Home

Elektromagnetická indukce FYZIKA

Elektromagnetická interakce, Maxwellovy rovnice - FYZIKA 007

ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE HANS CHRISTIAN OERSTED DÁNSKÝ FYZIK A CHEMIK MICHAEL FARADAY ANGLICKÝ FYZIK A CHEMIK 14. 8. 1777 - 9. 3. 1851 22. 9. 1791 - 25. 8. 1867 V roce 1820 dokázal, že elektrický proud procházející vodičem vychyluje magnetickou střelku (magnetku). Tím odhalil nové souvislosti mezi elektřinou a magnetismem ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE Fyzika pro 3. ro čník 2 2 3 1 2 2 8 10 H m m E LI E L I L − = ⋅ Vlastní induk čnost cívky je 8 ⋅10-3 H. 1B. Kruhový závit o pr ůměru 40 mm se nachází v magnetickém poli a jeho normála svír

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Elektromagnetická indukce. Nestacionární magnetické pole je možné vytvořit tak, že budeme pohybovat magnetem. Budeme-li jím pohybovat v blízkosti cívky, k níž je připojen voltmetr, je možné na voltmetru pozorovat výchylku.Výchylka při přiblížení a oddálení magnetu je opačná Fyzika na střední škole trochu jinak. Středoškolská fyzika. Využití elektromagnetické indukce: Elektrický kytarový snímač Rozkmitáme-li kovovou strunu, která působí jako magnet, indukuje se kolem struny nestacionární magnetické pole, které mění magnetický indukční tok v cívce Transformátor je zařízení, které umožňuje v elektrické síti snižovat, popřípadě zvyšovat elektrické napětí, je založen na elektromagnetické indukci. Jednofázový transformátor - tvoří ho dvě cívky (primární a sekundární) na společném ocelovém jádře z měkké oceli Elektyromagnetická indukce je velmi důležitý jev, jeden ze základů moderní civilizace.Všude kolem je spousta elektrických spotřebičů, ale zatím jsme neprobrali žádný ekonomicky možný způsob výroby elektrické energie. Zatím známe: výroba elektřiny třením - z vypětím všech sil vyrobíme jiskřičku

Video je určeno pro žáky základních škol. Tématem videa jsou základní pojmy z kapitoly elektromagnetická indukce. Zdroje ze kterých jsem čerpala:1. Růžena KO.. Elektromagnetická indukce je jev, při kterém ve vodiči dochází ke vzniku indukovaného elektromotorického napětí U i a indukovaného proudu v důsledku časové změny magnetického indukčního toku, tj. důsledkem umístění vodiče v nestacionárním magnetickém poli.. Tento jev byl objeven roku 1831 Michaelem Faradayem. Velikost indukovaného napětí závisí na velikosti.

Elektromagnetická indukce. - jev, kdy při změně magnetického pole v okolí cívky vzniká v obvodu cívky proud. - indukovaný proud, napětí. - rychlejší změny pole znamenají větší indukovaný proud. - pojmenoval Michael Faraday (1831) - i v případě dvou cívek (primární, sekundární) - slouží k přeměně pohybové. 3.8. Elektromagnetická indukce 1. Um ět definovat veli činu magnetický induk ční tok a matematicky vyjád řit charakteristickou vlastnost magnetického pole, nez řídlovost, užitím této veli činy. 2. Popsat základní experimenty, které demonstrují jev elektromagnetická indukce. 3

Vlastnosti magnetické indukce: je to vektorová fyzikální veličina (směr je určen tečnou k dané indukční čáře) charakterizuje silové působení magnetického pole na vodič s proudem; pro dané homogenní pole je konstantní jednotkou je Tesla značka T (T = N.A-1.m-1) homogenní mag. pole má magnetickou indukci 1 T, působí-li na přímý vodič s aktivní délkou 1 m kolmý k. Elektromagnetická indukce - jev vzniku indukovaného elektromotorického proudu ve vodii (cívce), který se nachází v promnném magnetickém poli za pedpokladu, že dochází k asové zmn magnetického indukního toku. Faradayv zákon elektromagnetické indukce: Zmní-li se magnetický indukní to Výukové materiály Název: Elektromagnetická indukce Téma: Elektromagnetická indukce RVP: využití zákona elektromagnetické indukce k řešení problémů a k objasnění funkce elektrických zařízení Úroveň: střední škola Tematický celek: Praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků Předmět (obor): fyzika. Elektromagnetická indukce je děj, při které se změnou magnetického pole v uzavřené smyčce vytváří napětí. Díky tomuto principu fungují generátory v elektrárnách a jsme schopni vyrábět elektřinu ve velkém. Magnetický tok. Nejdříve ale potřebujeme začít magnetickým tokem

Elektromagnetická indukce - Fyzika 9 - YouTub

Elektromagnetická indukce • objevitel -Michael Faraday • je to děj, kdy při změně mag. pole vokolí uzavřeného el. obvodu s cívkou, vzniká vtomto obvodu indukovaný el. prou Elektromagnetická indukce Nestacionární magnetické pole Děje v nestacionárním magnetickém poli jsou vždy spojeny se vznikem nestacionárního elektrického pole. Jsou to děje elektromagnetické, při nichž nestacionární elektrické a magnetické pole jsou navzájem neoddělitelná a vytvářejí jediné pole elektromagnetické. Elektromagnetická indukce je jev, ke kterému dochází v nestacionárním (nestálém, měnícím se) magnetickém poli. Pro kvantitativní popis elektromagnetické indukce je nutná fyzikální veličina magnetický indukční tok F. Tato veličina vychází z indukčních čar

Metodický list FYZIKA - Elektromagnetická Indukce Pracovní list - řešení 1 Laboratorní cvičení z fyziky č Elektromagnetická indukce Leoš Dvořák, MFF UK Praha, 2020 Úvod 1. Elektromagnetická indukce. Dosud jsme se zabývali situacemi, kdy elektrická a magnetická pole nezávisela na čase. 1. Nyní přejdeme k časově proměnným polím - zatím ale půjde o

Zákon elektromagnetické indukce vyjadřuje (vedle silových účinků) další fyzi­kální projev magnetického pole. Objevil jej M. Faraday v r. 1831 na základě svých experimentů které ukázaly, že v uzavřeném elektrickém obvodu vzniká proud, jestliže v jeho okolí dochází k jakýmkoliv změnám magnetického pole Animovaná fyzika - animované fyzikální procesy, které mají pomoci žákům 2.stupně ZŠ pochopit některé mag. pole vodiče s proudem, mag. pole cívky, elektromagnetická indukce, Lenzův zákon, vlastní indukce, vzájemná indukce, elektrické měřící přístroje, magnetoelektrický měřící. Stovky interaktivních exponátů, gyroskop, 3D planetárium, programy v dílnách a laboratořích, krátké filmy promítané na obří interaktivní globus nebo zábavné vědecké show - to je Techmania Science Center v Plzni Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo fyziky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. V této části se nachází učivo fyziky z 9. ročníku (prezentace, zápisy do sešitu, dále pak zadání samostatných úkolů určených k procvičování jednotlivých částí daného učiva, také jsou zde uvedeny i nejčastější otázky ze zadání písemných prací)

Elektromagnetická indukce :: MEF - Fyzik

Elektromagnetická indukce - FYZIKA 00

  1. Elektromagnetická indukce NFUF103-5 2020/2021 M. Rotter 1. Jevy elektromagnetické indukce Na základě Oerstedovýchpokusů (1831) formuloval Michael Farady (1791 -1867) V uzavřeném obvodu vzniká proud, jestliže: v jeho blízkosti pohybujeme permanentním magnete
  2. Elektromagnetická indukce. objevem jevu, kdy okolo vodiče, kterým prochází proud, vzniká maknetické pole, se objevila otázka opačného jevu: zda mg. pole v okolí vodiče vyvolá elektrický proud ve vodiči. v roce 1831 po cca desetiletých pokusech Michael Faraday tuto otázku zodpovídá kladně
  3. Elektromagnetická indukce VY_52_Inovace_179 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Ročník: 9 Úkol: Změřit indukované napětí a ověřit na čem závisí. Teoretický úvod:Elektromagnetická indukce je jev, při kterém vzniká elektrické napětí ve vodiči změnou magnetického pole v okolí vodiče.
  4. Pracovní list Fyzika 9 Elektromagnetická indukce jméno Strana 3 (celkem 6) Jako referát si vlož do portfolia vznik střídavého proudu.K referátu využij pokusu s generátorem, u kterého jsi vyřadil komutátor. Pokus . 1 Zapojte kabel na svorky ampérmetru. Nastavte ampérmetr na nejcitliv jší rozlišení
  5. imum - GNB - Stacionární a nestacionární magnetické pole 21 37 Elektromagnetická indukce Stacionární magnetické pole - velikost.
  6. Fyzika 9. ročník Zápis: Elektromagnetická indukce : a) cívka a tyčový magnet (str.28) b) cívka a elektromagnet (str. 30) Přečti si stranu 28 a prohlédni si obrázky na straně 29 1. Je možné, aby pomocí magnetického pole vzniklo pole elektrické? Můžeme pomocí magnetu vyvolat v uzavřeném obvodu elektrický proud

Elektromagnetická indukce a její užití - Fyzika - Referáty

5. Na přímý vodič, který svírá s indukčními čárami homogenního magnetického pole úhel α 1 = 90 0 a působí o 0,134 N větší síla, než když svíral úhel α 2 = 60 0. Určete magnetickou indukci pole, pokud účinná délka vodiče je l = 12,5 cm a prochází jím proud 10A. Řešení: Rozbor: Magnetická indukce pole je B. Jak se vyrábí elektřina pomocí elektromagnetické indukce. Fyzika - obsah > Elektřina a magnetismus - teorie srozumitelně > Elektromagnetická indukce. Elektromagnetická indukce

Pokračování elektromagnetické indukce, 9

Elektromagnetická indukce - Wikipedi

Elektromagnetické jevy - Fyzikální web ZŠ Bučovice71

Magnetická indukce - FYZIKA 00

ZŠ Benešov, Jiráskova 888 FYZIKA ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE - výukový materiál 9.ročník Mgr. Šašková Jaroslava * * Předvedení experimentu na téma elektromagnetické indukce: prochází-li vodičem proud, magnetická střelka kompasu se vychýlí. Hřebík omotaný vodičem, jímž prochází elektrický proud, je zmagnetizován. Ukázka také zahrnuje návod, jak si vyrobit generátor elektrického proudu Elektromagnetismem se rozumí soubor jevů, ve kterém se projevuje vzájemná souvislost elektřiny a magnetismu. Elektromagnetismem se také může myslet oblast fyziky, která tyto jevy zkoumá, případně přímo teorie elektromagnetického pole, která elektromagnetické jevy vysvětluje.. Z abstraktnějšího pohledu podle standardního modelu je elektromagnetismus projevem jedné ze. F9 (PL5) - pondělí 02. 11. 2020 zs.ukoly@seznam.cz Stránka 2 z 2 ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE - podívejte se na webu: Fyzika 9 Elektromagnetická indukce (13:26) 3) Jak se nazývá přístroj, ve kterém se na principu elmg. indukce zmenšuje nebo zvětšuje střídavé el. napětí (proud)? generátor transformátor alternátor 4) Při elektromagnetické indukci vzniká v cívce tím větší el. proud, čím větší je změna elektrického pole v okolí cívk

Přírodní vědy · Fyzika - elektřina a magnetismus · Magnetické pole · Elektromagnetická indukce Co je magnetický tok? Vysvětlíme si, co je magnetický tok a jak ho vypočítat Elektromagnetická interakce - existuje mezi elektricky nabitými částicemi a tělesy prostřednictvím elektromagnetického pole. Elektromagnetické působení mezi atomy a molekulami pevných látek dává pevným látkám jejich tuhost, drží elektrony v atomech. Ta samá interakce zodpovídá i za chování magnetů, je podstatou. Číslo šablony: III/2: VY_32_INOVACE_P10_2.13: Zaměření: Elektromagnetická indukce, magnetický indukční tok: Typ: DUM - pracovní list: Předmět Přírodovědná videa - úroveň . ročník ZŠ kvarta Fyzika Elekromagnetické děje Elektromagnetická indukce

Elektromagnetická indukce a magnetický tok Onlineschool

Elektromagnetická indukce [upravit | editovat zdroj] Díky nestacionárnímu magnetickému poli vzniká indukované elektrické pole a tomuto jevu se říká elektromagnetická indukce . V tomto případě vzniká na koncích cívky indukované elektrické napětí U i a celým uzavřeným obvodem prochází indukovaný elektrický proud I i Vyjádření odborné poroty Ahoj Katko, děkujeme za krásné video o elektromagnetické indukci. Chválíme tě za to, že jsi pro svoje video zvolila velmi důležitý jev, který tvým spolužákům mnohdy dělá problémy a že jsi nezapomněla ani na jeho praktické aplikace Elektromagnetická indukce Fyzikální základ . Elektromagnetická indukce je jev vzájemné vazby magnetického a elektrického pole, kdy vzniká elektrické pole vždy, když vznikne proměnné magnetické pole a naopak. V základním kurzu fyziky se často jako příklad tohoto jevu uvádí generování elektrického pole v případe, kdy pohybujeme tyčovým magnetem v jádru cívky, v.

Elektrická indukce. Elektromagnetická indukce. Elektrická indukce Elektřina a magnetismus. Zobrazit pokus. Zobrazit pokus. Účelem tohoto projektu je zjednodušení přípravy učitelů fyziky na experimentální výuku na druhém stupni základních škol prostřednictvím databáze návodů na experimenty a dalších materiálů Elektrodynamika 4.3 ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE Fyzikální princip Elektromagnetická indukce je jev, při kterém vzniká elektrické napětí ve vodiči změnou magnetického pole v okolí vodiče (cívky). Indukované napětí závisí na velikosti změny magnetického pole i na rychlosti jeho změny. Cíl Změřit indukované napětí

Fyzika | Eduportál Techmania

Elektromagnetická indukce. Kromě elektrochemických zdrojů se elektrická energie vyrábí také v generátorech, kde se k činnosti využívá elektromagnetická indukce. Poté nastoupil jako docent fyziky v Kielu a v roce 1885 jako řádný profesor v Karlsruhe. V roce 1889 se stal v Bonnu nástupcem slavného Rudolfa Clausia Elektromagnetická indukce VY_52_Inovace_179 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Ročník: 9 Úkol: Změřit indukované napětí a ověřit na čem závisí. Teoretický úvod:Elektromagnetická indukce je jev, při kterém vzniká elektrické napětí ve vodiči změnou magnetického pole v okolí vodiče Elektromagnetická indukce test test z fyziky elmg - Sweb . 3) Jak se nazývá přístroj, ve kterém se na principu elmg. indukce zmenšuje nebo zvětšuje střídavé el. napětí (proud)? generátor transformátor alternátor 4) Při elektromagnetické indukci vzniká v cívce tím větší el. proud, čím větší je změna elektrického pole v okolí cívk Elektromagnetická indukce. Magnetická indukce homogenního magnetického pole je 1,4 T. Vypočítejte magnetický indukční tok kruhovou plochou s poloměrem 10 cm, jestliže rovina plochy svírá se směrem indukce úhel 60°. (Φ = 0,038 Wb Magnetický indukční tok. Pro kvantitativní popis elektromagnetické indukce je dobré zavést novou skalární fyzikální. Kdo pojmenoval jev elektromagnetická indukce Elektromagnetickou indukci objevil anglický fyzik Michael Faraday, k tomuto objevu dospěl roku 1831. Zabýval se chemickými účinky proudu, formuloval dva zákony elektrolýzy. Zavedl pojmy eleltrická a magnetická siločára

Video: Elekromagnetická indukc

4.6 Elektromagnetická indukce Objev elmg. indukce byl výsledkem cílevědomé a pečlivé práce Michaela Faradaye (když se dozvěděl o Oerstedově objevu, stanovil si cíl proměnit magnetismus na elektřinu, následovalo několik let práce) heslo Michaela Faradaye: Work, finish, publish! aby se indukoval elektrický proud v cívce (vodiv 5. Elektromagnetická indukce je děj, kdy ve vodiči, který se pohybuje v magnetickém poli a protíná magnetické, indukční čáry, vzniká elektrické napětí. Vodič se stává zdrojem a je to nejrozšířenější způsob získávání elektrické energie. 5.1. Indukční zákon Indukované napětí vznikne ve vodiči dvojím způsobe

Seminární cvičení z Fyziky II Ústav fyziky, strojní fakulty ČVUT v Praze 1 /9 [1] Elektromagnetická indukce. Faradayův zákon elektromagnetické indukce. Vlastní a vzájemná indukce. Energie magnetického pole. Vznik střídavého harmonického napětí. Oscilační obvod LC. Sériový rezonanční obvod RLC. Výkon střídavého proudu 4.6 Elektromagnetická indukce Objev elmg. indukce byl výsledkem cílev ědomé a pe člivé práce Michaela Faradaye (když se dozv ěděl o Oerstedov ě objevu, stanovil si cíl prom ěnit magnetismus na elekt řinu, následovalo n ěkolik let práce

4.1 - Fyzikální sekce Matematicko-fyzikální fakult

Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Občanská výchova Online cvičení | 3. stupeň. Chystáš se na maturitu, zkoušení, písemku, anebo tě matematika prostě baví? Teď můžeš procvičovat kompletní obsah středoškolské matematiky ve dvou úrovních na jednom místě, a navíc s nadhledem! Elektromagnetická indukce. Třídění. Elektromagnetická indukce. 1. Autor: Aleš Trojánek. Jazyk: čeština. Datum vyhotovení: květen 2013. Cílová skupina: žáci gymnázia: 3. ročník čtyřletého studia a 7. ročník . osmiletého studia + maturitní ročník, věk 16-19 let. Druh učebního materiálu: podpora a doplnění výuky fyziky, materiál je určen i pro. Protokol k pracovnímu listu z fyziky pro 9. ročník, kde si žáci ověří znalosti z elektromotoru a elektromagnetické indukce. Klíčová slova: elektromagnetická indukce, cívka, magnetismus, alektromotor: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategori ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE 1. Magnetický induk ční tok (Φ), nestacionární magnetické pole Magnetický induk ční tok je fyzikální veli čina, která je nutná k popisu ZM ĚN magnetického pole (nestacionární magnetické pole) vzhledem k ur čité ploše. Tato zm ěna m ůže nastat bu ď zm ěnou magnetické indukce, nebo zm ěnou.

fyzika a digitální technologie. elektromagnetická indukce a její využití v praxi, výroba a přenos elektrické energie, elektromotory (zjednodušený model), popis fyzikálních jevů a jejich aplikací pomocí počítačové simulace, výběr dat k doplnění žákovského portfolia. Magnetická indukce je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje silové účinky magnetického pole na pohybující se částici s nábojem nebo magnetickým dipólovým momentem.Je to hlavní veličina sloužící ke kvantitativnímu popisu mag. pole. Magnetická indukce není vektorem pravým, ale tzv. axiální vektor, protože její směr se nemění při prostorové inverzi. Prezentace k části Elektrodynamika- magnetická indukce, elektromagnetická indukce, generátory 702 kB: verze 2 : 24. 10. 2010 4:21: Neznámý uživatel: ĉ: Elektrodynamika_přehled_PL.doc Zobrazit Stáhnout: Pracovní list - doplňovačka k učebnici Fyzika 9 Fraus- přehled z elektrodynamiky 56 kB: verze 2 : 18. 11. 2010 10:10: Neznámý.

1

Třída: 9.B 8. využití elektromagnetické indukce ­ svítilna, mikrofonDatum ověření: 1.10.2012 II 3­11:17 Elektromagnetická indukce Předmět: Fyzika Ročník: 9. ročník Tematický okruh: Elektrodynamika Anotace: 1. objev elektromagnetické indukce 2. co to je elektromagnetická indukce elektromagnetická indukce. fyzika. Lenzův zákon. Faradayův zákon elektromagnetické indukce a Lenzův zákon. Zejména Lenzův zákon dělává žákům problémy a řada z nich si za relativně komplikovaným zněním Lenzova zákona nepředstaví konkrétní fyzikální děj, ve kterém se tento fyzikální zákon uplatňuje. 1.5 Elektromagnetická indukce . 1. Kdy vznikne na svorkách cívky indukované napětí? (cívkou bude protékat indukovaný proud) jestliže otáčíme cívkou v gravitačním poli jestliže vložíme do cívky magnet a nebudeme s ním pohybovat jestliže budeme v okolí cívky měnit magnetické pole. Elektromagnetická indukce, střídavé proudy • Určete indukčnost cívky L1 s délkou l =30 cm , plošným průřezem a počtem závitů . Dále vypočtěte indukčnost L S =10 cm2 N =600 2 této cívky, když do ní vložíme železné jádro, a magnetickou energii W pole cívky, protéká-li cívkou elektrický proud I =10 A . Relativní permeabilita železa µr =500

Elektromagnetická indukce je definována jako indukce elektromotorické síly (napětí) v blízkém médiu nebo těle kvůli přítomnosti elektromagnetické indukce Elektromagnetická indukce je definována jako indukce elektromotorické síly (napětí) v médiu nebo těle blízkém příčinou přítomnosti proměnlivého magnetického pole. Tento fenomén objevil britský fyzik a chemik. • Elektromagnetická vlna přenáší nějakou informaci. → V případě rozhlasového vysílání je v ní zakódován zvuk a v případě televizního vysílání i obraz. Cesta signálu: modulovaná nosná elektromagnetická vlna (tj. vlna nesoucí informaci) je vysílána anténou → postupuje k přijímači → zde se např Elektromagnetická indukce. St ídavý proud Kondenzátor a cívka Transformátory T ífázové nap tí. Vznik elektromagnetické indukce. Elektromagnetická indukce je jev, při kterém vzniká při změně magnetického indukčního toku v okolí vodiče indukované napětí.Vodič je umístěn v nestacionálním magnetickém poli. Stacionární magnetické pole se nemění s časem Fyzika 9. Působení magnetického pole na vodič. Vzájemné působení vodičů. Magnetická indukce. Elektromagnetická indukce. Generátory elektrického napětí. Vlastnosti střídavého proudu. Transformátory. Elektromotory. Bezpečnost práce s elektrickými spotřebiči. Elektrony a díry. Vliv příměsí v polovodiči. PN přechod.

PPT - Elektromagnetická indukce PowerPoint Presentation, free download - ID:6291657FYZIKA - Stránka třídy 95186 - Elektrický zvonek - HELAGO-CZ, sMagnetický obvod | Eduportál Techmania5171 - Buzola - HELAGO-CZ, sDoplňková cívka pro Teslův transformátor - HELAGO-CZ, s

Elektromagnetická indukce. Při změně magnetického pole v okolí cívky vzniká mezi jejími svorkami indukované napětí. V uzavřeném obvodu cívky vzniká indukovaný elektrický proud. Tento jev se nazývá elektromagnetická indukce. Indukovaný proud při zesílení magnetického pole má opačný směr než při zeslabení. Tento jev je nazýván elektromagnetická indukce. Vzniká indukované elektrické napětí a indukovaný elektrický proud. Souvislost elektrického proudu s magnetickým polem zjistil roce 1820 dánský fyzik H. Ch. Oersted. Při pokusu pozoroval, že magnetka umístěná v blízkosti vodiče, kterým procházel proud, změnila svoji polohu Praktické využití elektromagnetu odhalíte v principech fungování elektrického zvonku, jističe a relé. V dalčí části jsou uvedeny poznatky o elektromotoru a elektromagnetické indukce. Působení magnetického pole na cívku s proudem - video (zdroj www.youtube.cz) Elektromagnetická indukce - video z portálu FYZIKA onlin elektromagnetická indukce - fyzikální jev, vznik el. napětí vlivem změny magnetického pole; elektrostatická indukce - fyzikální jev, uspořádání nábojů v látce vlivem elektrického pole; dopravní indukce - nárůst dopravní poptávky způsobený nabídkou nové kapacity spojení, speciální případ indukce poptávk Magnetická indukce, magnetické vlastnosti látek, silové účinky magnetického pole na vodič s proudem a nabitou částici, magnetické pole elektrického proudu, indukční tok, elektromagnetická indukce, Faradayův zákon, vznik střídavého proudu, efektivní hodnoty napětí a proudu, výkon, transformátor, přenos elektrické energi