Home

Porušení zákona o ochraně veřejného zdraví

Sankce za dob koronavirové pandemie - Odpovědnos epravo

Ministerstvo zdravotnictví zároveň vyhlašuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku podle § 69 zákona o ochraně veřejného zdraví, jimiž stanoví další omezení a povinnosti. Porušení těchto mimořádných opatření je postihováno jako přestupek podle zákona o ochraně veřejného zdraví Přestupky podle zákona o ochraně veřejného zdraví jsou příslušné projednávat krajské hygienické stanice. 17 Z uvedeného je tedy zjevné, že oba zákonné režimy přinášejí řadu rozdílností, z nichž první je okruh potenciálních subjektů, které by se mohly předmětných přestupků dopustit

Tento zákon upravuje pravomoc orgánu Policie České republiky a strážníka obecní policie projednat příkazem na místě vybrané přestupky podle zákona o ochraně veřejného zdraví a krizového zákona, které postihují porušení povinností stanovených krizovými opatřeními a mimořádnými opatřeními nařízenými z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky Za porušení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek mohou fyzické osoby dostat podle závažnosti přestupku pokutu až 150.000 korun. Za poručení zákazu kouření ve vnitřních veřejných prostorách jako jsou restaurace, bary, koncertní sály či divadla hrozí až 5000 korun. Právnické osoby či podnikatelé mohou být potrestáni až. Příslušné krajské hygienické stanici bylo postoupeno možné porušení zákona o ochraně veřejného zdraví, neboť 3 osoby neměly mít nasazenu ochranu dýchacích cest ve vnitřních prostorech budovy, čímž by porušily mimořádné nařízení MZDR k zamezení šíření nemoci COVID-19 - ochrana dýchacích cest Porušení těchto mimořádných opatření je postihováno jako přestupek podle § 92n odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví. Příslušným orgánem k projednání těchto přestupků jsou krajské hygienické stanice. Může jít například o jednání, jímž dojde k porušení zákazu přítomnost Co mění novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Poslanecká sněmovna včera [12.2.] schválila ve třetím čtení vládní návrh na úpravu zákona o ochraně veřejného zdraví. Návrh zákona, který nyní putuje do Senátu, připravilo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Některé ze změn, které novela přináší, pak navrhli.

Kontrola na stavbě v Praze odhalila patnáct nelegálních dělníků | Krimi InfoDnes

Státní správa v ochraně veřejného zdraví - Znalostní

 1. Činnosti podle § 72 mohou po dobu 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona provádět zařízení ochrany veřejného zdraví a zdravotnická zařízení léčebně preventivní péče. (3) Výrobci pitné vody, jejíž rozvod byl zahájen přede dnem účinnosti tohoto zákona, jsou povinni předložit návrhy podle § 4 odst. 1 nejpozději do 2 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona
 2. a) zákona o ochraně veřejného zdraví 3.000.000,- Kč, a to bez ohledu na to, zda se jej dopustila fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba. Příslušným orgánem k projednání přestupků podle zákona o ochraně veřejného zdraví jsou v souladu s ust. § 93 odst. 1 krajské hygienické stanice [17]
 3. (1) V řízeních o uložení pokuty za porušení právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, která ke dni účinnosti tohoto zákona nebyla ukončena okresními úřady nebo městy, která vykonávají působnost okresních úřadů, pokračují místně příslušní okresní (městští) hygienici nebo krajští hygienici, kteří vykonávají působnost okresního hygienika
 4. b) zákona o ochraně veřejného zdraví, který jsou strážníci obecní police s odkazem na ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření
 5. Za porušení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek mohou fyzické osoby dostat podle závažnosti přestupku pokutu až 150.000 korun. Právnické osoby či podnikatelé mohou být potrestáni až dvoumilionovou pokutou a zákazem činnosti až na dva roky. Dodržování zákona budou kontrolovat a pokutovat zejména policisté, strážníci, krajské.

Sankce upravují tyto právní předpisy. Pravomoc policie kontrolovat nošen ochranných prostředků nosu a úst plyne ze zvláštního zákona. Sankce pak plynou ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (§ 92n odst. 1 písm. b) tohoto zákona) a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, s účinností od 1. ledna 2001 upravuje práva a povinnosti osob v oblastech péče o životní a pracovní podmínky a prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění a výkon veřejné správy na úseku ochrany veřejného zdraví Při zjištění porušení povinností stanovených tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, č.j.: MZDR 14601/2021-113/MIN/KAN, tak je třeba na základě ustanovení § 69 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví a § 2 odst. 2 pandemického zákona rozlišovat, který zákon byl konkrétním protiprávním jednáním porušen a podle kterého zákona tedy má být řešeno zjištěné protiprávní jednání, pokračuje v návodu pro strážníky a. Postupem podle § 69 zákona o ochraně veřejného zdraví má Ministerstvo zdravotnictví pravomoc nařídit mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku, pokud mají být provedena celostátně nebo na území několika krajů. Tuto pravomoc mají dle § 82 odst. 2 písm

Sněmovna schválila novelu zákona o ochraně veřejného

Pokuta 3 miliony za porušení opatření proti koronaviru: Co

 1. mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, vydaného podle § 69 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví, je nutno vycházet z toho, že je zákon za opatření obecné povahy přímo označuje v ustanovení § 94a zákona o ochraně veřejného zdraví, byť pro ně stanoví odchylky od správního řádu. 6
 2. Úskalí zákona o ochraně veřejného zdraví. Podle jeho úvahy setkání více než dvou lidí odpovídá jisté úrovni organizace, protože se lidé musí svolat. Proto ho lze jako soukromou akci zakázat. Vycházím z toho, že není stanovena žádná hranice. Kde je? Musí to být 30 lidí, nebo pět lidí
 3. - provádí některá ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, která se týkají podmínek předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění. Vyhláška č. 375/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty - stanovuje náležitosti provozního a sanitačního řádu
 4. isterstva na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, domníváme se, že přímo na základě tohoto opatření smí vynucovat nošení roušky jen policie, popř. trestat KHS
 5. Ve skutečnosti nejde o prodloužení, ale o přijetí úplně nového opatření. Navíc podle jiného zákona než dosud. Do 24. března se omezení pohybu osob a maloobchodního prodeje odkazovalo na krizový zákon, nově se už řídí zákonem o ochraně veřejného zdraví

Ze zákona o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky vyplývají i další požadavky - na umístění, prostorové podmínky, ubytování, vybavení, stravování, režim dne, Např. umývárny ve stavbách na zotavovacích akcích musí být oddělené pro chlapce a dívky, vyhláška stanovuje počty sprch a kohoutů Schválení uvedené novely zákona o ochraně veřejného zdraví by tedy do oblasti povinného očkování nepřineslo žádné zásadní změny. Nezavádí nové zásadní povinnosti. Všechny jím definované povinnosti mají lékaři již nyní a za jejich porušení i nyní hrozí pokuta ve výši 2 000 000 Kč a při poškození zdraví. Zákon o ochraně veřejného zdraví. Podle § 92n odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví se fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost uloženou mimořádným opatřením vydaným podle § 80 odst. 1 písm. g) nebo podle § 82 odst. 2 písm Na rozdíl od krizového zákona, ve kterém je nezamýšlená mezera, lze podle zákona o ochraně veřejného zdraví ukládat pokuty za porušení opatření i podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám, a to až ve výši 3 mil. Kč. Přiměřenos

Tak například § 9 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek říká, že pokud provozovatel restaurace, kavárny či jiné provozovny zjistí porušení zákazu kouření, je povinen osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo zákaz používání elektronické cigarety, vyzvat, aby v. Porušení těchto mimořádných opatření je postihováno jako přestupek podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Příslušným orgánem k projednání těchto přestupků jsou krajské hygienické stanice (a ve výjimečných případech podle své působnosti Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra) A to podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Ministerstvo vnitra pak ve svém stanovisku rozebírá jedno opatření za druhým, aby pro policisty a strážníky identifikovalo, zda a jak mají vést přestupková řízení Obviněná tím zcela jednoznačně porušila povinnost mlčenlivosti dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, když údaje, které získala při své činnosti neoprávněně a ve zlém úmyslu sdělila jinému, přičemž dokonce došlo ke sdělení citlivých skutečností do médií

Ústavní soud, Brno, TZ 17/2015. Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Ludvík David) zamítlo návrh stěžovatelů na zrušení ustanovení § 46 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení ustanovení § 29 odst. 1 písm V případě komentáře zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů jde navíc nejen o první ucelený komentář tohoto zákona, ale o komentář, který je zpracovaný bezprostředně po rozsáhlé novele realizované zákonem č. 267/2015 Sb. Oblast právn V případě obtěžování obyvatel nadměrným hlukem nebo vibracemi může každý občan České republiky podat podnět. Prověřuje se, zda jsou dodrženy požadavky stanovené v § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Muž otevřel obchod a zakazoval vstup s rouškou – BRNO Today – Zajímavosti ze štatlu!

Zdravotník má právo na informaci od pacienta, že je pacient nosičem infekční nemoci dle zákona o ochraně veřejného zdraví, a o dalších závažných skutečnostech týkajících se pacientova zdravotního stavu (§ 50/1a ZZS). Pacient má tedy povinnost zdravotníka upozornit na to, že je nebo může být nakažen koronavirem Novela zákona o ochraně veřejného zdraví má 135 stran a chystá ráznější postup proti rodičům i lékařům, kteří by odmítli povinné očkování dětí. Míří také proti dalším institucím, které by takové počínání přehlížely. Obecně v novele resort přitvrzuje ve vymahatelnosti sankcí a pro lékaře je i navyšuje Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů § 101 jde-li o porušení povinnosti, kterou již tento zákon nestanoví. Ostatní řízení o uložení pokuty, která nebyla ukončena ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů

Sankce · Covid Portá

Informace pro obce k projednávání přestupků postihujících

 1. Jde o porušení povinnosti nošení ochrany dýchacích cest vyplývající ze zákona číslo 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Skutková podstata přestupku je podle § 92n zákona č. 258/2000 Sb. , kterého se dopustí fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba tím, že nesplní povinnost uloženou mimořádným.
 2. Kontext Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2017 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů v rámci činnosti krajské hygienické stanice v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví se zaměřením na.
 3. e) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví na základě doporučení Národní imunizační komise antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2020
 4. výhradně podle zákona o ochraně veřejného zdraví, a to dle § 69 odst. 1 písm. i), tedy zakázat nebo nařídit určitou činnost k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku . Nejvyšší správní soud dospěl např. v rozsudku č.j. 8 Ao 7/2021-50 k závěru, že dle uvedeného ustanovení b

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících ředitel zákonů, v případě řešení již vzniklého infekčního onemocnění nebo podezření na jeho možný budoucí vznik definuje následující opatření: § 2, odst. Za porušení povinností stanovených zákonem na ochranu veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů může provozovateli uložit pokutu, která se zvyšuje v případě opakovaného porušení zákona Návrh na zrušení ustanovení § 46 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení ustanovení § 29 odst. 1 písm. f) zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, se zamítá. Odůvodnění: I. Předmět řízení 1 odborné lékařské vyšetření podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 53). -------------------- 53) Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.˙. 3. V § 11 odst. 4 a 6, § 18 odst. 1 písm. a) bo- dě 4, § 18.

Právní věta: I. Protokol o měření hluku pořízený pracovníky zdravotního ústavu (zkušební laboratoře akreditované k provádění takového měření) za účasti pracovníka krajské hygienické stanice je protokolem o kontrolních zjištěních a řádným podkladem pro uložení pokuty podle § 92 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Nejčastější dotazy a odpovědi na téma nového tzv. protikuřáckého zákona (č. 65/2017 Sb.) Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (protikuřácký zákon) nahradil od 31. května 2017, tedy v den, který je již tradičně Světovou zdravotnickou organizací (WHO) vyhlašován jako Světový den bez tabáku, zákon č. 379. Ustanovení § 69 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví je nutno posuzovat souhrnně s přihlédnutím k účelu epidemiologické ochrany obyvatelstva. Ustanovení § 80 odst. 1 písm. g) zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s první větou § 69 odst. 2 téhož zákona svěřuje takto vymezené pravomoci právě odpůrci Právní věta: Za pomoci jazykového i systematického výkladu lze oprávněně dovodit, že text ustanovení § 46 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o ochraně veřejného zdraví) je dostatečně jasný a srozumitelný a vyplývají z něj spolehlivě. Prověřuje se, zda jsou dodrženy požadavky stanovené v § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Přestupky v době koronavirové PRAVNIRADCE

48/1982 Sb. nebyla vydána ani k provedení zákoníku práce, ani k provedení zákona o ochraně veřejného zdraví, ale k provedení zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů Hnutí Otevřeme Česko - chcípl PES odmítá předloženou novelu návrhu vládního zákona o ochraně veřejného zdraví. Hnutí Otevřeme Česko - chcípl PES odmítá předloženou novelu návrhu vládního zákona o ochraně veřejného zdraví, neboť jsme přesvědčeni, že je protiústavní. A proto svoláváme demonstraci na 9.6. od 9:00 na Malostranské náměstí v Praze. V současné době je řešena novela zákona o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb.), která se týká podmínek pro zavedení tzv. covid pasů. 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také Směrnice) přináší organizacím v soukromém i veřejném sektoru nové povinnosti. Podle důvodové zprávy k návrhu jsou ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví nepřehledná a zastaralá, neumožňují na epidemii adekvátně reagovat. Přesně vypočítává, že ministerstvo či hygienické stanice mohou omezit stravování, ubytování, trhy a další hromadné akce nebo cestování a dopravu na určitém. Zdroj: zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek V Praze 10. 1. 2020 MUDr. Pavla Svrčinová, Ph. D. ředitelka Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

§ 69 odst. 1 písm. i) zákona o ochraně veřejného zdraví nezakládá pravomoc odpůrce vydat opatření, navrhovatel dal soudu ke zvážení, zde je na místě podat Ústavnímu soudu návrh na přezkum toho, zda je § 69 odst. 1 písm. i) zákona o ochraně ústavně konformní. 8 Novela zákona o potravinách Návrh nového znění § 16 odst. 1 zákona o potravinách: a) orgány ochrany veřejného zdraví 1. Vykonávají státní dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem a zákonem o ochraně veřejného zdraví pro poskytování stravovacích služeb vykonávají státní dozor př

243/2020 Sb. Zákon o pravomoci Policie - Zákony pro lid

q) nesplní povinnost stanovenou k ochraně veřejného zdraví v § 53 zákona o ochraně veřejného zdraví, r) jako poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině v případě péče o více než 12 dětí současně nesplní hygienický požadavek na provoz, prostorové podmínky, vybavení, osvětlení, vytápění. zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a zákona o ochraně veřejného zdraví 1. Nařízení vlády 2. Vyhlášky X. Technické předpisy a technické normy B. Právní úprava bezpenosti a ochrany zdraví při práci podle ásti páté zákoníku práce (§ 101 až § 108) a další s tím související záležitost Noční dobu vymezuje zákon o ochraně veřejného zdraví v § 34, odst. 2, a sice jako dobu od 22.00 - 6.00 hodiny. Cílem zákona o ochraně veřejného zdraví není postihovat jednorázový hluk, který však může narušit veřejný pořádek Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (zkráceně zákon o ochraně veřejného zdraví), upravuje mj. povinnost osob podrobit se vyhláškou stanovenému očkování a povinnost osob s infekčním onemocněním nebo s podezřením z nákazy podrobit se izolaci, lékařským.

Nenošení roušky ale může Čechy vyjít ještě dráž. Pravidla ohledně zakrývání nosu a úst totiž zavedlo ministerstvo zdravotnictví a jejich porušení je přestupkem zákona o ochraně veřejného zdraví. Takový prohřešek by posuzovala krajská hygiena a sankce by se mohla vyšplhat až na tři miliony korun a) zákona o ochraně veřejného zdraví se karanténou rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy (dále jen fyzická osoba podezřelá z nákazy), od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické. Pražská hygiena: zpráva o činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2018. Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen HSHMP) jako správní úřad realizuje státní zdravotní dozor (dále jen SZD) na území 22 správních obvodů; vzhledem k potřebám operativnosti pak prostřednictvím jednotlivých poboček, které jsou.

Pokuty a sankce obsažené v zákoně o ochraně zdraví a

 1. Státní zdravotní dozor je prostředkem státu k ověřování plnění a k vymáhání povinností osob na úseku ochrany veřejného zdraví. Neplnění povinností osob v ochraně veřejného zdraví v rozsahu definovaném Zákonem o ochraně veřejného zdraví jsou přestupkem
 2. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně veřejného zdraví) a místně příslušný podle § 69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví, postupem podle § 69 odst. 1 písm
 3. Odstranění duplicity úpravy některých složek ochrany veřejného zdraví s později vydanými zákony (např. zákonem o ochraně ovzduší, zákonem o odpadech). Anotace: Smyslem a cílem zákona je ochrana tzv. veřejného zdraví, tj. zdraví celé populace, které se opírá zejména o hygienické režimy. Zákon je velmi rozsáhlý a.

O testování ve školách se šíří mnoho dezinformací. Manuál plný nepřesností zveřejnila například Jana Zwyrtek Hamplová. Krátkou analýzu tohoto textu přinesl náš web. Kromě toho se šíří další manuál, tentokrát z díla Zdravého fóra. K němu se vyjádřilo Ministerstvo zdravotnictví ČR: Ministerstvo škol Ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů je třeba zpracovat a předložit příslušné hygienické stanici Návrh na kategorizaci prací z hlediska hygieny práce. Povinnost zajistit vstupní prohlídku upravuje zákon č. 262/2006 Sb. §32, zákoníku práce, v platném znění Byla zřízena § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Zřízení bylo deklarováno prohlášením ministryně zdravotnictví o zřízení krajských hygienických stanic čj. 31334/2002 ze dne 11. 11. 2002

Provozovateli restaurace hrozí pokuta až tři miliony | Krimi Plzeň

podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, provádí dozor nad dodržováním tohoto zákona, včetně ukládání sankcí za jeho porušení, podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, provádí dozor nad dodržováním tohoto zákona Tento zákon upravuje pravomoc orgánu Policie České republiky a strážníka obecní policie projednat příkazem na místě vybrané přestupky podle zákona o ochraně veřejného zdraví a krizového zákona, které postihují porušení povinností stanovených krizovými opatřeními a mimořádnými opatřeními nařízenými z důvodu. Podezření z nesplnění nebo porušení povinností stanovených zákonem o OVZ oznámí strážník dle § 10 odst. 2. zákona o OP příslušnému orgánu (orgán ochrany veřejného zdraví oprávněný vykonávat státní zdravotní dozor)

Ukončení šetření porušení vládních nařízení v hotelu

souvislosti koronaviru SARS CoV-

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Změna: 255/2012 Sb. Změna: 250/2016 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o ochraně veřejného zdraví Čl.I Zákon č

Co mění novela zákona o ochraně veřejného zdraví