Home

Veličiny molekulové fyziky

Základní poznatky molekulové fyzik

jako fyzikální veličiny charakterizující interakci objektů kvantitativně, konkrétní silové zákony, druhý a třetí Newtonův zákon a jak s tím zmíněné učebnice zacházejí Term(odynam)ika a molekulová fyzika - vybudování základních pojmů - (makro)stav, stavové veličiny, rovnováha, teplota - stavové rovnic Podívej se na tabulku na stranách 29 a 30 na důležité veličiny molekulové fyziky - mohou být důležité pro výpočet a pro dotaz. T eplotní roztažnost kapalin a pevných látek Nejen plyny, ale i pevné látky a kapaliny reagují na zvětšení teploty zvětšením vnitřní energie a tím zvětšením energie pohybu molekul Předmět: Molekulová fyzika a termodynamika Katedra/Zkratka: KEF/MFT Rok: 2020 2021 Garant: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.' Anotace: Přednáška a cvičení z molekulové fyziky a termodynamiky v rámci základního kursu fyziky. Přehled látky: 1. Základní poznatky molekulové fyziky : částicová struktura látek, atom a molekula, látkové množství, molární veličiny, částice v.

Molekulová fyzika a termika - Sweb

Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky definice: prvek, izotop, nuklid, látkové množství, molární hmotnost termodynamika - vědní obor zkoumající přeměny energie a tepelné děje molekulová fyzika - zkoumá částicové složená látek, jejich pohyb, síly, které mezi nimi působ Fyzika. Základní poznatky molekulové fyziky. molekula, atom, aniont, kationt. kinetická teorie stavby látek (3 postuláty), důkazy neuspořádaného pohybu částic. částice v silovém poli sousedních částic - graf F = f (r) model pevné látky, kapaliny, plynu, plazmatu. protonové a nukleonové číslo, atomová relativní hmotnost.

Fyzikální veličiny a jejich jednotky, mezinárodní soustava jednotek SI a jejich redefinice, rozdělení fyzikálních jednotek (základní, doplňkové, odvozené, násobky a díly základních jednotek, vedlejší), molekulové fyziky, stavová rovnice ideálního plynu (její různá vyjádření), izotermický, izochorický 1 2.1.7 Molární veli činy I Př. 1: Ur či po čet mol ů látky, která obsahuje 10 25 částic. Př. 2: Ur či hmotnost jednoho molu atomárního vodíku. Př. 3: Ur či zpam ěti hmotnost jednoho molu vodíku H2.Vysv ětli, pro č se hmotnost 1 molu vodíku číseln ě rovná jeho relativní molekulové hmotnosti v gramech. Bude stejn Historický přehled vývoje molekulové fyziky: Dalton (1766-1844) - zákon stálých poměrů sluovacích, hypotéza, že každý prvek je složen ze stejných ástic - atomů. A. Avogadro (1766-1856) - zavedl pojem molekuly, aby vysvětlil fakt, že plyny se sluþuj Veličiny molekulové fyziky, které použijeme při výpočtu: Avogadrova konstanta N A je základní fyzikální konstanta, jejíž číselná hodnota udává počet částic v chemicky stejnorodém tělese o látkovém množství jeden mol. Z experimentálního měření vyplývá, že: \[ N_\mathrm{A}\,\dot{=}\,6{,}02{\cdot} 10^{23}\,\mathrm{mol^{-1}}\, Základní poznatky molekulárně kinetické teorie látek a molekulové fyziky - veličiny molekulové fyziky, kinetická teorie stavby látek, termodynamická soustava, izolovaná soustava, rovnovážný stav termodynamické soustavy, teplota, teplotní stupnice, vnitřní energie, změna vnitřní energie konáním práce a tepelnou.

PPT - 1

12. Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky Zpracoval: Jakub Kuřátko Pojmy termodynamika - vědní obor zkoumající přeměny energie a tepelné děje molekulová fyzika - zkoumá částicové složení látek, jejich pohyb, síly, které mezi nimi působí tepelné jevy výměna tepla mezi tělesy tepelná roztažnost změna skupenství Tepelné jevy zkoumají dvě. Termodynamika je obor fyziky, který se zabývá procesy a vlastnostmi látek a polí spojených s teplem a tepelnými jevy; je součástí termiky.Vychází přitom z obecných principů přeměny energie, které jsou popsány čtyřmi termodynamickými zákony (z historických důvodů číslovány nultý až třetí) Fyzikální veličiny dělíme do dvou skupin: Skalární fyzikální veličiny (skaláry)jsou takové , k jejichž jednoznačnému určení stačí znát jejich číselnou hodnotu. Patří zde hmotnost, čas, tlak, teplota,energie atd. Vektorové fyzikální veličiny (vektory) jsou takové vlastnosti hmotných objektů, k jejich

Molekulová fyzika a termodynamika Portál moderní fyzik

FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY (4 + 2) MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMIKY (5 + 2) návaznost na učivo fyziky ZŠ (NG) a na učivo chemie; nakreslí graf závislosti výsledné síly mezi dvěma - kinetická teorie látek a její experimentální ověřen. 2.1.1 Základní poznatky molekulové fyziky příklady 2.1.2 Vzájemné působení částic příklady 2.1.3 Modely struktury látek v různých skupenstvích příklady 2.1.4 Rovnovážný stav příklady 2.1.5 Teplota příklady 2.1.6 Relativní atomová a relativní molekulová hmotnost příklady 2.1.7 Molární veličiny I příklad

Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky

  1. Předmět je určen studentům odborné fyziky a učitelství fyziky a sleduje především tyto cíle: * Seznámit studenty s problémy a metodami klasické mechaniky a molekulové fyziky na úrovni základního univerzirního kursu, s použitím přiměřeného aparátu matematické analýzy a algebry
  2. Základy molekulové fyziky a termodynamiky. Kinetická teorie látek (pohyb molekul, vzájemné silové působení molekul), molární veličiny, teplota a teplo, 1. termodynamický zákon, kalorimetrie. Děje v plynech. Ideální plyn, stavová rovnice, děje v plynech, kruhový děj a práce plynu, tepelné motory. Vlastnosti pevných láte
  3. - základní poznatky termiky, veličiny teplo a teplota - teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa - tepelná kapacita, měření tepla - částicová stavba látek, vlastnosti látek z hlediska molekulové fyziky - stavové změny ideálního plynu, práce plynu a tepelné motory - struktura pevných látek - kapilární jev
  4. Molekulová fyzika (požadavky ke zkoušce) 1. vývoj názorů o hmotě (důvody pro vznik představy o částicové stavbě hmoty), hmotnosti a rozměry atomů a molekul, základní veličiny a pojmy v molekulové fyzice, atomy, izotopy, molekuly, soubory molekul, plyny, tlak plynu 2
  5. Veličiny teplota, teplo nebo tlak je třeba chápat podle představ o částicovém složení látek. Teorie, která přistupuje, ke zkoumání tepelných jevů z hlediska částicové stavby látek se nazývá kinetická teorie látek a tvoří základ molekulové a statistické fyziky
  6. veličiny popisující soustavu částic z hlediska molekulové fyziky ( relativní atomová a molekulová hmotnost, hmotnostní konstanta, řeší úlohy na výpočet látkového množství, počtu částic v homogenním tělese, molární hmotnosti a molárního objemu

Základy molekulové fyziky a termodynamiky (kinetická teorie stavby látek, základní poznatky, silové působení mezi částicemi, charakteristika jednotlivých skupenství, molární veličiny, rovnovážný stav termodynamické soustavy, stavové veličiny, vnitřní energie, teplota a její souvislost s vnitřní energií, teplo. Molekulová fyzika využívá metody teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Poznatky molekulové fyziky se uplatňují především při vysvětlování stavů těles a látek (pevné, kapalné, plynné, plazma) a při vysvětlování termodynamických dějů v termice Poprvé jej roku 1846 vyrobil Abraham Gesner. Petrolej je značně zapáchající (vši ve vlasech by mohly vyprávět), bezbarvá a hořlavá kapalina na bázi uhlovodíků. Používala se jako palivo do petrolejových lamp a dnes jako kerosin (palivo do leteckých motorů. Z hlediska molekulové fyziky je to kapalina docela výjimečná Fyzikální veličiny a jejich měření - Fyzikální veličiny a jejich měření - Soustava fyzikálních veličin a jednotek - mezinárodní soustava - Tlak z hlediska molekulové fyziky - Stavová rovnice a tepelné děje - Práce plynu. - Druhý termodynamický zákon-Tepelné motor

stavební fyzika architektura staveb TZB-info / Technické normy / Hledat podle tříd / 01 OBECNÁ TŘÍDA / 01 13 Fyzika / ČSN EN ISO 80000-9 Veličiny a jednotky - Část 9: Fyzikální chemie a molekulová fyzik

Další část věnujeme fyzikálním vlastnostem molekul - molekulové fyzice a termice, jejíž některé znalosti se nám budou později hodit jak v elektřině a magnetismu, tak především v kvantové a jaderné fyzice, jíž celý kurz zakončíme. Záznamy lekcí fyzika Matematika, fyzikální jednotky. Akustické veličiny. Fyzika G5 5.0 Veličiny a jejich měření, pohyb těles cuje a vyhodnotí výsledky měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými metodami, zpra měření poznatky molekulové fyziky a termiky využívá základní principy kinetické teori Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky. Stacionární magnetické pole. 10. Vnitřní energie, práce a teplo. Elektrický proud v kapalinách, plynech a ve vakuu. 11. Struktura a vlastnosti plynného skupenství látek. Elektrický proud v polovodičích. 12. Kruhový děj s ideálním plynem. Elektrický proud v kovech. 13 1.5 Skalární a vektorové fyzikální veličiny 2 MECHANIKA 2.1 Kinematika hmotného bodu 2.2 Dynamika hmotného bodu 2.3 Mechanická práce a mechanická energie 2.4 Gravitační pole 2.5 Mechanika tuhého tělesa 2.6 Mechanika kapalin a plynů 3 MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA 3.1 Základní pojmy molekulové fyziky a termik Fyzikální veličiny a převod jednotek. Fyzika pro 6. ročník ZŠ, Fyzikální veličiny a převod jednotek Fyzika pro SŠ, Struktura látek, částice, základy molekulové fyziky, tlak a teplota. Pohyb tělesa - Rychlost. Fyzika pro 7. ročník ZŠ, Pohyb tělesa - rychlost a průměrná rychlost. Elektrický proud

Základní poznatky molekulové fyziky - Fyzika - Maturitní

Základní poznatky molekulové fyziky, termodynamiky, vnitřní energie práce, teplo, struktura a vlastnosti plynného skupenství látek, kruhový děj s ideálním. plynem. 6.8, 4.6, 2.4 (3h) Struktura a vlastnosti pevných látek, struktura a vlastnosti kapalin, změny skupenství látek. Kmitání oscilátoru, mechanické vlnění, zvuk Veličiny charakterizující pohyb těles. 3. Vztažné soustavy 4. Část (b) je test pokrývající jednoduchými úlohami problematiku mechaniky a molekulové fyziky. Ústní část zkoušky: Diskuse o širší problematice úloh z písemné části. Každá část je klasifikována. Výsledek ukončení předmětu se stanoví ze všech. Fyzikální veličiny a jejich jednotky. 2. Kinematika hmotného bodu. Mechanika tuhého tělesa. 7. Mechanika kapalin a plynů. 8. Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky, kinetická teorie, teplota. 9. Vnitřní energie, práce a teplo. 10. Struktura a vlastnosti plynů, děje v plynech. Fyzika : vysokoškolská. MOLEKULOVÁ FYZIKA SYLABUS PŘEDNÁŠKY- → letní semestr akademického roku 2020/2021(pondělí 8:10-9:40, A745-KDF, Z. Drozd) 1. Shrnutí středoškolských poznatků z molekulové fyziky a termiky. 2. Vývoj představ o částicové stavbě látek od starověku do 19. století (spekulativní teori

Rovnovážný děj je děj, při kterém soustava prochází řadou na sebe navazujících rovnovážných stavů. Reálné děje lze považovat za rovnovážné, probíhají-li dostatečně pomalu. např. chladnutí kávy! Většina skutečných dějů je ale nerovnovážných. Rychlé stlačení plynu, plnění zapalovače z bombičky. 2. Vnitřní energie, práce, teplo 8. vnitřní energie tělesa a její změny. tepelná kapacita, měření tepla. kalorimetrická rovnice. první termodynamický zákon. 3. Struktura a vlastnosti plynů 12. ideální plyn, teplota a tlak z hlediska molekulové fyziky molekulové fyziky. Problémy: Odvození základní rovnice pro tlak plynu, její užití Pojem vnitřní energie z hlediska molekulové fyziky a jeho užití Výklad experimentů, potvrzujících částicové složení látek C. Elektřina a magnetismus C1. Přehled poznatků z elektrostatiky Coulombův zákon ve vakuu 1.4 Měření fyzikálních veličin 1.5 Skalární a vektorové fyzikální veličiny 2 MECHANIKA 2.1 Kinematika hmotného bodu 2.2 Dynamika hmotného bodu 2.3 Mechanická práce a mechanická energie 2.4 Gravitační pole 2.5 Mechanika tuhého tělesa 2.6 Mechanika tekutin 3 MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA 3.1 Základní pojmy molekulové fyziky. 7/ Úvod do molekulové fyziky a termodynamiky Molární veličiny Vnitřní energie, teplo, výhřevnost, práce Přenos vnitřní energie vedením, zářením, kalorimetrie 8/ Plyn, práce plynu Plyn jako soubor částic Stavová rovnice ideálního plynu Děj izobarický, izotermický, izochorický, adiabatický Práce plynu, tepelné stroj

Měděný drát — Sbírka úlo

  1. Již třetí, přepracované vydání učebnice nabízí stručně, ale srozumitelně podaný výklad všech oblastí fyziky (mechaniky, molekulové fyziky a termiky, akustiky, elektřiny a magnetizmu, paprskové, vlnové a kvantové optiky, fotometrie, atomové a jaderné fyziky, astrofyziky), jasně formulované testové otázky s uvedením správné odpovědi v závěru knihy, v každé.
  2. 6 Molekulová fyzika a termodynamika. download Stížnost . Komentáře . Transkript . 6 Molekulová fyzika a termodynamika.
  3. Práce, výkon a energie jako fyzikální veličiny 5. Gravitační pole, pohyby těles v homogenním a nehomogenním gravitačním poli 6. Mechanika tuhého tělesa 7. Mechanika kapalin a plynů 8. Zákony zachování ve fyzice, využití těchto zákonů 9. Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky 10. Struktura a vlastnosti.
  4. Základní fyzikální měření (měření hrany hranolku) 1. Výpočet fyzikální veličiny pomocí změřených veličin 2. Kinematika rovnoměrného a rovnoměrně zrychleného pohyb ; OBSAH. I. Molekulová fyzika a termodynamika. 1. Základní výpočty molekulové fyziky. 2. Přibližné určení průměru molekuly kyseliny olejové. 3

[12] Svoboda E., Bakule R.: Molekulová fyzika. Academia, Praha 1992 Nová a dobrá učebnice molekulové fyziky. Doporučujeme k samostatnému studiu. [13] ČSN ISO 80000: Fyzikální veličiny a jednotky, ÚNMZ (starší serie byla ČSN ISO 31); ČSN IEC 60050-112: Mezinárodní elektrotechnický slovník - část 112: Veličiny a jednotk Řecké slovo φυσιζ [fýsis] znamená příroda. Fyzika je tedy základem celé přírodovědy (dříve byla nazývána také přírodní filosofií). Zabývá se nejobecnějšími přírodními jevy a jejich zákonitostmi. Je to exaktní věda založená na přesných měřeních a matematických výpočtech. Přesto je v řadě. Tato polo žka obsahuje stručný přehled základních vztahů z oblasti termodynamiky a molekulové fyziky (základy termodynamiky, termodynamické děje v plynech, kinetická teorie ideálního plynu, fázové změny látek, přenos tepla a látky) Maturitní okruhy z fyziky 1. Fyzikální veličiny a jednotky, soustava SI, měření: Operace měření, zpracování dat, přesnost měření, druhy chyb, vyjádření rozměru veličiny. 2. Rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený pohyb: Charakteristika jednotlivých pohybů Stavové veličiny a stavové energetické veličiny, parametry ideálního plynu, stavová rovnice ideálního plynu. Děje v plynech, včetně adiabatického, a jejich místo v technických situacích a jevech. Reálný plyn, nutnost korekcí. Pojem vnitřní energie z hlediska molekulové fyziky a jeho užití.

Fyzika gym-rce.c

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA Kinetická teorie látek: charakter pohybu a vzájemných interakcí částic v látkách různých skupenství, teplota a její měření, základní veličiny molekulové fyziky Vnitřní energie, práce, teplo: vnitřní energie a její změna, teplo; první termodynamický zákon; měrná tepeln Opakování základních veličin mechaniky Řešení složitějších úloh G8 Shrnutí a rozšíení uiva rzných oblastí fyziky 2.ást - s porozuměním interpretuje základní poznatky molekulové fyziky a termiky, kmitání a vlnění, elektřiny a magnetismu, optiky, fyziky mikrosvěta, speciální teorie relativity a astrofyzik 1.3 Fyzikální veličiny a jejich jednotky 1.4 Měření fyzikálních veličin 2 MECHANIKA 2.1 Kinematika hmotného bodu 2.2 Dynamika hmotného bodu 2.6 Mechanika tekutin 3 MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA 3.1 Základní pojmy molekulové fyziky a termiky 3.2 Vnitřní energie, teplo, teplot

MFT Portál moderní fyzik

2. Fyzikální veličiny a jejich měření 14. Měření fyzikálních veličin, souhrnné opakování Délka je vzdálenost dvou krajních bodů měřeného tělesa. Značka : d, l Základní jednotka : metr (1m) Původní prototyp metru je uložen vMezinárodním úřadu pro váhy a míry vSèvresu Paříže. Je to tyč ze slitiny platiny Fyzika Kurz je zaměřen na základní pojmy z fyziky. Zopakujete a prohloubíte také své vědomosti z oblasti mechaniky, molekulové fyziky, elektřiny, magnetismu, optiky, jaderné fyziky, atomové fyziky či dalších podstatných kapitol

UČEBNÍOSNOVY PRO FYZIKU - varianta O (časová dotace 2 + 2 +3 + 2) 1. ROČNÍK Očekávané školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, poznámky Žák: 1. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY (4 + 2) používá s porozuměním učivem zavedené fyzikální - soustava základních a odvozených veličin vhodné úvodní motivační pokusy Stavové veličiny, izolovaná soustava, relaxační doba, rovnovážný stav, rovnovážný stav jako stav s největší pravděpodobností výskytu, zavedení termodynamické teploty, teplotní stupnice, měření teploty, teplota plynu z hlediska molekulové (statistické) fyziky, nemožnost dosáhnout absolutní nuly - 3. termodynamický. Fyzikální veličiny a jednotky Mgr. Alena Tichá Veličina popisuje určitou vlastnost nebo jev každá má svou značku hmotnost - m čas - t spektrální kanál - Český hydrometeorologický ústav. Ikatan kimia - atikahindriastuti. Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky Download Report Transcript Základní poznatky.

Termodynamika - Wikipedi

velmi užitečné veličiny jako je parciální náboj na atomu, řád vazby nebo van der Waalsovský poloměr atomu. c) Pomocné veličiny - jako pomocné veličiny bychom mohli označit atomové a molekulové orbitaly. Přes jejich omezený fyzikální význam (molekulové orbitaly je možné mezi sebou měnit tzv Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky • kinetická teorie látek, vzájemné působení částic, modely struktur látek různých skupenství, rovnovážný stav, rovnovážný děj • vnitřní energie, teplo, teplota, měrná tepelná kapacita, kalorimetrická rovnice, 1. termodynamický zákon 8 13. Základní poznatky z molekulové fyziky a termiky 14. Molekulová fyzika a termika, teplota, vnitřní energie, práce, teplo 15. Molekulová fyzika, molární veličiny 16. Molekulová fyzika a termika, plyny 17. Molekulová fyzika a termika, změny skupenství látek 18. Mechanické kmitání a vlnění 19. Akustika, zvukové vlnění 20 Vysvětli společné a rozdílné znaku v obsahu a metodách molekulové fyziky, termiky. Obecné závěry konkretizuj na příkladě fyzikální veličiny tlak plynu. Vysvětli pojmy rovnovážný stav a rovnovážný děj. Jak popisujeme stav termodynamické soustavy a jak se dá tento stav změnit Vnitřní energie tělesa a její změna, teplo a měrná tepelní kapacita tělesa. Kalorimetrická rovnice. První termodynamický zákon. Přenos vnitřní energie. Několik úloh na procvičení - doporučuji individuálně vyřešit. Pro zájemce: Kurz molekulové fyziky a termodynamiky na PřF OU

1. Fyzikální veličiny, jednotky a měření fyzikálních veličin 2. Kinematika hmotného bodu 3. Dynamika hmotného bodu 4. Mechanická práce, výkon, energie 5. Gravitační pole 6. Mechanika tuhého tělesa 7. Mechanika tekutin 8. Základní poznatky z molekulové fyziky a termiky 9. Vnitřní energie, práce, teplo 10. Struktura a. Laboratorní práce z fyziky pro 2. ročník Pracovní sešit Mgr.Alexandra Bouchalová 3 Laboratorní práce č.1 Téma: Základní výpočty molekulové fyziky Úloha: 1. Urči hmotnost molekuly kyseliny chlorovodíkové. 2. Jaké látkové množství představuje 18.10 23 molekul vodíku. 3 ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Digitální učebnice fyziky- J. Beňuška-hlavní stránka (zleva) - úvodní menu, výběr tématických celků, vpředna další celek (sloupec vpravo)Úvodní menu - informace o práci s programem o Úvodem o IKT ve vyučování o Proč výukové prezentace o Jaká má být výuková prezentace o Metodické pokyny k vyučovací hodině vedené spodporou. Kelvin [K] je jednotkou termodynamické teploty a také vhodnou jednotkou teplotního rozdílu, stejně velkou, jako je stupeň Celsia - na rozdíl od něj se užívá i v jednotkách odvozených, jako W/(m·K).Může mít též předponu, jako mili v jednotce mK.. Rozdíl teplot měřený ve stupních Celsia a v kelvinech je stejný, 1 K ≅ 1 °C. Celsiova stupnice však má jiný. Molekulová fyzika a termodynamika. Molekulová fyzika a termodynamika - přednáška 2 hod. týdně ve 2. semestru. Prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc. · Termodynamika. 1. Základní pojmy termodynamiky: termodynamická soustava, vnitřní energie soustavy (tělesa) a její změny, práce v termodynamice. 2. První termodynamický princip

Obsah a význam fyziky Fyzikální veličiny a jednotky (skalární a vektorové veličiny, Mezinárodní soustava jednotek SI, vedlejší látek z hlediska molekulové fyziky, teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa, první termodynamický zákon, tepelná kapacita, měřen Fyzikální veličiny jejich soustavy a jednotky skalární a vektorové veličiny 5 užívá základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených / molekulové fyziky a termodynamiky kinetická teorie látek Maturitní okruhy z fyziky školní rok 2016-2017 Fyzikální veličiny, zpracování fyzikálních měření Kinematika hmotného bodu Dynamika hmotného bodu Mechanika dokonale tuhého tělesa Mechanika kapalin a plynů Gravitační a tíhové pole Základní pojmy molekulové fyziky Základní pojmy termodynamiky Struktura a vlastnosti plyn Základy klasické molekulové fyziky a termodynamiky-kinetická teorie látek, základní vlastnosti látek jednotlivých skupenství, stavové a dějové fyzikální veličiny a jejich vzájemné vztahy, různé principy a metody měření teploty těles, termodynamická soustava, termodynamický děj, vnitřní energie soustavy a způsoby. Základní pojmy molekulové fyziky Srovnávání počtu částic byl zvolen srovnávací vzorek nuklidu uhlíku počet částic ve vzorku o hmotnosti 0,012 kg je látkové množství 1 mol 12 C 6 23 12 6 6,022 10 ( C) = =& ⋅ r u v A A m m N Avogadrova konstanta [mol] NA N Látkové množství: n = Molární veličiny - vztažené na.

5. Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky. Kinetická teorie látek a její experimentální potvrzení - Vzájemné působení částic - Modely skupenství - Termodynamická soustava - Termodynamická teplota - Vnitřní energie - 1. termodynamický zákon . 6. Struktura a vlastnosti plyn Fyzikální veličiny a jednotky. Základy fyzikálních měření Mechanika hmotného bodu. Mechanická práce, energie v gravitačních polích Mechanické kmitání a vlnění. Základy akustiky 3. Opakování a systematizace učiva z molekulové fyziky a termodynamiky (6 h) listopad Základy molekulové fyziky a termiky. Vnitřní. Rozdělení molekul plynu podle rychlostí. Všechny molekuly plynu, který je v rovnovážném stavu nemají v určitém okamžiku stejnou rychlost, což je dáno vzájemnými srážkami molekul. Při nich dochází ke změně velikosti i směru rychlosti. Velikost rychlostí molekul plynu lze zjistit např Ideální plyn, střední kvadratická rychlost, střední kinetická energie, tlak plynu z hlediska molekulové fyziky, stavová rovnice a její tvary, děje s ideálním plynem, adiabatický děj, práce vykonaná plynem, pV - diagram, kruhový děj, účinnost kruhového děje, druhý termodynamický zákon, tepelné motory. 9 Základem molekulové a statistické fyziky je kinetická teorie látek. Kinetická teorie látek. Základem jsou tři experimentálně ověřené poznatky: Látky kteréhokoli skupenství se skládají z částic. Budeme jimi rozumět molekuly, atomy a ionty. Prostor zaujímaný tělesem není částicemi beze zbytku vyplněn - mluvíme

skalární fyzikální veličiny (skaláry) jsou zcela určeny jen číselnou hodnotou a měřící jednotkou (patří sem např. čas t, dráha s, energie E, moment setrvačnosti J apod.) vektorové fyzikální veličiny (vektory) jsou zcela určeny číselnou hodnotou, směrem, orientací a měřící jednotkou (patří sem např. síla F. ČSN EN ISO 80000-9 Tento dokument uvádí názvy, značky, definice a jednotky pro veličiny fyzikální chemie a molekulové fyziky. Podle potřeby jsou rovněž uvedeni převodní činitelé ČSN EN ISO 80000-9ČSN EN ISO 80000-9 Tento dokument uvádí názvy, značky, definice a jednotky pro veličiny fyzikální chemie a molekulové fyziky. Podle potřeby jsou rovněž uvedeni převodní činitelé Podrobněji se budeme zabývat strukturou látek v molekulové fyzice. Fyzikální veličiny a jejich jednotky. Fyzikálními veličinami nazýváme ty vlastnosti hmotných objektů,které můžeme měřit a číselně vyjadřovat. Každá fyzikální veličina má svůj jednoznačný zápis. Příklad: m = 50 ∙ kg, kde m je značka veličiny.

Molekulová fyzika, termodynamika a statistická fyzika Základní veličiny a pojmy molekulové fyziky, teplota a střední kvadratická rychlost, tlak plynu, vnitřní energie jednoatomového plynu, rozdělení molekul podle rychlostí, transportní jevy v plynech, základní myšlenky a výsledky kinetické teorie plynů, zákony platné pro. Přehled fyziky v příkladech a testových otázkách ale srozumitelně podaný výklad všech oblastí fyziky. Učebnice obsahuje kapitoly z mechaniky, molekulové fyziky a termiky, akustiky, elektřiny a magnetizmu, paprskové, vlnové a kvantové optiky, fotometrie, atomové a jaderné fyziky, astrofyziky. fyzikální veličiny a.

ČSN EN ISO 80000-9 (011300) - Veličiny a jednotky - Část 9: Fyzikální chemie a molekulová fyzika

Fyzika je vyučována od primy do septimy (resp. od prvního do třetího ročníku čtyřletého studia). V septimě a v oktávě (resp. ve třetím a čtvrtém.. Základní poznatky molekulové fyziky a termiky. výstupy učivo; využívá základní principy kinetické teorie látek. uplatňuje termodynamické zákony při řešení fyzikálních úloh. Kinetická teorie látek Teplota Změny vnitřní energie,první termodynamický zákon, kalorimetrická rovnic

Fyzikální veličiny, fyzikální měření 2. Kinematika hmotného bodu 3. Dynamika hmotného bodu 4. Pohyb hmotného bodu po kružnici 5. Gravitační pole 6. Mechanika tuhého tělesa 7. Mechanika kapalin a plynů 8. Základy molekulové fyziky 9. Základy termodynamiky 10. Struktura a vlastnosti plynů, práce plynu 11. Struktura a. Molekulová fyzika a termodynamika. Látkové množství. Interakce uvnitř molekul, mezi molekulové interakce. Teplo a teplota a jejich měření. Molekulové vlastnosti plynů. Děje v plynech. Stavová rovnice ideálního plynu. Molekulové vlastnosti kapalin. Povrchové napětí a jeho biologický význam. Difúze, osmóza 1 Úvod do termodynamiky a molekulové fyziky. Tato část základního kurzu fyziky se zabývá jevy a zákonitostmi, které bezprostředně souvisejí se strukturou hmoty. Našim smyslům se hmotové prostředí v jakékoli podobě jeví jako spojité, ale již ve starém Řecku se někteří filosofové (např 16/ Fyzikální veličiny, měření 23/ Základní poznatky z molekulové fyziky a termiky 24/ Vnitřní energie, práce, teplo 25/ Struktura a vlastnosti plynů, pevných látek a kapalin 26/ Změny skupenství látek 27/ Mechanické kmitání 28/ Mechanické a zvukové vlnění 29/ Elektrický náboj a elektrické pol — Fyzikální jednotky a veličiny — Fyzika mikrosvěta — Kinematika hmotného bodu a druhy pohybů — Dynamika hmotného bodu — Energie, práce a výkon — Mechanika tuhého tělesa — Gravitační pole — Vrhy — Mechanika tekutin — Mechanické kmitání — Mechanické vlnění — Akustika — Úvod do molekulové fyziky a termiky — Termometrie a přenos tepla — Změny.

Fyzika sbírka úloh pro střední školy oldřich lepil řešení – Hverdagens skonhed

Fyzika I je první částí základního kurzu fyziky, která poskytuje ucelený přehled základních fyzikálních poznatků o tělesech, částicích a jejich vzájemném působení. Tento předmět zahrnuje mechaniku hmotných bodů a tuhých těles, mechanické kmity a vlny, úvod do molekulové fyziky, a fyziky tepelných jevů 1 Úvod do fyziky. 1.1 O čem pojednává fyzika a proč se ji máme učit; 1.2 Fyzikální veličiny - základní kameny fyziky 2 Kinematika 2.1 Mechanický pohy Maturitní okruhy - Fyzika 2016 - 2017 1. Fyzikální veličiny a jejich jednotky. Měření fyzikálních veličin. Zpracování výsledků měření. - fyzikální veličiny a jejich jednotky - mezinárodní soustav jednotek SI - skalární a vektorové fyzikální veličiny, operace s vektory - metody měření fyzikálních veliči Fyzika Veličiny a vzorce. Převody jednotek. Zápisy látek. Praktické náměty. Laboratorní úlohy. Testy z fyziky. Zájímavosti z Fyziky Sbírka úloh z fyziky kolem nás. Záměrem autora bylo sestavit sbírku úloh vycházející z reálných situací světa kolem nás. Na jednoduchých jevech z běžného života autor přibližuje základní fyzikální principy a zákonitosti, podněcuje u čtenáře představivost a přináší mu také, díky zajímavým.. fyzika. Již třetí přepracované vydání učebnice nabízí stručně ale srozumitelně podaný výklad všech oblastí fyziky mechaniky molekulové fyziky a termiky akustiky elektřiny a magnetizmu paprskové vlnové a kvantové optiky fotometrie atomové a jaderné fyziky astrofyziky jasně formulované testové otázky s uvedením správné odpovědi v závěru knihy v každé kapitole.