Home

Prenatální perinatální postnatální

Prenatální a postnatální vývoj člověka. OVULAČNÍ CYKLUS. ovulace = uvolnění vajíčka z Graafova folikulu. ovulační cyklus = periodicky se opakující změny v produkci estrogenu a progesteronu; týká se vaječníků (X menstruační cyklus týkající se změn děložní sliznice tj. endometria) 2 fáze: 1) folikulární - vlivem hormonů, zejm. z adenohypofýzy => FSH. Postnatální období vývoje, které již pozorujeme po narození drobků. Vidíme, jak se vyvíjí, roste,. Prenatální vývoj lze rozdělit na tři hlavní období. První období je embryonální, během tohoto období se vytváří buňky, tkáně a orgány, trvá cca 8 týdnů. Další období je období fetální. Poslední období je kolem porodu a je to období perinatální Prenatální období Prenatální vývoj je možné rozdělit na ti hlavní stádia. ř Preembryonální stádium (zygota až blastocysta), to znamená období do šestého dne po oplození. Embryonální stádium je období od 1. týdne po oplození do konce 8. týdne. Fetální stádium začíná od 8. týdne těhotenství a trvá do porodu.

PRENATÁLNÍ PŘÍČINY = před narozením dítěte. vlivy hereditární (dědičné). vlivy genetické environmentální faktory PERINATÁLNÍ PŘÍČINY = v období porodu a bezprostředně po něm. POSTNATÁLNÍ PŘÍČINY = po porodu, do 2 let věku dítěte. Systémy klasifikace nemocí či duševních poruch: Mezinárodní statistická klasifikace nemocí Prenatální období = období mezi početím a narozením dítěte. Začněme takovým pozvolným vstupem do tohoto ontogenetického období. Zájem o prenatální období je relativně nedávný. Až v posledních desetiletích se začal výrazně měnit postoj k tomuto období a to i na základě technického pokroku, rozvoj : Sonografie. Ultrazvuku •Ontogenezi dělíme na prenatální, perinatální a postnatální •Postnatální má pak následující fáze: -vývojová (růstová) - skelet postupně osifikuje a dozrává -dospělá a stárnutí - skelet se opotřebovává a postupně degeneruje •V novorozenecké a první části kojenecké se ještě velm

Prenatální úmrtí dítěte nebo plodu; Postnatální zjištění život limitujícího nebo ohrožujícího onemocnění u dítěte . Nástin plánování jednotlivých situací. Prenatální zjištění život limitujícího či ohrožujícího onemocnění u dítěte nebo plodu. Otázky spojené s prenatální péčí Ve velmi mladé prenatální, perinatální a raně postnatální psychologii, je nejen mnoho nových odborných a vědeckých poznatků o duševnu plodu, novorozeného dítěte a kojence, jeho vývoji i závadách a poruchách a jejich prevenci, ale zůstává ještě mnoho exaktně nepoznaného, mnoho tajemství, což může vést k diskutabilním spekulacím a často až k iracionálním a magickým výkladům Prenatální, perinatální a časně postnatální období představuje vývojovou fázi, která je vůči podobným vlivům obzvlášť vulnerabilní; v tomto období se zakládají klíčové struktury a procesy na úrovni tkání i celých orgánových soustav [5, 71, 99] včetně vývoje velmi citlivých a energeticky náročných tkání.

:: Prenatální vývoj CNS. Prenatální vývoj CNS se u člověka v zásadě řídí principy vývoje trubicové nervové soustavy známé u nižších živočichů. 3. týden: vytvoření medulární (míšní) roury; 4. týden: dochází k rozšíření proximální části trubice na tři primární a posléze pět sekundárních váčk Prenatální období. Tento článek (nebo jeho část) není dostatečně ozdrojován. Prosím doplňte relevantní odbornou literaturu do příslušné sekce na konci článku či do poznámek pod čarou tam, kde to uznáte za vhodné. Prenatální období nebylo dlouhou dobu do vývojové psychologie zahrnuto Prenatální období zahrnuje dobu od početí po narození dítěte, trvá přibližně 40 týdnů (9měsíců) a může být rozděleno do tří etap: oplodnění a vytvoření zárodku (cca první tři týdny) embryonální období (4.-12. týden. Ve velmi mladé prenatální, perinatální a raně postnatální psychologii, je nejen mnoho nových odborných a vědeckých poznatků o duševnu plodu, novorozeného dítěte a kojence, jeho vývoji i závadách a poruchách a jejich prevenci, ale zůstává ještě mnoho exaktně nepoznaného, mnoho tajemství, což může vést k diskutabilním spekulacím a často až k iracionálním a magickým výkladům. Je třeba počítat s tím, že některé současné poznatky a názory, budou.

2. Exogenní - faktory působící od početí až do dvou let života dítěte.Dělí se na prenatální,perinatální a postnatální. Exogenní prenatální - od početí do narození dítěte. Abnormality plodu, porodních cest a porodu,infekce, poškození mozku při porodu(novorozenecká hypoxie), nespecifické prenatální vlivy (vrozený hydrocefalus) Mentální postižení lze vymezit jako vývojovou poruchu rozumových schopností demonstrující se především snížením kognitivních, řečových i dalších schopností s prenatální, perinatální i časně postnatální etiologií, která omezuje a oslabuje adaptační schopnosti jedince a sociálních schopností s prenatální, perinatální i postnatální etiologií (Valenta, Müller, 2007, str. 12). Stanislav Langer nám ve své knize Mentální retardace uvádí definici Matulaye - předního slovenského neuropsychiatra a odborníka na mentální retardaci: Mentáln

PRENATÁLNÍ A PERINATÁLNÍ OBDOBÍ vývoj před narozením . Prenatální vývoj může být ovlivněn celou řadou dalších okolností - např. výživou, požíváním alkoholu a drog, kouřením nebo diabetem matky, chorobami, které matka v těhotenství prodělala, slunečním a ionizačním zářením aj :: Postnatální vývoj CNS ontogeneze, prenatální vývoj, perinatální vývoj, postnatální vývoj, pohlav-ní soustava muže a ženy, látkové řízení organismu, kožní soustava, repro-dukční zdraví, asistovaná reprodukce Ontogenetický vývoj člověka rozdělujeme na dvě hlavní období: 1 . Ontogeneze, Fylogeneze :: Lidské tě

Prenatální a postnatální vývoj člověka - Biologie

 1. ve které vnikají, je dělíme do tří skupin na prenatální, perinatální a postnatální. (5) 1.1.1 Prenatální Nejčastějšími prenatálními činiteli jsou intrauterinní infekce. V této kategorii je často zastoupena skupina TORCH (toxoplazmóza, rubeola, cytomegalie, herpetická infekce)
 2. prenatální, perinatální a postnatální (Valenta, 2007). Dnes se však setkáváme nejvíce s etiologickým rozdlením na faktory endogenní a exogenní. Endogenní příčiny (vnitřní příčiny) Vnitní píiny jsou zakódovány v systému pohlavních bunk již od zaþátku, po jejich spojení vzniká nový jedinec - píiny genetické
 3. prenatální období - před narozením, 2. postnatální období - po narození. V současnosti se ale na rozhraní obou etap vyčleňuje ještě období perinatální, které zahrnuje období od konce 28. týdne těhotenství (dle Světové zdravotnické organizace nyní klasifikováno již od 22. týdne, kd
 4. Prenatální a perinatální období Mgr. Zuzana Číková březen 2013 * * * * * * * * * * Prenatální období Osnova: 1. Charakteristika období 2. Dělení prenatálního období 3. Členění těhotenství 4. Postoj matky k těhotenství 5. Životospráva v graviditě a rizikové faktory 6. Perinatální období 7
 5. Účelem zjišťování požadovaných údajů je registrace prenatálně a postnatálně diagnostikovaných vrozených vad v populaci, která je v současné době jedním ze základních faktorů potřebných pro hodnocení zdravotního stavu populace a je nedílnou součástí hodnocení prenatální, perinatální a postnatální péče

Prenatální a postnatální období vývoje dítěte - popis

 1. (2010, str. 291) d lí etiologické příiny podle þasového faktoru na prenatální, perinatální a postnatální. U perinatálního faktoru uvádí, že jsou nejastjšími důvody infekní onemocnní matky v thotenství, špatná výživa matky nebo působení toxických látek a záření na matku v thotenství
 2. Těhotenská anamneza matky /prenatální, perinatální, postnatální/. Obsah a rozsah výkonu: Studium dokumentace předložené při převzetí do péče - zpráva z porodnice. Anamneza /RA, OA, NO, AA, SA/. Fyzikální vyšetření v plném rozsahu včetně somatometrie. Vyšetření psychomotorického vývoje včetně novorozeneckých.
 3. − terapie (prenatální, perinatální, postnatální) a prognóza − genetické poradenství, jsou-li rodiče např. přenašeči teratogenních mutací . Osnova přednášky volitelného předmětu Vrozené a vývojové vady, zimní semestr strana 5/12 Zbyněk Tonar Licence Creative Commons - Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně.
 4. vrozené (prenatální); získané (perinatální a postnatální). Podle místa poškození sluchového ústrojí rozlišujeme poruchy: centrální - poškození je na úrovni II.-IV. neuronu sluchové dráhy; nečastější příčinou je trauma nebo tumor; periferní - poškození je na úrovni zevního ucha až jader sluchového nervu
 5. před porodem - prenatální během porodu - perinatální po porodu - postnatální. Dle míry zátěže mohou vznikat dílčí nebo celkové poruchy osobnosti ( viz psychologie osobnosti - 2. ročník, metabolické, hormonální vady, které ovlivňují vývoj psychiky - viz pediatrie 2. - 3. ročník

Prenatální období - WikiSkript

 1. metabolismu a neurometabolické poruchy. Exogenní faktory se dělí na již zmíněné prenatální, perinatální a postnatální. K prenatálním se řadí infekce, teratogenní látky, poruchy neuronální migrace, intrakraniální krvácení. K perinatálním pak, v případě předþasného narození dítěte, nezralost mozku, porodní.
 2. * PŘÍČINY VZNIKU Prenatální Perinatální Postnatální * PRENATÁLNÍ PŘÍČINY Dědičnost Exogenní činitelé (teratogeny) - činitelé, kteří mohou způsobit narušení vývoje orgánů nebo poruchu jeho funkce. Mechanické vlivy Fyzikální vlivy Chemické vlivy Onemocnění zarděnkami (Vítková et al, 2004)
 3. 1. posouzení sociální úrovně rodiny, rodinná anamnéza, osobní a těhotenská anamnéza matky, prenatální, perinatální a postnatální anamnéza a zhodnocení lékařské zprávy o novorozenci,. 6. V § 2 odst. 2 se na konci písmene f) středník nahrazuje čárkou a doplňují se tato slova: poučení rodičů o potřebě.
 4. - prenatální - perinatální - postnatální Prenatální Teratogenní faktory mohou negativně ovlivnit prenatální vývoj jedince a mohou být příčinou vzniku mentální retardace. Tyto faktory, poškozující normální vývoj dítěte, působí prostřednictvím organismu matky. - vlivy dědičné - tzv. familiární M

Dle období jejich působení na prenatální, perinatální a postnatální. Velmi proepileptogenní jsou časné prenatální inzulty, které zasahují do neurogeneze mozku a jsou příčinou mnohých vrozených vývojových vad mozku: pachygyrie, lisencephalie, heterotopie šedé hmoty a schizencephalie, které jsou výrazně epileptogenní Těhotenská anamneza matky /prenatální, perinatální, postnatální/. Obsah a rozsah výkonu; Studium dokumentace předložené při převzetí do péče - zpráva z porodnice. Anamneza /RA, OA, NO, AA, SA/. Fyzikální vyšetření v plném rozsahu včetně somatometrie. Vyšetření psychomotorického vývoje včetně novorozeneckých. Ptáme se na rizika prenatální, perinatální, postnatální a na názor rodičů, co si myslí o stavu sluchu jejich dítěte. Dříve než se uskuteční sluchová zkouška, je důležité otoskopické vyšetření uší, aby se vyloučila možná převodní porucha sluchu způsobená mazovou zátkou ve zvukovodu (prenatální, perinatální a postnatální příčiny) vytvořil chybná nebo příliš složitě fungující spojení. Informace, které mozek dostává, jsou zmatené, slabé a pomalé. Tato terapeutická cvičení pomáhají vytvářet co nejefektivnější spojení mezi aktivovanými oblastmi mozku. Př Avicenum, 1988 Ontogenetický vývoj člověka Období prenatální - embryonální - fetální O. perinatální Období postnatální - novorozenecké kojenecké batolete předškolní věk mladší školní věk starší školní věk dorostenecký věk plná dospělost zralost střední věk stáří vysoké stáří kmetský věk Tkáňe

Dětská mozková obrna, spastické formy, nespastické formy, prenatální, perinatální, postnatální. TITLE Cerebral palsy ANNOTATION This bachelor thesis is dedicated to relatively widespread disease - cerebral palsy. The thesi Klasifikace sluchových poruch Podle období vzniku rozlišujeme poruchy: 1. vrozené (prenatální); 2. získané (perinatální a postnatální)

vývoje mozku je období prenatální, perinatální i postnatální. Uplatňují se zde faktory jako stres matky v době těhotenství, složení potravy matky v době těhotenství, vliv návykových látek na plod (nejčastěji tabáku a alkoholu). Dalším důležitým obdobím je dětství, kdy se při vývoji mozku uplatňuje vliv rodiny. prenatální, perinatální a postnatální rizika z hlediska vývoje řeči rozvoj řeči - novorozenec, batole, broukání, žvatlání, období 1. roku, 2 let, 3 - 4 let, 5 a více le prenatální, perinatální nebo þasně postnatální poškození (zejména infekce, malnutrice, intra-kraniální krvácení þi mechanické vlivy porodu). [2] Infekce Moţnou příþinou předasného porodu mohou být zejména infekce matky např. zarděnky (rubeola), mezi velmi nebezpeþný se poþítá také cytomegalovirus a toxoplazmóza

Prenatální období a jeho členění, škodlivé faktory

Plán perinatální péče - Perinatální ztrát

prenatální vývoj a porod - ABZ

Neznámé prenatální, perinatální a postnatální příčiny; Kombinace příčin; Kombinované postižení. Skupina osob s kombinovaným postižením je složena ze široké škály různorodých variant kombinací postižení a stupně postižení Dle doby působení rozdělujeme vlivy na prenatální, perinatální a postnatální. Mentální retardace vzniká obvykle součinností více faktorů. V literatuře bývá často uváděná klasifikace podle Penrose (Černá, M., 2008). Příčiny endogenní (genetické, dědičné) perinatální a postnatální. Prenatální činitelé psobí na plod od početí p o narození a platí pro ně zákonitost, že čím dříve dojde k patologii, tím závažnější jsou dsledky pro zdraví dítěte. Řadíme mezi ně onemocnění matky v době gravidity, jako je např Je řada studií ukazujících negativní vliv drog na mateřské chování a prenatální i postnatální vývoj plodu. Nicméně většina studií se soustředí na zjišťování vlivu drogy na matku a její potomstvo. Studií, které by testovaly případný vliv drogy na potomstvo přenesené otcem je velmi málo

Prenatální, perinatální a neonatální faktory a jejich vliv

Prenatální a postantální vývoj CNS PSYCHOWEB

Osoby s mentálním postižením Početní převaha nad ostatními postiženími Průměrně 3-4 % v populaci (300 000 osob v ČR) Odhady v celosvětovém měřítku - 200 milionů osob (každých 20 sekund se narodí dítě s MP) Z hlediska stupňů - LMR (2,6 %), SMR (0,4%), TMR (0,3%) a HMR (0,2%) Terminologie Mentální postižení x. prenatální poškození selat může vyvolat hemolytické streptokoky, stafylokoky, E.coli. PERINATÁLNÍ ZTRÁTY SELAT První tři dny po porodu představují kritické období pro selata, v kterém se novolíhnutý jedinec musí přizpůsobit nově vzniknutým životním podmínkám 24 patogenetickÉ faktory respiraČnÍho traktu 25 pŘÍČiny ztÍŽenÉ nosnÍ prŮchodnosti 26 vleklÁ obstrukce hornÍch cest dÝchacÍch a jejÍ vliv na kardiopulmonÁlnÍ systÉm 27 .1 klasifikace rinitid/rinosinusitid 27.2 nÁlezy nosnÍ cytologie pŘi rinosinusitidÁch 28 neŽÁdoucÍ reakce organismu na lÉky, potraviny, aerosoly, alergeny, prach aj 1. Endogenní - příčiny dědičné a genetické jako mutace či aberace genů,chromozomů a genomu.. 2. Exogenní - faktory působící od početí až do dvou let života dítěte.Dělí se na prenatální,perinatální a postnatální.. Exogenní prenatální - od početí do narození dítěte.Abnormality plodu, porodních cest a porodu.

Prenatální období - Wikisofi

ku, ke kterému došlo v dob prenatální, perinatální nebo ran postnatální (Kraus, Šandera, 1964). Nejvýraznji se zde projevuje postiţení motoriky, ale výjimkou nejsou ani postiţení smyslová a mentální. Nejtypitjšími znaky DMO jsou tlesná neobratnost (předevší Předmět Psychologie vývojová (KPS / Z023) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPS / Z023 - Psychologie vývojová, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) Pedagogická knihovna J. A. Komenského Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1 tel. půjčovna: 221 966 411 tel. studovna: 221 966 41

Etapy psychického vývoje: prenatální období, novorozenec

Postnatální vývoj Biologie dítěte Prenatální pohyby plodu: Osmitýdenní plod se začíná projevovat pohybem. Reflektorické pohyby, pomalé nerytmické. Ve čtrnáctém až šestnáctém týdnu pohybuje plod jazykem, rty. Matka začne pohyby svého dítěte cítit kolem 20. týdne DMO je onemocnění buď vrozené, vlivem genetiky nebo získané, v důsledku nějaké příčiny. Příčin vzniku DMO může být mnoho, příčiny vzniklé před porodem (průběh těhotenství) označujeme jako Prenatální, vzniklé během porodu jako Perinatální či vzniklé bezprostředně po porodu nazýváme Postnatální prenatální. během porodu - perinatální. po porodu - postnatální. Dle míry zátěže mohou vznikat dílčí nebo celkové poruchy osobnosti ( viz psychologie osobnosti - 2. ročník, metabolické, hormonální vady, které ovlivňují vývoj psychiky - viz pediatrie 2. - 3. ročník Postnatální vývoj člověka je fáze jeho ontogeneze, která probíhá po porodu.Jde o produktivní a nejdelší část vývoje jedince, která se dělí do 13 stádií. Stádia jsou charakterizována a ovlivňována fyzickými (fyziologické a anatomické změny), psychickými i sociálními faktory.Mezi fáze patří

ABZ.cz: slovník cizích slov - online hledán

 1. v prenatální, perinatální a postnatální péči mohou tento podíl v budoucnu zvyšovat, což bude klást také vyšší nároky na zdravotní péči po propuš-tění dětí do domácí péče, resp. do péče PLDD. Zásadním faktorem ovlivňujícím morbiditu dě-tí narozených před termínem je výživa. Její
 2. 2. Prenatální a perinatální podpora. Perinatální psychologie pomáhá těhotným ženám, které čelí emocionálním nebo fyzickým problémům během porodu, ale mohou také pomoci při přípravě na narození. Úzkost v těhotenství nebo strach z porodu jsou psychologické jevy, které zažívají některé matky. 3. Postnatální.
 3. • postnatální období: do konce jednoho roku života. PERINATÁLNÍ RIZIKA A HYPERKINETICKÝ SYNDROM MUDr. Pavla Hellerová, MUDr. Petra Uhlíková Psychiatrická klinika 1. LF UK, Centrum dorostové a vývojové psychiatrie Attention deficit hyperactivity disorder (hyperkinetický syndrom) se podle různých pramenů vyskytuje u 3-10 %.

Středně těžká mentální retardace - Wik

DŮSLEDKy PErInaTÁLnÍ maLnuTrICE Například perioda prenatální hy-poxie snižuje v experimentu citlivost na postnatální hy-poxickou příhodu.5 Ostatně již Trojan10 ukázal pozitivní efekt adaptace na mírnou chronickou hypoxii. Podobn poruch genetické, prenatální, perinatální, postnatální - s p říklady.. 2 a Poruchy vnímání bolesti Příčiny a význam akutní bolesti, její výskyt u poruchových psychických stavů. Somatopatologie a psychopatologie syndromu chronické bolesti, psychické a sociální příčiny vzniku, projevů v chování a přetrváván na prenatální, perinatální a postnatální či získané. Vůbec nejčastějšími poznanými příčinami MR jsou prenatální genetické příčiny. Chromozomální aberace - nejčastější jednoduchou pří-činou MR vůbec je Downův syndrom - trisomie 21. chromozomu. Další častou příčinou jso 1.2.1 Období prenatální 6 1.2.2 Období perinatální 7 1.2.3 Období postnatální 7 1.3 Klasifikace DMO 8 1.3.1 Spastická forma 8 1.3.2 Nespastická forma 8 1.4 Poruchy doprovázející DMO 8 1.4.1 Poruchy tělesného vývoje 8 1.4.2 Poruchy motoriky 9 1.4.3 Poruchy zraku a sluchu 9 1.4.4 Poruchy intelektu

PPT - Ontogenetický vývoj člověka PowerPoint Presentation, free download - ID:3878488

VYMEZENÍ MENTÁLNÍHO POSTIŽENÍ - Katalog podpůrných opatřen

pohybových a sociálních schopností s prenatální, perinatální i postnatální etiologií. Všichni autoři se shodují na tom, že mentální retardace je snížení rozumových schopností. Ke společným znakům osob s mentálním postižením patří infantilnost, zvýšená závislost na okolí Perinatální psychologie studuje plod od 26. týdne fetálního vývoje před porodem, těsně kolem porodu a do čtvrtého týdne po porodu. Ve velmi mladé prenatální, perinatální a raně postnatální psychologii, je nejen mnoho nových odborných a vědeckých poznatků o duševnu plodu, novorozeného dítěte a kojence, jeho vývoji i Příčiny DMO jsou prenatální (před narozením), perinatální (během porodu) a postnatální (vzniklé nějaký čas po narození). Takže nějaké genetické příčiny být mohou (část příčin prenatálních), ale většina příčin bude asi jinde poškození svou roli hrají také prenatální, perinatální a postnatální poškoze ní, zvláštnosti určitýchvývojovýchfází a vnější a vnitřní vlivy. Vítková (1998) dělí pohybové neboli ortopedické vadyna dvě základní skupiny, knimž pa tří poruchyvrozené, včetně dědičnýcha poruchyzískané

Prenatální a postnatální vývoj, prenatální a postnatální

Při vzniku poškození svou roli hrají také prenatální, perinatální a postnatální poškození, zvláštnosti určitých vývojových fází a vnější a vnitřní vlivy. Ranou podporou dítěte se rozumí všechna odborně použitá opatření (intervence, aktivity, speciální edukace), která slouží ke zlepšení organických. prenatální, perinatální či ranou postnatální anamnézou. Mezi ně patří rovněž děti s nízkou porodní hmotností (pod 2 500 g) - viz tabulka 1, kde je zaznamenán stálý mírný růst jejich percentuálního výskytu mezi novorozenci- sledování od roku 1970 do roku 2005. Rok narození % z celkového počtu narozených 1970 6,1. Příčiny vzniku tělesného postižení můžeme rozčlenit na 3 období: na období prenatální, perinatální a postnatální. Nejprve se zmíníme o době prenatální, která je nesmírně důležitá pro další zdravý vývoj plodu, na němž je pak závislý celý život narozeného jedince prenatální, perinatální a postnatální rizika v anamnéze (casus socialis, nezletilá matka ve věku 16 let, nesledované těhotenství, byla na útěku z diagnostického ústavu, porod mimo zdravotnické zařízení v nevhodných sociálních podmín-kách, podezření na novorozenecký abstinenční syndrom (NAS). Na základě žá

DMO, Dětská mozková obrna, Mozková obrna, MO, Perinatální enceflopathie

Prenatální vývoj člověka prenatální a postnatální vývoj

• PRENATÁLNÍ A PERINATÁLNÍ RIZIKA -poškození mozku v thotenství þi při porodu • POSTNATÁLNÍ RIZIKA- autismus jako získaná porucha na základ poškození mozku v průbhu prvního roku vku, zántlivá onemocnní mozku, nežádoucí úinky okování (odborná veřejnost spojistost mezi okováním a. psychiatrickou, neurologickou, ve smyslových funkcích; etiologii prenatální, perinatální či postnatální), ŠPZ vždy požádá zákonné zástupce žáka o odborné posouzení lékaře. Mezi časté komorbidity patří poruchy autistického spektra, úzkostné poruchy, deprese Exogenní faktory můžeme dále strukturovat podle ontogenetických období na prenatální, perinatální a postnatální. Exogenní faktory prenatální. ovlivňují člověka v embryonálním (zárodečném) i fetálním (plodovém) stádiu

PPT - Infekce ran, hnisavé a anaerobní infekce PowerPoint Presentation - ID:6935596

negenetické faktory (prenatální, perinatální, postnatální). Genetickými faktory se v této práci zabývat nebude, snad jen za zmínku stojí, že Hippokrates před ð ì ì lety zmínil, že epilepsie může být dědičná Záznam chatu ze středy 4. listopadu 2020. STOP: Jak moc můžou prenatální, perinatální a postnatální potíže způsobit u plodu pozdější psychiatrické potíže?. doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA: mnohem větší význam má výchova dítěte, péče, které se mu dostane ze strany rodičů, samotné potíže v době těhotenství a kolemme porodu nehraji velkou rol • vlivy prenatální, perinatální a postnatální • dědičnost (atrofie zrakového nervu, degenerativní onemocnění sítnice, šedý a zelený zákal, těžká krátkozrakost, zákal rohovky), retinopatie nedonošených (ROP) - vlivem tlaku kyslíku v inkubátoru může docházet k patologickému vývoji sítnice, otravy a úrazy. Přibližně před 100 lety byl poměr dědičných a získaných poruch sluchu opačný, avšak se zlepšením prenatální, perinatální i postnatální péče se vliv zevních faktorů (infekční choroby, těžká novorozenecká žloutenka, zánět mozku a mozkových blan, chronické záněty středouší, ototoxická antibiotika. na prenatální, perinatální, postnatální a involuční. Vady sluchu můžeme klasifikovat z různých hledisek. Sluchová vada může být jednostranná a oboustranná. Může se hodnotit podle doby vzniku jako vrozená nebo získaná vada. Dále podl