšení léčivých účinků. geologie, mineralogie Mineralogie. Minerály Borů a Cyrilova Řadu vzácných minerálů poskytl pegmatit na Požárově mezi v těsné blízkosti Cyrilova. Proslul zvláště svými železnato-manganatými fosforečnany, jak primárními, tak sekundárními. Z první skupiny to byl hlavně zwieselit a graftonit, v podstatně menším množství sarkopsid a wolfeit.

Přírodopis 4 : mineralogie a geologie se základy ekologie

geologie, mineralogie Přihlašte se nebo registrujte a přidejte si kategorii do oblíbených. Poraďte mi. Pouze skladem. Všechny základní drahé kameny včetně korálů, perel, tektitů a drahých kovů. Jejich vnitřní síla a schopnost působit na lidský organismus. Vydání je doplněné kameny zvěrokruhu a rejstříkem Multimediální učebnice Mineralogie: Lokality podle GPS: Základní kurzy fotografování: Lokality podle turistické mapy: Přírodovědecká fakulta MU: Připravované lokality: Masarykova univerzita: Přehled geologie Českého masivu: Osobní stránka autorů: Autoři a kontakty: Místo pro Váš odkaz: Zajímavé odkazy: Místo pro Váš. Projekt podpořený Evroou unií Firma POLPUR spol. s r. o. byla úspěšná při získávání podpory pro další výzkumné a vývojové... Precizní opracování velkých bloků skla V listopadu 2020 jsme úspěšně dokončili projekt Precizní deterministické lapování. Projekt... Vývoj nástrojů pro rytce V říjnu 2020 jsme úspěšně dokončili projekt Vývoj nových typů.

Jáchymov | CZECH-BAVARIAN GEOPARK

Geologie PŘÍRODOVĚDCE

Základní částice hmoty [upravit | editovat zdroj]. Již od počátku lidské existence vznikaly různé představy o složení hmoty. Potvrzení antické teorie atomu jako základní složky hmoty přinesl výzkum z 19. století, kdy bylo upřesněno, že atom se skládá z elementárních částic - proton, neutron a elektron.Během 20. století byla objevena řada dalších částic a. Mineralogie-vzorky: 990.00 Kč Kolekce hornin,minerálů a ušlechtilých kamenů v kazetě s popisky - určeno pro ZŠ a střední školy. Základní sbírka pro ZŠ - 9 ks (žula,kalcit,pískovec,vápenec,rula,křemen,živec,slída,čedič Základní informace o GEOstezce a patronech. Fotografická soutěž ke GEOstezce. Cca 70 funkčních odkazů na dosavadní GEOstezce (než je přesunu sem dolů) Mineralogie - obecněji; Minerály zblízka - konkrétněji Mikrominerály - lupou a mikroskopem; Geologie - geologické jevy, hornictví apod V roce 2019 se burza konala v Základní škole Brigádníků v Praze 10 dne 26.1.2019. Zhodnocení patnácté amatérské burzy minerálů. Burzy se zúčastnilo 143 vystavovatelů, z toho 8 ze Slovenska, 3 z Polska a 1 z Německa. Burzu přišlo zhlédnout 811 návštěvníků, z toho 249 žáků, studentů či seniorů Mineralogie. Kamenické práce, kameníci Praha, kamenictví, inspekce a znalecké posudky kamene, repase kamenných schodů, Odborná znalost nerostů, jsou pro nás denním chlebem a základní profesní potřebou. Nerosty, minerály a horniny nás obklopují i ve městech, v kancelářích, na ulicích či v restauracích..

Název: Mineralogie, petrografie a geologie pro 1.ročník gymnasi Základy hornické geofyziky. Název: Základy hornické geofyziky - vysokošk. učebnice. Autor: Karel Müller; Libuše Hofrichterov. Minerál (lat., z minera, důl) čili nerost je homogenní přírodní fáze s přesně definovatelným chemickým složením a s vysoce uspořádanou stavbou částic, která je za normálních podmínek krystalická (výjimkou je přírodní rtuť) a která vznikla jako výsledek geologických procesů, případně jako produkt přírodních procesů na jiném kosmickém tělese Přírodopis 4 - Mineralogie a geologie se základy ekologie. 60% 3 2. Hodnotit lze až po přihlášení. základní , aplikované a discipliny hrani čící s jinými v ědními obory . 1.2. Základní chemické discipliny Obecná chemie - sdružuje poznatky a zákonitosti spole čné všem chemickým disciplinám, obsahuje také n ěkteré části vy člen ěné z chemie fyzikální Název: Přírodopis 4 - mineralogie a geologie se základy ekologie pro žáky základní školy (9. ročník) a nižší ročníky víceletých gymnázi.

IV/2019. Cyklus přednášek z mineralogie - 3. přednáška. III/2019. Cyklus přednášek z mineralogie - 2. přednáška. II/2019. Cyklus přednášek z mineralogie - 1. přednáška. III/2018. Vulkanizmus - klubová prezentace. XI/2017 Mineralogie. Výukový materiál shrnující znalosti o nerostech. Stupeň: Základní 2. stupe. Základy mineralogie a petrografie pro zeměpisce / Autor: Zimák, Jiří, 1956- Vydáno: (1998) Mineralogie / Autor: Slavík, František, 1876-1957, a další Vydáno: (1952) Možnosti vyhledávání. Historie vyhledávání; Abecední procházení. Slavík F., Novák J., Kokta J. (1974): Mineralogie. - Academia. Praha. Hejtman, B. (1977): Petrografie. - SNTL/ALFA. Praha. Skripta. Holub, F. V. (2002): Obecná. Mineralogie. Na území CHKO Jizerské hory se vyskytují dvě významné mineralogické lokality. První se nachází na Vápenném vrchu u Raspenavy, odkud je popsáno více než 50 minerálů.. Nejvýznamnější lokalita je na soutoku Safírového potoka a Jizerky, kde se nachází drahokamové odrůdy korundu, zirkony, spinely (pleonast), titanomagnetit (iserin) a další

Muzeum Bílinská kyselka - Biliner Sauerbrunn museum | Mineralogie, geologie, balneologie

1. Vytvořte co nejkrásnější a největší krystalky soli jejich vysrážením z vodních roztoků soli - viz návod zde nebo zde. 2. Vymyslete mnemotechnickou pomůcku nebo hru, pomocí ní by se dala dobře naučit stupnice tvrdosti. Fotogalerie. zde. Zajímavé webové stránky. mineralogie - základní pojmy. mineralogie - vlastnosti. 1. přednáška - Úvod do předmětu Technická mineralogie Technická mineralogie na VŠCHT Praha - SOUČASNOST optická mikroskopie - základní nástroj při studiu materiálů roste význam počítačové obrazové analýzy a kvantitativních měření Mikroskopie materiálů - příklady z poslední dob Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430): 221951491: dobroslav.matejka@natur.cuni.cz: Konzultační hodiny: Předměty Rozvrh Výsledky anket Vypsané práce Vedené práce : Kód: Název: Základy mineralogie: zimní. Geologie a paleontologie Geochemie, mineralogie a nerostných zdroj Kurz Buněčné a molekulární základy imunologie 2021 Kurz je určen pro účastníky doktorandského studia Biomedicíny UK (všech oborů) a další zájemce. Bude probíhat v termínu září 2021-leden 2022

Mineralogie a petrografie - - popis, komentáře a veškeré informace o knize Geologie, mineralogie. Cena s DPH 299,-228,-Cena bez DPH. 208,-Koupit. nebo Koupit zrychleně Nakupujte Základní Počet stran 224 stran Hotovo! Rok vydání 2018 Hotovo! Jazyk Jazyk česky Hotovo! Poznámka:. Mineralogie 1. Kroužek určený pro začátečníky. Poznávání nerostů, základy sběratelství, výlety na naleziště. Volná místa / max. 12 os Doporučené učebnice a skripta. Beazley, M. (1998): Anatomie Země. - Albatros. Praha. Jakeš, P. (1982): Planeta Země.- Mladá Fronta, Praha. Kachlík, V.

Přehled hlavních minerálů - cuni

Platina se v přírodě vyskytuje prakticky pouze ve formě ryzího kovu, i když téměř vždy jsou v menší míře přítomny i další platinové kovy jako rhodium, palladium nebo iridium.Její zastoupení v zemské kůře je velmi malé, odhaduje se, že její průměrný výskyt činí 0,005-0,01 ppm (mg/kg). Koncentrace v mořské vodě je natolik nízká, že ji nelze současnými. Základy mineralogie Kód předmětu KCH/ZMI Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení Úroveň předmětu Bakalářský Rok studia nespecifikován Semestr Zimní: Počet ECTS kreditů 3 Vyučovací jazyk Čeština, Čeština Statut předmětu Povinně-volitelný.

541-0028/22 - Mineralogie a petrografie (M

Základní škola a mateřská škola Dvorce. okres Bruntál, příspěvková organizace . Olomoucká 336, 793 68 Dvorce . Telefon: ředitelna +420 554 745 491, 725 341 086, sborovna 725 340 824. E-mail: info@zsdvorce.c KBI/PHK01 Základy pedologie, hydrologie a klimatologie KBI/QBCU Základy biologie organizmů a geologie (ii) Do zkoušky ústí tyto povinně volitelné předměty a) KBI/GEO05 Praktikum z mineralogie a petrologie b) KBI/GEO06 Praktikum z geologie a geomorfologie c) KBI/GEO07 Terénní cvičení z geologi Mineralogie: - mineralogický systém (rozdělení do základních skupin - hlavní pozornost - základy stratigrafie (stratigrafické zákony, stratigrafická tabulka, stáří geologických útvarů), geotektonické cykly, - stavba a složení Země, - svahové pohyby Vedoucím Ústavu geologie a mineralogie byl prof. O. Gartner. Škola byla tehdy přestěhována do budovy na Úvoze č. 33. Spojením Ústavu železnic a tunelů s Ústavem geologie a mineralogie byl v roce 1954 vytvořena Katedra geologie a zakládání staveb - vedoucí prof. O. Gartner Karty predmětů. INO-HGF > Výstupy > Karty předmětů. Seznam nových nebo inovovaných karet předmětů studijních plánů oboru TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ - prezenční a kombinovaná forma studium bakalářské a navazující magisterské. Dobývání v obtížných podmínkách dolů; ( cz, en

Kategorie Mineralogie / Geologie - Antikvariát 1

Základní údaje. Životopis. Školitel. Obor: Geologické vědy. Obor: Mineralogie, petrologie a ložisková geologie. Témata závěrečných prací (školitel) Historické strusky po zpracování polymetalických rud z vybraných lokalit Českomoravské vrchoviny:. Přírodopis 9 pro základní školy Geologie a ekologie. Vladimír Černík. Zem. ve vesmiru, vznik Zem. a jeji stavba ś mineralogie (nerosty, horniny, fyzikalni a chemicke vlastnosti, p.ehled nerost.) ś petrologie (vyv.ele horniny, usazene horniny, p.em.n.ne horniny) ś geologicke d.je vnit.ni..