Home

Historie vězeňství

vězeňství - historie i pomocí čísel: TOTALIT

Historie kaţdé disciplíny patří ke všeobecné kulturní výbavě kaţdého odborníka, který se v dané vědě pohybuje. Proto téma diplomové práce navazuje na mou bakalářskou práci, tj. historii vězeňství, na jejímţ pozadí se promítají osobnosti þeské penitenciaristiky HISTORIE VĚZEŇSTVÍ V ýESKÉ REPUBLICE V roce 1918 převzala nově vzniklá ýeskoslovenská republika od rozpadajícího se Rakouska-Uherska vězeňství ve velmi bídném stavu a v rámci svých moţností zapoþala s jeho nápravou. Mnoho věcí se dařilo zlepšovat v meziváleþném období, zejména zacházení s vězni, kde se od. UHLÍK, Jan. Historie věznění a vězeňství v Čechách: osudy význačných vězněných osobností, prožité ve významných dobách zemí českých, vi-děné se zřetelem k vývoji českého vězeňství. Stráž pod Ralskem: Institut vzdělávání Vězeňské služby v R, 2006. 319 s. ISBN 80-239-9417-4 Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > D > Dějiny vězeňství Koncepce schválena vládou ČR dne 3. února 2016, usnesením č. 79, o Koncepci vězeňství do roku 2025. Historicky první systémová aktivita, která pojímá vězeňství v širším pojetí neomezeném pouze na Vězeňskou službu ČR. Založena na důrazu na mezirezortní a multidisciplinární přístup

vězeňství - historie období 1969 - 1989: TOTALIT

  1. Práce je zaměřena na historii věznice od jejího postavení až do roku 1945. Důležitým změnám v trestním právu a vězeňství v 50. letech 20. století se věnuje druhá kapitola, která mapuje změny, ovlivňující vězeňství ve sledovaném období
  2. ality. Veškerá reforma vězeňství se tak omezila jen na dva úkoly: dokázat zavřít co nejrychleji co nejvíce osob. A podle toho to ve vězeních vypadalo. Žádná tekoucí voda, žádná kanalizace
  3. Základní legislativní úprava, organizace a správa vězeňství byla postupně zdokonalována počínaje rokem 1919. Zejména byl prohlubován progresivní systém výkonu trestu, založený na postupném zmírňování vězeňského režimu v závislosti na průběhu nápravy trestanců, rozdělených zpravidla do 3 disciplinárních tříd

HISTORIE VĚZENSTVÍ. Anežka Tesařová, Veronika Hamplová, Eliška Pospíšilová, Kamila Motalová. Chcete se něco dozvědět o historii vězeňství? Co se dělo v hrůzných kasematech na Špilberku? Jsou všechny historky o Špilberku pravdivé? Přijďte se na nás podívat! Kdy: 9.října 2017 Historie věznění a vězeňství v Čechách : osudy význačných vězněných osobností, prožité ve významných dobách zemí českých, viděné se zřetelem k vývoji českého vězeňství Historie vězeňství v Olomouci je úzce spjata s vývojem soudnictví v moravském regionu jako celku. Již v první polovině 13. století vznikl v Olomouci za vlády Václava I. městský soud a královskou moc v něm reprezentoval fojt, který současně vystupoval jako hlava města Po převodu vězeňství do působnosti ministerstva spravedlnosti v roce 1968 byli do funkce kata a jeho pomocníků vybíráni zájemci z řad příslušníků Sboru nápravné výchovy, kteří byli služebně zařazeni na úseku dozorčí služby v nápravně výchovném ústavu (NVÚ) č. 2 Praha - Pankrác

Katedra historických věd Studijní program Historické vědy Studijní obor České dějiny Bakalářská práce Historie Borské věznice od jejího založení do popravy generála Píky Alena Hůlová Vedoucí práce: Mgr. Václav Fronk, Ph.D. Katedra historických věd Fakulta filozofická Západoeské univerzity v Plzni Plzeň 2012 - I československé vězeňství má mezi používanými oděvy několik ikonických kousků. Nejsou tak obecně známé jako oblečení s příčnými a podélnými pruhy. Pro ty, kteří v nich strávili několik let, se ovšem staly nezapomenutelnými společníky jejich nevítaných časů za mřížemi. Představujeme první model - Halinu

Z historie vzdělávání vězněných osob na území bývalého Československa do roku 1983 II. Petr Zahnaš V OBDOBÍ LET 1945 - 1982 1. SITUACE V ČESKOSLOVENSKÉM VĚZEŇSTVÍ V LETECH 1945 -1948 Po skončení druhé světové války fungovalo naše vězeňství na stejných principech jak Historie vězeňství v čr. V návaznosti na nové organizační podmínky, obsahové změny v činnosti Kabinetu a k prohloubení spolupráce s organizačními články VS ČR a příslušnými externími subjekty bylo vydáno nařízení generální ředitelky VS ČR č. 43/2000, o zřízení a činnosti Kabinetu dokumentace a historie VS ČR a č.44/2000, jímž se. práce patí historie a.

VS ČR, Koncepce rozvoje českého vězeňství do roku 2015. Praha: Tiskárna VV Praha-Pankrác, 2005, 30 s. Periodika: 25. Časopis pro historickou penologii, Historická penologie č. 1/2003. braných státech. Jako doplňující byly vybrány ke zpracování obecné informace z historie vězeňství a pohled na problematiku tzv. druhého života odsouzených. Oproti původnímu záměru autorů došlo při zpracování závěrečné zprávy z výzkum Historie vězeňství na ostrově sahá do druhé světové války, kdy zde měly okupační jednotky Německo a Itálie. Na ostrově zbudovali lapač vody (plocha osázená betonovými kvádry o velikosti (d*š*h) 1m*1m*0,5m a celý systém na zásobu pitnou vodou, která se sbírala do 3 nádrží a dopravovala se samospádem do domů Historie Ministerstva spravedlnosti. Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro soudy, státní zastupitelství, vězeňství, probaci a mediaci a střet zájmů. Dále vystavuje právní posudky pro úvěrové a garanční smlouvy, ve kterých je Česká republika smluvní stranou a zastupuje Českou republiku.

Autor knihy: Miloslav Jůzl, Téma/žánr: penologie - dějiny vězeňství - výkon trestu - resocializační pedagogika - sociální pedagogika, Počet stran: 384, Rok vydání: 2017, Nakladatelství: UJAK Prah Tak se dozvěděli mnoho zajímavostí z historie vězeňství, nakoukli také do cely, kde byli na chvíli zavřeni. Naštěstí si ale v kriminále nikoho nenechali a všichni si mohli následující den užívat sportovního vybavení, které kemp nabízí Orální historie 37 Terminologická poznámka 39 1. Milníky ve vězeňství po druhé světové válce 41 Retribuce a nenávist ke všemu německému 41 Sebesovětizace československého vězeňství 44 Vyrovnávání se s minulostí 54 Turbulentní roky 1968 a 1969 58 Modernizace versus represe 63 Chaos v demokratizaci 71 2. Tendence ve.

UHLÍK, Jan. Historie věznění a vězeňství v Čechách: osudy význačných vězněných osobností, prožité ve významných dobách zemí českých, viděné se zřetelem k vývoji českého vězeňství. Stráž pod Ralskem: Institut vzdělávání Vězeňské služby v ČR, 2006. 319 s. ISBN 80-239-9417-4. Věznice Všehrdy Historie výstavby Historie věznice sahá do doby vlády císaře Františka Josefa I. V návaznosti na reformu soudnictví uskutečněnou v roce 1849 byly v druhé polovině 19. století vybudovány na území tehdejšího Českého království nové věznice. Vznikaly přestavbami hradů (185

ce a historie VS ČR zdokumentovali Valdická kartouza 1627-1857-2007 fenomén kláštera - fenomén věznice ALENA KAFKOVÁ vývojové proměny tohoto vězeňské-ho zařízení v následujících histo-rických etapách: I. Vězeňství habs-burské monarchie (1850-1918), II. Vězeňství Československé re-publiky (1918-1939), III Jsme součástí Prison Fellowship International, největší křesťanské světové dobrovolnické organizace v oblasti vězeňství, která pracuje ve 127 zemích. Historie Prison Fellowship International (PFI) vzniklo na základě zkušenosti Charlese Chucka Colsona, bývalého poradce prezidenta Richarda Nixona Svědectví o československém vězeňství osmdesátých let. Jiří Wolf. Wolf, Jiří, Wolf, Jiří, Copies Bound volumes. Loading copies. Processing history Back to searched Previous Next . Documents for download Show attached files {{file.type}} {{file.size | bytes}}. Historie bezpečnostních sborů. Úvod. Stránky jsou věnovány historii bezpečnostních sborů, historii trestního práva, kriminalistiky, vězeňství a nakonec i historii dalších příbuzných vědních oborů, což zde chci prezentovat zejména z pohledu mé osobní sbírky, ale také zveřejňováním materiálů, které mi ke. Dobrý den, píši diplomovou práci na téma České vězeňství a jeho schopnost naplňovat veřejný zájem. Měla bych tedy zájem o literaturu týkající se pojetí veřejného zájmu, publikace o veřejném zájmu ve veřejné politice, o systému vězeňství a pojetí trestu, jak u nás, tak i třeba v zahraničí a tedy zejména jestli existuje literatura vztahu vězeňství a.

Z historie a současnosti Ministerstva spravedlnosti . Ministerstvo spravedlnosti jako ústřední orgán státní správy soudů bylo zřízeno dne 20.3.1848 jako jedno z čtyř ministerstev Rakousko-Uherska, a to vedle Ministerstva financí, Ministerstva vnitra a Ministerstva kultu a vyučování K právním aspektům sovětizace československého vězeňství (1948-1956) Janák, Dušan. Janák, Dušan, Janák, Dušan, Copies Bound volumes. Loading copies. Processing history Back to searched Previous Next . Documents for download Show attached files. Rusko - stručná historie sovětského a ruského vězeňství. Již deset let se sníží počet vězňů v Rusku, a historické minimum (623 642 lidí na 01.04.2017) byla provedena v tomto roce. Rusko se podařilo vypořádat se s kriminalitou mládeže, která zachvátila zemi v 90. letech, a během posledních 10 let, kteří byli.

Historie sociální péče o osoby propuštěné vězeňství dané doby je rovněž nastíněno, jak vězeňské ústavy připravovaly odsouzené na přechod do občanského života, protože tato příprava je v případě propuštěných z trestu velmi důležitá 19. století je charakteristické vznikem profesionálního ošetřovatelství. Od 14. století bylo pro ženy v Evropě stále obtížnější až nemožné věnovat se lékařství nebo chirurgii. Nesměly studovat na medicínských fakultách ani se stát členkami organizací, které vydávaly povolení k praxi. V nových nemocnicích. Pod zdánlivě nevinnou rouškou Svaté Marie probíhá tak trochu jiný historický výzkum. Tamní zaměstnanci v žádném případě nepřipouštějí, že by šlo o cestování v čase, místo toho zkoumají významné historické události v příslušné době. Muzeum vězeňství Uničov. 25.07.13 Historie/Tradice; Kultura21.cz Šatlava/ muzeum vězeňství v Uničově se nachází v historické budově bývalé šatlavy - městského vězení. Expozice Právo na Uničovsku představuje vývoj a historii práva (nejen) na Uničovsku od středověku až po 1. polovinu 20. století Československé vězeňství prošlo ve druhé polovině 20. století výraznými změnami. Po druhé světové válce zde vládla represe a dehumanizace. V šedesátých letech vývoj vězeňství následoval proměnu společnosti

témata: historie - 20. stolet To jsou otázky, na které se tato kniha snaží odpovědět. Ukazuje, že se ve vězeňství zrcadlí charakter celé společnosti a mnohé o ní vypovídá. Sdílet. Nakladatelství Karolinum Ovocný trh 560/5 116 36 Praha 1 cupress@cuni.cz + 420 224 491 27 Od dob habsburské monarchie se ve vězeňství českých zemí mnohé změnilo. I pracovní doba se zkrátila. vedoucí Kabinetu dokumentace a historie Vězeňské služby České republiky.. Historie prodejů. Toto vydání se u nás v minulosti prodalo jednou za cenu 150 Kč. × Kniha vložena do košíku. O trestu a vězeňství. Pokračovat v nákupu Přejít do košíku. Komentáře. Tuto knihu zatím nikdo nekomentoval. Pro.

Dějiny pod zámkem aneb Kapitoly z historie vězeňství

Historický pohled na vývoj sociální péče o seniory ve 20. století na území města Ostrava: diplomová : 2014 : Fischerová Lenka: Historie vězeňství a sociální péče osob ve výkonu trestu. diplomová : 2013 : Galková Petra: Využití metod sociální práce v Domě na půl cesty: diplomová : 2013 : Szturcová Adél Literatura naučná Historie. Štítky z knih. první světová válka (1914-1918) 20. století vězeňství čeští vojáci v 1. světové válce. statistiky autora Veřejný ochránce práv > Historie Historie institutu ombudsmana Původ slova ombudsman lze nalézt ve středověkých výrazech umbup (moc, autorita), případně ve švédském slově ombud, které označuje osobu, jenž vystupuje jako zástupce, zmocněnec či mluvčí jiných

Dějiny pod zámkem aneb Kapitoly z historie vězeňství (1996

Publikace v historických a politologických souvislostech představuje právní předpisy, které v současnosti tvoří ústavní právo a objasňuje, co vedlo k jejich přijetí a dále které státy přispěly k jejich přijetí, a rovněž v čem tkví nedostatky právní úpravy a k jakým komplikacím by mohlo dojít v budoucnosti Expozice Z historie věznice Valdice, 1857-2007 byla slavnostně otevřena 30. června 2008. Na jejím vzniku se podíleli pracovníci Věznice Valdice a Kabinetu dokumentace a historie Vězeňské stráže ČR, scénář stálé výstavy připravili Aleš Kýr, Alena Kafková a Roman John

Dějiny vězeňství Knihy

  1. ulosti České Lípy, její.
  2. Dějiny zemí Koruny české II. Cena: 80,- Kč Detail: sestavili a uspořádali Jiří Gruntorád a Petr Uhl O československém vězeňství (Sborník Charty 77) Cena: 60,- Kč; Detail:.
  3. Historie Literatura naučná. Štítky z knih. první světová válka (1914-1918) 20. století vězeňství čeští vojáci v 1. světové válce. statistiky autora

Historie. První písemné zprávy o Litni jsou z roku 1195, avšak známky osídlení zdejší krajiny pocházejí již z mladší doby kamenné. Ve 14. století zde žil rod Buziců. V 16. století byla Liteň připojena k panství rodu Vratislavů z Mitrovic. V roce 1639 byla Liteň vypálena švédskými vojsky generála Banéra V budově historické šatlavy v České Lípě si prohlédnete muzeum, zaměřené na využívání jeskyní a skalních převisů od pravěku až po současnost. Další části expozice se věnují archeologii a místní hrnčířské výrobě, vězeňský kout je zaměřený na historii šatlavy a dějiny vězeňství a výkonu práva ve. Kategorie: historie Michel Perrin Cesta mrtvých Indiánů Cena: 180,- Kč; Detail: sestavili a uspořádali Jiří Gruntorád a Petr Uhl O československém vězeňství (Sborník Charty 77) Cena: 60,- Kč; Detail: Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums im Protektorat Böhmen und Mahren.

Američané se navzájem neznají, říká amerikanista Jan Beneš. 19. 8. 2021, 8:00. Štěpán Kučera, SALON, Právo. Rozdělená společnost v USA, cancel culture v podání konzervativců, znevýhodnění Afroameričanů u voleb i mezi volbami nebo tuzemské debaty o hnutích MeToo či Black Lives Matter. I to jsou témata, která jsme. Historie v zemi ukrytá Teprve v roce 1783 rozhodl císař Josef II. v rámci reforem rakouského soudnictví a vězeňství o jejich zcela novém poslání. Část špilberské pevnosti byla určena na vězení pro nejtěžší a nejnebezpečnější zločince a převedena pod civilní správu. Na hromadné vězeňské cely bylo. Zločin a trest. Soudnictví je tady od počátku věků. Krátce poté, co byl spáchán první zločin v dějinách, a došlo k odhalení viníka, byl vynesen první trest. K soudům a trestům docházelo v každé společnosti. V historii se trestalo nejen za násilné a majetkové trestné činy.Trestalo se také za rouhání, náboženské.

Koncepce vězeňství - Portál justic

Historie města Skalná. Město Skalná vzniklo jako osada pod hradem Vildštejn (Wildstein) založeným na přelomu 12. a 13. stol. jako ministeriální hrad kláštera ve Waldsassenu. Prvními majiteli hradu byl rod Nothaftů, za vlády Wirspergů došlo roku 1541 k rozdělení panství na Horní a Dolní Wildstein, s čímž souvisel vznik tzv Smrt Ježíše Krista: Jak probíhal trest smrti ukřižováním. Italští vědci z univerzit ve Ferraře a ve Florencii objevili na pozůstatcích muže,. Před 20 lety vstoupily mírové síly KFOR do Kosova. Začala operace Joint Guardian. Dne 12. června 1999 vstoupily do Kosova na základě mandátu OSN mírové síly KFOR Abstrakt (anglicky) RESUMÉ Ve své práci Možnosti a. limity sociální práce ve vězeňství jsem se zaměřila na výkon profese sociálních pracovníků ve vězeňství. První kapitola je orientována na na definici, kompetence a role sociálního pracovníka obecně. V další části práce je představena historie a současnost. Poválečná perzekuce bývalých československých příslušníků RAF. In: Dějiny a současnost, zvláštní číslo 2010. Mýty a pravda o atentátu na majora Augustina Schramma. In: HaV 1/2011, s. 54-68. Ochrana státní hranice a Pohraniční stráž. In: Historie a vojenství 3/2011, s. 26-3 Novými prioritami vězeňství bude vzdělávání a zaměstnání vězňů. 8. 1. 2016, 8:00. Důkladný vstupní pohovor při nástupu odsouzeného do věznice, dluhové poradenství, vzdělávání a především zaměstnávání vězňů. Takové jsou hlavní body koncepce vězeňství do roku 2025, kterou společně představili ministr.

Vězeňské metody historie: Úmorná dřina, naprosté ticho

Historia Magistra est (?) Čím nás (ne)může historie oboru sociální práce V kategorii vězeňství, školy a školská zařízení: Mgr. Ludmila Nováková, DiS. V kategorii významný přínos v oblasti sociální práce byli oceněni PaedDr. Hana Mrň Historie. Naše organizace má za sebou přes čtvrt století pilné práce. Dosáhli jsme mnoha úspěchů, pomáhali jsme více než 27 000 klientů a jejich blízkých, stali jsme se významným partnerem státní správy, samospráv i neziskového a firemního sektoru. Naši cestu značí řada úspěchů a milníků The main aim of my work was drawing of coherent picture of Plzeň Prison history: beginning from the first designs of the building, building realization, starting of the run, getting acquainted with working of particular sections and execution of punishment, ending with exexution of general Píka. There was the first unexpected miscarriage. Žádost o poskytnutí materiálu týkající se stavu vězeňství. Vážený pane, Úřad vlády ČR obdržel dne 6. srpna 2019 Vaše doplnění žádosti v reakci na námi zaslanou výzvu ze dne 18. července 2019, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

sociální pedagogika penologie vězeňství vězni resocializační pedagogika sexualita výkon trestu Microsoft Word 2010 (software) bakalářské práce bezpečnostní sbory diplomové práce duchovní služba dějiny pedagogiky dějiny vězeňství filozofické aspekty filozofie výchovy interdisciplinární aspekty křesťanská etika. Muzeum vězeňství. V kompletně zrekonstruované šatlavě vzniklo unikátní Muzeum vězeňství, kde naleznete tématickou expozici, originály mučících nástrojů, upomínky na trestance aj. Uničovská šatlava se dochovala prakticky v původním stavu. Nejstarší část bývalé městské šatlavy pochází z raně barokní doby Název: Rukověť pro představené obcí - sbírka všech k samostatné působnosti obcí se vztahujících zákonů a nařízení, které se zvláštním zřetelem ku království Českému sestavil, prostonárodně vyložil a četnými formuláři opatřil Ant. Wintersperge UHLÍK, J. Historie věznění a vězeňství v Čechách. Praha: Vazební věznice Praha Pankrác, 2006. Příručka pro metodiky sociální prevence a sociální kurátor Výběrová bibliografie představuje výčet odborných publikací (monografií, studií, edicí dokumentů atd.), popř. memoárových či popularizačních prací k vývoji, fungování a metodám práce bezpečnostních složek na území Československa v letech 1918−1991

Běh se žlutou stužkou | Vazební věznice LiberecVězeňská služba ČR zahájila veletržní premiéru ukázkou napadení eskorty - ISET - Veletrhy Brno

• Stručně dokumentovat historický vývoj kriminality a vězeňství na území ČR s vlivy různých aspektů (politických, ekonomických, sociálních, kulturních aj.) po roce 1918 do současnosti. Naznačit tento vývoj v kontextu evroé kriminality a vězeňství Ve čtvrtek 26. listopadu 2015 proběhlo kolokvium Možnosti a perspektivy interdisciplinárního zkoumání dějin vězeňství v Československu v 70. a 80. letech 20. století, na které navázal literárně-historický Večer vězeňské korespondence z dob normalizace v Knihovně Václava Havla. V průběhu večera byla představena nová publikace Knihovny Václava Havla Perzekuce.

Fišpanka, Pod Slovany, Na Poříčním právu | Encyklopedie Prahy 2Návštěva Rumunska | Věznice OráčovUctění památky padlých hrdinů – Vazební věznice Praha PankrácVěznice Břeclav – Vězeňská služba České republiky – Věznice BřeclavNorské fondy – Věznice Příbram

Trocha historie; Vězení očima odsouzených; Vězení v Rakousku z pohledu odsouzeného; Vybrané věznice v ČR; Co přinesla média; Z ženského pohledu; Vzkazy odsouzeným; Vzory žádostí ke stažení; Příběhy odsouzených jsou na Facebooku; Informace o trestním řízení pro laiky; WebArchiv Národní knihovn Barbory. V interiéru je dodnes zachováno osm vězeňských cel s původními dubovými oplechovanými dveřmi, černá kobka sloužící k samovazbě a vězeňská kaple. Jako vězení byla budova využívána do roku 1945. Poté sloužila až do osmdesátých let 20. století jako městský archiv. V budově dnes sídlí muzeum vězeňství Historie a Bible Věda a Bible KNIHOVNA Ukázat více. Bible online Časopisy Knihy a brožury Série článků Vězeňství je v krizi Řešit kriminalitu tím, že se vybuduje více věznic, je jako řešit problém smrtelných nemocí tím, že se vybuduje více hřbitovů.. Československé vězeňství prošlo ve druhé polovině 20. století výraznými změnami. Po druhé světové válce zde vládla represe a dehumanizace. V šedesátých letech vývoj vězeňství následoval proměnu společnosti. Represivní přístup začal být považován za neefektivní a cílem měla být resocializace odso