Home

Pojmy finanční matematiky

Finanční matematika - pojmy. dlužník - osoba nebo instituce půjčující si peníze. věřitel - osoba nebo instituce, která peníze půjčuje. kapitál - částka, kterou věřitel půjčuje. úrok - částka, kterou získá věřitel jako odměnu za půjčení. roční úroková míra - podíl úroku získaného za rok a kapitálu (v. Předmět Matematika Třída 4. B Téma hodiny Finanční matematika 1 (FM 1) Druh materiálu Prezentace Anotace Prezentace je určena pro 4. ročník gymnázií. Jedná se o úvodní prezentaci, v níž si studenti zopakují základní pojmy z finanční matematiky, které probírají taky v předmětu Základy společenských věd. Tato. Než se pustíme do vzorečků v Excelu, tak uděláme krátké shrnutí pojmů z finanční matematiky. Tento článek bude postupně sloužit jako mapa článků - budu se přidávat odkazy na články věnující se dané problematice. Finanční matematika - Základní pojmy. Dlužník - subjekt, který si půjčuje peníz

Pro základní orientaci ve finanční matematice jsou potřebné základní pojmy z matematiky, statistiky a ekonomie (speciálně financí). V Matematických pojmech řešíme pojmy a vztahy potřebné pro kurs Finanční matematika VŠEM Základní pojmy finanční matematiky. Věřitel - ten, kdo peníze půjčuje, a věří, že se mu peníze vrátí (osoba nebo instituce). Dlužník - ten, kdo si peníze půjčuje (osoba nebo instituce) Jistina (kapitál) - půjčovaná částka. Úro Finanční matematika 1 (FM 1) Prezentace Prezentace je určena pro 4. ročník gymnázií. Jedná se o úvodní prezentaci, v níž si studenti zopakují základní pojmy z finanční matematiky, které probírají taky v předmětu Základy společenských věd. Tato prezentace je doplněna videem Znáte pojmy finanční matematiky? Otestujte se. S finanční matematikou se setkáváme ve finanční oblasti. Jedná se o souhrn matematických pojmů a postupů, které se uplatňují hlavně v úvěrové problematice. Finanční matematika je plná pojmů Téma Základy finanční matematiky je výrazně aplikační, pro každého žáka jako budoucího občana naprosto nezbytné. Vzhledem k tomu, že peněžní ústavy reagují pružně na Základní pojmy: Jistina - částka, která byla vložena do peněžního ústavu nebo byla půjčena občanu - značí se J a odpovídá základu

Základy finan ční matematiky Jednoduché a složené úro čení Využití vzd ělávacího materiálu: podpora výkladu, shrnutí učiva, kontrola správnosti výpo čtůpříklad ů, p říprava k tématické práci Téma hodiny: Základy finan ční matematiky - pojmy z oblasti finan ční matematiky, na finance s procent Předmět Matematika Třída 4. B Téma hodiny Finanční matematika 16 (FM 16) Druh materiálu Prezentace Anotace listů a akcií. V Prezentace určena pro 4. ročník gymnázií. Prezentace se týká podílových prezentaci je uvedeno motivační video a dva řešené příklady, které řeší výnos Finanční matematika Finanční Pro porovnání hodnoty peněz v čase se setkáváme s pojmy úrok a úroková sazba. Základní pojmy Úrok. Pokud věřitel půjčí peníze dlužníkovi na nějakou konkrétní dobu, pak úrok je odměna pro věřitele za tuto půjčku Materiál vysvětluje základní pojmy finanční matematiky, nabízí jednoduché praktické úkoly k samostudiu. Klíčová slova: finanční matematika: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy Finanční matematika pro 7. ročník Materiál se zabývá základními pojmy finanční matematiky v oblasti obchodu a bankovnictví. Tento materiál je určen pro žáky 7. ročníku základní školy jako zápis daného tématu se vzorovými úlohami. Je zde i vzorově vyplněný materiál pro vyučující

Finanční matematika - pojmy - Studuju

Matematika (z řeckého μαθηματικός (mathématikos) = milující poznání; μάθημα (mathéma) = věda, vědění, poznání) je věda zabývající se z formálního hlediska kvantitou, strukturou, prostorem a změnou.Matematika je též popisována jako disciplína, jež se zabývá vytvářením abstraktních entit a vyhledáváním zákonitých vztahů mezi nimi Finanční matematika má nástroje, jak u většiny investic spočítat výnos. Avšak finanční matematika nenabízí přístup, jak výše uvedené investice porovnávat mezi sebou, to už bychom se dostali do oblasti ekonomie. Pro nás je však důležité umět spočítat zisk dané investice a být si vědom možných rizik Anotace: Prezentace je určena pro 4.ročník gymnázií (oktáva).Jedná se oúvodní prezentaci,v níž si studenti zopakují základní pojmy z finanční matematiky, probírané též v předmětu základy společenských věd.Tato prezentace slouží společně s druhou prezentací Základní pojmy z finanční matematiky IIk úvodu do ucelené sady , kterou se snažím studentům. Souhrn matematických pojmů a postupů, které se uplatňují ve financích. Zahrnuje základní matematické postupy využívané v bankovní a finanční praxi, například jak spočítat například splátky úvěru či porovnat výnosnost jedné investice s investicí jinou Téma hodiny: Základy finan ční matematiky - pojmy z oblasti finan ční matematiky, na finance s procenty Předm ět: Matematika a její aplikace Ro čník: devátý Autor: Mgr. Miroslava Tomanová Vzd ělávací oblast: Matematika a její aplikace Ozna čení vzd ělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_MA2A.9.01 Číslo projektu

Finanční matematiky se nebojíme Mgr. Pavla Sýkorová Strana č. 2 - Hádanka Pojem euro, vysvětlení a možnosti placení eurem. Strana č.3 - Měny v Evropě Roztřídění do jednotlivých sloupců - název státu, vlajka, měna a zkratka měny 9. roþník - 7. Finanþní matematika 1 7. Finanční matematika 7.1. Jistina, úroková míra, úroková doba, úrok Základní pojmy : Dlužník - osoba nebo instituce, které si peníze půjuje. Věřitel - osoba nebo instituce, která peníze půjþuje. Jistina - þástka, která byla půjþena a budeme ji oznaþovat J 0. J 1. Základní pojmy finanční a pojistné matematiky 2. Jednoduché úročení 3. Krátkodobé cenné papíry 4. Složené úročení 5. Úroková míra 6. Dlouhodobé cenné papíry 7. Spoření 8. Důchody 9. Modely opakovaných plateb 10. Riziko ve finanční matematice 11. Životní pojištění 12. Neživotní pojištění 13. Zdravotní. Kompletní stránku, další videa, řešené příklady a testy z MATEMATIKY, FYZIKY a CHEMIE najdete na:https://isibalo.com/Pokud budete chtít, můžete nám dát.

Video: Finanční matematika - Úvod, Základní pojmy, Úrokové počty

Matematika VŠEM - Základní pojm

ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MATEMATIKY

 1. Finanční matematika - pojmy a značení 1 2. posloupnosti a finanční matematika, příklady využití posloupností ve finanční matematice
 2. Základní pojmy finanční matematiky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Hana Pilařová Materiál byl vytvořen v rámci projektu Základní školy Stráž, okres Tachov, příspěvkové organizace , registrovaným pod názvem Škola na míru našim dětem a číslem CZ.1.07/1.4.00/21.221
 3. 2. Platební prostředek: 5. Činnost, kterou vznikají úspory: 6. Osobní identifikační číslo pro autorizaci transakcí: 7. Osoba nebo instituce, která si peníze půjčuj
 4. Ekonomika a její základní pojmy s návazností na finanční gramotnost a aplikace ve finanční matematice. Stupeň: Střední škola. Předmět: Finanční matematika. Autor: Ing. František Balák. Datum vložení: 26.08.2014. Ostatní Stáhnout (152 kB) Odeslat na e-mail. Úvodní stránka.
 5. Start studying finanční matematika - pojmy. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 6. Seznámení s důležitými pojmy finanční matematiky (úrok, úroková míra, zisk aj.) v tématu Procento formou řešení slovních úloh z běžného života (slevy zboží, spoření, úvěry, leasing, ) v učebnicích pro 7. ročník a sekundu
 7. Úrokování (finanční matematika), promile, vzorec 1) Úrokování - pojmy Pojmy z finanční matematiky, které odpovídají pojmům z naší matematiky Jistina = základ Úroková míra = počet procent (ze základu) Úrok = procentová část základu 2) Promile Promile ‰= = , á

Finanční matematika není nic jiného než využití matematiky ve finanční oblasti. Jedná se vlastně o souhrn matematických pojmů a postupů, které se uplatňují ve finanční sféře. Hlavně v oblasti úvěrové, ale i investic. Finanční matematika pracuje s obecně známými pojmy. Finanční matematika je velmi rozsáhlá část matematiky. Mezi jednoduché výpočty, se kterými se můžete setkat běžně na střední škole, patří výpočet amortizace (tzv. umoření) a složeného úrokování. Finanční matematika - Základní pojmy Dlužník - subjekt, který si půjčuje peníze Věřitel - subjekt. pojmy, kterým jsi porozuměl při výuce Finanční a ekonomické gramotnosti. 2 Úvod do finanní gramotnosti | Finanční gramotnost Peněžní vztahy ve slovech a větách: mat- matematika, rov- rodinná výchova, děj- dějepis, zem- zeměpis, ov- obanská výchova Finanční matematika pro každého Kniha vysvětluje základní matematické postupy, které jsou spojeny s nejvýznamnějšími finančními produkty a instrumenty. Základní pojmy 9 1.1 Procentový počet 9 1.2 Funkce 11 1.3 Průměry 18 1.4 Posloupnosti a řady 20 2. Úročení 24 2.1 Základní pojmy 24 2.2 Typy úročení 2 Finanční matematika a finanční gramotnost 1 (9. ročník) Žáci si ujasní pojmy příjmy, výdaje, rodinný majetek, zjistí skutečnou výši výdajů v rodině. Stáhnout soubo

Sbírka řešených příkladů z finanční matematiky pro 2. Stupeň ZŠ- finanční produkty A digest of solved problems of financial mathematics for lower secondary school- financial products Anotace Cílem práce je vytvořit sbírku řešených příkladů z finanční matematiky, která bude určena pro žáky 2. stupně ZŠ 1 Základní pojmy ve finanční matematice Studijní cíle: V této kapitole budou definovány pojmy, které budete přímo nebo v menších obměnách používat v jednotlivých aplikacích finanční matematiky. • Finanční matematikou rozumíme soubor obecných matematickýc Předmět zahrnuje zejména hlavní pojmy a výpočetní metody. Součástí výkladu je rovněž hlubší seznámení s problematikou optimalizačních modelů v oblasti finanční matematiky včetně modelů stochastických. Kurs byl sestaven na základě srovnání s obdobnými kursy na zahraničních školách Funkce - základní pojmy, funkce polynomická, lineární lomená, s absolutní hodnotou 13. Exponenciální a logaritmická funkce, logaritmování, exponenciální a logaritmická finanční matematika − využít poznatků o posloupnostech při řešení problémů v reálných situacích; − řešit úlohy finanční matematiky Základní pojmy finanční a pojistné matematiky . Obsah a vysvětlení pojmů finanční operace, úrok, kapitál, důchod, úroková míra, míra zisku. Faktory, které ovlivňují úrokovou míru. 3. Matematické pojmy . Zopakování matematických pojmů a jejich uvedení do souvislosti s finanční

Seznámit posluchače se základními pojmy a produkty finanční matematiky, ukázat možnosti jejich využití a praktického zpracování včetně využití výpočetní techniky. Obsah předmětu: Základní pojmy, význam finanční matematiky ve finanční praxi. Dluhové produkty: úrok, úroková sazba, jednoduché úročení pojmy finanční matematiky (jistina, úroková míra, úrok, úrokovací doba, daň, inflace), vypočítá úrok z vkladu za jeden rok a daň z úroku, získá základní informace o půjčkách a úvěrech, řeší aplikační úlohy na procenta 3. vysvětlí pojem proměnná, výraz s proměnnou, člen výrazu, rovnost dvou výrazů 11.1. 3.díl Finanční matematika - prošli jsme cvičení na procenta na str. 6. a 7., do sešitu si žáci zapsali pojmy z finanční matematiky ze str.8/dlužník a věřitel a ze str.9/úrok a úroková sazba. Do sešitu řešte str.9/ Využití posloupností ve finanční matematice - příprava k maturitě. Přetahování. V přetahování přiřazuješ pojmy k obrázku, určuješ slovní dvojice nebo rozhoduješ, které číslo je větší či menší. Spusti

Mzda, plat, superhrubá mzda, daň. Nejen s těmito pojmy se dnes seznámili žáci 8. třídy. Na návštěvu do vyučování přišla ekonomka školy, paní Dudová, která žákům přiblížila některé základní pojmy z finanční matematiky. Vysvětlila, jak z hrubé mzdy získáme superhrubou mzdu a následně jak získáme čistou mzdu Předmět je zaměřen na základní finanční modely. Předmět zahrnuje zejména hlavní pojmy a výpočetní metody. Součástí výkladu je rovněž hlubší seznámení s problematikou optimalizačních modelů v oblasti finanční matematiky včetně modelů stochastických

Znáte pojmy finanční matematiky? Otestujte se - iDNES

 1. Materiál ve formě pdf dokumentu byl vytvořen jako metodická podpora pro výuku základních pojmů finanční matematiky. Může sloužit jako osnova zápisu probíraného učiva, kterou žáci doplňují o vynechané klíčové pojmy, vysvětlení pojmů nebo metody výpočtů
 2. • objasní a používá základní pojmy finanční matematiky (jistina, úroková míra, úrok, úrokovací doba, daň, inflace), vypočítá úrok z vkladu za jeden rok a daň z úroku, získá základní informace o půjčkách a úvěrech, řeší aplikační úlohy na procent
 3. Daný předmět seznamuje studenty se základními pojmy, principy a početními operacemi finanční matematiky a jejich aplikací v konkrétních úlohách. Tematicky kurz pokrývá problematiku časové hodnoty peněz, jednoduchého a složeného úročení, modelů opakovaných plateb - spoření, důchodů a umořování dluhu, a dále pak měření výkonnosti a rizika portfolia
Finanční matematika v 8Planimetrie příklady sš - planimetrie 11 příklady k procvičení: 1) na základě obrázku

Úročení finanční matematik

Matematika pro SŠ 9. díl - Učebnice - Posloupnosti, řady, finanční matematika - neuveden . Osvojení si učební látky obsažené v devátém dílu patří mezi nezbytné předpoklady pro úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky z matematiky Daný předmět seznamuje studenty se základními pojmy, principy a početními operacemi finanční matematiky a jejich aplikací v konkrétních úlohách. Tematicky kurz pokrývá problematiku časové hodnoty peněz, jednoduchého a složeného úročení, modelů opakovaných plateb - spoření, důchodů a umořování dluhu, a dále pak.

DUMY.CZ Materiál Finanční matematika - úvodní pojm

V bance si půjčíme 1 milion Kč s roční úrokovou sazbou 3 %. Úrokovací období bude rok a částku budeme splácet ve třech ročních splátkách vždy na konci roku. Částku, kterou budeme pravidelně splácet, označíme . Bude nás zajímat: a) výše splátky v Kč, b) částka v Kč, kterou celkově za půjčku zaplatíme, c. Zároveň seznamuje se základními pojmy z finančního světa a umožnuje tak lepší orientaci při finančním rozhodování. Předmět je doplněn praktickým využitím finančních funkcí v aplikaci EXCEL. Kurs předpokládá základní, alespoň jednosemestrální, kurs vysokoškolské matematiky a je vhodný pro studenty vysokých. seznámí se s pojmy finanční matematiky; řeší úlohy na jednoduché úrokování - procento, základ, procentová část, počet procent - úrok (FG) - jednoduché úrokování (FG) Průřezová témata Přesahy do Přesahy z; OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA. Rozvoj schopností poznávání. určení základu, procentové části a.

Matematika - Wikipedi

 1. K otevření dané adresy klikněte na odkaz https://ekonom.feld.cvut.cz/web/images/stories/predmety/x16fim/fim01.pp
 2. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Naučná literatura > Ekonomie, obchod, finance > Finanční matematika
 3. Finanční matematika a kritéria Soubor. Základní pojmy finanční matematiky. Test. Finanční matematika URL. Jiné přístupy hodnocení investic Soubor. Sturmovo polynomy (aneb jak na IRR) Soubor. 2. Přednáška. Inflace, citlivostní analýza a rozhodovací stromy Soubor
Matematika - Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť

Finanční matematik

Finanční a pojistná matematika. Základy matematiky . Výrok. Výrokové spojky. Výroková formule. Logicky ekvivalentní výrokové formule. Přehled tautologií. Výrokové formy. Kvantifikované výroky. Množiny. Základní pojmy. Množinové operace a jejich vlastnosti. Kartézský součin množin. Relace, relace inverzní a složená Hodnocení zboží. Odhlášení. Všechny knihy Podnikání, ekonomie a finance Finance a investování Osobní a rodinné finance. Finanční matematika pro každého. 7. aktualizované vydání. Radová Jarmila, Dvořák Petr, Málek Jiří Tištěná kniha. Brožovaná vazba. Titul doprodán MATEMATIKA Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 11. 3. 2008 pod č. j. 3242/2008-2/CERMAT . KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/201

Finanční matematika II. PL - W: VY_32_INOVACE_M1.3.16: Finanční matematika III. PL - W: VY_32_INOVACE_M1.3.17: Užití geometrických posloupností ve finanční matematice: PL - W: VY_32_INOVACE_M1.3.18: Finanční matematika - testové úlohy I. PL - W: VY_32_INOVACE_M1.3.19: Finanční matematika - testové úlohy II. PL - W: VY_32. Základní pojmy Kapitola 1 5 1. kapitola Základní pojmy Úvod Stručně pojatá první kapitola hovoří o pojmech a postupech, se kterými se setkáváme při různých finančních operacích a které tvoří společný základ těchto operací. Cíle kapitoly • Seznámit se s pojmy: peníze, finanční operace, čas ve finančnictví Obsah předmětu postupuje od vymezení předmětu, pojmů a metod, přes znalosti středoškolské matematiky, které jsou potřebné pro pochopení a vymezení jednotlivých modelů tvorby vztahů z finanční matematiky, jako jednoduché a složené úročení, spoření krátkodobé a dlouhodobé, důchody a úvěry Finanční matematika v českých učebnicích od Marchetovy reformy Předložená značně rozsáhlá (cca 350 stran) disertační práce obsahuje paradoxně relativně stručnou úvodní kapitolu, seznamující čtenáře se základními pojmy, výpočetními postupy a často užívanými vzorci finanční matematiky

DUMY.CZ Materiál Základní pojmy z finanční matematiky

1. Základní matematické pojmy rizikového inženýrství. 2. Vybrané deterministické modely pro ekonomické a finanční výpočty. 3. Vybrané deterministické modely pro numerické a inženýrské přístupy, analýza citlivosti. 4. Neurčitost v problémech rizikového inženýrství - stochastické modely a fuzzy modely. 5 Cílem předmětu je seznámit studenty se základy finanční a pojistné matematiky. V rámci části věnující se základům finanční matematiky je cílem této části seznámit studenty se základními otázkami finanční matematiky, matematickými pojmy, matematickými metodami používaných v moderních financích a nástroji používanými ve finanční oblasti Předkládaný studijní text má za cíl seznámit studenty s běžně používanými pojmy z finančního světa jako jsou časová hodnota peněz, akcie, dluhopis, inflace, spoření, úvěr, RPSN atd. Studium základů finanční matematiky by také mělo umožnit jejich lepší orientaci při osobním finančním rozhodování GRADA Finanční matematika pro každého . Již sedmé, aktualizované vydání této publikace srozumitelným způsobem vysvětluje základní matematické postupy využívané v bankovní a finanční praxi.Jde o spolehlivého průvodce při prvních krocích do tajů finančních výpočtů, aniž by čtenář musel mít rozsáhlé matematické či ekonomické znalosti

Základní pojmy, grafy, druhy funkcí - lineární, přímá a nepřímá úměrnost Práce s daty . V průběhu každého ročníku jsou předepsány 2. Písemné (pololetní) práce. Předmět matematika - studijní obory - 4-leté. Dotace je v jednotlivých ročnících: 3 - 3 - 3 - 3, Obsah učiva v jednotlivých ročnících. Access Anglický jazyk Aranžérka Aranžování Biologie a ekologie Český jazyk CZ.1.07/1.5.00/34.0052 CZ.1.07/1.5.00/34.0644 Ekonomické lyceum Ekonomika Excel Finance Geografie Gramatika Hardware HTML Informační a komunikační technologie Jazykové vzdělávání Literatura Matematika Mechanika Mluvnice Německý jazyk Obchodní.

Finanční matematika - iDNES

Finanční plán - Analýza osobní finanční situace ke splnění finančních potřeb a cílů. Finanční rezerva - Částka odložená stranou k pokrytí náhlých výdajů. Finanční trh - Trh, na kterém se obchoduje svolnými finančními prostředky. Člení se na kapitálový a peněžní trh (podle doby splatnosti finančních. zná základní pojmy finanční matematiky umí provádět jednoduché a složené úrokování diskutuje o problému a hledá jeho možná řešení řeší konkrétní problémy z praxe je schopen pracovat ve skupině Finanční matematika VO - rozpočet rodiny, význam daní, peníz Matematické vzdělávání provádí výpočty jednoduchých finančních záležitostí a orientuje se v základních pojmech finanční matematiky - číselné obory - mocniny a odmocniny - algebraické výrazy - lineární funkce, rovnice, nerovnice a soustavy užívá pojmy: statistický soubor, absolutní a relativní četnost. Finanční matematika VŠEM Základní pojmy Jednoduché úročení Složené úročení Umořování dluhu Pravidelné platby, důchody Dluhopisy Investiční rozhodování Příručky Testy Kontakty Testování 01.02.2.3 Logika-Výrokový počet 01.02.2.3 Logika-výrokový počet 01.

Základy finanční matematiky - základní pojmy: dlužník, věřitel, kapitál, jistina, úrok, úroková míra, úrokovací období, daně - jednoduché úrokování - bankovní produkty - slovní úlohy z praxe Průřezová témata. EGS c) historický vývoj pojmu funkce. OSV e) nápaditost při řešení konstr. úloh. EGS c) Klokan. 7 Finanční matematika - KMA/FMA . 2 hod. přednášky, 1 hod. cvičení. 1. přednáška: Základní pojmy, typy úročení, jednoduché úročení polhůtní, současná a budoucí hodnota při jednoduchém úročení, diskont, vztah mezi polhůtní úrokovou sazbou a diskontní sazbo 01. Počítání do 100 - zaokrouhlování čísel na desítky. 02. Počítání do 100 - zaokrouhlování výsledků na desítky u sčítání a odčítání. 03. Počítání do 100 - zaokrouhlování výsledků na desítky u násobení a dělení. 04. Počítání do 1 000 - zaokrouhlování čísel na desítky a stovky. 05

V osmi hodinách budou posluchači seznámeni s vybranými tématy aplikace finanční matematiky v praxi. 1.Základní pojmy. 2. Jednoduché úročení a jednoduchý diskont - teorie. 3. Jednoduché úročení a jednoduchý diskont - praktické využití. 4. Složené úročení a diskont, smíšené úročení - teorie. 5. Složené úročení a diskont, smíšené úročení. Radová Jarmila, Dvořák Petr, Málek Jiří: Finanční matematika pro každého. Obsah (staršího 7. vydání) Předmluva; Základní pojmy; Úročení; Složené úročení; Spoření; Důchody jako pravidelné platby z investice; Splácení úvěru; Směnky a směnečné obchody; Skonto; Běžné účty; Hypoteční úvěry. FineArt Collection RAYFILM Fotopapíry. Fotomatné potahované papíry v gramáži od 120 - 200 g/m2. S vynikající barevností a kontrastem prezentovaných barev vhodných pro tisk zpráv, foto indexů náhledů atp Anotace: Diplomové práce Výuka finanční matematiky dříve a nyní neshrnuje pouze teoretické poznatky týkající se finanční matematiky a finanční gramotnosti žáků 8. a 9. tříd základních škol a žáků nižších stupňů středních škol, ale i praktické vyhodnocení informací zjištěných pomocí dotazníku Finanční matematika; základní pojmy finanční matematiky, jednoduché úrokování. VkZ- rodina Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací

Základy finanční matematikyStereometrie příklady řešení | disciplinou s bohatou historiíDidaktis matematika | SlevisteAmortizace a složené úrokování jednoduše s Excelem | BI Portál

MATEMATIKA ROZŠIŘUJÍCÍ • užívat správně matematické pojmy (definovat pojmy a určit jejich obsah, charakterizovat pojem různými způsoby, třídit pojmy a nalézat vztahy mezi nimi, zobecňovat pojmy a vztahy mezi nimi); 5 Posloupnosti a řady, finanční matematika Žák dovede: 5.1 Základní poznatky o posloupnostec Procenta - finanční matematika Dnes se podíváme na další praktické užití procent - seznámíš se s pojmy úrok, daň nebo DPH. Řešené úlohy + procvičení. Výklad látky a test. 5 kreditů Stažení bez registrace - náhledová verze. Přihlášení. Uživatel: Heslo: Registrovat se: Zapomenuté heslo?. Praktická část. Pokud u příkladu není uvedeno jinak, používáme německý standard pro stanovení doby platnosti 30E/360. Příklad 8 trimestru. Dílnu vede vyučující matematiky a probíhá v učebně s počítačem a projektorem. Dílně předchází seznámení studentů se základními pojmy finanční gramotnosti při hodinách matematiky v rámci stejnojmenného tématu. Hlavní náplní dílny je hr Najdete v ní souhrn základního učiva numerické matematiky od vysvětlení pojmu přirozené číslo přes početní operace a rovnice až po funkce, procenta a základy finanční matematiky. Kniha je vedle toho doplněna i o poznámky z dějin matematiky či o zajímavosti z praxe a oživena zábavnými ilustracemi