Home

Daň z hazardních her přímá nepřímá

23 % pro dílčí základ daně z živých her, 23 % pro dílčí základ daně z tombol a; 23 % pro dílčí základ daně z turnajů malého rozsahu. V. Zdaňovací období. Na rozdíl od odvodu z loterií a jiných podobných her je zdaňovacím obdobím u daně z hazardních her kalendářní čtvrtletí. Přiznání k dani z hazardních. Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 80/2019 Sb. Čl. IV. 1. Pro daňové povinnosti u daně z hazardních her, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, za zdaňovací období započaté přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 187/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona

Informace k dani z hazardních her - Daň z hazardních her

Daň z hazardních her; Ekologické daně; Pojmy přímá diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěľování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci případy, kdy je rozdílné zacházení přípustné, upravuje antidiskriminační zákon, který rovněľ upravuje právní prostředky ochrany před. Zákon o dani z hazardních her Zákon o dani z přidané hodnoty Přímá i nepřímá držba (prostřednictvím přidružených společností) alespoň 50 % kapitálu, hlasovacích práv Efektivnízahraniční daň ze všech příjmů ovládané společnosti je nižší než 1/2 české daně z těchto příjmů. Daň z podnikání v oblasti hazardních her (nepřímá nebo přímá), nebo spíše výše plateb, které je třeba zaplatit federálnímu rozpočtu a subjekty Ruské federace jsou určeny přímo plátcem v souladu se sazbou a celkovým počtem registrovaných předmětů. Určení přesné výše plateb, s přihlédnutím k celkovému. Pro daňové povinnosti u daně z hazardních her, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, za zdaňovací období započaté přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 187/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona

Daň z hazardních her; Ekologické daně; Pojem diskriminace (přímá, nepřímá) a vymezení právních prostředků ochrany před ní (včetně případné náhrady nemajetkové újmy v penězích) Změny zákona o daních z příjmů 2021/2022 zákonem č. 285/2021 Sb Spotřební daně; Daň z hazardních her; nebo je vazba na nemovitou věc přímá (např. zprostředkování prodeje nemovité věci jejímu vlastníkovi jako objednateli) a místo plnění bude vyhodnoceno dle § 10 ZDPH. Článek 31a Nařízení Rady (EU) č. 282/2011 přímo uvádí, ľe sluľbou mající dostatečně přímou.

JUDr. Petr Bukovjan . Úplné znění. Ustanovení související. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějąích předpisů § 5 odst. 1 a 2 - výkon veřejné funkce a vztah k zákoníku práce § 47 - nástup zaměstnance do práce po skončení mj. výkonu veřejné funkce § 53 odst. 1 písm. c) a § 54 - zákaz výpovědi z pracovního poměru ve vztahu k. Úřad tak z hlediska věcného vymezil relevantní trh, na kterém může dojít k narušení hospodářské soutěže v důsledku regulatorní činnosti obce, jako trh provozování hazardních her, jimiž se rozumí technická hra, živá hra, turnaj malého rozsahu a bingo, tj. hazardní hry definované v § 39 až 60 a v § 64 zákona o.

187/2016 Sb. Zákon o dani z hazardních he

 1. Nejnižšími položkami daňových příjmů byli například příjmy z tehdy ještě zavedené daně z nabytí nemovitých věcí a z daní z hazardních her. V roce 2020 činily daňové příjmy 1 257,93 miliard Kč, a tvořily tak 85,3 % celkových příjmů státního rozpočtu. Největší položkou těchto příjmů opět.
 2. ikánské náměstí 656/2, Brn
 3. Veřejně prospěšný poplatník nemá povinnost podat daňové přiznání, pokud má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a nemá povinnost zvýšit výsledek hospodaření o částku, o kterou byl snížen základ.
 4. Daňové tiskopisy. Základní informace a odkazy k daňovým tiskopisům pro plátce daně z příjmů. Jak vyplnit daňové přiznání. Daňové přiznání - informace, formulář. Daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období. Daň z příjmů FO ze závislé činnosti. Daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období

§ 17 ZP Právní prostředky ochrany před diskriminací Daně

Toggle navigation Toggle user menu Toggle search. English. Czech; English; German; Polish; Slovak; News; Indexes. Authors; Topics; Keywords; 0; Logi FP.docx - \u00daVOD DO FINANC\u00cd PODNIKU Finan\u010dn\u00ed management = p\u0159ij\u00edm\u00e1n\u00ed finan\u010dn\u00edch rozhodnut\u00ed troj\u00edho typu 1 do \u010deho investovat 2 z \u010deh

Translator. Translate texts with the world's best machine translation technology, developed by the creators of Linguee. Linguee. Look up words and phrases in comprehensive, reliable bilingual dictionaries and search through billions of online translations Poskytování služeb - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č daň dědická, darovací az převodu nemovitostí - Index o Rozdělená společnost. Co a kdo ji štěpí? Duel předsedy Senátu Milana Štěcha a předsedy zahraničního výboru sněmovny Karla Schwarzenberga. Hazardní hrátky. Téma pro místopředsedu sněmovny Jana Bartoška a stínového ministra financí Jiřího Dolejše Mimo tyto daně, zvané přímé, zavedeny jsou v Rakousku daně nepřímé a to: 1. daň potravní a) z piva, b) z vína a moštu, c) z výroby a prodeje lihovin, d) z výroby vína umělého a polovina v místech v příčině daně potravní za uzavřená prohlášených, e) z masa, f) z cukru, a 2. daně z věcí spotřebovatelných, a sice

Hraní hazardních her v době covidové Vycházejí z vyváženého poměru perindoprilu a indapamidu ve dvou kvantitách, ke kterým je přidána střední nebo maximální dávka amlodipinu. Přímá a nepřímá evidence účinku . Použité účinné látky v přípravku Triplixam odpovídají základní kombinaci lékových skupin. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0478/2018/VS zahájeném dne 21. listopadu 2018 z moci úřední dle § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 78 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské. Príklad: Výraz overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia rozdeľte na max. dvojslovné výrazy overenie podpisu - zápisnica - valné zhromaždenie a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok Dokument musí obsahovať aj. Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba. Daň, která je hrazena osobou, která je vybírána, je známa jako přímá daň, zatímco daň, kterou daňovník platí nepřímo, se nazývá nepřímá daň. Přímá daň je vybírána z příjmů a majetku osoby, zatímco nepřímá daň je vybírána osobou, která spotřebuje zboží a služby

Změna zákona o dani z hazardních her. Čl. LXX. Zákon č. /2016 Sb., o dani z hazardních her, se mění takto: V § 9 odst. 2 písm. a) se slova uznávaným elektronickým podpisem, nahrazují slovy způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo. V § 9 odst. 2 se písmeno b. Informace pro finanční ředitele, manaľery a ekonomy. Získejte přístup k tomuto placenému dokumentu zdarma. Informace najdete pod ukázkou textu Přímá šikana může mít podobu fyzickou (např. bití, plivání, tahání za vlasy), Nepřímá šikana je většinou nefyzická, nicméně v některých případech může být také třetí strana manipulována do situace, kdy má zapříčinit fyzické ublížení. chorobná závislost na hraní hazardních her Licencování hazardních her; ICO a krypto; Investiční fondy; Bankovní licence Na Vanuatu se platí 0 procent daně z příjmu nebo jakákoli jiná přímá nebo nepřímá daň nebo daň z příjmů, zisků, zisků, úroků nebo dividend přijatých nebo účtovaných v souvislosti s mezinárodním bankovním sektorem držitele licence.

Z prostředků sponzorů tak byla zakoupena např. interaktivní tabule, část vybavení učebny informatiky apod. Z finančních prostředků sponzorů jsou kryty i náklady spojené s 5-denním pobytem žáků a učitelů z družebního severoitalského Aldena. 2.11.6 Mimoškolní aktivit A výsledná částka pro výherce 2. a 3. místa byla finálně ještě snížena o 15% daň. Ani na jednu z těchto postupů si organizátor v pravidlech nevyhradil právo ani nijak jinak předem neupozornil. Byla sepsána smlouva o dílo, kde si organizátor udělil právo používat autorského díla, a že do 14 dní vyplatí částku.

Daň z podnikání v oblasti hazardních her v Ruské federac

V rámci strategie školní neúspěšnosti jsou uplatňována opatření, sloužící ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání žáka (např. pomalejší tempo práce . 3.2.1 Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí . . 171 12.3.1 Přímá distribuce . a často také nabízeli možnost hraní hazardních her. Hostinské podniky již.

psp.c

závislosti a data - příklady závislostí z praktického života a jejich vlastnosti, nákresy, schémata, diagramy, grafy, tabulky; četnost znaku, aritmetický průměr. funkce - pravoúhlá soustava souřadnic, přímá úměrnost, nepřímá úměrnost, lineární funkce GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU. Očekávané výstupy. žá daň z příjmů FO srážková. daň z příjmů PO daň z přidané hodnoty daň z příjmu PO za obce 13xx poplatky v tom poplatek za provoz,shrom..kom.odpadu poplatek ze psů odvody z loterií a VHP daň z nemovitosti NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 21xx příjmy z vlastní činnosti 213x příjmy z pronájmu odvody příspěvkových organizací. Na tomto pozadí samozřejmě vznikla otázka, zda daňové sankce a související trestní 22 Z dostupných dat plyne, že v roce 2011 bylo Soudnímu dvoru předloženo 27 otázek na výklad Listiny ZPEU, v roce 2012 a 2013 jich bylo shodně 41 a v roce 2014 se jednalo o 43 otázek (vycházím zde z Výročních zpráv Komise o uplatňování. Poměr, přímá a nepřímá úměra Pojem rozhodovací dovednosti, Zvětšení a zmenšení v daném poměru Rozdělení dané hodnoty v daném poměru Úměra Přímá a nepřímá úměrnost Trojlenka OSV - řešení problémů, spolupráce a soutěživost Objasní pojem 1 Z obsahu vzdělávací oblasti Člověk a společnost byl vytvořen předmět Výchova k občanství a ke zdraví. do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek a provozováním hazardních her, VZ-9-1-13p uplatňuje osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně.

Jediné omezení, které upravuje (a nepřímo omezuje) konzumaci alkoholu dospělých, je daňové zatížení alkoholu v zákoně č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, kde je také upraveno, kde je či není možno alkohol prodávat, především však upravuje výši daně, která může nepřímo ovlivnit konzumaci alkoholu zvýšením. Souhrn vědomostí z obecných pedagogických disciplín a psychologických disciplín zahrnuje tzv. pedagogicko - psychologická složka, která obsahuje schopnost správně d Z druhé poloviny hradí vězni uvedené pohledávky. Pro ty odsouzené, kterým se pravidelně dostavují návštěvy, a kteří jsou povinni hradit uvedené pohledávky, se tedy situace ve srovnání s předchozí praxí zhoršila, postavení těch odsouzených, kterým se návštěvy nedostavují, se však zlepšilo..

Výběr zaměstnanců ®ivnostník prof

 1. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA Kompletní materiál se všemi doplňky a úpravami. Schválilo MŠMT dne 30.4. 1996 pod čj. 16 847/96 - 2 s platností od 1. 9. 1996. 2
 2. charakteristika přímá a nepřímá. jazykové prostředky. Inzerát - nabídka zaměstnání ČJL-9-1-04 . zná zásady kultivovaného projevu (výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci) ČJL-9-1-09
 3. Z oblasti člověk a svět práce jsou do předmětu Pracovní činnosti zařazeny: v 6.roč. práce s laboratorní technikou - Fyzikální praktika, v 7. roč. Přírodovědná praktika, v 8. roč. Svět práce, v 9. ročníku žák volí jednu z činností - Příprava pokrmů, Chemická praktika, Digitální technologie
 4. Tento soud má pochybnosti ohledně použití kritéria hospodářské jednotky na podnik pro dočasnou práci, protože tento typ podniku má již pojmově málo zaměstnanců ve svém provozu ve smyslu organizační jednotky a jeho hospodářská činnost spočívá především ve zprostředkování zaměstnání pracovníkům pro podniky využívající jeho služby
 5. Státní zkouška z trestního práva hmotného - ústní část Platí princip neznalost zákona neomlouvá (např. podnikatel neví, že nezaplacením daně páchá TČ, vlastník kulturní památky neví, že zbouráním bez povolení páchá TČ) nepřímá korupce (§336/2) spáchaný za účelem odhalení TČ nebo.
 6. 2021. Ekonomika letos poroste o 3,1 %. V roce 2022 o 3,7 %. Ministerstvo financí zpracovalo Makroekonomickou predikci České republiky a Fiskální výhled České republiky, které budou sloužit jako východiska pro návrh novely zákona o státním rozpočtu na rok 2021

příručka pro clena zastupitelstva obce po volbách v roce 2018 ★ ★ ★ ★ Evroá unie Evroý sociální fond Operační program Zaměstnanost fivaz. z 16. schůze Senátu. Parlamentu České republiky (1. den schůze - 18. září 2008) (Jednání zahájeno v 10.03 hodin.) Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Vážené paní senátorky, páni senátoři, milí hosté. Dovolte, abych zahájil 16. schůzi Senátu. Poprosil bych, abyste své soukromé rozhovory vedli mimo tento sál Každý z rodičů čeká na přechodný věk svého dítěte. Koneckonců, adolescenti v této době jsou problémy, se kterými se nemohou vyrovnat Pracuje s ukázkami z knih, her a filmů. Zopakuje si postup při popisu. Rozliší popis statický a dynamický, vyhledává vhodné jazykové prostředky, popíše oblíbený výrobek, popř. věc. Vyhledá odborné termíny, dokáže rozlišit, kdy je vhodné je použít, Řeč přímá a nepřímá. Samost. větný člen, oslovení.

Zprostředkovatelské sluľby a DPH ®ivnostník prof

Pravopis z hlediska lexikálního a morfologického Dokáže v textu vyhledat větu uvozovací, přímou a nepřímou řeč, větu zvolací. Věta zvolací, přímá a nepřímá řeč, věta uvozovací. Zařadí do přečtené ukázky vyprávění nabízený text na vhodné míst Publikace podává souhrnný přehled poznatků neurověd dostupných v roce vydání o funkci lidského mozku. Obratem aplikuje jeho funkční model do výchovy dítěte se zvláštním zřetelem na prevenci psychických, osobnostních a behaviorálních poruch. Jedná se o svým způsobem první učebnici toho druhu v Evropě (Z projektových dnů v rámci ŠVP - Ekologický den, Den Země, Domácí práce a dovedné ruce, Den tolerance a spolupráce, Den dětí, Vítání jara, Den plný her a Vánoční setkání, byly realizovány ve šk. roce 2019/2020 relizovány 3 projekty (Vánoční setkání, Den tolerance a spolupráce a Ekologický den)

Z toho důvodu očekáváme, že budou probíhat jednání tzv. zaživa, kdy určitě budou zvažovány otázky, jakým způsobem a zda vůbec měnit primární právo. To je asi nejzásadnější, co v souvislosti se zajištěním stability eurozóny bude připadat v úvahu. Já sám, když jsem probíhal s kolegyněmi z evroého oddělení. Nepřímá recyklace zahrnuje znovuvyužití pomocí znovuzpracování materiálu z odpadu. Sinice - vodní květ je charakteristické zelené zbarvení tekoucích i stojatých vod do zelena Školní vzdělávací program by měl charakterizovat i jeho název. Po diskuzích se pedagogický sbor shodl na názvu, který podle jeho názoru nejlépe charakterizuje školu i cíle tohoto programu - ECCE HOMO . Z tohoto názvu vyplývá, na co se chceme zejména zaměřit, tj. na změnu metod a forem práce, oblast vztahů a motivace Z nepřeberného množství informací si často vybíráme ty, které jsou v souladu s našimi názory. To se týká i mě. Nemám moc rád smartphony. Rozptylují, zvyšují riziko úrazu v dopravě, vedou ke špatnému držení těla, vyčerpávají, jsou často dražší než stolní počítač a někdy slouží i k hazardu Ti, kteří prodají cenné papíry za více než 20 milionů korun, by měli zaplatit daň z výdělku (z rozdílu mezi kupní a prodejní cenou a výdaje na nákup a prodej), a to bez ohledu na to, jak dlouho akcie drží. Dosud platí, že kdo si počká tři roky, od..

§ 201 ZP Výkon veřejné funkce Daně, účetnictví, právo

 1. závislosti a data - příklady závislostí z praktického života a jejich vlastnosti, nákresy, schémata, diagramy, grafy, tabulky; četnost znaku, aritmetický průměr. funkce - pravoúhlá soustava souřadnic, přímá úměrnost, nepřímá úměrnost, lineární funkce. GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU. Očekávané výstupy. žá
 2. Většina žáků jsou děti z blízkého okolí. V speciálních (dyslektických) třídách jsou žáci i z okolních vesnic. Děti se specifickými poruchami učení tvoří přibližně 25 % všech žáků. Přímá a nepřímá řeč.
 3. účast na hazardních hrách, hracích automatech, uzavírání sázek. Povinnosti - mají podobu příkazu: nepřiblížit se k poškozenému na vzdálenost menší než 5 m, nezdržovat se v blízkosti jeho obydlí. nahradit způsobenou škodu. vystěhovat se z domu, kde se neoprávněně usadi
 4. - charakteristika (přímá, nepřímá) - výpisky, výtah - životopis OSV - charakteristika (poznávání lidí) Lit - literární postava. Prolíná všemi předměty (odborný text) - jednoduše a výstižně charakterizuje hlavní žánry literatury a orientuje se v základních literárních pojmech - osvojuje si základy literární.
 5. Z toho jednoznačně vyplývá, že všichni lidé spolu mají žít normálně jako bratři a nepovyšovat se nad jinými a Hospodin (pán) je pro všechny pouze Bůh, Stvořitel, On je přece Všedržitel, a člověk je s ním spojen, neboť když jej Bůh tvořil, tak do něj vložil částečku Svého Ducha (Korán, súra 32:8 (9)) a.

charakteristika postavy - blízké osoby (přímá, nepřímá) strukturovaný životopis úřední korespondence: referát výtah výpisky výslovnost cizích slov přejímání z cizích jazyků, používání přejatých slov, skloňování.(-um, -us, téma) - mluvnický a slovní zápor. opakování všech slovních druh jící úroveň psychol. a motorického vý-voje kojence a batolete bacilofobie, chorobný strach z bacilů a mikroorganismů bagatelizace, jeden z obranných me-chanismů (viz); frustrovaná osoba zlehčuje situaci n. nedosažený cíl; viz též hrozny kyselé bakteriofobie, chorobný strach z bak-terií balbuties, viz koktavost balismus.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Sbírky rozhodnut

Správné vyhodnocení těchto sdělení z hlediska záměru jejich vzniku (informovat, přesvědčit, manipulovat, pobavit) a z hlediska jejich vztahu k realitě (věcná správnost, logická argumentační stavba, hodnotová platnost) vyžaduje značnou průpravu. Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti Encyklopedie řecky έγκύκλιος enkyklios okružní + παιδεία paideia výchova je strukturované zpravidla objemné dílo které se pokouší zevrubně představit lidské poznání týkající se jednoho více anebo všech oborů Pojmu έγκυκλοπαιδεἰα enkyklopaideia poprvé užil v 5 století př n l Hippias z Elidy. Komentář k zákonu č.187/2016 Sb. - Zákon o dani z hazardních her. Komentář k zákonu č.191/1950 Sb.- Zákon směnečný a šekový. Komentář k zákonu č.194/2010 Sb.- Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících. Komentář k zákonu č.2/1991 Sb. - Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář On-line knihovna daňových pojmů s vazbou do účetnictví zpracovaná pro kaľdodenní vyuľití v praxi Velké množství lidí si myslí, že ke studiu mikroekonomie2 jsou zapotřební znalosti z mikroekonomie1. Ano, na vysokých školách je to běžné. Má videa jsou obsahově točena tak, aby nikdo žádné základy z mikroekonomie1 nepotřeboval. Snad vám videa pomohou

Daň - Wikipedi

 1. LINDAT/CLARIAH-CZ
 2. Navštěvují ji žáci z Libouchce a částí, které k Libouchci spádově patří - Čermná, Knínice, Žďárek, dále žáci z Velkého Chvojna a jeho částí - Žďár, Arnultovice, Malé Chvojno, Luční Chvojno a Mnichov. Několik dětí je i z jiných obvodů - Jílové u Děčína, Tisá, Petrovice, Děčín, Ústí nad Labem
 3. , . a se v na je ) ( že o s ? to pro / nebo : k z do ve by si za - které být jsem jsou ; jako ! aby V ze 1 ale po nařízení tak co i Komise ES dne podle 2 od č.

Všechna témata se uskutečňují prakticky, prostřednictvím vhodných her, cvičení, nácviku modelových situací a formou diskusí. Vzhledem k tomu, že prvky osobnostní a sociální výchovy jsou součástí všech vzdělávacích oblastí po celou dobu školní docházky, netvoří žádný izolovaný předmět. Na 1. stupni se. Postkeynesiánství je politicko-ekonomická škola vycházející z myšlenek Johna Maynarda Keynese, Michała Kaleckiho, Joan Robinsonové, Pierro Sraffy, Nicholase Kaldora, Paula Davidsona, Hymana Minskeho a mnoha dalších. Postkeynesiánství patří k hlavním tradicím v rámci heterodoxní (politické) ekonomie společně se starým institucionalismem (Thorsten Veblen, John. Z těchto norem vychází i poměrně nová úprava zákona č. 218/2003 ZSM - základním smyslem této úpravy by mělo být, aby hmotněprávní i procesní úprava trestání mladistvých byla komplexnější, účinnější a lépe vyjadřující všechny zvláštnosti této kategorie delikventů 1 Neuropedagogika. 2 UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta filozofická NEUROPEDAGOGIKA Ing. Milan Adámek 2014. 3 Tento materiál je spolufinancovaný z Evroého sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/ ISBN (pdf) Recenzenti: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. doc. PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Ing. Milan Adámek, 201 úryvek z pamětí Ivrina, poutníka z Nordenu. 5.2 - SMRTELNÉ POZNÁNÍ. Yawaniny myšlenky náhle zmizely a obrovský strach a nenávist se taky kamsi vytratili. Zbyly jen myšlenky muže, který před chvílí vtrhl do místnosti. Ari byl velmi znepokojen, tak znepokojen, že použil zrak aby přišel této záhadě na kloub

5 Af 9/2016 - 6

Zvuk motorů přerůstá z brumláni v hřmění a nakonec v jekot, a Kovboj vidí techniky, jak stojí na okamžik přimraženi děsem, když se tank vyřítí z lesa a rozmačká plot jako pancéřový cyklón, jako řvoucí mechanický posel pomsty přímo z inferna, a pak se muži v overalech rozprchnou a volají na poplach Due to a planned power outage, our services will be reduced today (June 15) starting at 8:30am PDT until the work is complete. We apologize for the inconvenience